Verrassend grote belangstelling voor Algemene Ledenvergadering van de ZLM -POXcQ A ~Cj zuidelijke landbouw maatschappij verzekeringen Inbraak bij verzekeraars leidt tot doorbraak VRIJDAG 13 DECEMBER 1985 73e JAARGANG NO.3806 land- en tuinbouwblad Het agrarisch landschap biedt voor wie er oog voor heeft talrijke fraaie plekjes. Om er van te genieten zullen we wel de deur uitmoeten. Pak daarom de fiets, de auto of ga te voet. Het is de moeite waard. Deze mooie opname mag dan in het voorjaar genomen zijn, ook in andere jaargetijden is er rondom ons veel om even bij stil te staan.... Het is vele jaren geleden dat voor de Algemene Leden vergadering van de ZLM zoveel belangstelling is geweest als voor de meest recente van 6 december jl. Al voor de ochtendvergadering waarin vooral huishoudelijke zaken aan de orde kwamen, liep de grote zaal van "De Schouwburg" te Middelburg zo goed als vol. Volgens de enthousiaste algemeen-sekretaris, de heer J. Oggel, wa ren er tussen 450 en 500 gasten. Daaronder bevonden zich o.m. Eerste Kamerlid de heer Kaland en de Tweede Kamerleden mr. J. Te Veldhuis en drs. H. Eversdijk. Ge durende de gehele dag was de sfeer uitstekend. Daartoe droegen behalve de ruimschoots door de inleiders B. Veerbeek, C. Floris en A.J.G. Doeleman aangereikte dis- kussiestof ook de in de hal opgestelde informatiestands van de ZLM en haar organisaties SEV, Accountantsunie ZLM en Verzekeringen ZLM en Gropatax hun steentje bij. Uit die goede sfeer mag worden afgeleid, dat de ZLM-le- den de moed bepaald niet laten zakken na het aanhoren van de inleidingen van de heren Doeleman en Floris over o.m. problemen die vanuit het Brusselse maar ook vanuit de Verenigde Staten op ons dreigen af te komen. De ZLM-voorzitter, de heer A.J.G. Doeleman, begon zijn inleiding met een korte terugblik op het voorbije jaar: "Terugziend in het jaar '85 kunnen wij in ons werkgebied wat betreft de weersomstandigheden tevreden zijn. Na De OVM is op 27 en 31 december alleen bereikbaar onder de NRS. 01100-38880 en 01100-38888. f. den hollanderlaan 10 tel: 01100 -38000 Bij een groot aantal verzekeraars is ingebroken: In eerste instantie werd niets vermist. Maar toen de heren verze keraars elkaar ontmoetten in de C.O.S. vergadering (commissie overleg schadeverzekering) bleek bij menig een het verstand verloren te zijn. Hoe ligt de situatie Wel, vele verzekeraars maken al jaren verlies op de au toverzekeringen. Om uit de rode cijfers te komen is een premieaanpassing onvermijdelijk. De voorzitter van de C.O.S. bepleit al jaren om de premies te verhogen. Ver zekeraars zijn evenwel niet genegen als eerste de premie te verhogen. Zij zijn bang (verliesgevende) verzekeringen te verliezen aan een kollega! De cijfers worden echter steeds roder en roder. Moeten er dan toch ongelukken gebeuren. Neen, zover zal het niet komen. Een aantal maatschappijen heeft nu het goede voorbeeld gegeven. Premieaanpassingen gaan er in 1986 nu echt komen. Een doorbraak! U als konsument zit natuurlijk niet te wachten op een premieverhoging. Dat is duidelijk. Maar als u zich ver zekert dan wenst u wel zekerheid. U zou gek opkijken bij schade een briefje te krijgen met de mededeling: "Bij gebrek aan financiële middelen kunnen wij niet tot uit kering overgaan". VERZEKERINGEN ZLM heeft ten aanzien van haar premiestelling altijd een duidelijk beleid gevoerd. Zij vraagt een adequate VOORSCHOTPREMIE en geeft terug als de schade meevalt. Zij weet bovendien de kosten uiterst laag te houden. Een gezond uitgangspunt dachten WÜ zo- H. Doeleman Hzn. een sombere start tot aan het begin van de oogst heeft de natuur daarna meegewerkt. Gunstige werkomstandighe den en groei van de gewassen in de verschillende sekto ren. Niet alleen in Nederland blijken de opbrengsten mee te vallen. De gevolgen zijn voelbaar bij de prijsontwikke ling onder andere van de aardappels. Te veel aanbod tegenover lage prijzen. In de loop der tijden blijkt in deze tegenstelling nauwelijks verandering te komen. Precies 50 jaar geleden heeft H.D. Louwes op de Algemene Ver gadering van de Groninger Mij van Landbouw daarover het volgende gezegd. "Doordat men de fout maakt - voor mensenwerk houden wat natuurarbeid is dreigt men voor de akkerbouw een vloek te maken wat een zegen zou moeten zijn: goede opbrengsten. Men denke daarbij aan de zeven vette en de zeven magere jaren uit Pharao's droom". Vandaag zeggen wij: Men denke aan de overschotten en de belasting van de bodem. Ook nu heeft de land- en tuinbouw te maken met een wisselend beeld. Na half de zeventiger jaren heeft er in verschillende sektoren in de land- en tuinbouw een opleving plaatsgevonden. Helaas niet voor alle sektoren, denkend aan de pluimveehoude rij. De land- en tuinbouw'heeft zich ontwikkeld tot een zeer moderne bedrijfstak, die veel respekt afdwingt, na tionaal en internationaal. Een graadmeter voor de ople ving in de land- en tuinbouw kan zijn de terugloop van de bedrijfsbeëindigingen. Deze positieve ontwikkeling heeft ook schaduwzijden. De spanning bij de bedrijfsopvolging wordt versterkt doordat boerenzoons en dochters terug komen op het bedrijf wat oorspronkelijk niet de bedoeling was. De konsekwentie van de modernisering in de land en tuinbouw is zoals reeds gezegd de overproduktie en problemen bij de belasting van de bodem door de mest overschotten en intensieve teelten. Wij zullen konstruk- tief dienen mee te werken de problemen op te lossen. De melkveehouderij heeft zich gemiddeld vrij vlot aangepast aan de opgelegde produktiebeperking. In plaats van in vesteringen in produktie-uitbreiding wordt het aksent verlegd naar kostenbesparingen. Bij de uitvoering van het melkkwotumstelsel zijn er evenwel ook schrijnende situaties ontstaan. Problemen bij tragische familie-om standigheden, bedrijfsopvolging, grondoverdracht, O- kwota enz. Nog steeds verkeren ondernemers in onze kerheid. Wij zijn het niet eens met minister Braks, dat de pro bleemgevallen praktisch zijn afgehandeld. Het nadeel en gevaar van het kwotumstelsel kan zijn dat een verstarring van de totale melkproduktie en verwerking in Nederland ontstaat. Veel bedrijven zijn om uiteenlopende oorzaken nog niet toegekomen aan vernieuwing. Individueel wordt er gezocht naar mogelijkheden tot uitbreiding. Dat leidt naar onze mening tot onverantwoorde hoge prijzen van grond, waarop melk rust. Dat is geen algemeen belang. Fiskaal mogen wij niet in een stroomversnelling komen bij de waardering van de grond tengevolge van het on genuanceerd handelen door een enkeling. Door de su perheffing komen ook andere bedrijven in moeilijkheden, zoals de opfokbedrijven. De roodvleesmesters ondervin den ekstra druk op de markt door de uitstoot van vee tengevolge van de superheffing. Door de grote over schotten werkt de interventieregeling onvoldoende. Daartegenover heeft de vleesproducent te maken met aankoop van dure kalveren. Melkveehouders wijken op de betere gronden uit naar akkerbouwgewassen of grove tuinbouw. In Engeland is op vrij grote schaal grasland gescheurd waarop tarwe wordt geteeld. Een Europese melkopkoopregeling zal verschuivingen nog meer doen toe nemen. Wij worden steeds meer eikaars konkur- rent op de Europese markt. vervolg op pag. 10

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 1