over geld en goed Rentevergoeding GS: Dammenweg noordelijk van Middelburg Verkoop braadboter onder merk "Braderije Geen uitbreiding stortplaats Dekkerspolder Flikweert in Regio-bestuur EVO Halsteren Negatieve WIR blijft voorlopig Decembermaand; bijna zijn wij aan het eind van het jaar. Misschien is het zinvol te bekijken, welke regelingen wij nog kunnen treffen, vóór het 1986 is. AOW: Vanaf 1 april 1985 worden mannen en vrouwen voor de Alge mene Ouderdomswet gelijk behan deld. Voor ongehuwde mannen en vrouwen was dat al het geval. Nieuw is dat iedere gehuwde pensioenge rechtigde recht krijgt op een pen sioen op de eigen 65-jarige leeftijd. Dus ook de gehuwde vrouw met een partner, die nog geen 65 jaar is. De uitkering voor de gehuwde vrouw bedraagt de helft van het gehuw denpensioen - oude stijl. Voor de jonge partner kan een even grote toeslag worden verkregen, zodat ze samen een bedrag ontvangen gelijk aan het gehuwdenpensioen - oude stijl. Dit zelfstandig recht op pen sioen heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 1985. Heeft u als gehuwde 65-jarige vrouw met een jongere man nog geen aanvraag voor pensioen ingediend, dan is het aan te raden dit zo snel mogelijk te doen. Aanvraag formulieren zijn o.a. verkrijgbaar bij postkantoren. AAW: De Algemene Arbeidson geschiktheids Wet geeft onder be paalde voorwaarden recht op een uitkering. Een van die voorwaarden is, dat men na 52 weken arbeidson geschiktheid nog voor tenminste 25% arbeidsongeschikt moet zijn. In de praktijk komen we maar al te vaak tegen, dat boeren of tuinders (boe rinnen of tuindersvrouwen) in feite het werk in het bedrijf moei lijk meer kunnen doen, vanwege be paalde klachten. Maarze willen niet naar de dokter. Hierdoor kan het tijdstip, waarop men volgens de wet arbeidsongeschikt geworden is, niet worden vastgesteld. Daardoor kan men niet in aanmerking komen voor een AAW-uitkering. Bedenken wij echter: a. dat wij de plicht hebben tot pre miebetaling b. dat wij in geval van arbeidson geschiktheid het recht hebben op een uitkering. Wij zouden ons gezin te kort kunnen doen, wanneer wij geen gebruik maken van deze volksverze kering. AKW: Kinderbijslag kan aange vraagd worden door de vrouw. Zo lang het kinderen tot 16 jaar betreft kan de aanvraag door de boerin of tuindersvrouw zelf gedaan worden, eventueel in overleg met de accoun tant. Let echter wel op tijdig aanvra gen bij de Raad van Arbeid, want dat betekent, dat de kinderbijslag op tijd binnenkomt. De aanvraag voor ou dere, studerende kinderen wordt in gewikkelder, met name in verband met bijverdiensten en/of studietoe lage. Laat u bij die zaken goed in formeren. Testament "Ja, daar hebben wij het al zo vaak over gehad, maar het is er steeds niet van gekomen....". Dus nog geen tes tament? "Maar wij hebben al jaren geleden een testament gemaakt; dat is bij ons wel in ordeDe om standigheden kunnen zodanig ge wijzigd zijn, dat het de hoogste tijd wordt het testament aan te passen. Voeg de daad bij het woord. Bepraat het eens met uw SEV-ster of SEV-er of neem kontakt op met de notaris. Schenkingen De belastingdienst geeft de gelegen heid om aan eigen-, stief- of pleeg kinderen jaarlijks een bedrag te schenken, waarover geen schen kingsrecht betaald hoeft te worden. Voor 1985 is dit een bedrag van maximaal 16.348,— per kind. Één malig kan men 31.738,— schenken aan een eigen-, stief- of pleegkind tussen 18 en 35 jaar, mits in de aan gifte een beroep gedaan wordt op deze vrijstelling. Ga op tijd naar de Vrijdag 13 december 1985 notaris, als u dit in 1985 nog wilt re gelen. Bedrijfsadministratie Via de bedrijfsadministratie ver strekt u de accountant informatie. Een goede administratie is van le vensbelang voor boer en tuinder. Iedere boer of tuinder (of in veel ge vallen boerin of tuindersvrouw) moet zorgen, dat de basisgegevens volledig en juist zijn, maar ook dat ze tijdig bij de accountant worden in geleverd. December is een drukke maand voor het gezin. Neem echter tijd voor het ordenen van de gege vens. Mogelijk komt u nog onbe taalde nota's tegen, (tandarts, dok ter) die vóór 31 december betaald moeten worden om de kosten in mindering te kunnen brengen op het belastbaar inkomen. Stuur de zaken in. De oorzaak van het eventueel niet tijdig gereed komen van de jaarstuk ken ligt dan niet bij u. Rente- en aflossingsverplichting Dit kan voor velen een zware last zijn in de decembermaand. Zijn er on voldoende liquide middelen, m.a.w. beschikt men over onvoldoende kas- en/of bankgeld, dan kan men niet aan de verplichting voldoen. Dit zo genaamde liquiditeitstekort kan ont staan, doordat: de bedrijfsuitgaven hoger zijn dan de bedrijfsinkomsten de privé uitgaven hoger zijn dan de bedrijfsinkomsten de aflossingen hoger zijn dan de afschrijvingen - investeringen te krap zijn gefi nancierd. Wat ook de oorzaak moge zijn, zoek samen met uw vertrouwenspersoon naar een oplossing. Blijf niet wach ten en hopen op een lot uit de lote rij Koopsompolis Deze mogelijkheid is vooral aan trekkelijk voor boeren en tuinders, die een zeer goed jaar achter de rug hebben. Via het afsluiten van een koopsompolis kunnen zij de te beta len inkomstenbelasting verminde ren. Het maximale bedrag, dat in 1985 op deze wijze afgetrokken mag worden is 16.305,— De fiskus eist wel, dat het bedrag uiterlijk 31 de cember is overgemaakt naar een verzekeringsmaatschappij. Het kan interessant voor u zijn, maar vraag eerst advies aan uw accountant, vóór u zo'n polis afsluit. 1985 Voor velen een jaar van inleveren Sommigen kunnen teren op reserves, anderen krijgen de eindjes maar moeilijk aan elkaar geknoopt. Pro beer nog zaken te regelen, die u fi nancieel meer armslag geven, nu of in de toekomst. De Sociaal Ekonomi- sche Voorlichtingsdienst wil u hierbij graag helpen. Blijkens een persbericht van het Ministerie van Financiën is het de bedoeling van de Staatssekretaris van Sociale Zaken om met ingang van 1 april 1986 aan belastingplichtigen in een aantal (hierna globaal weergegeven) gevallen rente te vergoeden en in een aantal gevallen rente in rekening te brengen. Rentevergoeding vind plaats: - ingeval voor de inkomstenbelas ting, de vennootschapsbelasting of premies volksverzekeringen een aanslag met een terug te geven be drag later wordt opgelegd dan 15 maanden na afloop van het desbe treffende belastingjaar. - indien een reeds betaalde aanslag tot een te hoog bedrag blijkt te zijn opgelégd en in verband daarmee een bedrag aan belasting of premies wordt teruggegeven. Dit onderdeel van het voorstel geldt in beginsel met betrekking tot alle belastingen en heffingen. Bij niet door de rijksbe lastingdienst geheven belastingen en heffingen kan de bestaande uitstel regeling eventueel tot uiterlijk 1 ja nuari 1996 gehandhaafd blijven. Rente wordt in rekening gebracht: - indien blijkt dat een aangifte in komstenbelasting, vennootschapsbe lasting of premies volksverzekerin gen aanleiding geeft tot korrekties door de inspekteur. De in rekening gebrachte rente heeft uiteraard al leen betrekking op dat deel van het op de aanslag te betalen bedrag dat voortvloeit uit deze korrekties. De regeling geldt indien de aanslag later dan 15 maanden na het belastingjaar wordt opgelegd. - indien de verschuldigde belasting te laat wordt betaald, dus in de gevallen waarin de enige of laatste betalings termijn wordt overschreden. Een reeds lang gekoesterde wens van belastingplichtigen, dat zij rente ver goed krijgen indien zij lange tijd op teruggaaf van belasting moeten wachten, gaat dan in vervulling. Met het berekenen van rente bij te late betaling wordt een eind gemaakt aan de weinig bevredigende situatie dat in sommige gevallen een korrekt handelende belastingplichtige die om uitstel van betaling heeft ge vraagd, bij uitstel rente wordt ver schuldigd. terwijl een belasting plichtige die niet korrekt handelt door ongevraagd uitstel van betaling te nemen en te wachten op invorde ringsmaatregelen, niet met rente wordt gekonfronteerd. Het percentage waarmee wordt ge rekend is dat voor de wettelijke rente thans9%. A. Michael Gedeputeerde Staten van Zeeland staan uitbreiding van de vuilstort plaats van de Centrale Vuilverwer- kende Industrie (CVI) in de Dekker spolder, gemeente Sas van Gent, niet toe. In het provinciale afvalstoffen- plan is opgenomen, dat het afval vanuit Zeeuwsch-Vlaanderen cen traal moet worden gestort op de Het dagelijks bestuur van de provin cie heeft de direktie Zeeland van rijkswaterstaat laten weten, dat de studie naar het tracé voor de Dam menweg op Walcheren zich het best kan beperken tot de variant die noor delijk van Middelburg loopt. Gede puteerde staten sluiten zich hiermee aan bij het advies van de provinciale planologische kommissie. Voor het tracé zijn twee hoofdmoge lijkheden: een ten noorden van Mid delburg en een ten zuiden van de stad. Het tracé loopt tot Serooskerke voor beide varianten gelijk op. Het noor delijke plan buigt daarna in zui doostelijke richting af naar het Ka naal door Walcheren. Het zuidelijke tracé voert vanaf Serooskerke langs de westkant van Middelburg door het gebied tussen Middelburg en Koudekerke en tussen Middelburg en Vlissingen naar het kanaal. Bij Groot Abeele komt de aansluiting van de Dammenweg dan uit op de weg A58 - Vlissingen-Middelburg. De provinciale planologische kom missie heeft de twee hoofdmogelijk heden onderzocht op de aspekten verkeerskunde, landbouw, natuur en landschap, algemene ruimtelijke in passing, uitvoering in fasen, bunde ling van bestaande verbindingen en de kosten. Verkeerskundig is er op beide mo gelijkheden weinig aan te merken. Op landbouwkundig gebied is de noordelijke variant te verkiezen boven de zuidelijke, doordat tien hektare minder landbouwgrond no dig is. Beide tracé's doorsnijden het open polderlandschap door Middel burg, maar bij de noordelijke variant kan de schade beperkt blijven, bovendien kan in die situatie het wegenpatroon het best worden inge past in het patroon van kreken en poelgronden. Gedeputeerde Staten hebben de ar gumenten van de provinciale plano logische kommissie overgenomen en zij hebben rijkswaterstaat gevraagd met voortvarendheid te werken aan de definitieve tracékeuze. Zij wijzen erop, dat daarbij zoveel mogelijk ge bruik moet worden gemaakt van bestaande wegen. Vanaf 12 december is Braderije in de winkels te koop. Onder dit merk brengt de Nederlandse zuivelindustrie braadboter op de markt. De pakjes van 200 gram zullen voor een prijs van ongeveer f 1,00 te koop zijn. De maximumprijs is f 1,15 per pakje, en niet f 1,25 zoals eerder abusievelijk is gemeld. De heer H.M. Flikweert, fruitteler te Oosterland is benoemd in het Re giobestuur Zeeland van de Algeme ne Verladers- en Eigen Vervoer Or ganisatie (EVO). Hij vertegenwoor digt daar de Centrale Landbouw Organisaties en is daarmee de twee de vertegenwoordiger van de CLO's in dit regiobestuur. Landbouwhuis 27 december gesloten In verband met een roostervrije dag op vrijdag 27 december a.s. zal het Landbouwhuis die dag geslo ten zijn. bestemmings plannen m vuilnisbelt in de Koegorspolder, ge meente Terneuzen. Het college werkt aan het tweede provinciale af- valstoffenplan en aan de CVI is ge schreven, dat GS de staten zullen voorstellen de uitgangspunten van het eerste plan te handhaven. De stortplaats in de Dekkerspolder zal rond 1990 zijn volgestort. De burgemeester van Halsteren maakt ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 9 de cember 1985, gedurende een maand, ter gemeentesekretarie - afd. alge mene zaken (p/a ontmoetings centrum "de Wittenhorsf', School straat 6, alhier), voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het be stemmingsplan "Randweg Noord 1984". Het ontwerp-plan heeft betrekking op de tracé-keuze van de nieuw aan te leggen Randweg-Noord. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het voormelde ontwerp-plan inbrengen bij de gemeenteraad, Postbus 8, 4660 AA Halsteren. Het staat nog niet vast wanneer het wetsvoorstel om de negatieve WIR af te Schaffen in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Bij de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer heeft minister-president Lubbers on langs gezegd, dat de afschaffing van de negatieve aanslag in de WIR niet met terugwerkende kracht zal worden ingevoerd. Aanvankelijk lag het in de bedoeling de negatieve WIR met in gang van 1 januari 1986 te laten ver vallen. Gezien het stadium van behandeling van het wetsvoorstel is het niet te verwachten dat de wetswijziging voor 1 april 1986 zal ingaan. Door CDA en VVD is er in de Eerste Ka mer op aangedrongen voorlopig maar af te zien van afschaffing van de negatieve WIR en het gehele WIR-instrumentarium bij de ko mende kabinetsafspraken te herzien. Het uitstel van afschaffing van de negatieve WIR betekent, dat beslist geen overhaaste investeringsbeslui- ten moeten worden genomen. Ook voor investeringsver plichtingen na 1 januari a.s. zal de negatieve WIR voorlopig nog blijven gelden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 3