p.j. zuid geluid Honger Studiedag ZAJK Het H.B. van de PJZ vergaderde Amerikaanse muziekband op bezoek? Studiedag ZAJK: de groei" Grenzen aan redaktie Peter Risseeuw uit dB- Met een terughoudend prijsbeleid en een medeverantwoordelijkheidshef fing de landbouw in de Derde-Wereld ontwikkelen? In het Groenboek wordt weinig di- rekte aandacht geschonken aan de gevolgen van het EG beleid op de landbouw en landbouwontwikkeling in de Derde-Wereld. Wel staat er te recht: "De problemen van de Der de-Wereld. waar miljoenen mensen honger lijden, kunnen op lange ter mijn niet worden opgelost door de landbouw van de ontwikkelde lan den". Maar wie in het Groenboek op zoek gaat naar de oplossingen van de problemen rond de voedselvoorzie ning in de Derde-Wereld komt be drogen uit. Het blijft bij deze uit spraak hoe het niet moet. Toch hebben-de ideeën in en achter het Groenboek wel degelijk invloed op de voedselvoorziening, en op de landbouw en landbouwontwikkeling in de Derde-Wereld. Het Groenboek: "Aangezien de landbouwproduktie blijft toenemen rijst de vraag hoe de Gemeenschap haar landbouwexport kan opvoeren". "De vraag in de ont wikkelingslanden zal nog wel toene men. maar minder snel dan voor heen". De strijd op de exportmark ten zal heviger worden" en "De po sitie van de Gemeenschap op de wereldmarkt moei gehandhaafd blijven". Dit laatste is uitgangspunt voor de hele plannenmakerij. Wanneer je je positie op de wereld graanmarkt wilt behouden, en je voorziet daar toenemende konkur- rentie zul je goedkoper moeten aan bieden. Met andere woorden: een lagere graanprijs op de wereldmarkt. En dat heeft gevolgen voor de land bouw in Derde-Wereld landen. Bij de huidige lage prijzen lukt het veel van die landen al nauwelijks hun ei gen produktie te handhaven. Bij da lende prijzen zal daar nog minder van terecht komen. De EG dumpt grote hoeveelheden graan op de wereldmarkt. Graano verschotten hier kunnen dienen als noodhulp, maar tegelijkertijd zullen we, als we praten over ontwikke lingssamenwerking, die landen moe ten aanmoedigen en steunen bij het voortbrengen van hun eigen voedsel. Het is twijfelachtig of de EG door het dumpen van graan op de wereld markt daaraan een bijdrage levert. De NlO-vereniging die zich vooral inzet voor de armsten in ontwikke lingslanden, meent van niet. "Lokale boeren en boerinnen kunnen met hun graanprodukten niet konkurre- ren tegen de graanimporten". "De beschikbaarheid van gratis of goed koop graan door de toenemende overproduktie van onder andere de EG is een van de faktoren die bij dragen tot een stagnerende voedsel- produktie in ontwikkelingslanden", aldus het NIO in het boekje "Honger in overvloed". Het Internationaal Wheat Council, een buro dat zich bezighoudt met de internationale handel in granen, meent dat de graanimporten van ontwikkelingslanden tegen het jaar 2000 kunnen verdrievoudigen. Maar meer graan importeren door ont wikkelingslanden is heel wat anders dan die landen aanmoedigen zelf de voedselproduktie ter- hand te nemen. De NIO vindt het een slechte zaak dat de EG graanoverschotten dumpt en stelt voor: uitgangspunt van het EG-graan- eksportbeleid zou moeten zijn dat de lokale produktie van graan in ont wikkelingslanden voorrang krijgt; de eksport van graan naar ekono- misch zwakke ontwikkelingslanden moet zich niet uitbreiden. Dit zou samen moeten gaan met het bieden van EG-hulp bij het opzetten van de voedselproduktie daar; om de wereldmarkt voor granen minder onder druk te zetten en op een reëel nivo te brengen, is beper king van de eksport van de EG een vereiste; de EG zou via internationaal over leg moeten werken aan een interna tionale graanovereenkomst waarin afspraken over minimum en maksi- mum prijzen, en buffervoorraden. Op dinsdag 19 november j.l. kwam het hoofdbestuur (H.B.) van de P.J.Z. weer in de Blauwe Hand te Bergen op Zoom bijeen voor haar vergadering. Hoewel de agenda een groot aantal punten bevatte, kon de vergadering toch niet te lang duren, omdat de eigenaresse van de Blauwe Hand, het Hoofdbestuur een barbecue aanbood. Hiervan moest natuurlijk ten volle gebruik gemaakt worden. Maar voor het zover was moest er eerst vergaderd worden. De volgende punten kwamen aan de orde: Tijdens de landelijke sportdag zal het dames-handbal komen te ver vallen. In plaats daarvan komt er dames-voetbal. - Het D B. van de P.J.Z. zal ver sterkt worden met reserve D.B.-le den. Als zodanig werden aangewe zen: Anja Dekker (Afd. Oost- Zeeuws-Vlaanderen), Jacco Dekker (Afd. Goes), Petra v.d. Slikke (Afd. Tholen/St. Philipsland) en Arie Driesprong (Afd. Fijnaart). Een aantal afdelingen vertelde hoe de situatie in hun afdeling op dit moment is. Sommige afdelingen draaien (erg) goed en met andere af delingen gaat het niet zo best. Een aantal punten kwam hierbij naar voren: 1. Het is vaak erg moeilijk om men sen aktief te maken, zowel om te ko men naar aktiviteiten als om in het bestuur plaats te nemen. 2. Het is belangrijk afwisselend ou de en nieuwe aktiviteiten te organi seren. 3. Er moet veel aandacht besteed worden aan het werven van nieuwe leden en aan het telkens verjongen van het afdelingsbestuur. Alleen dan, kan een afdeling goed blijven draaien. 4. Wanneer de belangstelling voor de aktiviteiten zo ver terugloopt dat het bijna ondoenlijk wordt om deze aktiviteiten te organiseren, kan het beste gezocht worden naar samen werking met andere plattelandsjon gerenorganisaties. Dit kunnen zowel de K.P.J. als de C.P.J. zijn, als ook de andere afdelingen die in dezelfde regio zitten. Onlangs ontvingen wij een brief van de organisatie: "American Musical Ambassadors" waarin samengevat het volgende stond: "Sinds 1970 ko men de "American Musical Ambas sadors" van uit New-York naar West-Europa. Zij bezoeken Frank rijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, West-Duitsland en vervolgens ook ons land. Gedurende twee dagen en nachten verblijven zij hier bij gastge zinnen in Ede en andere gemeenten van ons land. Deze Ambassadors zijn muzikale studenten van alle universiteiten en high schools in de Verenigde Staten van Noord Amerika. Hun ouders zijn voornamelijk agrariërs zodat wij dus met jongelui, jongens en meisjes van 16 tot 20 jaar, te doen hebben die aan het platteland verknocht zijn. Deze jongelui vormen, in het alge meen. drie grote harmonie-orkesten -concert bands - van elk honderd personen. De muziek die men ten Vrijdag 13 december 1985 gehore brengt is klassiek, klassiek- populair van Amerikaanse en Euro pese componisten en gedirigeerd door muziekleraren van de scholen of door gepensioneerde dirigenten van de United States Marine Band of andere militaire orkesten in dat land. Naar aanleiding van dit jaarlijks te rugkerende bezoek worden gastge zinnen gezocht, liefst in de agrarische sektor. Meestal komen deze jongeren in de tweede helft van juli. Tot zover de brief. Misschien zou het leuk zijn om wan neer jullie de komende jaren een ju bileum of iets dergelijks vieren een dergelijk orkest in je midden te heb ben. Dit orkest zou dan een of meer dere concerten kunnen verzorgen en op die manier bij kunnen dragen aan de feestvreugde. Wanneer hiervoor belangstelling bestaat, dan kontakt opnemen met ondergetekende (tel.: 01680-27921). Henk Tegels REDAKTIE/SEKRETARIAAT: AD PHERNAMBUCQ Jeugdwerkburo Zeeland, Korte Kerkstraat 10, Goes. Het thema van de ZAJK studiedag staat in het brandpunt van de belangstelling. Welke kant moeten we op met het Europese landbouw beleid, en meer in het bijzonder, hoe moet het graanbeleid vorm krij gen? De keuze tussen een sterke prijsverlaging (richting wereldmarkt), een vorm van medeverantwoordelijkheidsheffing of kontingentering is niet eenvoudig. Moeilijk is het om een inschatting te maken van de gevolgen van elke keuzemogelijkheid. Het is kiezen voor de minst kwade oplossing. - Met betrekking tot het agrarisch werk kwam het punt van de leeftij den naar voren. De algemene leden mogen tot hun dertigste jaar lid blij ven, terwijl de agrarisch geïnteres seerde leden tot hun vijfendertigste jaar lid kunnen blijven. De vraag kwam naar voren of agrarisch geïn teresseerde leden tussen de 30 en 35 jaar dan ook aan algemene aktivitei ten deel mogen blijven nemen? Zo niet, wat moer er dan gedaan wor den? De Z.L.M., P.J.Z. en de platte landsvrouwen van Noord-Brabant en Zeeland hebben afgesproken om meer te gaan samenwerken. Om hiervoor konkrete plannen uit te werken is een werkgroep in gesteld. Hierbij wordt gedacht aan regionale kommissies om het kur- susgebeuren in de "regio's" beter te kunnen koördineren en stimuleren en aan de uitwerking van een geza- melijk projekt met als titel "wonen en werken op het platteland": plat telanders ontmoeten elkaar. Na de rondvraag kon de vergadering om half 10 afgesloten worden, waarna door de aanwezigen in een gezellige sfeer genoten werd van de aangeboden barbecue. Overwegingen die daarbij een rol spelen zijn natuurlijk de prijs, de verschuiving en druk op andere ge wassen, het totale effekt op het in komen en de uitvoerbaarheid. Be langrijk is daarbij hoe reëel de alter natieven zijn. Het zijn juist deze punten waaraan op de studiedag veel aandacht wordt besteed. Wat dat betreft spreekt het programma voor zich. Programmaboekje en enquête Alle RAK-leden krijgen thuis een, programmaboekje toegestuurd. Hierin staat een aantal teksten die helpen om een mening te vormen. Andere belangstellenden kunnen nog een programmaboekje aanvra gen bij het ZAJK (Korte Kerkstraat 10, 4461 JE Goes). Bewaar dit boek je! In januari-februari willen we alle leden middels een enquête vragen om hun mening over het te volgen landbouwbeleid en het effekt voor hun eigen bedrijf: Deze enquête is samen met de akkerbouwwerkgroep van het Agrarisch Jongeren Werk van de KPJ in Tilburg opgesteld. De enquête zal dus in zowel Zeeland als Brabant worden afgenomen. We ho pen hiermee een goed beeld te krij gen van de opvattingen van onze le den en ook wat de ingrijpende be leidsmaatregelen voor gevolgen zul len hebben in de bedrijfsontwikke ling. Positie ontwikkelingslanden Een punt waar het Groenboek wei nig over zegt is wat het effekt van de verschillende beleidskeuzes is voor graan-importerende ontwikkelings landen. Omdat dit ook snel een aan dachtspunt is dat snel over het hoofd gezien wordt nu de problemen dicht bij huis meer de aandacht vragen hebben we elders op deze pagina juist hieraan aandacht besteed. Tot ziens op de studiedag. De ZAJK houdt op woensdag 18 de cember in "de Caisson" een studie dag over "Grenzen aan de groei". De dag begint om 14.00 uur. Er zul len inleidingen worden gehouden over "Perspektieven van eiwitrijke ge wassen als alternatief voor graan- teelt" door ir. P.H.M. Dekker, on derzoeker peulvruchten P.A.G.V. "Hout als alternatief landbouw gewas" door Hans Quist (winnaar Hoboken prijs voor een werkstuk over hout als landbouwgewas) uit IJ zend ij ke "Meststoffen, wet- en regelge ving en de konsequenties voor pro- 99 ducenten en gebruikers in het Zuid westelijk kleigebied" door dhr. J. Kodde, bodemspecialist konsulent- schap Goes. Aansluitend diskussie aan de hand van enquêtevragen en stellingen Welke keuze voor het graanbe leid? Perspektieven voor alternatieven Meststoffen en grenzen aan de groei. Na borrel en maaltijd wordt er 's avonds om 20.00 uur een inleiding gehouden door dhr. Jaap van der Veen, voorzitter van de Nederlandse CBTB over "Het Groenboek en de grenzen aan de groei". 13 december - afd. Fijnaart organi seert een dropping. Het vertrek is om 19.30 uur vanaf de Voorsraat. Dit moetje meemaken! Tevens worden er in deze afdeling nieuwe bestuurs leden gevraagd. 4 januari - Provinciaal zeskamptoer- nooi in Schoondijke. Hier kan na tuurlijk iedere afdeling aan mee doen. Bel even je eigen afdeling voor opgaves. 15 februari - Provinciaal bowling- toernooi in Goes. Hiervoor geldt het zelfde als bij de zeskamp. 15 dec. Afd. 's Heer Abtskerke/Nisse organiseert een dagje uit naar het subtropisch zwemparadijs "De Roompot". Hierna zal een geza menlijke maaltijd gebruikt worden. Kosten ƒ25,- p.p. Opgaves zo snel mogelijk bij Herman 01106 - 1589. Gewoon doen!!! 17 dec. Afd. Schouwen-Duiveland organiseert een kookavond. De be doeling is deze avond een kerstbrood en nog iets te bakken. Plaats van handeling is de Christelijke Scho lengemeenschap te Zierikzee. Opga ve bij Carla, tel. 01114 - 1316. 20 dec. Afd. Tholen houdt weer de jaarlijkse dropping. Opgaves voor 16 dec bij Petra, 01662 - 2532. 26 dec. Afd. West Zeeuws-Vlaande- ren organiseert i.s.m. de KPS weer hun traditioneel kerstbal. De band "Mandica's" zal voor het muzikale gedeelte zorgen. Natuurlijk is dit weer in zaal Wijffels te Schoondijke. 30 dec. Afd. West Zeeuws-Vlaande- ren organiseert i.s.m. de KPS en de CPS een dia-avond. Deze wordt gehouden door Werner v.d. Hemel en André Luteijn die tegelijk een reisverslag geven van hun reis vorig jaar door Australië. Dit alles om 20.00 uur in Hotel "De Rode Leeuw" te Zuidzande. 27 dec. Afd. Tholen traint volleybal in de sportzaal te Stavenisse om 20.30 uur. Hopelijk is het even druk als vorig jaar 1 januari Afd. West Zeeuws-Vlaan- deren houdt weer de niet meer weg te denken nieuwjaarsreceptie/ nieuw jaarsbal in zaal Wijffels. Hier wor den weer heel wat goede voornemens verteld of eventueel nog genomen. Deze avond kan echt niet gemist worden. Muzikale begeleiding door het Scheldekwartet. 31 januari Afd. Oost Zeeuws-Vlaan- deren organiseert i.s.m. de ZLM weer de gezinsavond in het Zelden- rust College. Houdt deze datum dus vast vrij. 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 19