Verpakken fruit voor Kerstveiling loont Verslag van Staalduine over onkruidbestrijding tuinbouwzaadteelt Onderzoek biedt perspektieven voor verlaging kosten fruitteelt; geen palen en nauwelijks snoeien! De eerste hollandse kiwi's geveild Zaadteeltbericht Holland brengt crispsla op de veiling Onder de titel "onkruidbestrijding in zaadteeltgewassen, 1985" is zo juist van de hand van de heer ing. D. van Staalduine, een verslag in de vorm van een dik boekwerk verschenen. Het betreft de proefnemingen op het onkruidbestrijdingsproefveld van de zaadteeltstudieklub "Eiland Tholen" te St. Annaland. Hij geeft hierin o.a. een overzicht van de in dit projekt beproefde gewassen en middelen, de waarnemingen en zijn konklusies. In aansluiting op de proeven van 1984 had ook dit onderzoek weer als doel na te gaan, welke toepassingen na het zaaien en kort na de opkomst bij deze 18 gewassen verantwoord zijn. Het streven is om tot toelatingen en of uitbreiding daarvan te komen, teneinde een betere, veiliger en of goedkopere onkruidbestrijding te realiseren. Het onderzoek heeft betrekking op de volgende gewassen: Phacelia, Sa- ponaria, Nemophila, Phlox drum- mondii, Linaria, Nemesia, Alyssum, Mesembryanthemum, Aubrietia, Spinazie, Bernagie, Lavatera, Eschscholtzia, Bieslook, Eenjarige Anjers, Dahlia, Chrysanthemum ca- rinatum, Pyrethrum. Uitvoering De opkomst van de stand der ge wassen was overwegend goed. Met enige (beperkte) uitzonderingen werden de behandelingen in 3-voud op 5 m2-veldjes uitgevoerd. Voor elk gewas waren 60 veldjes beschikbaar, waarvan er in het algemeen zowel na het zaaien als na de opkomst, 24 werden behandeld. De overige 6 veldjes bleven onbehandeld. De op de veldjes verspoten hoeveelheid vloeistof komt overeen met toepas sing van 1000 liter per ha. Middelen Middelen die in 1984 voor de ge wassen nadelig waren gebleken, werden in 't algemeen niet opgeno men. Toepassingen die in 1984 geen nadelen gaven werden opnieuw op genomen. Alle in de proeven opge nomen middelen zijn voor een of ander gewas in Nederland toegela ten. Niet toegelaten produkten zijn derhalve niet opgenomen. De in vloed van de middelen op de gewas sen konden bij de eindbeoordeling als volgt worden ingedeeld: Verantwoord, kansbiedend, kans biedend?, niet verantwoord. Verantwoorde toepassingen werden goed door het gewas verdragen. Bij kansbiedende toepassingen werd aanvankelijk wel groeiremming of uitval vastgesteld maar gaf een dus danig herstel te zien, dat later niet of nauwelijks van een nadelige beïn vloeding sprake was. De eerste voorlopige resultaten De vorderingen van dit tweejarig onderzoek zijn van dien aard, dat voor eemachttal gewassen toelating wordt aangevraagd. Het onderzoek heeft aangetoond, dat in deze ge wassen bepaalde toepassingen ver antwoord worden geacht voor in voering en toepassing in de praktijk. Voor de overige gewassen geldt, dat deze nog één of meerdere jaren be proefd moeten worden teneinde meer zekerheid te krijgen. Zodra de toelatingen bekend zijn, zal dit middels een zaadteeltbericht in deze krant worden bekend gemaakt, zodat de praktijk hiervan onmiddel lijk kennis kan nemen. Tot zolang moeten we geduld hebben en is het gebruik van de in beproeving zijnde middelen niet toegestaan en derhal ve niet verantwoord. Uit deze voorlopige resultaten moge blijken, dat we met het proefveld op de goede weg zijn. Lezing Wilt U het naadje van de kous weten, kom dan luisteren naar de inleiding over dit onderwerp door de heer Van Staalduine. Deze vindt plaats op vrijdag 20 december a.s. om 14.00 uur in het dorpshuis '"t Ouwe Raed'uus", Langestraat 16 te Poort vliet. Zaadteeltstudieklub "Eiland Tholen" D.L. Koppenhol, sekr. De ontwikkeling in de fruitteelt maken het aannemelijk dat de intensivering van de beplanting vooralsnog zal doorgaan. Af hankelijk van de omstandigheden zal dat leiden van een intensieve enkele rij-beplanting tot een volveldsbeplanting. Deze ontwikkeling wordt begrensd door de economische mogelijkheden. Hierin speelt vooral de hoogte van de stichtingskosten een sleutelrol. De laatste jaren is er al veel onderzoek uitgevoerd dat is gericht op verlaging van deze kosten. Onderzoek op dit terrein biedt nog steeds goede perspec tieven. Bovenstaand leidt tot enkele aan grijpingspunten voor verder onder zoek op het Proefstation: Verkorting van de aanloopperio de bij appel en peer; Optimalisering van de vocht- voorziening, bemesting en maxi malisering van de lichtopvang door beplantingen; Voorspelling van het gedrag van de boom op basis van gewasana lyses (blad, vrucht, scheut, knop) en het hierop baseren van teelt behandelingen. Daarbij dient volgens v. Oosten in de eerste plaats gedacht te worden aan onderzoek naar beter én goedkoper uitgangsmateriaal alsmede het voor komen van de verhoudingsgewijs dure ondersteuning van elke indivi duele boom. Er zijn ideeën om door veredeling te komen tot een sorti ment met kwalitatief goede rassen, waarvan de bomen op eigen wortel staan en géén ondersteuning nodig hebben. Kostenverhogende factoren als enten van een ras op een onder stam en de paal zijn dan onnodig. In de intensieve systemen moet ook de groeibeheersing geen punt meer zijn van voortdurende zorg. Nieuwe ras sen moeten zodanig compact groeien dat snoeiarbeid en het gebruik van groeiregulatoren tot een minimum wordt beperkt. Een intensieve vol veldsbeplanting en de daarbij beho rende optimalisering van de teelt techniek roept associaties op met de teelt van andere gewassen in kassen, waar. de water- en bemestingsvoor ziening en het kasklimaat in hoge mate automatisch worden geregu leerd. Een zodanige ontwikkeling is voor de fruitteelt als buitenteelt niet binnen het bereik maar elementen als sturing van de vochthuishouding door druppelbevloeiing en het via deze vochtvoorziening gericht toe dienen van de bemesting (fertigatie) kunnen zeker een rol van betekenis gaan spelen. Het boomgaardklimaat is weliswaar ongrijpbaar maar ook daar dienen zich mogelijkheden aan om de verdamping onder omstan digheden te beïnvloeden. Dit is de mening van de heer H.J. v. Oosten, onderzoeker op het proefstation voor de fruitteelt te Wilhelminadorp. Het ligt voor de hand dat in een in tensieve beplanting als geschetst ook de gewasbescherming vraagt om een andere benadering. Feitelijk zal ook de spuittechniek moeten worden aangepast en de mogelijkheden van geïntegreerde bestrijding in dit kader worden bezien. Bij de veredeling zal op de ziekteresistentie een duidelijk accent moeten worden gelegd. De Nederlandse telers hebben een variant op de ijsbergsla op de markt gebracht, de zogenoemde crispsla. Dit is een "lossere" ijs bergsla mét omblad met dezelfde eetkwaliteiten als het "moeder- produkt". De crispsla wordt ge teeld onder glas en door de teler verpakt in poly-zakjes met het meisjemerk en het rood-wit- blauwe lint. Er gaan twaalf krop jes in een houten kratje. Uit kon- sumentenonderzoek is gebleken dat men ijsbergsla mét omblad positief waardeert, zeker in ver gelijking met het konkurrerende, te bleek bevonden, Zuideuropese produkt. Crispsla bestaat uit een fris groen bolletje met een vrij 'losse struk- tuur en dekoratieve "krullerige" ombladen. Vooral het "omblad" wordt door de konsument gezien als versheids-indikator. weekstaat energieverbruik Met uitzondering van de grondafde- ling van de acrylplatenkas verloopt de teelt van gerbera's goed en op de steenwol zelfs voortreffelijk. Ook de kwaliteit van de bloemen laat niets te wensen over. Toch zijn er wel wat aantekeningen bij de steenwolteelt te maken, zoals de moeilijke oogst- baarheid van sommige rassen, die zowat met een nijptang geplukt moeten worden. Ook de startproble men elders door onbekendheid met de goede opkweekmethode mag niet vergeten worden. Bij het zien van de meerproduktie bij Denarkas moet vervolgens bedacht worden, dat vooral één matig ras dit hoge per centage veroorzaakt. Niettemin, na weglating van dit ras blijft er een reeël produktieverschil van 27% in het voordeel van de steenwol, en je hoeft geen rekenwonder te zijn om in te zien dat op deze manier de steen wolteelt heel aantrekkelijk is, maar tevens vol met opkweek- en teelt moeilijkheden. De stooktemperatuur in de venlokas en de LW-kas is 17 graden C dag en nacht, en in de acrylplatenkas is dat 15 graden C in de nacht en 19 graden C overdag. De vochtregeling werkt weer wat sïerker en er wordt C02 gedoseerd tot 600 dpm. Het scherm werkt beneden 9 graden C. Het energieverbruik bedroeg deze week 9812 m3 gas bij een bedrijfsomvang van 10.000 m2. De 100 ton gelegd fruit heeft op de Zeeuwse Kerstveiling donder dag 6 december gemiddeld tussen 15 en 30 ct. per kg meer opge bracht dan de 900 ton onverpakte fruit. De totale opbrengst van de Kerstveiling was 1.082.000,— Peter Sytstra uit Goes had dit be drag het dichtst benaderd in de wedstrijd om de opbrengst te schatten. Hij kreeg een krat fraaie Elstar. De handelaar van Gelder B.V. te Beneden Leeuwen kreeg de prijs voor de hoogste prijs voor minstens 25 kratten fruit. Hij be taalde voor 1200 kg Elstar van de Maatschap de Winter te Baarland ƒ2,90 per kg. De prijs voor de grootste aanvoer van gelegd fruit was voor het Proefstation voor de Fruitteelt in de Vollegrond te Wilhelminadorp met een aanvoer 14.592 kg. De tweede prijs was voor de maatschap de Winter te Baarland met 11.924 kg. Het to taal aantal aanvoerders van ge legd fruit was slechts ongeveer 3% van het aantal veilingleden van de CVZ. De veiling werd bijge woond door het publiek dat eer der in de gelegenheid was gesteld de feestelijke presentatie van het fruit te bewonderen. Middelpunt van die belangstelling was onge twijfeld een grote papieren trech ter met een mozaïek van appels en peren die was opgesteld door leerlingen van de Lagere Agrari sche School in Kapelle. Veel be langstelling was er ook voor de demonstraties van de zgn. data bank. Dit is een systeem waarmee telers en handelaren via een beeldscherm informatie kunnen krijgen over bijvoorbeeld de no teringen van groenten en fruit op een aantal veilingen in ons land. Op de woensdag voorafgaande aan de Kerstveiling vond de offi ciële opening plaats. Dat gebeur de door de burgemeester van Goes mr. W. Blanken die met een simpele druk op de knop het Zeeuws meisje tevoorschijn to verde op een groot projektie- scherm. Zij at van een lekkere appel waarmee tevens het motto van de veiling werd verduidelijkt: "Zeeuws fruit het betere snoep goed". Voor Sinterklaas was de veiling te laat. De heer Blanken kreeg als dank voor zijn bijdrage 576 kilo appels van het ras Elstar. Hij schonk deze aan de 7 bejaar denverzorgingstehuizen in Goes. In zijn openingswoord zei de voorzitter van de veiling de heer W. de Jager dat de Kerstveiling best een feestelijk karakter mag hebben mede omdat de plannen voor een nieuwe veiling in Ka pelle rond zijn. Burgemeester Blanken en zijn echtgenote werpen samen met veilingvoorzitter De Jager een kritische blik op het verpakt fruit. Barendrecht - Op veiling Zuid- Holland-Zuid te Barendrecht zijn de eerste, in Nederland geteelde kiwi's geveild. Er werden 6 kistjes te koop aangeboden. De "pri meur" prijs van de kiwi's was tussen 10.50 en 18.00 per stuk! Aanvoerder was Wim van der Knaap, rozenkweker uit de Kwa- kel. Wat aanvankelijk begonnen was als hobby is nu uitgebreid tot een verwachte aanvoer van ten minste 100 kistjes kiwi's per week. De heer van der Knaap heeft een kas van 6000 m2 met 600 oogst- bare bomen staan. "Ik lever verse oogstrijpe kiwi's aan de veiling, die geen koelbe- handeling meer nodig hebben", aldus Wim van der Knaap die 'vindt dat zijn kiwi's in smaak verschillen van de buitenlandse door een wat hoger zuurgehalte. Zijn kiwi's hebben daarvoor een enigszins frissere smaak. Vrijdag 13 december 1985 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 17