Aanvoer spruiten en witlof naar veiling ZHZ problematisch Overschotten suiker zullen meevallen Aandacht graslandvernieuwing mag niet verslappen! "Yerseke Moer gefeliciteerd!" Splenda, meest gezaaide maisras Iedereen was kuis versleten... Onze agrarische bedrijven hebben ook in het LAND VAN ALTENA EN BIESBOS een prachtige herfst ge had. Met nog enkele dagen neerslag (goed voor de opkomst van het win tergraan) is het buitengewoon gegaan met onze werkzaamheden. Ook onze weidebedrijven hebben geprofiteerd van het prachtige weer, de koeien zijn lang buiten gebleven en hebben vol doende en goed gras besckikbaar ge had. De verkopen van krachtvoer zijn veel minder dan verleden jaar toen door het slechte weer veel bijgevoerd moest worden. Maar er zijn wel donkere wolken aan de heldere hemel; de overschotten van diverse produkten worden zwaar als molenstenen. Het groenboek van de heer Andriessen laat daar geen twijfel over bestaan. Eerst de inkrimping van de melkplas, die ook nawerkt op de handel op onze veemarkten waar weinig animo is om melkvee bij te kopen. Gevolg veel aanbod voor de slachtvee- sektor dus ook lagere prijzen en veel bestemd voor de koelhuizen. Deze geraken ook vol zodat ook hier maat regelen bijna niet uit kunnen blij ven. Bij de granen moeten er ook maat regelen genomen worden, ook hier zijn overschotten ontstaan en de af zet gaat met veel moeilijkheden ge paard. Er zijn vooral veel belemme ringen op internationaal gebied, maar de voorgenomen regeling om met prijzen op de wereldmarkt te werken, zal in onze boerenporte- monnee wel hard aankomen! De overschotten van suiker zullen dit jaar wel meevallen; de opbrengst per ha valt tegen, vooral op percelen die wateroverlast hebben gehad, het fi nanciële plaatje zal ook hier wel tegenvallen, alleen de oogst is fan tastisch gegaan. In het begin was de tarra wat hoog, maar later is er veel ingehaald, dus wel een pluspunt. De aardappelen blijven een slechte De invallende vorst aan het begin van de vorige week zorgde voor wat ekstra afdekwerk in het zo voorspoedig ver lopen najaarsgebeuren. Een enkeling werd op THOLEN EN ST. PH1- LIPSLAND nog verrast door de door een zeer krachtige wind aangewak kerde vrieskou. Het rooien van de suikerbieten tijdens deze periode ging goed, maar men had weldra een hoop met licht bevroren bieten liggen, waarvan nog afgewacht moet worden hoe het aan de fabriek afloopt bij de inonstername. prijs opbrengen. Of er nog verande ring van het prijsverloop zal komen is twijfelachtig. Van belang is in dit verband of de aardappelmeelindus- trie deze winter nog veel partijen op zal kopen, vooral de fijne sortering. Voor de fruitteler is weer een nieuwe periode aangebroken, het snoeien kan weer worden aangevangen. De vernieuwing die regelmatig moet worden gedaan, zal dit jaar wel een afwijkend schema hebben, omdat veel plantgoed door de vorst veel heeft geleden. Bij veel fruittelers moest veel worden gerooid ook van wege de strenge kou. Het oogstjaar 1985 loopt ten einde, het jaar had klimatologische tegen vallers die een prachtige herfst weer heeft doen vergeten, maar als ons fi nanciële plaatje wat tegenvalt, dan wordt dat niet zo gauw vergeten. Immers iedere ondernemer, werkt en probeert toch een zo hoog mogelijk inkomen te realiseren ten behoeve van bedrijf en gezin. De veldwerkzaamheden zijn op WALCHEREN weer bijna achter de rug. Zo hier en daar moet nog een restantje bieten gerooid worden. Tij dens het vriezend weer de vorige week kon het bietenrooien nog net door gang vinden. Enkele dagen was het venijnig koud met een straffe noord oosten wind. Goed afdekken van de bietenhopen was dan ook noodzake lijk. Het onderhoud van de sloten vergt op veel bedrijven nog een deel van de beschikbare tijd. Op de gemengde- en veehouderijbe drijven vraagt de veeverzorging nu weer de nodige tijd. Met de komst van het winterse weer is een groot gedeelte van de veestapel op stal ge haald. Wil men goede resultaten dan is een- goede verzorging een eerste vereiste. Hierbij horen ook een juiste stalklimaat en tijdige klauwverzor- ging. Veeverzorging is méér dan voeren en mesten. Daarnaast mag ook de aandacht voor de grasland verzorging niet verslappen. Piasvor ming op het grasland moet ten allen tijde worden voorkomen. Een goede ontwatering is voor grasland net zo belangrijk als voor bouwland. Kon- troleer het grasland op het voorko men van emelten. Voer zo nodig een bestrijding uit. Wanneer nog gras land gescheurd wordt, is een bespui ting met 2 1. parathion 25% per ha vóór het scheuren toe te passen, altijd rendabel. Eventuele schade aan het gewas volgend jaar kan dan worden voorkomen. Op de akkerbouwbedrijven zullen de aktiviteiten het meest gekonsen- treerd zijn in en om de bedrijfsge bouwen. Het onderhoud van de werktuigen zal weer de nodige tijd vergen. Ook kunt u zich voor 2 de cember a.s. weer opgeven voor deel name aan instruktie bijeenkomsten op de Landbouwpraktijkschool te Schoondijke. Dit betreft zowel dag- kursussen als weekkursussen voor een groot aantal onderwerpen. Kosten en tijd hieraan besteed zullen zeker vruchten afwerpen. De pro dukten die we in bewaring hebben zoals aardappelen en uien vergen ook de nodige aandacht. Willen we straks een kwaliteitsprodukt afleve ren, dan dient onder de juiste kondi- ties bewaard te worden. Zonodig moet ook tijdig afgezet worden. Bij zaaiuien schijnt nogal wat koprot voor te komen. We zullen ook dienen na te gaan wat de oorzaak hiervan kan zijn. Mogelijk zijn er fouten ge maakt die we in de toekomst kunnen vermijden. Helaas is het met de prijs van aard appelen en uien nog zeer droevig gesteld. Wanneer hierin geen veran dering komt, dan zullen er vrezen we toch, op verschillende bedrijven fi nanciële problemen ontstaan die niet gemakkelijk op te lossen zijn. Twee jaar achtereen produkten telen met aanzienlijk financieel verlies, pleegt wel een grote aanslag op eventuele reserves. Nog even terug naar het veld. We horen weinig klachten over de op komst en de stand van de wintertar we. Kennelijk zijn er geen problemen, ook niet door slakkenschade. Tot ziens op vrijdag 6 december a.s. op de algemene ledenvergadering te Middelburg! Eindelijk is het dan zover. Met ruime meerderheid, wat stemmen en wat oppervlakte betreft, is de eerste ruil verkaveling volgens de nieuwe wet aangenomen. ZUID-BEVELAND, en dan in het bijzonder de Yerseke Moer, gaat de ruilverkaveling nieuwe stijl als eerste in Nederland beleven. Het zal voor velen in de "Moer" een opluchting zijn dat het er nu toch na al die jaren door heen is. Op de eerste plaats voor de betrokken landbou wers, daarnaast de voorbereidings kommissie, die haar werk niet voor niets heeft gedaan. En dan natuurlijk voor al diegenen die zich verder in gezet hebben, voor een goede afloop van het geheel. Een felicitatie is hier wel op z'n plaats. De komende jaren zullen we de verkaveling in de Yer seke Moer wel blijven volgen hier op Zuid-Beveland en zien of die veran derde wet een vooruitgang is. Ook hoop ik dat degenen die tegen ge stemd hebben straks zullen erkennen "We hebben verkeerd gestemd". Het weer heeft de laatste weken een hele omslag te zien gegeven. Zelfs half november bleef het overdag en kele graden onder nul en dat maak je niet vaak mee. Als dit een voorbode is geweest dan staat ons komende winter nog heel wat te wachten. Niet in de laatste plaats wat onze be waarplaatsen betreft. De laatste bie ten zijn tijdens deze lichte vorst ge rooid en degenen die ze goed afge dekt hebben zullen bij het afleveren verder geen problemen hebben. De wintertarwe is nu ook gezaaid, meer dan andere jaren. Dit is grotendeels veroorzaakt door de goede omstan digheden deze herfst. Het ploegwerk is nu ook grotendeels gedaan, zodat we de eigenlijke winter werkzaam heden kunnen gaan doen zoals ma chines schoonmaken en repareren. Daar gaan dan weer enige weken in zitten. De fruittelers zijn ook weer met hun snoeiwerk begonnen en ze zullen iedere werkbare dag nodig hebben. De verenigingen van Oost en West zullen evenals de verschillende ge wasstudiegroepen nu hun winterpro- Wat dat betreft is de modernisering van de centrale verwerking van de gegevens van onze bietenaanvoer nog niet alles. Ondanks de Computer duurt het soms toch nog vrij lang voor men weet wat men geleverd heeft. Onze veilingen zijn wat dat betreft wel wat sneller met hun pa pierwinkel en dat zou dus bij de sui kerindustrie toch ook moeten kun nen. Bij de veiling ZHZ gaat echter het tijdstip van aanvoer wat problema tisch worden, als men wat verder van deze veiling afwoont. De eis dat men een goed gekoeld, doch tevens vers produkt aan moet voeren, houdt in dat men eigenlijk alleen maar van 's morgens vroeg tot de middag het produkt veilingklaar kan maken. Hetgeen dus tot gevolg heeft dat men dus b.v. witlof en spruiten die 's maandagsmiddags zijn geoogst niet meer 's woensdags kan veilen. Er zal om het zodanig te organiseren dat er toch voldoende oogstkapaciteit overblijft, ekstra kosten en/of man kracht mee gemoeid moeten gaan. Dat boven op de toch al relatief hoge vrachtkosten van bepaalde produk ten maakt de teelt van vollegronds- groente vast niet aantrekkelijker voor ons gebied. Het inzetten van koelwagens zou een oplossing kunr nen zijn, maar is duur en zeker voor eigen vervoerders te duur. Hopenlijk wordt hiervoor een toch voor alle partijen aanvaardbare oplossing ge vonden. Want het zou toch wel een wat zware belasting worden als bv. de witlofteelt en spruitenteelt voor een groot gedeelte tijdens de nachte lijke winteruren zou moeten ge schieden. Voor de fruittelers in ons gebied die afgelopen winter getroffen zijn door de strenge vorst bestaat nog enkele weken de mogelijkheid om voor wat schadevergoeding in aanmerking te komen. Hoewel het maar een drup pel op een gloeiende plaat is, kan het toéh de eerste jaren net die steun zijn om te overleven als fruitteeltbedrijf. De laatste jaren is bewezen dat er voor de vernieuwde bedrijven toe komst was. Het wegvallen van deze bedrijven zou ook weer gevolgen hebben voor de akkerbouw en daar is zeker geen belangstelling voor nog meer aardappelen en granen. Van wege het gunstige najaarsweer is en wordt er nog steeds behoorlijk wat wintertarwe uitgezaaid. De verwachting dat de gemiddelde opbrengsten van de bloemzaden niet bijster hoog zullen zijn speelt daarbij misschien ook een rol. Aan de ene kant misschien wat gelukkig, omdat op deze wijze er geen te grote uit breiding tot stand komt, aan de an dere kant wat jammer dat er met de ze teelt niet wat meer graanproduktie uit de markt genomen kan worden. Bovendien zou het saldo per ha er wat mee opgekrikt kunnen wor den. Bij het lezen van deze bij drage zal het veldwerk een heel eind gebeurd zijn en kan men zich gaan buigen over de problematiek van hoge en lage saldo's met of zonder zoetwater in de toekomst. gramma wel rond hebben en beslag hebben weten te leggen op de ver schillende middagen en avonden. De maanden december en januari zullen daarom wat dat betreft, niet rustig zijn en ons de kans geven deze winter nog wat op te steken voor volgend seizoen. In 1985 werd in ons land bijna 177.000 ha mais verbouwd; dat is ruim 10.000 ha meer dan het jaar daarvoor. De grootste toename vond plaats in Noord-Brabant waar meer dan een derde deel van alle mais verbouwd wordt. Ook het marktaan deel van de rassen veranderde. In totaal werd ruim 40.000 ha ingezaaid met Splenda. De rassenkeuze wordt niet alleen bepaald door de cijfers in de rassenlijst, ook de ervaring in de praktijk speelt een belangrijke rol. Inmiddels zijn ook de resultaten van 1985 bekend en opnieuw heeft Splenda zich positief onderscheiden. De vorst is dit najaar zeer vroeg ingetreden. Felle kou en zeer harde wind waren bij uitstek ideale om standigheden om de kwaliteit van het plastik op de bietenhopen vast te stellen. Bekend is, dat zwart plastik de warmte in de hoop lan ger vast houdt, maar het is duur. Wanneer het onverwachts gaat vriezen, gaat het in de regel ook hard waaien. Dat hebben we be leefd toen we als gezin met het af dekken bezig waren, ledereen was. kuis versleten en we vroegen ons daarom ook af of we voortaan niet beter wat vroeger en met stil weer deze handeling kunnen verrichten. Vroeger zorgden we, dat we met Allerheiligen de aardappelkuilen en de mangelkuil onder winterdek hadden en dat was een veilig be sluit. Vier tot zes graden onder nul is niet mis en daarom is het beter, dat we de warmte die de bieten produceren tijdig in de hoop vast houden. Die warmte komt later bij vorst goed van pas, maar de 'vraag is wat dat aan suikerverlies kan kosten. In de eerste lessen op de landbouwschool bij het vak schei kunde leerden we, dat er niets ont staat uit niets en dat er ook niets verloren gaat. Een beetje moeilijk verhaal, maar voor de boerenstand wel te begrijpen, want we bin zu rig". Klimatologisch is 1985 een vreemd jaar geweest. We zijn gestart op een modderstruktuur van de vorige herfst en gelukkig hebben we tij dens het groeiseizoen voldoende regen gehad. De tarwe gaf toch 1,5 - 2 ton minder opbrengst per ha en met de uien en aardappelen hebben we hier en daar ook nog wat tram melant gehad. De opbrengsten van de bieten zijn erg verschillend en met het graszaad was het dito. Verder is het met de prijzen een magere boel en zo blijkt weer overduidelijk, dat een landbouw bedrijf erg kwetsbaar is. Mecha nisch en chemisch zijn we goed onderlegd, maar het weer hebben we niet in onze hand. Het is een zegen, dat we een boerenstand hebben die het Zeeuwse wapen: "Luctor et Emergo" hoog in het vaandel draagt en haar liefde voor het vak weer doorgeeft aan de nieuwe generatie. De wetenschap en de boerenstand zijn gezamelijk doende om de moderne landbouw te verbeteren en dikwijls komt het anders uit dan we verwacht had den. Groot is in deze het verborgen werk van Hem alleen, wiens wil geschiede. In deze geest hebben we afgelopen week DANKDAG ge vierd. DANKDAG A Is lente blij ons tegenlacht, de zomer prijkt met bloemen pracht, en d'aren staan in volle dracht: Gij gaaft het al. Lage temperaturen zijn bij het op warmen van de konsumptie aard appelen ook lastig. In de vijftiger jaren hebben we koelcellen ge bouwd met ventilatoren met een kapaciteit die volgens de voorlich ting ruimschoots voldoende was. Zo werd er toen naar hartelust ge koeld en schot kwam niet' voor, maar wel drukplekken. Nu hebben we diezelfde ventilatoren tevens nodig voor het opwarmen van de aardappelen. Is nu bij de huidige lage temperaturen één kachel niet genoeg, dan plaatsen we er twee voor het hoofdkanaal. Bovenin de cellen kunnen we de temperaturen aflezen hoe warm de partij aard- appelen daar is, maar dat is nog geen antwoord op de vraag hoe warm de aardappelen onderin de cel zijn. Het is nog wat ouderwets, maar het werkt en als boer ben je er zeer nauw bij betrokken. Te koud bewaard geeft bruine frites en te warm bewaard schept weer andere problemen. De zogenaamde win terslaap van vroeger is er niet meer, want geregeld is er weer wat anders gaande. Vrijdag 29 november 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 6