Verslag ledenvergadering ZLM 6 december 1985 43 leden van verdienste Pluim van het financiële jaar voor hoofdbestuur Het verslag van de algemene vergadering van 7 december 1984 werd ongewijzigd goedgekeurd. Door de financiële kommissie werd verslag gedaan over het nazien van de rekening en verantwoording over 1984. De voorzitter van de kom missie, de heer L. Mesu te Oudelande, adviseerde namens de kommis sie tot décharge van het hoofdbestuur. De Algemene vergadering nam het advies over. De begroting voor het jaar 1986 werd ongewijzigd vastgesteld. Een en ander houdt onder meer in dat de kontributie op hetzelfde nivo ge handhaafd blijft. Het voorstel van het hoofdbestuur om de leeftijdsgrens voor leden en adviseurs van hoofdbestuur, kommissies en ledenraad te wijzigen van 70 in 65 jaar werd door de algemene vergadering aangenomen met 120 stemmen voor en 23 stemmen tegen. Aan de .algemene vergadering werd een mededeling gedaan van de benoeming door het hoofdbestuur van leden tot lid van verdienste van de ZLM zulks wegens het 50-jarig lidmaatschap van de ZLM. In de rondvraag uitte de heer JJ. Snijder, voorzitter van de afdeling Biesbosch-Werkendam van de ZLM de grote bezorgdheid van zijn afde ling over de ontwikkelingen met be trekking tot het nationaal park "de Biesbosch". Bij de grondgebruikers bestaat er grote verontrusting over het advies van de kommissie Kleis- terlee inzake het nationaal park. Men voelt zich letterlijk en figuurlijk in de tang genomen door met name de opname van het Steurgat in het park. Verder is men ook bang voor toename van wildschade en onkrui den. Tenslotte vreest men via rege lingen op het gebied van de ruimte lijke ordening nadelige uitstralings- effekten op de landbouwgronden. De heer Snijder verzoekt namens zijn afdeling aan de algemene ver gadering ondersteuning om uit eindelijk te komen tot aanvaardbare voorwaarden en een zodanige be grenzing van het nationaal park dat minimale moeilijkheden te ver wachten zijn. De voorzitter zegt dat hij de zorgen van de afdeling Bies bosch-Werkendam goed kan begrij pen en dat hij zich er sterk voor zal maken dat deze via het hoofdbestuur aan de Minister van Landbouw ken baar gemaakt zullen worden. Kostenbesparing Naar aanleiding van de inleiding van de heer Veerbeek stelde de heer P. van Nieuwenhuijzen te Heijningen de vraag in hoeverre de verschillende organisaties onderling samenwerken op het gebied van de automatisering. De heer Veerbeek zei daarop dat er momenteel in het kader van de ver eniging van landbouwboekhoud- buro's (VLB).een samenwerking op gang is gekomen maar dat één en ander nog wel de nodige tijd zal vra gen. De heer H.C. van der Maas te Kats wilde graag weten wat de kostenbes paring is voor de gebruiker op de rekening van het boekhoudburo. De heer Veerbeek gaf als zijn mening dat daar niet al te hoge verwachtin gen over moeten bestaan. De ver werking van de financiële adminis tratie is nu eenmaal geen lekenwerk. Men moet zich goed realiseren dat ook een leek geen akkerbouwbedrijf kan voeren alleen op basis van een akkerbouwmanagementprogramma. Zijn verwachting was dan ook dat de automatisering vooralsnog niet meer dan zo'n 10% op de nota van het boekhoudburo zou kunnen bespa ren. De voorzitter voegde daar nog aan toe dat door de automatisering meer informatie verstrekt kan wor den waardoor wellicht ook de kosten nog toe zullen nemen. Mevrouw C. Overbeeke uit De Heen zei er bang voor te zijn dat door de automatisering de boeren nog een zamer zullen worden omdat het kontakt met derden daardoor nog verder zal verminderen. De heer Veerbeek zei deze zorg niet te delen omdat overleg toch nodig blijft, met name ook met kollega's. 14 voorstander van het telen van betere kwaliteiten tarwe. De heer Floris antwoordt dat het de bedoeling van Brussel is om de kwa- liteitstarwe op het huidige nivo te handhaven. Overigens gaat,het er maar om welke kwaliteit bedoeld wordt: zoals de zaken er nu voor staan moet er voor de in Nederland geteelde kwaliteit rekening gehou den worden met een prijsdaling. Landbouwkommissaris Andriessen stelt zich in dezen zeer halsst'arrig op. Met betrekking tot de stimulering van eiwitten zegt de heer Floris dat het er nu om gaat de druk om de granen te verminderen. Niet uitge sloten moet inderdaad worden dat De heer J.J.J. Snijders toonde zich verontrust met betrekking tot het na tionaal park De Biesbosch De heer J. Geluk uit Schuddebeurs zei te vinden dat de komputer een nieuwe dimensie aan de bedrijfsvoe ring toevoegt. Zijn ervaring als ge bruiker is dat de kosten wel degelijk daardoor kunnen verminderen. Ook ten aanzien van de financiële admi nistratie met name voor wat betreft het voorwerk. Ook via verdere sa menwerking in VLB-verband zou er op het vlak van de kostenbesparing meer mogelijk moeten zijn dan de door de heer Veerbeek genoemde 10%. De heer Veerbeek antwoordde daar op dat de heer Geluk wellicht gelijk heeft maar dat de ontwikkelingen nu lang nog niet zover zijn. De situatie is nu eenmaal zo dat we stap voor stap verder moeten gaan. De diskussie werd hierna door de voorzitter besloten onder dankzeg ging aan de heer Veerbeek voor zijn inleiding en de beantwoording van de vragen. Eén en ander werd door de voorzitter onderstreept door het aanbieden van een attentie in de vorm van een boekwerk. Kwaliteitsverbetering Naar aanleiding van de inleiding van de heer Floris werden vanuit de zaal diverse vragen gesteld. De heer M. Boogerd te Zaamslag vroeg zich af in hoeverre een kwali teitsverbetering van de granen ook financiëel vertaald zou worden. Ver der vroeg hij zich af wat de prijsont wikkeling zal zijn bij verdere stimu lering van de produktie van eiwit- houdende gewassen. Tenslotte pleit te de heer Boogerd voor zo geleide lijk mogelijke invoering van de di verse maatregelen. In aansluiting hierop zei de heer J.M. Mol te Wolphaartsdijk dat de certifikaten- regeiing met betrekking tot kwali- teitstarwe in de praktijk naar zijn er varing ook werkt, dat wil zeggen dat de kwaliteit wel degelijk wordt be taald. Op die basis is hij dan ook een In zijn verslag van het nazien van de rekening en verantwoording over 1984 van de ZLM, stelde het lid van de financiële kommissie, de heer L. Mesu uit Oudelande, vast dat het de kommissie is op gevallen dat er een aanzienlijk verschil zit tussen de begroting 1984 en de eksploitatierekening van 1984. Het positieve overschot bedraagt ƒ297.692,-. "Dit dreigt een permanent karakter te krij gen. zei hij, want ook in 1983 tendeerden de cijfers al in die richting. Een positieve ontwikke ling overigens. Onzerzijds des te meer waardering voor het beleid van het hoofdbestuur dat zich met een wijze zelfbeperking wat ons betreft de pluim van het jaar heeft verworven", aldus de heer Mesu. min of meer weggeven van de over schotten betreft zegt de heer Floris datje dan zonder meer oploopt tegen de publieke opinie. Ook krijg je dan te maken met verstoring van de sa menhang van aanbieders wereld wijd. Ook de kosten van een derge lijke aktie vormen een grote belem mering. Niettemin is het overschot- tenprobleem een gigantisch vraag stuk. Om dit op te lossen lijken we zo zachtjes aan alles normaal te gaan vinden, aldus de heer Floris, die ver telt dat inmiddels het idee is geop perd om de enorme opslag van rundvlees te verwerken tot varkens voer. De heer J.C. Geluk te Dinteloord vindt dat de verhoudingen wel eens zoek zijn wanneer het gaat om het oplossen van sociale problemen. Men kan zich soms afvragen in hoe verre het wel en wee van boer en tuinder daarbij een rol speelt. De heer Floris zegt dat hij vooral ge doeld heeft op de samenhang in beïnvloeding in de wereld. Als wij hier een bepaalde aktie ondernemen heeft dat invloed op de agrarische produktie van onze kollega's elders op de wereld. Tenslotte vraagt de heer Van der Maas of het waar is dat de graante- lers in Amerika nog steeds twee kwartjes voor een kilogram tarwe ontvangen. Of dat zij inderdaad nog minder krijgen dan de wereldmarkt. De heer Floris zegt dat er inmiddels sprake is van een nieuw programma in de Verenigde Staten waarbij de teler instemt met een beperking van 30% op zijn tarwe en sojateelt in ruil van de door de heer Van der Maas genoemde prijs. De voorzitter spreekt namens de vergadering zijn erkentelijkheid uit voor de inleiding en het beantwoor den van de vragen. Namens de algemene vergadering biedt hij de heer Floris eveneens een boek aan. De heer J.M. Mol: "Goede ervaringen met de certificatenregeling met be trekking tot kwaliteit starwe. Kwaliteit wordt betaald". daardoor weer nieuwe problemen zullen ontstaan. Wat betreft het ge leidelijk invoeren van de diverse maatregelen zegt de heer Floris dat het er wel naar uit ziet dat de maat regelen drastisch zullen zijn. Ook hem zou het liever zijn wanneer ge kozen zou worden voor een groei model in geleidelijkheid. Met be trekking tot de opmerking van de heer Mol zegt de heer Floris dat een en ander ook een kwestie van de markt is. Dat wil zeggen dat er ook sprake kan zijn van incidentele op levingen. De heer H.C. van der Maas te Kats gaat in op het gebruik van de medeverantwoordelijkheidsgelden. Hij zegt van mening te zijn dat de graantelers op basis van de Brusselse voorstellen dubbel gepakt worden voor afzet en verwerking en niet voor stimulering van alternatieven. Zijn vraag is hoe de Europese boe- renorganisatie COPA hier tegenover staat. De heer Floris zegt dat hij de opmerking van de heer Van der Maas wel kan begrijpen maar dat men in dezen moet leren van de melkheffing. Over een en ander is op hoog be- leidsnivo overleg nodig. In COPA- verband ziet men de medeverant woordelijkheidsheffing als een pre mie om de akkerbouwer zicht op een toekomst te geven. De heer M.A. Geuze te Wouw vraagt naar de voor- en nadelen van de dollarkoersdaling. Bovendien vraagt de heer Geuze zich af of het mogelijk is dat de EEG de overschotten aan biedt aan wie ze maar wil hebben in de non-food-sektor om op die ma nier de inventiviteit te stimuleren. Voordeel daarvan is in ieder geval dat we weer met een schone lei kun nen beginnen. De heer Floris zegt dat een lage dol larkoers enorme nadelen voor de EEG met zich meebrengt omdat daardoor ook de wereldmarkt daalt en de EEG daardoor nog hogere af- zetsubsidies moet betalen. Wat het Op de Algemene Ledenvergadering van de ZLM, vrijdag 6 december jl. in Middelburg, werd tijdens de och tendvergadering bij 17 leden van de ZLM,een zilveren insigne opgespeld. Deze onderscheiding ontvangen le den, die 50 jaar lang lid zijn van de ZLM. De speldjes met het opschrift "ZLM 50" werden opgeprikt door vice-voorzitter, de heer A. Munters. Voorzitter A.J.G. Doeleman stond een moment ekstra stil bij de heer C.M.A. Steendijk uit Stavenisse. Deze blijkt niet minder dan 60 jaar lid van de ZLM te zijn. Steendijk die wegens griep niet aanwezig kon zijn, ontving reeds in 1975 het speldje "ZLM 50". Aan de volgende leden werd het speldje behorende bij het lidmaatschap van verdienste uitge reikt: B.W. Alink, Heelsum; J.J. van de Berge, Wissenkerke; B.J. Bonte, Ril land: J. Brasser, Veere; A. Breel, Ritthem; mw. A.C. Bruijnzeel - Bruggeman, Goes; M.l. Buijze, Schoondijke: mw. L. van Cadzand - Dekker, Hoek; J. Casteleijn, Zuid- zande; R. den Engelse, Breda; C. Fourdraine, Oostburg; A. Groenen- berg, Grijpskerke; J.W. Hage, Poortvliet; J.A. Heijboer, Kruinin- gen; P.M. van der Hooft, Biervliet; A. de Jong, Oosterhout; J. Kant, Werkendam; J.P. Kloet, St. Maar tensdijk; D.M. de Koeyer, Yerseke; J. de Koeyer, Yerseke; L.E. de De heer Steendijk uit Stavenisse is 60 jaar lid van de ZLM Koeyer, Yerseke; J.E. Kole, Wemel dinge; A. de Korte, Meliskerke; A Lijnse, Ritthem; K.A. van Lange raad, Kerkwerve; P. Minderhoud Zoutelande; M. Murre, Kloetinge C. Paauwe, Goes; G. Paauwe, Goes mw. M.H.L. Porth de Lozanne Middelburg; P.H. Reinhoudt Wolphaartsdijk; F. de Ronde Burgh; mw. C.L. de Rijke - Geluk St. Maartensdijk; P. Scheele, Bieze linge; A. van der Schelde, Scharen dijke; L. Sinke, Colijnsplaat; M. Ta zeiaar, Kats; C.J. van der Velde Yerseke; Jac. Verhage, Westkapelle Z.M. Verhage, Kerkwerve; mw. M.J Wagemaker - Klaasse, Dreischor mw. H.P.M. der Weduwen - Goe mans, Dreischor en Jac. Wisse, Kou dekerke. De heer Munters speldde de heren G. en C. Paauwe het speldje op behorende bij de oorkonde voor 50 jarig lidmaatschap van de ZLM. Vrijdag 13 december 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 14