Regenjas verloren Het Groenboek van Andriessen spitst zich vooral toe op de sociale problemen in de zuidelijke lidstaten en op de graanoverschotten. De heer Floris zal ons daar vanmiddag bre der over informeren. Graanbeleid In mijn kommentaar 2 weken gele den heb ik gewezen op de negatieve uitwerking voor de akkerbouw van de laatste voorstellen die de Europe se Kommissie heeft gedaan voor het graanbeleid. Ik wil ekstra nadruk leggen op de zorg in het hoofdbe stuur uitgesproken x>ver het gevaar van konkurrentievervalsing die de nu op tafel liggende voorstellen naar onze mening voor de nederlandse akkerbouw inhouden. Geen andere keus zegt landbouwkommissaris Andriessen, om de overschotten te lijf te gaan. Niet wordt aangegeven welke andere wegen de akkerbouw moet kiezen, wanneer de teelt van granen en suikerbieten niet meer rendabel blijkt te zijn. Als vervanger van tarwe worden eiwithoudende gewassen genoemd. Europa heeft een tekort aan eiwit rijke produkten. Wij moeten evenwel ook op de Europese markt konkur- reren met de Amerikaanse soja. De problemen in Amerika blijken nog groter te zijn dan in Europa. Een ander probleem dat op ons af komt is de ontwikkeling van de bio technologie. Hoe groot de spannin gen zijn op de wereldmarkt, blijkt uit de onderhandeling over een nieuwe overeenkomst over handel en tarie ven (GATT). Maar ook de verdeeld heid binnen de gemeenschap neemt eerder toe dan af. Voor de verdere ontwikkeling is dat een zorgelijke ontwikkeling. Europa dreigt steeds verder achter te raken bij Japan en Amerika. Ondanks al deze sombere verwachtingen zullen wij in de land en tuinbouw konstruktief moeten meedenken en bouwstenen aandra gen voor een ander beleid en een andere bedrijfsvoering. Bosbouw is niet rendabel. Enige uitbreiding in de EG ook in Nederland kan toch aanvaardbaar zijn. Het Ministerie van Landbouw heeft een plan uitgewerkt. Of deze subsidie voldoende is, rekening hou dend met het lage rendement van houtprodukti'e om de regeling te la ten slagen betwijfelen wij. Een an dere mogelijkheid voor produktie- beperking is het tijdelijk, al of niet, vrijwillig uit produktie nemen van de grond. Te weinig weten wij van de voor- en nadelen en de kosten van een dergelijke regeling. Voordelen zijn: a. het direkte effekt; b. het sturend kunnen werken o.a. tussen grotere en kleine bedrijven; c. het tijdelijke karakter; d. verbetering van de bedrijfshygiëne in de akker bouw. Nadelen: verstoring van de bedrijf sontwikkeling en de politieke reak- ties. Bij de afzet van granen vraag ik mij af of de producent te ver afstaat, te weinig betrokken is bij de afzet en verwerking. Wij zijn bij de afzet van tarwe en onder andere brouwgerst volledig afhankelijk van grote han delshuizen en verwerkende indus trie. De Nederlandse produktie is daarbij van beperkte betekenis. Voor import van granen ligt Nederland met zijn goed geoutilleerde havens gunstig wat duidelijk een negatieve invloed heeft op de prijsontwikke ling. Ondanks de vele problemen is de Nederlandse land- en tuinbouw bereid rationeel en realistisch te denken: Gezamenlijk verantwoor delijkheid te dragen en individuele beslissingen te nemen. Voorbeelden van individuele be- drijfsaanpassingen zien wij bij de bloemzaadteelt en gewassen voor de pharmaceutische industrie. Belang rijke uitbreidingen hebben er plaats gevonden in de witlofteelt en de champignons. Met respekt kijken wij naar de ontwikkelingen in de glas tuinbouw en de veredelingssektor. In het Zuidwesten zullen lijnen getrok ken moeten worden naar sterke vei- lingkoncentraties in Barendrecht en 10 voor bepaalde produkten in Breda. De nieuwe Zeeuwse veiling kan hierbij een rol spelen. Televeilingën is een nieuwe mogelijkheid voor konsentratie van aanbod. Oriëntatie over afzet en afspraken maken is een belangrijke voorwaarde. Ontwikke lingen in de verschillende regio's in ons land moeten op elkaar afgestemd worden. Elkaar bekonkurreren le vert alleen maar verliezers op. Het Takorganisaties zullen bij verder gaande automatisering management projekten bedrijfsregistratie en voorlichting een belangrijke taak krijgen. De handel in komputers is ontaard in wildgroei waarin malafi de praktijken hoogtij vieren. Dat is gebleken uit een onderzoek van beëedigd makelaars en taxateurs voor handel in komputers. Men stelt dat er onafhankelijke komputerbu- Enkele ere-gasten in gesprek met de voorzitter en vice-voorzitter van de ZLM. Vlnr: C. Floris, ir. M.A. Geuze, drs. C. Boertien, A.J.G. Doeleman, dr.ir. B.M. Jellema en A.H. Munters. Centraal Buro van Tuinbouwveilin gen zal hierbij een belangrijke rol dienen te spelea. Gezamenlijk met eksportondernemingen zijn er zeker nog nieuwe mogelijkheden. Samen werking tussen de primaire produk tie, afzet en verwerking is zeer be langrijk. Afspraken over hoeveelheid maar vooral over de kwaliteit. De initiatieven die in de aardappelsek- tor zijn genomen bij zowel pootgoed als konsumptie, hebben het mogelijk gemaakt de eksport sterk uit te brei den. Bij nieuwe ontwikkelingen mag de ZLM niet aan de zijlijn toekijken. Wij zullen gezamenlijk met onze zusterorganisaties aktief in moeten spelen op nieuwe ontwikkelingen gericht op de praktijk. Voorlichting De SEV vervult een belangrijke bij drage aan de individuele en groeps- voorlichting voor onze leden. De ZLM kent daar zeer hoge prioritei ten aan. Daarnaast zullen wij meer aandacht moeten schenken aan de technische voorlichting samen met de overheid. Takorganisaties kunnen daarbij een belangrijke rol gaan spe len. Voor de takorganisatie akkerbouw in Zeeland zijn de statuten goedge- A.J.G. Doeleman keurd. Onder gezamenlijke verant woordelijkheid van de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting de Stich ting Landbouwkundig onderzoek en de 3 ZLO wordt het sekretariaat door de ZLM gevoerd. In Brabant zal zo spoedig mogelijk een takorganisatie akkerbouw tot stand dienen te ko men. Onderzocht moet worden wat de positie is van de grove tuinbouw. Wat de raakvlakken zijn met de ak kerbouw en de takorganisatie in de tuinbouw (SITU). Ik denk hierbij aan de bloemzaad teelt die in Zeeland een belangrijke positie inneemt. De konserventeelt neemt een aparte positie in die aan dacht vraagt. ro's moeten komen. De georgani seerde landbouw samen met het Mi nisterie van Landbouw hebben dat probleem onderkend. De COAL (Centraal Orgaan Automatisering Landbouw) van de .Takorganisaties in samenwerking met de overheid zullen een belangrijke sturende funktie krijgen. Deze organisaties zullen erkend moeten worden door handel, koöperaties en dienstverle nende bedrijven. De land- en tuin bouw wordt door deze bedrijven als een belangrijke markt gezien bij de automatisering. In de rundveehouderij, de verede lingssektor en de glastuinbouw zijn er goede mogelijkheden om onder delen in de bedrijfsvoering te auto matiseren. Bij de akkerbouw en opengrondsgroente blijft het weer een beperkende faktor. Snellere en uitgebreider voorlichtingsinformatie en teeltbegeleiding, ruimer en beter bedrijfsekonomisch inzicht zijn wel mogelijk door automatisering. On derzoek, voorlichting en onderwijs zullen op deze ontwikkeling in moe ten spelen. Eerder heb ik gewezen op de doelstelling voorlichting en on derwijs meer op elkaar af te stem men. meer uitwisselingen tot stand te brengen. Dit blijkt helaas gemakke lijker in nota's aan te geven dan praktisch uit te voeren. Minister Braks heeft in de Tweede Kamer een nota aangeboden "Aard en omvang van het landbouwkundig onderzoek". De nota stelt dat het onderzoek zich in de toekomst moet richten op nieuwe ontwikkelingsmo gelijkheden. Technologische veran deringen in de zich wijzigende marktsituatie maken heroriëntatie noodzakelijk. Deze opvatting willen wij onderschrijven. Vraagtekens zet ten wij of er nog wel een voorsprong is in de konkurrentiepositie met ver schillende andere landen. De afwe ging tussen het onderzoek op de produktiesektor en het milieu-on derzoek en de knelpunten bij de kwaliteit van lucht, water en bodem dient evenwichtiger plaats te vinden. Praktisch en ekonomisch gericht on derzoek dient hoge prioriteit te heb ben willen wij de genoemde konkur rentiepositie kunnen behouden. Veel bedrijven in de fruitteelt hebben de afgelopen winter zwaar kapitaal- schade opgelopen. Wij hebben het als zeer onredelijk ervaren dat de over heid daarvoor geen ekstra middelen beschikbaar heeft willen stellen. Voor het Landbouwschap was daardoor de enige mogelijkheid ekstra geld uit de MCB-kompensatie vrij te maken. De SEV heeft in ons Land- en Tuin bouwblad ruim aandacht besteed aan deze regeling. Wij willen er nadruk kelijk op wijzen dat de regeling per 31 december sluit. Houdt er rekening mee dat ook onze voorlichters rustige kerstdagen kunnen vieren. Koers bijstellen Minder dan in de achter ons liggende jaren zullen wij in de luwte van het Europees landbouwbeleid kunnen werken. Wij zullen onze koers moe ten bijstellen nu er een andere wind waait vanuit het Europees land bouwbeleid. Daarbij blijven wij sterk afhankelijk van eksterne faktoren van nationale en internationale eko- nomische en maatschappelijke ont wikkelingen. Lage rente en grond- stoffenprijzen en een beperkte infla tie zijn belangrijke elementen voor onze konkurrentiepositie. Mede door het stimulerend overheidsbe leid met onder andere de WIR heeft de landbouw zich vrij positief kun nen ontwikkelen. Durf en inzet van de ondernemers dwingen daarbij respekt af. De nationale ekonomie heeft de voordelen daarvan binnen gehaald. De eksportwaarde van land- en tuinbouw is tot 55 miljard gestegen 10%). De betalingsba lans wordt daarmee versterkt met 17 miljard. Deze gunstige ontwik keling staat lijnrecht ten opzichte van het beleid wat dit kabinet voert voor de kleine zelfstandige waaronder de land- en tuinbouw ter verbetering van de sociale en maatschappelijke positie. Dat is des te zorgelijker nu het Europees landbouwbeleid juist voor Nederland ongunstig wordt voor de akkerbouw in verband met de konkurrentieverhouding. Te weinig aandacht wordt besteed aan reserveringsmogelijkheden en lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf. Vooral bij de be drijfsovername komen problemen naar voren. Terugloop van de pacht doet financieringsproblemen van de grond ekstra toenemen. Het KNLC heeft in het FAGON-rapport naar een nieuwe flnancieringsvorm voor de grond bij bedrijfsovername op uitbreiding gezocht. Zonder op het rapport zelf in te gaan wil ik aange ven dat er grondbeleggingsmaat- nieuw benadeeld door de afschaffing van de negatieve WIR. De kompen- satie van 105 miljoen is absoluut on voldoende. Juist van dit kabinet hadden wij meer begrip mogen ver wachten voor het gezinsbedrijf. Het beleid is duidelijk gericht op grote ondernemingen en de werkgelegen heid. Verschillen in maatschappe lijke en sociale omstandigheden tus sen de gezinsbedrijven en andere groepen in de samenleving nemen toe. Deze tegenstellingen worden nog ekstra versterkt door de ATV. De spanningen nemen toe in jonge gezinnen en op de bedrijven waar de opvolging aan de orde is. Op de rondgang door de kringen is geble ken dat men begrijpt dat de proble men van de overschotten opgelost moeten worden wat blijkt dat de praktijk moeite heeft de verwarrende diskussie in Europees verband te volgen. Als onrechtvaardiger ervaart men ongelijke behandeling, vooral voor de Nederlandse overheid. Ik heb reeds gewezen op de fiskale problemen. Er zijn echter tal van andere zaken die boer en tuinder eenzijdig en onrechtvaardig op zich af zien komen. De mestoverschotten zijn nu dringend aan de orde. Veel onrust is er over de periodieke uitrij- verboden genoemd in de Algemene Maatregel van Bestuur. Geringe op- slagkapaciteit en de korte periodes dat mest uitgereden kan worden zul len in de praktijk grote problemen veroorzaken. In de tekortgebieden ervaart men een algemene heffing op overschotten als zeer onrechtvaardig. De differentiatie in heffingen zal nog veel overleg en wijsheid vragen om tot een billijke verdeling van de las ten te komen. Duidelijk moet zijn dat de overheid een belangrijke finan ciële rol dient te spelen bij het op lossen van de mestproblematiek. In vesteringen in transport en tussen- opslag moet afgestemd worden op ruimte die de akkerbouw biedt. De belangstelling in de akkerbouw is sterk afhankelijk van prijs en kwali teit. Met veel aandacht werd er naar de diverse sprekers geluisterd schappijen alleen dan van de grond komen als er startkapitaal beschik baar is. Het is bekend dat gelden af komstig van boeren die domein gronden kopen volledig besteed worden voor de aankoop van na tuurgebieden. Het zou zeer redelijk zijn dat een deel van die gelden be schikbaar gesteld zouden worden door de overheid voor het genoemde doel. Een grondbeleggingsinstituut zal na enige tijd zonder bijdrage van buitenaf zelfstandig kunnen opere ren, wanneer een terugkoop, recht of plicht wordt ingebouwd. De over heid zou op deze wijze op verant woorde wijze met tijdelijke bijdragen de problematiek van de grondfinan- ciering daadwerkelijk kunnen ver lichten. Meer aandacht dient besteed te worden aan het vertekende beeld van de vermogenspositie in de land en tuinbouw doordat bij de waarde ring van de grond wordt uitgegaan van de vrije waarde. Dit gebeurt ten onrechte eveneens door het LEI. Bij de vaststelling van de WIR. bij be drijfsovername gaat de fiskus ook uit van de vrije waarde. Gezinsbedrijf Staatssekretaris Koning, maar zoals vorige week gebleken, is ook de Ka mer niet bereid verandering te bren gen in deze zeer onrechtvaardige be handeling. En'nu worden wij op Gezocht wordt naar vermindering van de fosfaatnormen in de drijf- mest. Voor de akkerbouw kan daar door drijfmest minder aantrekkelijk worden. Kwaliteitsverbetering van mest voor gebruik in de akkerbouw ligt vooral in de verbetering van het droge stofgehalte en terugdringen voor zware metalen. Geen of weinig onderzoek heeft plaatsgevonden in de richting van de verwerking en de kwaliteitsverbete ring van de mest. Dat dient nu met hoge prioriteit en voortvarendheid aangepakt te worden. Het onderzoek komt te langzaam op gatlg. Interes sant is het te zien hoe uiteenlopend vervolg op pag. 11 De heer J. de Visser is op de Alge mene Ledenvergadering vrijdag 6 december in de "Schouwburg" Mo lenwater 99 te Middelburg, zijn raf- blauwe regenjas kwijtgeraakt. De jas van het merk "Falkon"heeft een uit- ritsbare blauw/bruine voering op de schouders epauletten en een ketting als lusje. Wil degene die deze jas per ongeluk mee heeft genomen zich in verbinding stellen met de rechtmati ge eigenaar aan de Schroeweg 6 te Oost-Souburg, tel. 01184 - 61388. Vrijdag 13 december 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 10