Algemene heffing Landbouwschap blijft in 1986 op zelfde niveau Herbezinning binnen aardappelorganisaties nodig Nieuwe veelbelovende AM-resistente aardappelrassen staan te dringen Moeilijkheden Duitse aardappeltelers De "algemene heffing" van het Landbouwschap gaat in 1986 niet omhoog. Dit Is tenminste het voorstel van het dagelijks bestuur van het Landbouwschap aan het bestuur, dat op woensdag 4 december a.s. een definitief besluit moet nemen over de begroting 1986 en derhalve ook over het niveau van de heffing. Volgens de ramingen geeft het Land bouwschap volgend jaar een totaal bedrag van 28,8 miljoen uit, terwijl er 26,1 miljoen binnenkomt uit de algemene heffing. De overige inkomsten bedragen ongeveer 1,7 miljoen, zodat een tekort resteert van 1 miljoen. Dit tekort wordt gedekt uit de reserves, die trouwens de komende jaren verder kunnen worden benut. In de begroting van het Landbouw schap wordt uitgegaan van ongeveer 127.000 agrarische bedrijven, die volgend jaar voor betaling van de heffing in aanmerking komen. Bru- to-aanslagen lager dan 30,— wor den echter niet opgelegd, waardoor ruim 12.000 zeer kleine of nevenbe- drijven geen heffing betalen. Uit een en ander kan worden gekonklu- deerd, dat het" gemiddelde bedrag van de algemene heffing voor boe ren- en tuindersbedrijven ligt op on geveer 315,— (bruto). De organisatiegraad in de kringen van boeren en tuinders is relatief hoog: ongeveer 70% van de onder nemers is aangesloten bij een land bouw- of vaktechnische organisatie. Ondernemers die lid zijn van een door het bestuur van het Land bouwschap aangewezen organisatie, Het zal nodig zijn dat in tal van aardappelorganisaties een herbe zinning plaatsvindt over de aktueel ontstane situatie, maar dan wel toekomstgericht. Kunnen de lage prijzen van vandaag voorkomen worden? Hoe ziet het er voor de komende jaren uit met de opper vlakteontwikkeling. Zijn de ver bindingen, vanuit de teler gezien, naar de markt sterk genoeg? Afzetsystemen In de eind 60-er en begin 70-er jaren is er heel wat gesleuteld om een be tere greep te krijgen op het marktge- beuren. Een struktuurrapport, een blauwdruk, kwam tot stand binnen het Landbouwschap. Een visie, toen gemaakt, werd voor vele jaren ak tueel. Aardappels in handen stellen van handelshuizen. Kontrakten van telers met de handelshuizen ener zijds en van de handelshuizen met de markt (o.a. aardappelverwerkende industriën) anderzijds. In feite werkt dit later op onderdelen verfijnde systeem als geheel geno men nog goed, zij het dat het na tuurlijk verstandig is, regelmatig de organisatie van het geheel nogeens scherp door te lichten. Zo zien we ontwikkelingen dat bepaalde indus triën geheel of gedeeltelijk over gaan op de aankoop van veldgewas. Kwaliteit en kosten kunnen daarbij een rol spelen. Een bezinning hierop in nationaal verband zou een goede zaak kunnen zijn. Andere ontwikkelingen Ik durf beweren dat we er als Ne derlandse aardappeltelers (kon- sumptietelers) tot nu toe redelijk goed zijn afgekomen. De financiële resultaten waren, gemiddeld geno men, niet slecht. We kunnen zelfs zeggen: vrij goed. Vele faktoren hebben daarbij een rol gespeeld. Maar zeker ook de goede organisatie om kwaliteitsaardappels en produk- ten daaruit het gehele jaar rond voor de konsument ter beschikking te hebben. In de EEG is de oppervlakte aard appels regelmatig gedaald; in Ne derland gelijk gebleven en zelfs iets gestegen. En aan die daling van die oppervlakte lijkt nu een einde te zijn gekomen. En dat duidelijk door an dere voor ons niet te beïnvloeden faktoren. En dit is de druk die gelegd 8 krijgen een korting op hun algemene heffing. Van het kontributiebedrag dat ze betalen aan hun organisatie, wordt 70% in mindering gebracht op de algemene heffing van het Land bouwschap. Daar is een beperking aan gesteld: de kontributie-aftrek of korting kan nooit meer zijn dan de helft van de algemene heffing. De gemiddelde "netto algemene hef fing" per bedrijf bedraagt dan ook geen 315,— maar ruim 200,— Uitgaven De grootste kostenpost van het Landbouwschap is die voor het se- kretariaat. Zo'n 19,6 miljoen wordt uitgegeven aan salarissen (inklusief sociale lasten, pensioenpremies, VUT enz.) van het personeel. Dat zijn in totaal ruim 240 medewerkers van wie er ongeveer tachtig werken is op de marktordeningsprodukten: melk, suiker en granen. En zo gaaj de veehouder in binnen- en buitenland een stuk van z'n grasland voor ande re produkten dan gras beschikbaar stellen. Maar ook de graanteler gaat rechtop zitten om zich te weer te stellen tegen de sterk verlaagde graanprijzen en de op handen zijnde medeverantwoordelijkheidsheffin gen. Ook de suikerbietenteelt wordt gekonfronteerd met een maksimale oppervlakte en een richting van la gere prijzen. Voor veel "kleine ge wassen" is nauwelijks enige ruimte' maar ook voor de aardappels is geen ruimte meer. En toch zien we steeds meer aardappels op ons afkomen en niet alleen in ons eigen land, maar vooral in landen om ons heen. Niet alleen konsumptieaardappels, maar ook pootaardappels. Marktordening We hebben ons altijd tegen een marktordening voor aardappels ver zet binnen de EEG. En ik denk dat we dat moeten blijven doen, althans wanneer we het hebben over een minimumprijs, over een bodem in de markt. Wel hebben we steeds gepleit voor een zgn. lichte regeling, te we ten: 1. vrij verkeer tussen de lidstaten 2. geen konkurrentievervalsende maatregelen 3. strenge kwaliteitsregels 4. bescherming tegen dumping aan EEG-buitengrens Dat betekent bij een vrij prijssys- teem, dat aardappels daar zullen groeien waar dat ekonomisch het beste kan. En dan maar hopen dat Nederlandse gronden en boeren daarbij blijven horen. Het zal goed zijn dat we als telers, maar zeker als handelshuizen, ons zaakje nogeens goed doorlichten. Kosten beperken en kwaliteiten zo mogelijk verbeteren en via een meer prijs de aardappelteelt in de benen houden. We hebben uitstekende sys temen om aardappels en produkten daaruit naar de markt te brengen. We zullen via onze organisaties de kwa liteit van de grondstof aardappelen en de aardappelprodukten nogeens scherp ter hand moeten nemen in de toepassing. Bij een vrij marktsysteem zal blijken wie de langste adem heeft. A. Vermeer bij üe twaalf gewestelijke raden van het Landbouwschap. De totale bu reaukosten van het schap zijn voor 1986 begroot op bijna ƒ2,5 miljoen. Uit deze begrotingspost worden alle kosten betaald. Een zeer grote groep boeren en tuin ders is regelmatig betrokken bij "het maken" van het beleid van het Landbouwschap. Subsidies De jaarlijkse huisvestingslasten wor den voor het Landbouwschap voor volgend jaar geschat op ruim 1 miljoen. Daarbij zijn alle huur- en aankoopkosten meegenomen van het huidige en het nieuwe kantoor en de kantoorruimte van de twaalf ge westelijke raden van het Landbouw schap. Voorts betaalt het Land bouwschap volgend jaar in totaal 1,3 miljoen uit aan subsidies. De grootste subsidie-ontvangers zijn de Stichting Public Relations Land- en Tuinbouw (ƒ700.000,— en het Landbouw-Ekonomisch Instituut 200.000,—terwijl het Centraal Orgaan voor de Ekonomische Be trekkingen met het Buitenland en de Flevohof elk een ton aan subsidie zullen krijgen. Voor "diensten door derden" staat ruim drie ton begroot voor onder meer accountantskosten, Hoogleraar: boeren alleen milieubewust voor geld De beheersovereenkomsten die In de laatste tien jaar is in Duitsland de met aardappelen geteelde opper vlakte met ongeveer 50% gedaald. Daarmee ging gepaard een toename van de import, terwijl in het lopende jaar de telersprijzen zeker 40% lager zijn dan vorig jaar. De zelfvoorzieningsgraad van aard appelen ligt rond de 80%. De Duitse Boerenbond en de Werkgroep Aardappelteelt willen de in 1982 op gerichte Bundesmarktverband tot groter aktiviteit stimuleren. Deze organisatie wordt, ook in krin gen van het ministerie van Land bouw, beschouwd als de meest geëi gende organisatie om op het gebied het agrarisch radiobulletin en kosten voor rechtsbijstand (zoals eerder dit jaar voor een procedure voor het Europese Hof, waar de tuinbouw- gaspriis aan de orde was). Tenslotte kunnen als diensten door derden ook worden genoemd de aktiviteiten van de STULM (Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen) en het LEI (Landbouw-Ekonomisch Instituut) ten behoeve van het heffingssysteem. Inkomsten De geraamde inkomsten uit de alge mene heffing bedragen ruim ƒ26 miljoen inklusief aanmaningen, ad ministratiekosten en de heffing landbouwambachten (loonbedrij ven). De overige inkomsten van 1,7 miljoen komen uit baten uit de bij zondere diensten, ziekengeld- en WAO-inkomsten en door het Land bouwschap voor derden gemaakte kosten, die worden doorberekend. De begroting wordt sluitend ge maakt door een bedrag van 1.077.000,— uit de reserves te ha len. Bestemmingsheffingen Behalve de algemene heffing kent het Landbouwschap nog "bestem mingsheffingen" en "opcenten". In feite zijn dit extra heffingen, die op verzoek van één (of meerdere) sek- tor(en) wordt opgelegd voor speci fieke aktiviteiten. Ze worden dus betaald door de di- rekt belanghebbenden of anders ge zegd: het gaat hier om geld waarvan de betalers zelf direkt of indirekt profiteren. In totaal gaat het om een bedrag van voorzien in een vergoeding voor boeren die in hun bedrijfsvoering rekening houden met het milieu, hebben niet alleen voor verbeterin gen gezorgd. "De mentaliteit bij de van areaal, kwaliteit en afzet een ze kere invloed uit te oefenen, zonder daarbij in botsing te komen met het vrije handelsverkeer in de Gemeen schap. Alle momenteel van kracht zijnde regelingen in de Bondsrepu bliek hebben er niet toe kunnen lei den dat aan de eerder aangegeven inkrimping van het areaal een halt kon worden toegeroepen. Vooral ten aanzien van de kwaliteit kunnen bepaalde maatregelen wor den voorgesteld. Gebleken is dat voor kwaliteitsaardappelen van Duitse origine aanzienlijk betere prijzen te maken zijn, ook in een niet bijzonder gunstige markt, dan voor de mindere kwaliteiten. 65 miljoen, hen paar bedragen springen eruit: die voor de Gezond heidszorg voor Dieren 19 mil joen), de rundveeverbetering (ƒ20 miljoen), de STOPA-garantierege- ling pootaardappelen 6,7 miljoen) en tenslotte de medefinanciering aan het praktijkonderzoek (ruim 6 mil joen). Vooral deze laatste heffing is de laatste jaren toegenomen in het kader van de afspraak dat bedrijfs leven en overheid elk de helft van de onderzoekkosten voor hun rekening nemen. Heffingen 1985 De verzending van de heffingen van het Landbouwschap over het jaar 1985 is onlangs gestart. De bedoeling is dat deze voor het eind van het jaar bij de betrokken bedrijven in de bus liggen. Het Landbouwschap legt de heffingen achteraf op, hetgeen tot gevolg heeft dat het grootste deel van de betalingen bijna een jaar lang voorgefinancierd wordt. Deze voor financiering gebeurt voor een deel uit bestaande reserves, die in '86 en de daarop volgende jaren verder aangesproken kunnen worden om eventuele schoksgewijze verhogin gen van de algemene heffing te voorkomen. Overigens moeten de heffingen, die dezer dagen worden bezorgd, niet worden verward met de heffingen in bijgaand artikel; deze hebben immers betrekking op de begroting voor 1986 en worden der halve pas eind volgend jaar ver stuurd. Jack Luiten Landbouwschap Bathseweg stonden o.m. vierde jaars en oudere klonen van het proefveld te Rilland opgesteld. Ook kon de Rivro-serie worden bezichtigd. Volgens kweker ir. J. Muijsers zitten er veelbelovende nieuwe rassen bij. Zo zit in het VAVI/IBVL onderzoek het nummer 81-21-36. Een aardappel die AM-resistent is en die op vijf proefveldjes een opbrengst te zien heeft gegeven die ca. 20% boven die van de Bintjes ligt. Ook de sortering is vergeleken met Bintje beter: er zit meer 50-op in. Andere gunstige eigenschappen van dit ras zijn volgens Muijsers de goede bakkwaliteiten (een 8 en vergelijkbaar met Bintje), resis tentie tegen Y,A-en X virus en een hoge resistentie tegen phy- tophthora. Dit ras zal ook de ver wachte terugloop van Bintje goed op kunnen vangen, zo is zijn stel lige overtuiging. Muijsers laat met trots nog een ander nieuw ras zien: de 76.36.60. Een hele vroege die AM-resistent is, een goede kookkwaliteit heeft en ook een hoge produktie. De kweker van Meijer verwacht dat het nog twee jaar duurt eer dit ras in ons land voor de pootgoedteelt beschik baar komt. Als konsumptieaard- appel zal dit ras het, zo accen tueert Muijsers, goed doen in ge bieden als de Pfalz, Beieren, Zuid-Frankrijk en Italië. agrarische bevolkingsgroep is er overwegend zo door geworden, dat men wel iets voor het behoud van natuurwaarden wil doen mits er een geldelijke vergoeding op tafel komt". Dat zei de Utrechtse hoogle raar in de toegepaste oecologie, dr. P. van der Aart, maandag bij zijn ambtsaanvaarding in Utrecht. Het is volgens hem duidelijk dat de ont wikkeling van de agrarische sektor begrensd dient te worden". Van der Aart pleit voor de invoering van dwingende voorschriften, om land bouwbedrijven die milieunormen overschrijden tot een andere be drijfsvoering te kunnen verplichten. "Bovendien nopen strukturele land bouwoverschotten tot verdergaande produktiebeperkingen, zodat sane ring ook om ekonomische redenen voor de hand ligt", zo betoogde hij. Om tot strukturele veranderingen in de agrarische bedrijfsvoering te ko men is volgens Van der Aart nog veel onderzoek noodzakelijk. Vrijdag 29 november 1985 Pnlangs heeft G. Meijer BV te Kruiningen aan belangstellenden de gelegenheid geboden om op haar jaarlijkse rassenbezichtiging kennis te nemen van bestaande en in beproeving zijnde nieuwe aardappelrassen. Op het Kweek- bedrijf "De Oosthof' aan de Kweker J an Muijsers bij de veelbelovende CMK 81-21-36.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 8