gropatax Zitdagen Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Zeeuws-Vlaamse studiedag over kwaliteit en afzet aardappelen Inhoudsopgave: 9Czlm Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel.01100- 15710 (Goes tel.01180- 11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110 - 6051 (Zierikzee) NIEÜWENDIJK: donderdag 19 december a.s., 11.00-12.00 uur. Café de Pelikaan. TERNEUZEN: woensdag 18 december 1985 in Grand Hotel Rotter dam. Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100 - 38000 Polisafdeling: 01100 - 38880 Schademelding: 01100 - 38888 Vertegenwoordigers: Walcheren: B.V. v/h Mak. en Ass.kant. Fa. J. Don, Kromme Weele 16, 4331 PB Middelburg, 01180- 15151. Schouwen-Duiveland: M. Hanse, Julianastraat 23, 4301 NC Zierikzee, 01110-4275. Poortvliet e.o.: J.W. van Dijke, Burgemeet 25, 4693 CJ Poortvliet, 01662-2509. Tholen e.o.: J.P.M. Overbeeke, Ten Ankerweg 72, 4691 GX Tholen, 01660-2888. Z. Vlaanderen: Assurantiekantoor Boidin B.V., Markt 7, 4501 CJ Oostburg, 01170 - 2355; Assurantiekantoor Boidin B.V., Janseniuslaan 8,4561 NM Hulst, 01140 - 12220; D.J. Dees, Beethovenhof 43,4536 AE Terneuzen, 01150 - 94469. West Noord-Brabant: F.J. Duine, Kamperfoeliestraat 51-53, 4621 GE Bergen op Zoom, 01640 - 56000; S.M. Timmers, Stationsstraat 1, 4761 BP Zevenbergen, 01680 - 23979. Oost Noord-Brabant: G. Huizing, Vaarle 1, 5674 TD Nuenen, 040 - 831469. Midden Noord Brabant: A.M. Verbrugge Raamsdonksveer BV, Pr. Hendrikstraat 39, 4941 JT Raamsdonksveer. Werkendam: Rabobank Werkendam, Merwestraat 10, 4251 CR Wer kendam, 01835 - 2700. Melkhandelaren: A.V.M., Raadhuisstraat 39, 5056 HC Berkel-En- schot, 013 -339100. m Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00-12.00 uur de heer J. Vroegop. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838, G. Stap, tel. (voorlopig) 01100 - 21010, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. A. W. de Landgraaf, tel. 01100 - 23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren Mevr. L. Huisman, tel. 01100 - 30747, rayon Zeeland, A. Lindenbergh, tel. 01651 - 2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, tel. 01685 - 2338, rayon Brabant Rayon Zeeuws Vlaanderen: tijdelijke waarneming door kollega SEV'ers, te bereiken via ZLM Goes, tel. 01100 - 21010. De hierboven vermelde telefoonnummers zijn de privénummers van de voorlich(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100 - 21010 of in Zevenbergen, tel. 01680 -27921. In verband met het tiidio klaarmaken AFD. BIERVLIET De algemene vergadering zal plaats vinden op maandag 16 december 1985 om 19.30 uur in café "Tobbet je" te Biervliet. Op deze vergadering zal Mr. J. Oggel spreken over de In- terimwet en het Groenboek. AFDELING ST. ANNALAND Najaarsvergadering op maandag 16 december 1985 om 19.30 uur in de zaal van de heer N. Burggraaf. Spre kers zijn: de heer G. Stap met als onderwerp "Aktuele SEV-zaken"; de heer L.N. Bax met als onderwerp: "Aktuele zaken rond de teelt van vroege gewassen". \¥D. ST. MAARTENSDIJK De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op maandag 16 december 1985 om 19.30 uur in café P.J. v. Houdt te St. Maartensdijk. Tijdens deze vergadering zal ing. J. Markusse, hoofd SEV van de ZLM te Goes, spreken over ontwikkelin gen op en rond het bedrijf. Dames zijn van harte welkom. AFD. MIDDELBURG E.O. Op maandag 16 december zal om 19.30 uur de Algemene Ledenverga dering plaats vinden in 't Wapen van Middelburg, Pottenmarkt 12 te Middelburg. Op deze vergadering zal de heer D.L. Koppenhol van de zaadteeltstudieklub "Eiland Tholen" een inleiding hou den over aspecten rond de bloem zaadteelt. AFD. OOSTBURG De algemene vergadering zal ge houden worden op öinsdag 17 de cember 1985 om 19.30 uur in hotel "De Eenhoorn", Markt 1 te Oost burg. Op deze avond zal dhr. F.J. Bal. konsulent Veilig Verkeer Ne derland een inleiding houden over: "Landbouwverkeer in de ruimste zin des woords". AFD. POORTVLIET Op dinsdag 17 december zal de Al gemene Ledenvergadering plaats vinden in café "De Tol" te Poortvliet, aanvang 19.30 uur. Op deze avond zal de heer G. Stap spreken over ak tuele SEV-zaken en de heer L. Bax zal spreken over aktuele zaken rond de teelt van vroege produkten. AFD. DREISCHOR De algemene vergadering zal wor den gehêuden op woensdag 18 de cember 1985 om 20.00 uur in De Drie Schapen te Dreischor. Op deze ver gadering zal dhr. K. Schik, mede werker van het konsulentschap Ba- rendrecht, een inleiding houden over Bloemzaadteelt met dia's. Op deze avond zijn alle leden van het gezin welkom. AFD. BURGH-HAAMSTEDE Op vrijdag 20 december 1985 zal om 18.00 uur de algemene vergadering plaatsvinden in Café-Restaurant "Zoelust" te Westenschouwen. Mr. J. Oggel algemeen-sekretaris van de ZLM zal spreken over de landbouw- aktualiteiten. AFDELING GRIJPSKERKE De Algemene vergadering zal wor den gehouden op dinsdag 14 januari 1986 om 19.30 uur in de kleine zaal van het dorpshuis te Grijpskerke. Op deze vergadering zal de heer W. Janse spreken over bouwplan, bo dem en bemesting van akkerbouw en veehouderijbedrijven. AFD. RETRANCHEMENT De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op 17 januari 1986 om 16.30 uur in het "Hof van Vlaanderen" te Retranchement. Op deze vergadering zal de heer J.A.J. Boekhout spreken over: Water- schapbelangen in zijn algemeenheid. Verder zal mevr. Rijk-Aars uit Oost burg dia's tonen over tuinaanleg en onderhoud van planten en bloemen in het voorjaar. Zaadteeltinformatie Eiland Tholen 1 Hierbij nodigen we de leden en be langstellenden uit voor een zaad teelt-informatiemiddag op vrijdag 20 december a.s. om 14.00 uur in het dorpshuis "'t Ouwe Raed'uus". Lan- gestraat 16, te Poortvliet. Tel. 01662-2319. Aan de orde komen o.m. Onderzoek en toepassing van chemische onkruidbestrijding in tuinbouwzaadteeltgewassen. De heer van Staalduine houdt zijn inleiding mede aan de hand van dia's. Er is voldoende gelegenheid voor vragen en diskussie. Zeeuwse Spuitdag 1986 Vrijdag 10 januari a.s. in de Prins van Oranje, Nieuwstraat 14 te Goes. Voormiddag 10.00 uur, de aktuali- teitenlezing door ing. D. van der Wal - C.A.D. Gewasbescherming - te Wageningen. Namiddag, 13.30 uur "over het op treden en de bestrijding van Phytoph- thora" inleiding door dr. ir. L.C. Davidse - Landbouwhogeschool - te Wageningen. Ruime gelegenheid tot gedachten- wisseling. Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting "Schouwen-Duiveland" De Algemene vergadering zal plaats vinden op 19 december om 19.30 uur in het "Huis van Nassau" te Zierik zee. Op deze vergadering zal de heer P. Verhage van het C.A.T. Goes spreken over: "40 jaar gewasbe scherming" en hij zal enkele aktuele zaken aan de orde stellen. Suiker Unie Zeeuws-Vlaanderen De gebruikelijke sub-kring-vergade ringen in 1986 zullen plaatsvinden op de volgende data: woensdag 22 januari om 14.00 uur in zaal "Wijffels", Schoondijke. donderdag 23 januari om 14.00 uur in hotel "Van Leuven", Klooster- zande. donderdag 30 januari om 14.00 uur in "De Halle" in Axel. radio - t.v. Dinsdag 17 december a.s., Radio 5 (298 ueter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur "De verwachte bedrijfsuitkomsten in de landbouw nader bezien". Een vraaggesprek met drs. KJ. Poppe van het Landbouw-Ekonomisch In stituut. Donderdag 19 december a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur "De vijf en twintigste Kerstflora in de RAI te Amsterdam: gunstige per- spektieven voor de bloembollen teelt". Een vraaggesprek met ir. J.E.C. Spithoven, voorzitter van het Produktschap voor Siergewassen. Kring "Altena-Biesbosch" De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 17 decem ber in "Het Wapen van Emmickho- ven" te Almkerk. Op deze vergade ring zal een inleiding worden ge houden door dhr. MJ. Varekamp, algemeen voorzitter van het K.N.L.C. Hij zal spreken over "Ak- tualiteiten"... Ook dames zijn op deze avond van harte welkom. Kring Tholen en St. Philipsland Op dinsdag 7 januari 1986 zal een Gezinsstudiedag gehouden worden in rekreatiecentrum "Haestinge", te St. Maartensdijk. Aanvang 9.45 uur. Op deze dag zullen ing. J.W. Busser, I.C. Hage en ir. W.L.A.G. Tacken spreken over "kosten en batenanaly se van de zoetwatervoorziening. Kursus Boekhouden Walcheren Op 7, 14, 21 en 28 januari zal 's mid dags een kursus boekhouden worden georganiseerd. Aan de hand van een voorbeeldboekhouding zal het kur- susboek zo praktisch mogelijk door de SEV en de Accountantsunie be sproken worden. De deelname is mo gelijk voor boeren, hun echtgenotes en eventuele thuiswerkers. De eerste keer is van 13.30 tot 16.00 uur in de Zandput te Serooskerke. De kosten zijn voor rekening van de Kring Walcheren van de ZLM. Opgave vóór 4 januari bij A. Langebeeke, tel: 01189-1311. Akkerbouw-studiedag te Fijnaart op 19 december 1985 Het Konsulentschap voor de Akker bouw en de Tuinbouw te Tilburg or ganiseert in samenwerking met de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting "Brabants Westhoek", een akker- bouwstudiedag op donderdag 19 de cember a.s. in "De Witte Roos", Kon. F.mmastraat 53 te Fijnaart. Aanvang: 09.45 uur. Inleidingen worden gehouden over: voor-middag - nieuwe ontwikkelingen bij de teelt van brouwgerst, door ing. R.D. Timmer; saldo-vergelijking tussen enkele gewassen, door ing. P.A. den Hol lander; na-middag 13.00 uur de computer als hulpmiddel in de akkerbouw bij de bedrijfsekonomi- sche en teelttechnische advisering, door ing. W.P. Noordam; - de computer als hulpmiddel bij het gebruik van machines en bij de opslag van produkten, door ir. A. Hagting. Algemene ledenvergadering knolselderijtelers De Knolselderij telersvereniging Zuid-West Nederland houdt haar Algemene ledenvergadering, op woensdag 18 december 1985 om 20.00 uur in hotel Bellevue te Willemstad, Bovenkade 1. Ook geinteresseerde niet-leden zijn welkom. Ing. H. Deenen, specialist kwaliteit en bewaring van de sekties Akker bouw en Vollegrondsgroente van het C.A.T. te Tilburg zal spreken over Knolselderijbewaring. Studiemiddag onkruidbestrijding Maandag 23 december a.s. organi seert de Graanstudieklub van de Verenigingen voor bedrijfsvoorlich ting van Oost- en West-Zuid-Beve- land een vergadering. Aanvang 13.15 uur in de Jeugdhoeve te 's Heeren- hoek. Het onderwerp is: "Bestrijding van probleemonkruiden in graange wassen, suikerbieten en aardappelen en de invloed van bodemherbiciden bij volggewassen bij mislukking van deze gewassen. Ir. M.V. Himme ver bonden aan de R.U. te Gent zal dit onderwerp grondig uitdiepen. Frumau distriktsburohouder Midden-Zeeland De heer ing. G. ter Schuur, werk zaam als Distriktsburohouder voor Midden-Zeeland te Goes heeft in verband met het aanvaarden van een betrekking bij de Hoofdafdeling LandbouwFinanciering en -Maatre gelen te Den Haag, zijn werkzaam heden per 30 november j.l. beëin digd. Tot zijn opvolger is benoemd de heer ing. F.C. Frumau. Het kan toor blijft gevestigd in het Land bouwcentrum Zeeland te Goes op kamer 14. Het telefoonnummer is 01100-37911, toestel 126. Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Zeeuws-Vlaamse Studiedag op donderdag 19 december 1985 in het Kultureel Centrum "De Halle" te Axel. Na de opening, door de voorzitter de heer J. Ramondt om 13.00 uur, zul len een tweetal inleidingen worden gehouden door de heren - ir. C.D. van Loon van het Proef station voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond te Lelystad over "Welke kwaliteit vraagt de gebruiker en hoe kan de teler daaraan voldoen?" en door - ing. G.A. Toren van het Konsu lentschap in Algemene Dienst voor de Kwaliteit en de Bewaring t.b.v. de Akker- en Tuinbouw te Wageningen over "Bewaring, ge richt op behoud van kwaliteit en bestemming van het produkt" Daarna is er een forumdiskussie on der leiding van de heer ir. L.Th.J.M. de Wit. Naast de inleiders zullen in het forum zitting nemen de heer J.M. Huige van McCain namens de ver werkende industrie en de heer A.N. Bierens van Cebeco-Zuidwest na mens de handel. pag. 4 LEI: Afremmen land- bouwproduktie EG noodzakelijk, pag 5 Nieuws uit Brussel; Gevaar graanoorlog EG-VS nog niet ge weken. pag. 6-7 Verzekeringsnieuws pag. 8-9 Uit de praktijk pag. 10-11-14-15 Verslag Alge mene ledenvergadering, pag. 12 3 ZLO-ZAJK Projekt Trekkracht voor Kenya, pag. 13 Tuintips pag. 16 Landschapsbeleidsplan Goes gepresenteerd, pag. 17 Tuinbouwnieuws Pag. 19. PJZ/ZAJK pag. 21 Voor de vrouw Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 21 16, 4460 MC Goes (01100)(21010). tst. 20. 21. 22 Telecopier (01 100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17. 4760 AA Zevenbergen" 01680-27921 Redactie Mr J. Oggel, hoofdredactie tel huis 01 100-20228 J. Wierenga. eindredactie tel. huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 1 3 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 van het blad. kunnen nè dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen. 2 Vrijdag 13 december 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 2