nieuws uit brussel Quota gelijk maar heffingen hoger EG dicht bij akkoord Geen uitzonderingen voor EG-graanheffing jan werts Braks: Gevaar voor landbouw oorlog VS - EG nog niet geweken Europees suiker - compromis: Europese suikerquota Nieuwe heffing Zetmeel Hornonenverbod en legbatterij: Legbatterijen De Europese ministerraad heeft deze week onverwachte besluitvaardigheid getoond. De landbouwministers werden het eens over een verlenging van de huidige suikerpolitiek met twee jaar. Ze staan op één uitzonde ring na ook vlakbij een Europees akkoord inzake zowel het algeheel verbieden van hormonen in de veehouderij, als het afspreken van een minimale Europese ruimte voor kippen in legbatterijen. "Er is goed gewerkt," aldus minister ir. G. Braks. Donderdag neemt hij de voorzittershamer van de Europese ninister- raad voor de duur van een half jaar over van zijn Luxemburgse collega Mare Fischbach. De ministers bespreken dan de voorstellen van landbouwcommissaris Andriessen, resulterend uit de discussies rond het Groenboek voor granen, rundvlees en zuivel, die woensdagavond in Brussel bekend gemaakt zullen worden. Voor de komende twee jaar gelden op basis van het jongste EEG-ak- koord de volgende landenquota, uitgedrukt in duizenden tonnen per jaar, maximaal te produceren. Wie meer C-suiker produceert krijgt daarvoor de lage wereldmarktprijs. Land A-suiker B-suiker Frankrijk 2.530 760 Frankrijk, overzee 466 47 West-Duitsland 1.990 612 Italië 1.320 248 Groot-Brittannië 1.040 104 Spanje 960 40 Nederland 690 182 België/Luxemburg 680 146 Denemarken 328 97 Griekenland 290 29 Ierland 182 18 Portugal 9 1 EG-12 10.485 2.284 In de suikersector blijven de quota op hetzelfde niveau als in het recente verleden, zoals trouwens ook door de Europese Commissie was voorge steld. Maar de medeverandwoorde- lijkheidsheffing gaat met name voor de B-suiker (hoofdzakelijk bestemd voor export naar niet - EG - landen) niet zo fors omhoog als was voorge steld. Toch gaan de genoemde telers heffingen in hun totaliteit op de A- en de B-suiker wel zoveel omhoog, dat de Europese schatkist net zoveel extra zal ontvangen als oorspronke lijk was voorgesteld. Dit via een re latieve forse verzwaring van de hef fing op de A-suiker. Na drie eerdere pogingen bleek gedurende een vijfu- rige nachtzitting, dat een voor vijf jaar geldende suikerbeleid politiek onhaalbaar was. De gezamenlijke vaderlandse sui kerbietentelers blijven in 1986 en 1987 690.000 ton A-suiker toegewe zen krijgen. Daarop zat tot nu toe een heffing van 2 procent. Daar komt nu nog een heffing van 1,39 procent bovenop (dus bijna een ver dubbeling). Deze nieuwe, zoge naamde "crisis— heffing", is be doeld om de "schuld" af te betalen, gedurende de afgelopen jaren opge lopen bij het streven naar een sui kerpolitiek zonder financiële lasten voor de Europese schatkist. In het oorspronkelijke voorstel zou voor de A-suiker de heffing slechts van 2 naar 2,5 procent zijn gegaan. Nederland teelt echter relatief meer B-suiker, nanelijk 26 procent tegen 21 procent als EG-gemiddelde. Daar zat al een heffing op van 37,5 procent en die wilde de Europese Commissie maar liefst opvoeren naar 47 pro cent. Dat is nu twee jaar van de baan. Ook op B-suiker komt de crisishef fing van voor Nederland weer 1,39 procent. Zodat men dan op bijna 39,4 procent komt, hetgeen dus voor de Nederlandse teler veel voordeli ger uitpakt. De crisisheffing moet in haar totali teit ieder jaar Brussel tweehonderd niljoen gulden gaan opleveren. Ge durende vijf jaar hoopt men zo het achterstallige miljard gulden te kun nen inlopen. Het gaat hier dus om een heffing ter compensatie van de lage wereldsuikerprijs uit het recente verleden, die de Europese schatkist heeft moeten opvangen. Zoals ge zegd is dat nu echter pas voor twee jaar beslist. De nieuwe heffing bete kent een stap naar het verder opde len van de Euro-markt voor suiker in nationale deeltjes: een verschijnsel dat overal in de Europese Gemeen schap nomenteel de kop opsteekt. (Sedert deze week is het na 35 jaar Europese samenwerking zelfs zo ver gekomen, dat de ministers hun geza menlijke parkeerterreintje in Brussel nu ook in twaalf nationale vakjes hebben opgesplitst. Dit lijkt een de tail, maar het is toch tekenend voor hun Europese mentaliteit). Ten aanzien van de suiker betaalt ieder land voortaan naar rato van de kosten die het heeft laten maken bij de export van overtollige suiker naar elders. De Italianen bijvoorbeeld, die voor de binnenlandse markt telen, betalen slechts een minder dan half zo hoge crisisheffing. Nederland zit met 1,39 procent iets boven het Eu ropese gemiddelde van 1,31 procent. De Italianen lagen dinsdag nog urenlang dwars. Zij kregen uiteinde lijk gedaan dat zij ook de komende jaren weer een kwart hogere inter ventieprijs aan hun bietentelers mo gen betalen, die overigens tot nu toe hun A-quotum zelfs niet volledig aanspreken. Over twee jaar wordt het suikerbeleid voor vervolgens drie jaar vastgesteld, zo is nu afgespro ken. Zou men dan besluiten de quota te verlagen, zoals met name Italië, Ierland en Nederland nu al hadden gewild, dan komt ook de crisishef fing op de helling. De voorstellen voor een gewijzigd zetmeelbeleid zijn aangehouden voor nader beraad volgend jaar. Wel hebben de minis ters bevestigd dat zij streven naar een verbetering van de concurrentie van de Europese zetmeelverwerkende industrie tegenover derde landen. Negen van de tien Europese landbouwninisters zijn het deze week in Brussel eens geworden over een absoluut verbod van toediening van hormonen in de veehouderij. Dit verbod omvat zowel de natuurlijke als de kunstmatige hormonen. Echter weer niet de nieuwe melkgiften-bevor- derende opwekkers van hormonen, aldus de toelichting van minister Braks in Brussel. Het komt er op neer dat binnen de Europese Ge meenschap het algehele verbod op 1 januari 1988 zal ingaan. Voor ingevoerd vlees van buiten de EG zal het verbod dan ook ingaan. Men wil met die landen eerst hier over onderhandelen, en hen boven dien de kans geven hun produktie- systeem aan te passen. Het is zelfs mogelijk dat leveranciers als de Ve renigde Staten een klacht indienen bij het Wereldhandelsakkoord GATT en dat zo'n klacht daar dan ook nog tijdig afgehandeld kan wor den. Over twee jaar gaat dan ten slotte een invoerstop gelden voor alle landen, die kunnen garanderen dat hun vlees absoluut hormoonvrij is. In feite wordt aldus bevestigd wat in Nederland en in een aantal andere EG-landen al bestaat. Via een Euro pees verbod wordt de controle wel eenvoudiger en vollediger en boven dien de concurrentie— verhoudin gen op internationaal vlak eerlijker, zo zegt men in Brussel. Absoluut dwars ligt alleen nog de Britse landbouwminister/hereboer Michaël Jopling. Hij verklaarde hier niet onder de indruk te zijn van de bezwaren van de consunent tegen vlees, afkomstig van met hormonen- bewerkte dieren. Minister Jopling verklaarde volgens zegslieden uit de ministerraad zonder blikken of blo zen persoonlijk vaak hormonen te hebben toegediend aan zijn dieren. Van nadelige effecten was hem nooit iets gebleken. De Britten staan er op dat eerst met de vleesleveranciers van buiten de Europese Gemeenschap wordt ge praat. Pas daarna zal men dan tot een Europees verbod kunnen besluiten, maar dat zou dan dus nog wel lang gaan aanslepen. Want de Amerika- Vrijdag 13 december 1985 nen laten zich niet graag vanuit Brussel de wet lezen, zoals in het plan van de EG in feite staat te gebeuren. Minister Braks vermoedt overigens dat de Britse bezwaren in werkelijk heid berusten op verlangens van hun industrie die veel hormonen fabri ceert. Vergaande toenadering kwam deze week tot stand bij het overeenkomen van een uniforme Europese mini- mumaat voor de kippen in legbatte rijen. Ze komt neer op 450 vierkante centimeters met bijbehorende uni forme hoogte. (Nederland nu 425 cm2). Vanaf 1988 zouden alle nieu we batterijen aan het minimum moeten voldoen om aldus het welzijn van de dieren te verbeteren. Vanaf 1995 moeten alle batterijen in de Eg aan de minimummaat voldoen. Italië en Griekenland wordt toege staan om nationale finaciële steun te geven voor het veranderen van de gebouwen, echter niet voor de ver vanging van batterijen. Nederland zal dit voorbeeld overigens niet vol gen. Alleen de Denen liggen hier nog (helemaal) dwars. Zij geven de kip al minimaal 600 cm2. Minister Kofoed heeft aangekondigd dat hij onder sterke druk staat om heffingen te gaan leggen op eieren uit EG-landen met kleinere batterijen. Landbouwcommissaris Andriessen zegt dat zulks "volstrekt strijdig zou zijn met het EEG-verdrag en dus onaanvaardbaar". Als de Denen zich laten overstemmen, hetgeen dus nog onzeker is, dan wordt volgende week hier de knoop doorgehakt. Minister van Landbouw Gerrit Braks is na zijn gesprekken in Was hington redelijk hoopvol gestemd, dat een landbouwoorlog tussen EG en de Verenigde Staten voorkomen kan worden. "Het gevaar was aanwezig en is het eigenlijk nog wel", zei Braks in de Amerikaanse hoofdstad. De Nederlandse minister heeft in Washington twee dagen lang gesprekken gevoerd met zijn Amerikaanse ambtgenoot Block, de minister van handel, Yeutter, en vertegenwoordigers van het kongres. "Zowel de EG als de Verenigde Staten zijn bezig met de invulling van hun landbouwwetgeving. Het resultaat daarvan zal bepalen of er kon- flikten zullen ontstaan en of de bestaande konflikten zich zullen uit breiden", aldus minister Braks. nen geen voorwendsel te geven voor eigen protektionisme. Braks heeft in Washington een posi tief klimaat willen scheppen na de dreigende taal die er de afgelopen maanden zowel in de VS als aan de andere kant van de oceaan is geuit. Misschien positiever dan de realiteit rechtvaardigt, zo geeft hij zelf toe, maar dat is zijn onderhandelings- taktiek. Over twee weken komt de Amerikaanse minister van land bouw, Block, voor overleg met zijn Europese kollega's naar Europa. Naar Braks hoopt met een land- bouwwet op zak die het mogelijk zal maken tot zaken te komen. Nederland neemt op 1 januari 1986 voor een halfjaar het voorzitterschap van de EG op zich, en Braks ziet het als voorzitter van de EG-landbouw- kommissie als zijn taak het ontstaan van "branden" te voorkomen en bestaande "branden" te blussen. In Washington heeft hij zich op die taak als brandweerman willen voorberei den. Amerika staat aan de voor avond van een nieuwe landbouwwet die volgens Braks van grote invloed zal zijn op het Europese Landbouw beleid. Het is de bedoeling dat pre sident Reagan de nieuwe landbouw wet nog voor Kerstmis zal onderte kenen. De Amerikaanse regering zelf tracht protektionisme zoveel moge lijk tegen te gaan en heeft daarom een wet opgesteld die een subsidie van 35 miljoen dollar inhoudt aan de noodlijdende boerenstand. Volgens Braks is het "duidelijk dat de Amerikaanse landbouwwet van grote invloed zal zijn op de Europese opstelling. Een protektionistische landbouwwet zal tot ekstreme reak- ties in Europa leiden". Daarbij denkt de minister vooral aan de Westduitsers en de Fransen. In zijn rol van brandweerman heeft Braks daarom zijn gesprekspartners in het kongres de boodschap gegeven snel de knoop door te hakken, en zonder duidelijk protektionistische maatregelen teneinde de Europea- Het Landbouwschap staat afwijzend tegenover een hefïingsvrije voet van 25 ton afgeleverde graan per bedrijf bij de invoering van een me- deverantwoordelijkheidsheffing voor granen. Tijdens de bestuursver gadering van woensdag 4 december jl. in Den Haag was het bestuur het er unaniem over eens dat een medeverantwoordelijkheidsheffing ge koppeld aan een voorzichtig prijsbeleid, moet gelden voor alle gepro duceerde granen binnen de Europese Gemeenschap. Dus ook voor de granen die op het eigen bedrijf als veevoer worden gebruikt. Om het evenwicht tussen vraag en aanbod van granen in de Gemeen schap te bevorderen heeft de Euro pese Kommissie een aantal maatre gelen voorgesteld. Het Landbouw schap is van menig dat de voorge stelde bevordering van de kwaliteit niet mag betekenen dat er een prijs verlaging tot stand komt voor granen met een mindere kwaliteit, zoals door de Kommissie is voorgesteld. Een uitsluiting van een basisvolume graan bij een medeverantwoorde lijkheidsheffing is voor het Land bouwschap niet aanvaardbaar. Voorzitter Schouten benadrukte dat een dergelijke maatregel een te smalle basis betekent voor de inning van de heffing. Ruim 60% van de graantelende bedrijven in de Ge meenschap zou dan niet onder de heffing vallen. Het Landbouwschap vindt dit geen goede zaak omdat een zo groot mogelijke inspanning moet worden verricht om een verminde ring van graanproduktie en een sti mulans van alternatieve teelten zoals eiwithoudende gewassen te krijgen. Voorzitter Schouten konkludeerde dat de opbrengst van een medever- andwoordelijkheidsheffing onder gebracht moet worden in een apart fonds waarbij het bedrijfsleven een duidelijke inspraak moet hebben bij de besteding van de gelden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 5