Planten beschermen tegen winterkou Terwijl we in de tuin nog bezig waren de wonden te helen van de vorige winter werden we in no vember al weer verrast met een onverhoedse koudeaanval. Ge lukkig bleef die aanval beperkt tot een soort plaagstoot en waar schuwing. Een waarschuwing om ons tijdig te bepalen bij maatre gelen die we dienen te nemen om ernstige schade zoals vorige win ter werd aangericht, te voorko men. De kwetsbare plaatsen en planten zijn in onze tuin aangetoond en we weten nu waar we handelend moeten optreden. Er zijn een drietal aspekten waar we bij vorst op moeten letten. 1. In de eerste plaats moeten we weten of er vorstgevoelige plan ten in onze tuin staan en in welke mate ze gevoelig zijn. Veel plan ten zijn immers aangevoerd uit andere klimaatzones. Een be perkte hoeveelheid kou verdra gen ze, maar bij strenge vorst hebben ze bescherming nodig. Zulke soorten zijn onder andere lavendel, zonneroosjes, struikro zen, vlinderstruiken en derge- lijke. x 2. Wanneer het stil vriezend weer is, kunnen heel wat planten een flinke vorst doorstaan. Gaat de vrieskou vergezeld van een snij dende wind. dan leggen veel planten bij een lagere tempera tuur al het loodje. Dus bij wind en vorst moeten we eerder en beter beschermen. 3. Bij struiken die in de winter hun blad houden blijven die bla deren of naalden water verdam pen. Wanneer de grond, dan wel het water daarin, bevroren is, kunnen de wortels onvoldoende water aanvoeren en kan er schade optreden door verdroging. Nu we de oorzaak van vorstscha- de kennen, kunnen we passende maatregelen nemen bij planten waarvan we weten dat ze vorst- gevoelig zijn. Trouwens bij het inrichten van de tuin kunnen we al rekening houden met de standplaats van wat vorstgevoeli ge planten. Plaatsen die vlug verwarmd wor den Plekken in de tuin waar het vlug warm wordt betekenen voor vorstgevoelige planten een, ver hoogd risiko. Op een relatief warme plaats aan de zuid- of oostzijde van gevels, tuinmuren en schuttingen lopen planten in de winter gemakkelijk uit. In dat stadium zijn ze erg kwetsbaar. Staan planten bovendien bloot aan de sterk uitdrogende oosten wind dan is het gevaar nog groter. De beste plaats om vorstgevoelige planten te situeren is aan de westzijde van gevels, muren of hagen. Ze raken dan niet van streek door de ochtendzon en staan beschut tegen de oosten wind. Planten die alleen staan op een grasveld of als solitair tussen bodembedekkers beschutten we door er een windscherm van folie, een rietmat of iets dergelijks om heen te zetten. voorkomen. Afgevallen bladeren vormeneenvoortreffelijkebodem- isolatie. Iedere bosbodem is daarvan het levende bewijs. On der een dichte laag blad is zelfs na. langdurige vorst de grond niet bevroren. Daarom de tuin voor de winter nooit schoonharken. Vooral het grovere snoeiwerk kan uitstekend bij vriezend weer ge daan worden. Niet alleen uit een oogpunt van bodemisolatie maar ook ter in standhouding van de biologische kringloop is het beter de bodem door een flinke strooisellaag be dekt te houden. Niet alleen bla deren, maar bijvoorbeeld ook versnipperd snoeihout, boom schors of een laag turfmolm kun nen voor hetzelfde doel dienen. Planten luchtig afdekken Als we vorstgevoelige planten willen toedekken dan moeten we dat doen met luchtig materiaal. Stoppen we de planten langdurig onder een te dichte substantie dan treedt rotting van plantede len op. Dennetakken,. bladeren, stro en ander wat hooiachtig ma teriaal dat we luchtig over en om planten kunnen draperen is het meest geschikt. Struikrozen aanaarden en stam rozen inpakken De kwetsbaarste plaats van ro zenstruiken is de plek waar de oculatie op de wilde onderstam is gezet. Wanneer we struikrozen planten, zorgen we er voor dat de oculatieplaats net onder de grond komt. Vóór de winter bedekken we de wortelshals extra door er wat aarde tegenaan te brengen. In plaats van aarde kan er ook echte stalmest gebruikt worden, dan slaan we twee vliegen in één klap. Bij stamrozen binden we stro of folie om de oculatieplaats op het eind van de stam. Vaste planten zo weinig mogelijk afknippen ln de vasteplantenborder ont staan er op het eind van het jaar vaak wat rommelige plekken. Vooral hoogopschietende soorten Niet afgeknipte vasteplanten houden sneeuw vast en kleden de wintertuin aan. Bladeren laten liggen Wanneer we kunnen voorkomen dat de vorst de grond binnen dringt, dan is een veel voorko mende oorzaak van vorstschade Onder een dikke sneeuwdeken houden planten een veilige winterslaap. vallen al afstervend slordig in één en vragen om enig ingrijpen. In onze ijver om onze Hollandse burgerlijke keurigheid te demon streren zijn we dan geneigd om alles maar meteen met de grond gelijk te maken. Die neiging vmoeten we zien te onderdrukken. We knippen alleen dat weg wat werkelijk echt rommelig is. Langstelige vasteplanten knippen we niet helemaal tot de grond af maar laten stengels van zo'n 30-50 cm staan. Stevige vaste planten met in de winter nog res ten van aardige bloeiwijzen zoals zilverkaars, hemelsleutel, tuin- spirea, valse edelweis, lavendel en dergelijke laten we gewoon tot het voorjaar ongemoeid. Op die manier verenigen we het nuttige met het aangename. Als het sneeuwt of rijpt hebben we prachtige sneeuw- of rijpbloei- wijzen, tussen de stengels blijven bladeren beter liggen en ook sneeuw waait niet weg zodat er een lekkere warme deken over de vitale plantedelen blijft liggen. Sneeuw van coniferen verwijderen Sneeuw als deken over de laag bij de grondse planten is ideaal. Minder gunstig is het wanneer mooi gevormde coniferen gebukt gaan onder een lading sneeuw. De fraaie vorm kan onherstelbaar verminkt worden als takken te ver doorzakken en uitbuigen onder een vracht sneeuw. In die geval len de sneeuw dus van de planten kloppen. Herstel van vorstschade Dat vorstschade onverwacht groot kan zijn is vorige winter gebleken. Veel planten waren meer of minder ingevroren. In het voorjaar leek de schade rampza- I lig. Toch is in de loop van de zo- I mer gebleken dat het minder erg was dan het zich liet aanzien. Rozenstruiken bleken toch nog j uit te lopen. Ligusterstruiken kwamen vanaf de grond terug evenals veel andere planten die wel een flinke klap gekregen hadden maar niet tot op het bot dood waren. Het grootste deel liep weer gewoon uit. Bij even tuele schade niet te snel rooien. Wacht af of de struik wellicht wat later dan gewoonlijk toch weer uitloopt. Snoeien bij vorst De deskundigen zijn het oneens over de vraag of je bij vorst mag snoeien. Er zijn theoriën die zeg gen dat het slecht is omdat de ge maakte wonden tot uitdroging leiden. In de praktijk van het ho veniersbedrijf wordt er onder vriezende omstandigheden graag gesnoeid. Vooral het wat grovere snoeiwerk kan dan uitstekend plaats vinden. De grond is hard, er wordt weinig beschadigd, kor tom het is gemakkelijk en prak tisch en in de bijna twintig jaar dat ik nu in het vak meeloop heb ik weinig of geen vorstschade ge- konstateerd. Struikrozen voor de winter aan aarden Vrijstaande planten beschutten met windscherm Pampasgras bijeen binden en aan de voet afdekken Bij stamrozen de oculatoeplaats inpakken Vrijdag 13 december 1985 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 13