Knolselderij net voor de vorst gerooid... Kunnen we produktie en afzet niet wat meer op elkaar afstemmen? Minder snijmais in 1986? Kosten najaarswerk lager dan vorig jaar! korte wenken akkerbouw Vorst overvalt knolselderijtelers Administratieve ruilverkaveling van groot belang! Terwijl ik dit schrijf ligt de WEST HOEK rondom in de nevelwatten. Af en toe licht het wat op en breekt een flauw schijnende zon door de mistvi- trage. De zon heeft duidelijk te weinig kracht. Toch zouden wij z'n warmte kunnen gebruiken, al was het alleen maar om de temperatuur wat omhoog te krijgen. Afgelopen week was het stil in de polders. Geen traktor werd gehoord. En dat was niet omdat er niets meer te doen was. Nu, koning winter re geerde en dat is te vroeg. Immers de bieten zijn nog niet overal uit de grond. Triest laten zij hun bladeren hangen. De temperatuur was te laag. Zoals het zich nu laat aanzien zal het door er een grotere kop af te snijden, met de schade wel meevallen. Dan moeten we wel de kans krijgen ze te rooien en af te voeren. Ook de ploeg staat nog niet ingevet onder de loods. Het ploegwerk is nog niet gereed. Hopelijk kunnen we deze week het werk verder afmaken voordat erf en tuin een beurt krijgen. Op het nippertje werd afgelopen week een grote blok met knolselderij gerooid. Dankzij de grote kapaciteit van de machines werd het karwei in een dag geklaard. Het prijspeil van dit produkt zal er zeker de verklaring voor zijn dat zo lang werd gewacht met het rooien van dit vorstgevoelige gewas. Als je denkt wat dit allemaal heeft gekost, lopen de rillingen over je rug. Te denken dat zo'n gewas in één nacht op de verliespost had kunnen worden bijgeschreven. Ze zeggen dan: daar ben je ondernemer voor. Die ondernemer-zal goed op z'n tellen moeten passen, anders gaat hij de zelfde weg als het riet aan onze Vliet dat de ene dag nog fier omhoog stond maar na één nacht met vorst veranderd was in hangende rietsten gels geknakt en naar de aarde bui gend. Over de Vliet gesproken, de aanpassingswerken zijn aan de zuid kant in volle gang' en al verdwijnt het riet tijdelijk, het komt terug en zal z'n taak van oeverbeschermer weer opnemen. De schapen lopen aan en op het aangelegde dijkje en de Vliet heeft niets aan schoonheid prijs gegeven. Hij slingert zich als een wit lint naar het beneden-sas en zal straks één zijn met het Volkerak dat dan de weidse naam van Zoommeer zal dragen. Dat een boer van het zicht op een mooi landschap alleen niet kan leven weten we. Daarom zullen we alert moeten zijn, en uit moeten zien naar alternatieven. Verruiming van ons bouwplan, zal mogelijk worden door het zoete water waar we straks over kunnen beschikken. Mogelijkheden zien ze ook in Den Bosch, waar G.S. plannen uitdoktert m.b.t. de rekrea- tie, terwijl ook natuurmonumenten z'n deel wil hebben. Landbouw, na tuur en rekreatie, laten we goed in de gaten houden wat we willen! Ook op NOORD-BEVELAND zijn de laatste bieten van oogst '85 nu wel gerooid en op verschillende bedrijven geleverd, het ploegen bijna klaar, misschien zo hier en daar nog wat tarwe zaaien en de rust in de polder kan volledig zijn. De binnenaktivitei- ten beginnen dan, schoonmaken en onderhoud, trekkers, wagens, machi nes en in huis eerst de achterstallige administratie en de verdere planning voor 1986. De basis van het bouwplan is door de tarwezaai al gelegd, mees tal verschillen de oppervlaktes aard appelen en bieten niet zo veel van de voorgaande jaren, daarmee is dan het bouwplan voor 60-70% ingevuld. Maar wat te doen met de rest d.i. voor Noord-Beveland toch rond 2000 ha aan z.g.n. handelsgewassen. Uien en erwten zullen er wel bij zijn, iets meer vlas, ongetwijfeld teunis bloemen ook al staan er nu nog (zij het in hokken) op 't veld, lucerne, gras- en bloemzaden. Allemaal voorzichtige bijna eksperimentele invulling van een fors probleem wat zeker nog versterkt wordt wanneer we de komende jaren het areaal tar we en bieten moeten verminderen om de overbekende reden. Het zoe ken gaat zeker verder maar ieder is er van overtuigd dat het om gewassen gaat met een "kleine markt". Is die markt vol of overvoerd dan kennen we de rampzalige gevolgen daarvan. Is hier nou niets aan te doen? door b.v. een onafhankelijk buro of een ongebruikt gedeelte van een kom- puter op een buro of veiling, die re gistreert en waarschuwt hoeveel er van een bepaald gewas wordt uitge zaaid of geplant d.m.v. het aanmel den van het verkochte zaaizaad en/of plantgoed, met daarnaast re gistratie van wat handel en verwer king verwacht te kunnen afzetten. Ook voor de handel is het op langere termijn niet aantrekkelijk dat er ja ren met een te veel, maar ook jaren met een tekort aan produkten zijn. Het risiko van hogere en lagere ha- opbrengsten is dan al groot genoeg. Dit overdenkend zeg je "Het zou moeten kunnen". Dit neerschrijvend zie je een heleboel "ja maar's" en het is niet eenvoudig om dat vertrouwen op te bouwen. Maar toch....?? Als voorbeeld de varkensfokkerij. Niet alleen voor kleine akkerbouw gewassen maar ook voor witlof (teelt en trek) champignons en volle grondsgroente! Is het bovenstaande mogelijk iets om over na te denken, en mogelijk een onderwerp voor een diepgaande dis- kussie? De snel opkomende vorst heeft in WEST-BRABANT-ZUID veel ek- stra werk gekost om de bietenhopen en provisorisch opgeslagen aardap pelen vorstvrij te houden. Plaatselijk vroor het 4 5 graden. Ongeveer 12% van de suikerbieten zh op de zandgrond nog in de grond. Op zich natuurlijk wel een groot risi ko, want eind november kun je van het weer alles verwachten. Voornamelijk op de hoger gelegen zandgronden wordt tot het laatste moment gewacht om te rooien. Dit komt omdat vaak geen goede stortplaats aanwezig is en omdat voor degene die hun bieten zelf ver voeren het gemakkelijker is bieten vanaf de rooier direkt naar de fa briek te brengen. De vraag naar perspulp is op dit moment niet meer zo groot zodat sommige fabrieken overschakelen Voor de plotselinge invallende vorst werden de knolselderijtelers op SCHOUWEN DUIVELAND ged wongen hun knollen snel te rooien. Mede door het vele loof en de niet al te lage temperaturen bleken de knol len na de eerste vorstnacht nog niet bevroren te zijn. Voorzover de knol selderij nog niet gerooid was, was de daarop volgende vorstdagen wel schade. Vooral de sterke wind zorgde ervoor dat de vorst in de knol kwam. Omdat bevoren knollen bij bewaring zwart werden en snel gaan rotten zal later pas blijken hoe groot de schade is. Tegenover het risico van bevrie zen staat natuurlijk de extra groei van de knolselderij laat in het sei zoen. Per week kan er namelijk nog 2 a 3 ton knollen bij groeien. Vol doende capaciteit van een eigen rooier of goede afspraken met de loonwerker blijken ook dit najaar voor de "late" knolselderijtelers van belang te zijn. Alle knollen die nog in de grond stonden moesten namelijk in 1 a 2 dagen gerooid worden. Ook de bieten lieten hun bladeren hangen tijdens de vorst. Of hierbij schade is opgetreden valt moeilijk te zeggen maar de verwachting is dat het meevalt. Een veel gehoorde op merking was dan ook: In de grond zitten ze best. Hiermee zal men on getwijfeld niet alleen bedoelen dat ze in de grond niet zo snel bevriezen maar ook dat men de bieten gelukkig niet hoeft af te dekken. Dit afdekken blijft een onaangename klus, die vaak onder koude omstandigheden met meestal veel wind plaatsvindt. De opbrengst van de suikerbieten valt op Schouwen Duiveland wat gewicht betreft wat tegen. Gemid- Vrijdag 29 november 1985 op het drogen van pulp. In de vee houderij komt geleidelijkaan meer interesse in het voeren van aardap pelen. Een afname door de veehouderij van kleine maat aardappelen voor vee voer kan misschien de prijs van de grove ten goede komen. Wintertarwe en wintergerst is er aanmerkelijk meer gezaaid dan voorgaande jaren. Het prachtige najaarsweer heeft hiervoor volop gelegenheid gegeven. Het is trouwens een goede zaak dat veel boeren ondanks de lage tarwe- prijs toch wintertarwe gezaaid heb ben. Een vervangende teelt voor tar we is niet voorhanden. Als alternatief schiet alleen maar de vollegrondstuinbouw over. Maar hiervan is alles al in overvloed wat duidelijk te merken is geweest aan de lage prijzen het afgelopen jaar. deld zal de opbrengst 53 a 54 ton zijn. Het suikergehalte is daarentegen wel erg goed en komt boven de 16%. Hiermee zullen de bieten één van de weinige gewassen worden met een redelijk positief saldo. Daarnaast zal naar het zich laat aan zien ook de teunisbloem dit jaar goed opbrengen. Voor dit gewas is het na tuurlijk een ideaal najaar, geweest. Droog en zonnig weer met weinig wind. De meeste telers konden dan ook op tijd en vaak onder redelijke omstandigheden dorsen. Allen bij de late percelen en de met zeffbinder De veldwerkzaamheden in ZEEUWS-VLAANDEREN zijn nu grotendeels voorbij. De draineerbe- drijven zien we nog steeds aan het werk om alles nog op tijd op te leve ren. De suikerfabrieken denken de eerste helft van december al af te draaien. Gelukkig maar, want met de vroege vorst gaf het afdekken van de bieten al direct extra werk. Het gehalte is goed, maar de kilo's zijn nog niet overal bekend. De prijs van de tarwe is even wat aangetrok ken, maar wat de aardappels en uien betreft zijn de verwachtingen niet hoog gespannen. Er is wel wat min der tarwe uitgezaaid, dit misschien ten gunste van de kleine gewassen zoals bruine bonen, teunisbloemen, vlas enz. Het eerste dauwrootvlas is gezwingeld, maar een hoog lintge halte zit er voor het seizoen '85 ver moedelijk niet in. De prijs van het zaailijnzaad van de meestgevraagde Tarwe geeft dan niet direkt een hoog saldo maar het is een redelijk oogst- zekere teelt. Het voordeel van tarwe is dat als je je produkt verkoopt er zekerheid is dat er centen overgemaakt worden. Bij tuinbouwkontrakten is dit niet altijd het geval. Verschillende percelen zijn het afgelopen jaar weer afgekeurd om wat voor reden dan ook. Opvallend veel maispercelen zijn dit najaar nog ingezaaid met Engels of Italiaans raaigras. Dit zou er weieens op kunnen wijzen dat er in 1986 minder snijmais ge zaaid wordt. De opbrengst van snijmais is nu al voor het derde jaar tegengevallen. Snijmais is een smakelijk en voed zaam veevoer maar je moet dan wel een opbrengst hebben van 50 ton per ha om financieel voordeel te heb ben ten opzichte van voordroog. gemaaide percelen verliep de oogst vaak wat moeilijker. Als we echter zien dat er ook nog percelen (niet op Schouwen Duiveland) gedorsen zijn bij een temperatuur -2 graden C. dan ga jeje toch afvragen of de teunis bloem nu het gewas is waar we op zitten te wachten. Toch kan de teunisbloem, hoewel er risico's aan verbonden zijn geld in 't laatje brengen. Gelet op deze risico's zal de kontractprijs goed moeten zijn wil het verantwoord zijn dit gewas te verbouwen. rassen is hoopgevend. Aan de administratieve ruilverkave ling wordt hard gewerkt o.a. aan de deelrapporten van drainage enz. Het instellen van de verkavelingscom missie laat nog op zich wachten. Ho pelijk niet te lang, want het tijdsche ma laat niet veel ruimte. Deze ruil verkaveling is voor Zeeuws-Vlaan- deren van groot belang. Op 22 november heeft de Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij Oostburg haar 100 jarig bestaan ge vierd. in de sporthal in de Braakman. De feestcommissie had het prima voor elkaar en de belangstelling was groot. De bruine bonen en de uien hebben plaatselijk het afgelopen jaar veel hagelschade geleden, zodat de uitke ringen in 1985 de hoogste waren van de laatste jaren. Een hagelverzeke ring is dus nog steeds een goede zaak. In het LAND VAN AXEL is het veldwerk zo goed als gebeurd. Terwijl we dit schrijven zijn de bie tenrooiers aan de laatste bieten be zig. Hier en daar moet nog een enkel perceel bietenland of een groenbe- mester geploegd worden. Al het na jaarswerk is onder ideale omstandig heden kunnen gebeuren. Dit is dan toch mooi meegenomen. De kosten van dit najaarswerk zullen toch lager liggen dan vorig jaar. Toen waren we tegen de Kerst nog bèzig en het geleverde werk was veelal matig of slecht. Heel wat per celen zijn dit najaar onder goede omstandigheden gedraineerd. Wat dit betreft is er de laatste jaren heel wat in de grond geïnvesteerd, en dit is een goede zaak. Immers, in water kun je nu eenmaal niet boeren. Nu het landwerk gebeurd is kunnen we aan de slag om de diverse machi- ALS U DEZE WINTER GRAS- LA ND gaat scheuren om volgend jaar op het perceel een akker bouwgewas te gaan telen is het aan te raden de graszode te kontrole- ren op emelten. Deze kunnen worden opgespoord door stukjes graszoden in een pekelbad te leg gen tl kg zout op 5 liter water). Komen er méér dan 100 emelten per m2 boven drijven, dan is een bespuiting met 2 liter parathion 25% per ha gewenst. Het perceel moet vóór januari behandeld zijn. HEEFT U BOUWPLANNEN, dan is het goed om eerst veel ken nis te vergaren. Verzamel adressen van bedrijven waar onlangs ge bouwen zijn geplaatst en ga er eens een aantal bekijken. U ziet dan veel en het wordt gemakkelijker een keuze te maken aangaande afmetingen, indeling en te gebrui ken materialen voor de nieuw bouw. GAAT U BOUWEN OF VER BOUWEN, dan heeft U een bouwvergunning nodig. Tevens zal elk modern landbouwbedrijf in het bezit moeten zijn van een hinder wetvergunning. Vraag deze op tijd aan. De hiervoor bestemde formu lieren zijn op het gemeentehuis verkrijgbaar. TOETSLIJSTEN ZIJN SA MENGESTELD om bouwaktivi- teiten te vergemakkelijken. Ze nes een goede onderhoudsbeurt te geven. Veel van dit onderhoud kun nen we zelf doen, en dit drukt dan toch weer de kosten. Immers, van de prijzen van onze produkten moeten we het niet verwachten, als we kijken naar aardappelen, uien en tarwe. Hoewel de prijs van tarwe iets is aangetrokken zet dit toch geen zoden aan de dijk. We zullen achter het buro moeten, om te trachten alles eens op een rijtje te zetten. Het oude gezegde: "Wie schrijft, die blijft", geldt vandaag de dag nog steeds. We zullen eens moeten kijken naar de kosten en baten van andere gewas sen, dan de traditionele. En hoewel de markten van deze kleine produk ten soms vlug overvoerd zijn, is het voor de individuele teler toch het proberen waard. We zullen, als we boer willen blijven toch iets moeten doen. Voorts zal het erg nuttig zijn de di verse vergaderingen en studiebijeen komsten deze winter te bezoeken. Je komt er altijd slimmer vandaan dan als je thuis was blijven zitten. De bestuurders in uw gebied hebben de afgelopen tijd erg hun best gedaan, een aantrekkelijk winterprogramma samen testellen. zijn een hulpmiddel om te komen tot een waterdicht plan en helpen U bij het beoordelen van een door de aannemer verstrekte prijsopga ve. U weet dan welke materialen gebruikt worden en welke werk zaamheden bij de prijs inbegrepen zijn. De toetslijsten zijn verkrijg baar bij Uw bedrijfsvoorlichter. WIE SCHRIJFT, DIE BLIJFT", is een oud gezegde dat op waarheid berust. Dat geldt ook voor het noteren van de vrucht wisseling en -opvolging van Uw gewassen. Houd dit daarom goed bij in Uw bouwboek. Wanneer U geen bouwboek heeft, bestel er dan een bij Uw bedrijfsvoorlichter of bij het konsulentschap. De prijs bedraagt f 17,50 per exemplaar. STIERKALVEREN VOOR DE ROOD VLEES PR OD UKTIE worden overwegend aangevoerd via de markt of via verzamelplaat sen. De kalveren komen echter steeds van verschillende melkvee bedrijven en hebben een onbekend "verleden". Het is daarom nodig om de kalveren bij aankoop of aankomst goed te inspekteren. Let daarbij vooral op navel, neus, ogen, achterwerk, gewrichten en haarkleed. 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 7