Landschapsbeleidsplan Goes gepresenteerd 20/21/22/23/24/25januari 1986 AMSTERDAM geopend van 9 tot 17 uur, toegang f 13,50. Trein-Toegang-biljetten bij NS- stations Vijfentwintig jaar jaarrondchrysanten in Nederland Op 5 december heeft mevrouw G.W. van Montfrans-Hartman, voor zitter van de Stichting Landschapsverzorging Zeeland, het land schapsbeleidsplan Goes aan het College van Burgemeester en Wet houders van die gemeente overhandigd. Aangezien de Stichting Land schapsverzorging Zeeland de verzorging en ontwikkeling van het land schap in Zeeland ter harte gaat, stimuleert deze stichting het opstellen van landschapsbeleidsplannen. Een landschapsbeleidsplan geeft een beeld van de bestaande landschapselementen, van het noodzakelijke onderhoud en van de gewenste maatregelen landschapsbouw. Zonder een plan ontbreekt een overzicht van wat er gebeuren moet. Het landschap van de gemeente Goes is op grond van het ontstaan in drieën te verdelen: het zuidoostelijk deel het zogenoemde oudland, de polders van voor 1700 of wel het voormalige Eiland van Wolphaarts- dijk en de Schengepolders daartus sen. Het oudland wordt gekenmerkt door relatief hoge stroken, de kreek ruggen met daarop de bebouwing en veel beplanting en door lage open gebieden, de poelgebieden. Op de overgang van kreekrug en poel vindt men de meidoornheggen. Een ander karakteristiek element voor het oud land is de drinkput. In veel mei doornheggen zijn door ziekte en/of slechte afrasteringen gaten gevallen. In het plan wordt dan ook gepleit voor het opvullen van deze gaten en het verbeteren van de afrasteringen. Om te voorkomen dat het oudland steeds meer op het omringende land gaat lijken, is het wenselijk dat de drinkputten en de heggen gespaard worden en dat men bij nieuwe be plantingen voor heggen kiest. De polders rond Wolphaartsdijk zijn kleinschaliger dan de Schengepol ders. Het is belangrijk dat de schaal van dit landschap gehandhaafd blijft. Om onderscheid te krijgen tussen de oudere en jongere polders dient de voorkeur uit te gaan naar bomen met een langere omloop, zoals iep, op de dijken van de oudere polders en naar bomen met een kor tere omloop, zoals populier, in de jongere polders. Opvallend in de jonge polders zijn de kreekrestanten De smalle voormalige kreken kun nen in het landschap zichtbaar ge maakt worden door er hier en daar rijen knotwilgen langs te zetten. Werkplannen Het is verheugend om te kunnen melden dat het Goese College bij de Een landschapsbeleidplan is noodzakelijk voor het nodige onderhoud van bestaande landschapselementen. presentatie van het plan heeft toege zegd geld te reserveren voor de ver zorging en ontwikkeling van het landschap. Er bestaan reeds diverse subsidiemogelijkheden, vooral voor de aanleg van nieuwe beplantingen, maar er is meer nodig. Gelukkig bestaat er sinds kort een bijdrage voor het onderhoud van kleine maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag landschapselementen van de Stich ting Landschapsverzorging Zeeland. Uit het plan blijkt dat er twee gebie den in aanmerking komen voor een nadere uitwerking van het land schapsbeleidsplan. Dat zijn de Ring van Kloetinge en het gebied tussen Goes en 's Heer Arendskèrke. Voor deze gebieden worden werkplannen opgesteld. Het opstellen en uitvoeren van de werkplannen gebeurt in overleg met een landschapskommis sie. Voor deze kommissie worden uitgenodigd vertegenwoordigers van eigenaren en gebruikers en andere belangstellenden. Bij de uitvoering van de werkplan nen zal de nadruk liggen op het wegwerken van het achterstallige onderhoud. De eigenaar en gebrui ker zal gestimuleerd worden dit zelf te doen. Daarnaast zal een deel van het werk gedaan kunnen worden door vrijwilligers. Er is verder een verzoek ingediend om onderhoud uit te kunnen voeren in het kader van een werkgelegenheidsprojekt. De Stichting Landschapsverzorging Zeeland hoopt dat het landschaps beleidsplan Goes een voorbeeld- funktie zal hebben voor andere Zeeuwse gemeenten. Er bestaat sinds kort een subsidieregeling van het Ministerie van Landbouw en Visserij voor het opstellen van dergelijke plannen. In principe worden 50% van de kosten voor het maken van een plan door dit Ministerie gedra gen. Het landschapsbeleidsplan Goes doorloopt tot eind januari 1986 een inspraakprocedure, die 21 januari met een voorlichtingsbijeenkomst in de Prins van Oranje wordt afgesloten. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling voorlichting van de gemeente Goes, daar is het rapport a 2,50 te koop, of bij O.J. Westerink, de opsteller van het rapport, op het kantoor van de Stichting Land schapsverzorging, tel.: 01100-30936. In 1986 is het 25 jaar geleden dat de eerste jaarrondchrysanten op de veiling werden aangevoerd. Wat eens is begonnen als ekspe- riment om de aanvoerperiode van herfstchrysanten te verlen gen. is uitgegroeid tot een rende rende. moderne teelt met een produktie gedurende 12 maan den per jaar. Al jaren is de jaar- rondchrysant voor wat betreft omzet de op een na belangrijkste teelt in Nederland. Deze prestatie is niet zonder slag of stoot gele verd. In 25 jaar werden vele teelt en afzetproblemen opgelost. De huidige teelt van jaarrond chrysanten kenmerkt zich door een uiterst moderne, planmatige aanpak. Na 25 jaar biedt de teelt volop perspektieven die, getuige de verwachting van een sterke aanvoerstijging in de komende jaren, volledig kunnen worden benut. 16 Vrijdag 13 december 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 16