Chris Floris bij ZLM: "Groenboek biedt geen realistische oplossing voor EG-landbouwproblemen" Direkteur B. Veerbeek: "Accountantsunie ZLM zeventig jaar jong" Landbouwschap wil bliksemaktie om melkopkoopregeling te verbeteren dan moet het geleidelijk gebeuren. Wijziging in de interventieregels lei den slechts tot ernstige marktversto ringen en hoge kosten. Over de voorgestelde "korting" op een even tuele EG-graanheffing van 25 ton per bedrijf was Floris weinig en thousiast: het draagvlak wordt veel te klein, zodat politieke besluitvor ming over een heffing nauwelijks haalbaar lijkt. Rundvlees Wat betreft de aangekondigde EG- opkoopregeling voor melk toonde Floris zich voorstander van een wat geringere hoeveelheid melk. dan waarmee Brussel wil starten (3 mil joen ton). Bóvendien moet volgens hem ook gedeeltelijke opkoop van individuele kwota mogelijk worden. Floris zette zich fel af tegen de ge volgen van de superheffing, die naar zijn mening door de EG-autoriteit en onvoldoende worden beseft. Hij doelde met name op de vrijkomende landbouwgrond, die wordt aange wend voor andere produkties. De gevolgen voor de rundvleessektor (zeer grote EG-voorraden) zijn on voldoende onderkend en als de EG- opkoopregeling voor melk doorgaat, zal de situatie er niet beter op wor den. In harmonisatie van de inter- ventievoorwaarden en instelling van premieregelingen voor hét afslach ten op een lichter gewicht zouden mogelijkheden kunnen schuilen om het aanbod van rundvlees wat te be perken. C. Floris "Monsterverbond" In de loop van deze maand zal de Europese Kommissie nadere voor stelen doen voor het graanbeleid, terwijl er voor het eind van het jaar ook een pakket voorstellen wordt verwacht voor onder meer het rund- vlees- en suikerbeleid en onderdelen van handelspolitiek. Voeg daarbij de al voorgestelde EG-opkoopregeling voor melk en de in januari in te die nen voorstellen voor het markt- en prijsbeleid voor 1986/1987 en alle voorwaarden voor een "monsterver bond" zijn aanwezig, zo schetste Floris, die het op voorhand al twij felachtig noemde of de EG-raad van landbouwministers vóór 1 april 1986 tot besluitvorming komt. komité. die handelsbesprekingen moet voorbereiden van de GATT Algemene Overeenkomst inzake Ta rieven en Handel) in de loop van 1986. Alleen op deze wijze kan het gevaar van verdergaande handels belemmeringen worden gekeerd, al dus Floris, die voorts nadrukkelijk pleitte voor meer stabiele wissel koersen van de belangrijkste valuta (US-dollar, Europese Valuta Een heid en Japanse yen). Geleidelijke aanpassing bij granen Floris plaatste bij het graanmemo- randum van de Europese Kommissie een reeks kanttekeningen. Hij vreest dat er grote druk komt op de prijs die de boer voor z'n produkt ontvangt en is van mening, dat het kwaliteitsbe leid in elk geval rekening moet hou den met de realiteit van de markt in normale produktie-omstandigheden. Als hiervoor zou worden gekozen, Aanvullende steun De Europese integratie moet ook op andere terreinen (ekonomisch, mo netair, fiskaal en sociaal) vorm krij gen, terwijl er ook op andere terrei nen, zoals onderzoek en ontwikke ling, meer gemeenschappelijk beleid noodzakelijk is. Voorts pleitte Floris voor regionale ontwikkelingspro gramma's, waarin de landbouw een zekere plaats heeft, doch geen eks- klusieve. Een beter evenwicht tussen de produktiesektoren en regio's in de EG kan hierdoor worden bevorderd. Het markt- en prijsbeleid zal, ge koppeld aan een goed werkend structuurbeleid, een belangrijk ele ment moeten blijven om de inko mens voor de boeren in de toekomst veilig te stellen. Ook zal aanvullende steun nodig zijn voor bepaalde groe- pen boeren, zoals de jonge agrariërs die zich op een bedrijf vestigen, boe ren in probleemgebieden en katego- riën boeren die zijn achtergebleven. Tenslotte zal de EG het agrarisch potentieel moeten gebruiken en een samenhangend beleid moeten ont wikkelen voor zowel produktie als aanwending van landbouwproduk- ten. Ethanol Er is aktie nodig op vier terreinen, zo betoogde Floris die als eerste de ver dere ontwikkeling van de interne markt noemde en met name doelde op allerlei handelsbelemmeringen aan de grenzen. Verder zullen alter natieve produkties moeten worden bevorderd. Hij noemde in dit ver band oliezaden, plantaardige eiwit ten en plantaardige vezels, Middel landse Zee-produkten (zoals avoca do, kiwi en mango) en hout. Verder wees Floris op de ontwikkeling van nieuwe aanwendingen van land- bouwprodukten door de produktie van bijvoorbeeld ethanol en af breekbare plastiks; onderzoek en ontwikkelingen op dit soort terreinen moeten worden gestimuleerd. Als laatste aktie noemde hij een werke lijk en samenhangend handelsbeleid van de EG voor zowel in- als uitvoer. Multilateraal overleg De buitenlandsekretaris van het Landbouwschap brak een lans voor meer multilateraal overleg tussen de belangrijkste landbouweksporteren- Vrijdag 13 december 1985 "Het ontstaan van de Accountantsunie ZLM vindt zijn aanleiding in de inwerkingtreding van de Wet op de Inkomstenbelasting in 1914. In het daaropvolgend jaar wees de sekretaris van de ZLM de heer G.A. Vor- sterman van Oyen de aanwezigen op de Algemene Vergadering van de ZLM erop dat een bedrijfsadministratie van groot belang was in ver band met deze inkomstenbelasting. De oprichting van het boekhoud- buro liet toen niet lang meer op zich wachten". Op 1 mei volgend jaar zal het precies zeventig jaar geleden zijn dat het boekhoudburo - nu Accountantsunie ZLM - werd opgericht. Dit vertelde de direkteur van de Accountantsunie ZLM, de heer B. Veerbeek tijdens een inleiding die hij hield op de Algemene Ledenver gadering van de ZLM, vrijdag 6 december jl. te Middelburg. De heer Veerbeek vertelde dat het fiskale aspekt sindsdien een be langrijk onderdeel van het werk heeft uitgemaakt. Dat zal ook nog wel zo blijven, want het is volgens de heer Veerbeek twijfelachtig of de zgn. Kommissie Oort er in zal slagen vereenvoudiging aan te brengen in de Loon- en Inkomstenbelasting. De algemene benadering in het Groenboek van de Europese Kommissie - meer druk op de landbouwprijzen in kombinatie met direkte inko menssteun - biedt geen realistische oplossing voor de huidige proble men van de Europese land- en tuinbouw. Boeren, tuinders en vooral jongeren wordt geen toekomstperspektief geboden en bovendien zal de Europese Gemeenschap als geheel zeer nadelige gevolgen ondervinden, als aan de "rode draad" van het Groenboek wordt vastgehouden. Dit onder meer konkludeerde de heer Chris Floris, buitenlandsekretaris van het Landbouwschap op vrijdag 6 december jl. in Middelburg waar de algemene 1 ledenvergadering van de Zuidelijke Landbouw Maat schappij (ZLM) werd gehouden. Floris is momenteel tevens voorzitter van de COPA-groep van Algemene Experts, die de standpunten voor bereidt voor de EG-boerenorganisatie COPA. Evenals in 1984 was ook nu weer gelegenheid om in een apart ingerichte hoek van gedachten te wisselen met medewerkers van de verschillende diensten en instellingen. Het Landbouwschap gaat minister Braks vragen om de nationale op koopregeling voor melkkwota op korte termijn sterk te verbeteren. Het ziet ernaar uit dat deze nationale opkoopregeling in de loop van vol gend jaar wordt vervangen door een Europese, waarbij de helft van de opgekochte melkrechten "uit de markt" zal worden genomen. De na tionaal opgekochte melk is voor 100% bedoeld om te worden herver deeld onder andere melkveehouders. Het bestuur van het Landbouwschap pleitte er woensdag voor de nationa le opkoopregeling aantrekkelijker te maken door het premiebedrag (nu 65 cent per liter) te verhogen en er zo mogelijk ook een be"indigingsrege- ling aan vast te koppelen. Voorzitter Schouten beloofde deze ideeën zo snel mogelijk voor te leggen aan mi nister Braks. De bedoeling van wat het Landbouwschapsbestuur ziet als een "bliksemoperatie" is om te voorkomen dat het Nederlandse melkkwotum door de Europese re geling straks te veel wordt afge roomd. KNLC-woordvoerder Van Leeuwen noemde het zelfs niet denkbeeldig dat melkfabrieken zul len moeten sluiten. Positief Overigens staat het bestuur in prin cipe wel positief tegenover de Euro pese opkoopregeling. Alleen het voornemen om met hehulp daarvan 3% van de nationale melkkwota uit de markt te nemen acht men te am bitieus. Het bestuur wijdde ook een diskussie aan de manier waarop aan het eind van het lopende melkprijsjaar niet gebruikte kwota noeten worden be nut. De meeste in het Landbouw schap samenwerkende organisaties vinden het een goed idee om deze ruimte te gebruiken voor een zeer geringe verhoging van de heffing- vrije hoeveelheden van alle melk veehouders. Ook het maken van ekonomische berekeningen heeft de Accountants unie ZLM steeds tot ons taakgebied mogen rekenen. Samen met het PAGV uit Lelystad en het Konsulentschap voor de Ak kerbouw te Goes is recent een proef gestart met een groep deelnemers in een bedrijfsregistratieprojekt voorde akkerbouw. De bedoeling van dit projekt is, zo vertelde Veerbeek, om de deelnemers - los van de financiële boekhouding - gegevens te laten verzamelen om saldoberekening voor de gewassen mogelijk te maken. Aangevuld met öormatieve gegevens voor grond, gebouwen en werktui gen kan ook een totaal resultaat worden berekend. Na één jaar proefdraaien is dit projekt geauto matiseerd. De bedoeling van het systeem is om per gewas en zonodig per perceel re gelmatig in de loop van het jaar de gegevens te verwerken en terug te rapporteren met ter vergelijking de begrotingscijfers voor dat gewas. Met de cijfers die beschikbaar ko men kan de ondernemer beter tot beslissingen komen. Goed onderne merschap vraagt nu eenmaal om ve rantwoord cijfermateriaal en daar is het om begonnen. Het leek de heer Veerbeek O', erigens verstandig nog even te wachten met de aanschaf van een komputer. "Laat u zich beslist niet aanpraten dat u te laat bent als u vandaag nog geen systeem aanschaft. Dit soort geluiden zijn alleen maar verkoop- stimulerend vanuit één kant. Er zal volgens hem nog veel tijd nodig zijn De heer Floris zei graag gehoor te hebben gegeven aan het verzoek van de ZLM om een rede te houden. Dit mede ook gezien de goede banden met de organisatie. Daarbij wees hij op zijn veelvuldige kontakten in het verleden met de oud-sekretaris van de ZLM, mr. J.F.G. Schlingemann en ere-voorzitter ir. M.A. Geuze. Volgens Floris staat de Europese Gemeenschap voor een krachttoer, nu er per 1 januari a.s. twee landen bijkomen (Spanje en Portugal) en het aantal inwoners met ongeveer 50 miljoen toeneemt tot ongeveer 320 miljoen. Het aantal landbouwbe drijven, de agrarische beroepsbevol king en de totale oppervlakte kul- tuurgrond groeien echter aanzienlijk sterker, namelijk met ongeveer een derde. De toekomstige problematiek van de Gemeenschap kan alleen worden aangepakt door middel van een goed gekoördineerd en krachtig gemeenschappelijk beleid. de landen. Hij ging in op de handel spolitieke verschillen tussen de EG en de VS en de rol van andere ek- sportlanden zoals Argentinië, Nieuw Zeeland, Australië en Canada en voegde hier aan toe dat ook landen als China en India dit jaar voor het eerst graan hebben afgezet op de wereldmarkt. Floris toonde zich zeer verheugd over de instelling van een B. Veerbeek om beter te kunnen bepalen wat in de landbouw aan informatie nodig is en met behulp van welke program matuur. Het Accountantskantoor speelt op de nieuwe ontwikkelingen in door zelf ook voldoende kennis in huis te ha len. In dat kader zal aan het opleidings- nivo van het personeel de nodige aandacht gegeven worden, zeker in dien sprake is van verandering van werkzaamheden. "Ik hoop zo besloot de heer Veer beek, u voldoende duidelijk te heb ben gemaakt dat ondanks de zeven tig jaar ons kantoor springlevend is en voldoende jong om de komende wijzigingen met veerkracht te aan vaarden". 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 15