nieuws uit brussel Produktiebeheersing met prijsverhoging laatste redmiddel voor Amerikaanse boeren" Andriessentot dierenbeschermers: Grote bedrijven moeten aan banden jan werts Mark Ritchie (demokraat uit Minnesota): Bankkrisis Derde Wereld Algemene Ledenvergadering van de ZLM op vrijdag 6 december a.s. De tijd is gekomen om te overwegen de grote intensieve, agrarische be drijven aan banden te leggen. Want de intensieve veehouderij veroor zaakt steeds meer problemen. "Eco nomische veehouderij gaat niet altijd meer samen met het minimaal ve reiste welzijn van de dieren". Dat heeft Europees-landbouwcommissa ris mr. Fr. Andriessen gezegd op het congres van dierenbeschermers uit de Europese Gemeenschap in Brussel. Andriessen gaf enkele cijfers om zijn stelling te onderstrepen. De gemid delde varkenshouder uit de EG heeft 45 dieren in zijn hokken liggen. Maar inmiddels komt al een kwart van het varkensvlees in de EG van bedrijven met meer dan duizend varkens. In de veehouderij ligt het Europees ge middelde op 35 dieren, maar een derde van het vlees komt uit stallen, waarin er meer dan honderd staan. Tachtig procent van de braadkuikens komt van bedrijven die er meer dan tienduizend hebben. Door de sa menhangende produktie-uitbreiding van de afgelopen jaren is de EG nu 's werelds grootste rundvleesleveran cier geworden en (na China) de tweede varkensproducent, aldus An driessen. In navolging van wat de dierenbe schermers al langer beweren ver klaarde de landbouwcommissaris nu, dat de intensieve veehouderij problemen oproept ten aanzien van A. de gezondheid van de betrokken dieren, B. de kwaliteit van het vlees, C. de bescherming van het milieu (mestoverschotten), D. het welzijn van de dieren. "Ik denk dat niet alleen de meeste boerenmaar ook rijen politici en boerenvoormannen nog geen idee hebben wat er werkelijk met de Amerikaanse landbouw aan het gebeuren is. Als de regering het roer niet omgooit, dan gaat ko mende twee a drie jaar in mijn staat de helft van de boerenbedrij ven over de kop. Kunt u zich voor stellen dat in een paar jaar tijd de helft van de Nederlandse boeren failliet gaat?" Mark Ritchie, werkzaam op het ministerie van Landbouw in de staat Minnesota kijkt ongelovig om zich heen. Hij lijkt begrip te vragen voor zijn vernietigende oordeel over de Reagan-administrationen het naar zijn mening desastreuze be leid dat de Amerikaanse regering momenteel uitstippelt voor de ko mende jaren. Op zijn ministerie "doet" Ritchie de nationale landbouwpolitiek en in alle uithoeken van de States maken de heren politici zich op voor de komende verkiezingen van de Senaat, waarin de repu blikeinen nu nog een kleine meerderheid hebben. Met na druk op het woordje nog, want als het aan Ritchie ligt komt daar na de verkiezingen verandering in en kan de broodnodige koerswij ziging van het landbouwbeleid alsnog worden doorgevoerd. Ritchie maakt een enkele weken durende oriëntatiereis door Eu ropa. Hij 'houdt inleidingen in enkele Europese hoofdsteden, praat met Euro-parlementariërs en landbouwvoormannen, be zoekt de leiders van grote land- bouwkoöperaties en overlegt met COPA (de Europese boerenorga- nisatie), hoe de landbouw in wereldwijd verband verder moet. Of hij bij COPA veel verder komt is zeer de vraag, nu het graanme- morandum het Europese boeren- kamp in vier of vijf verschillende kampen heeft gespleten. Maar ook met die wetenschap kun je als politicus wat doen... Om de ernst van de situatie te schetsen, geeft Ritchie een paar cijfers: in Minnesota en vijf na burige staten legt nu elke maand 1% van de agrarische bedrijven het loodje. De prijzen van land bouwgrond zijn de laatste vijf jaar dramatisch gekelderd (sinds 1980 met 50 tot 75%) en het laat ste kwartaal zijn zelfs waardeda lingen gekonstateerd van 10% per kwartaal. Boerderijen gaan voor een habbekrats van de hand. In Kansas, zo vertelt Ritchie, werd onlangs een boerderij met 150 ha goede grond met een nieuw woonhuis en bedrijfsgebouwen voor 30.000 dollar (zo'n 90.000,— verkocht! De prijzen van trekkers en kombines hebben sinds 1980 eveneens een vrije val gemaakt. In Amerika spreekt men niet meer uitsluitend over een land- bouwkrisis maar ook over een internationale bankkrisis. Ban ken of hun overkoepelende orga nisaties die in de zeventigerjaren het vuur uit de sloffen liepen om de boeren geld te laten lenen (de grond was immers geld genoeg waard) kloppen nu aan bij de re gering voor gigantische steunbe dragen om te redden wat er te redden valt. Europese en Japanse banken en multinationals die in de VS kapitalen hebben geïnves teerd kunnen mogelijk grote be dragen verliezen. De regering Reagan, die fors op de landbouw wil bezuinigen, zal de Ameri kaanse banken slechts ten dele te hulp schieten. De rente.(nu 12%) dreigt te stijgen en zelfs in de meest konservatieve staten gelo ven vele boeren niet meer dat de vrije markt hun inkomens op den duur weer op zal krikken, nadat de graanprijzen stap voor stap worden verlaagd om de export op te vijzelen. De konklusie van Ritchie: zo kan het niet doorgaan, ondanks dat de voorzitter van Farm Bureau (de grootste landbouworganisa tie) publiekelijk beweert dat hij geen enkele boer kent die in pro duktiebeheersing gelooft. Een re cente enquête onder de konser vatieve boeren in Kansas laat zien, zo beweert Ritchie, dat driekwart van de boeren denkt aan een of andere vorm van pro duktiebeheersing in kombinatie met hogere opbrengstprijzen. De Senaatsverkiezingen worden des te interessanter nu 22 republi keinse senatoren herkozen moe ten worden; 14 van hen komen uit staten waar de boeren de zwaarste klappen krijgen. Rit chie: "het landbouwvraagstuk wordt het belangrijkste onder werp bij de verkiezingen. De eer ste stap voor verlaging van de Amerikaanse graanprijzen (prijs- zetter op de wereldmarkt) wordt de komende weken gezet ep wat dat betekent voor de Europese boeren zal de komende jaren wel blijken, want er moet 20% van de prijs af!" Het Groenboek van Andriessen en het graanmemorandum krij gen geen applaus van Ritchie omdat daarin naar zijn mening geen wezenlijke oplossingen worden geboden. Bovendien ver sterkt het de Amerikaanse ma kers van het landbouwbeleid in de mening dat ze ook die kant niet op moeten. Internationaal overleg ïn bijvoorbeeld GATT- verband moet in de visie van Rit chie de sleutel aanreiken voor een oplossing van de landbouwpro blemen in zowel de VS als de EG. Er zullen afspraken moeten ko men over de verdeling van afzet markten en het treffen van ge lijksoortige im- en exportregiems, waarbij de EG toch tot op zekere hoogte een eigen EG-landbouw- beleid kan blijven voeren. Ritchie beweert dat de ideeën-over pro duktiebeheersing in kombinatie met prijsverhoging terrein win nen in de VS. "En", zo voegt hij eraan toe, "bij prijsverlagingen voor granen snijdt het mes aan twee kanten. In grote graanpro- ducerende landen zoals Brazilië en Argentinië hebben Ameri kaanse banken en beleggers gi gantisch geïnvesteerd. Ook zij willen hogere graanprijzen, zodat de Brazilianen en Argentijnen hun schulden kunnen afbetalen". Ritchie bepleit aan beide kanten van de oceaan een vorm van pro duktiebeheersing, waardoor ook ontwikkelingslanden exportkan sen krijgen en in de Derde Wereld de vraag naar bijvoor beeld industrieprodukten kan worden gestimuleerd. Gebeurt Batterij-kip Andriessen besloot zijn betoog met er op te wijzen dat hij op korte ter> mijn geen ingrijpende maatregelen verwacht. Hij wees naar het alsmaar voortslepende overleg voor een door alle EG-landen aanvaarde legkip pen-batterij. Juist deze week bleek (opnieuw) dat, nu alle ministers het hierover eens zijn op de Doon Ko- foed na, dat ene land alles blokkeert. Volgens minister Braks nemen de Denen de zaak zó hoog op, dat zij zelfs er op zinspelen eieren uit lan den waar de kippen geen 600 m2 ruimte krijgen (het Deense mini mum) te gaan weren. Braks vroeg zich af of de Denen met dergelijke dwarsliggerij soms hun toekomstig uittreden uit de EG voorbereiden. Hij ziet het er nog van komen dat de grote producenten van eieren - West-Duitsland, Nederland. Enge land, Frankrijk - binnenkort de kop pen bij elkaar steken en op bftsis van het bereikte Europese compromis van minimaal 450 cm. besluiten om dit buiten de EG om niet vanaf 1988, maar zelfs al twee jaar eerder in te voeren. Hormonen Voor het eerst bespraken de minis het niet, dan zullen behalve de boeren in eigen land ook de Der de Wereldlanden de dupe wor den. Mijnheer Andriessen kan ook niet bewijzen dat je de produktie met een lagere prijs onder kontrole krijgt. De aangekondigde mede- verantwoordelijkheidsheffing in de EG zou gebruikt moeten wor den voor ethanol en teelt van an dere produkten. Denken jullie dan aan avocado's of goudvissen? Boeren verbouwen granen en de heffing is gewoon een pot met geld om eventueel de export verder te ondersteunen", aldus een vastbe raden Ritchie. Alle programma's die de laatste jaren in de VS op poten zijn gezet om de landbouw te ondersteunen zijn mislukt of hebben simpelweg veel te veel geld gekost, aldus Ritchie. Het PIK-programma (bedoeld om grip te krijgen op de produktie) heeft, zo meent hij, niet het gewenste resultaat opge leverd en het BICEP-programma Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergade ring van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij (ZLM) die wordt gehouden op vrijdag 6 december 1985 om 10.30 .uur in "De Schouwburg", Molenwater 99 te Middelburg, (tel. 01180 - 25156). 10.00 uur: Zaal open (ontvangst met koffie). Agenda: 10.30 uur: HUISHOUDELIJK GEDEELTE 1. Opening. 2. Verslag van de Algemene Vergadering van 7 december 1984. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Rekening en verantwoording van de ZLM over het jaar 1984. Verslag van de finan ciële kommissie over het na zien van de rekening en ver antwoording over 1984. 5. Begroting en kontributievast- stelling voor het jaar 1986. 6. Wijziging huishoudelijk reg lement door het hoofdbestuur wordt voorgesteld de leef tijdsgrens voor leden en advi seurs van hoofdbestuur, kom missies en ledenraad te wijzi gen van 70 in 65 jaar. 7. Mededeling van de benoe ming door het hoofdbestuur van leden tot lid van verdien ste var. de ZLM, zulks wegens ters het recente voorstel van An driessen voor een totaal verbod van alle hormonen in de Europese vee houderij. Dit voorstel is eigenlijk voortgekomen uit de onmacht van de ministerraad om bepaalde hormo nen uniform toe te laten en de rest te verbieden. Dinsdag bleek dat behal ve Engeland als partners desnoods zouden kunnen instemmen met een algemeen verbod, zoals dat nu al geldt in enkele landen. Absoluut dwars liggen alleen de Britten, terwijl ook de Fransen en de Ieren nogal wat bezwaren opperen, De Britten willen niet verder gaan dan te blijven verklaren dat hun geëxporteerd vlees hormoonvrij is. Braadboter Vanaf half december komt voor het eerst braadboter beschikbaar voor consument en grootverbruiker tege lijk. Het gaat om in totaal veertig duizend ton uit de Europese voorra den. Braadboter is anderhalf jaar oude roomboter, die eigenlijk alleen nog geschikt is «tffcbg bakken en braden in de Meuken en verder uiteraard ook voor industriële ver werking. Ze komt min of meer in de plaats van de traditionele kerstboter. is, in zijn visie, een komplete mislukking. Het moet anders. Produktiebeheersing op basis van quota (niet per acre), waarbij wordt gewerkt met marktcertifi- katen. De kleine boeren moeten minder worden gekort op quota dan de grote, terwijl de prijs zo danig omhoog moet, dat de boe ren hun rente en aflossing weer kunnen betalen en een redelijker gezinsinkomen overhouden. Daarom is hij het afgelopen jaar vrijwel voortdurend in Washing ton geweest om op de leden van het Congress in te praten. Slechts enkele leden van het Congress begrijpen volgens hem hoe het VS-landbouwbeleid in elkaar zit, laat staan dat het Congress weet wat er nu moet gebeuren nu alles vastloopt. "My job is to lobby", zegt Ritchie, die langzaam maar zeker steun om zich heen krijgt. Hij moet vooral de heren politici achter zich zien te krijgen. Jack Luiten Landbouwschap het 50-jarig lidmaatschap van de ZLM. 8. Rondvraag. 9. Korte inleiding door de heer B. Veerbeek, direkteur Ac countantsunie ZLM, met als onderwerp: "De Accoun tantsunie ZLM zeventig jaar jong". Lunchpauze van 12.30 tot 13.30 uur. 14.00 uur: AANVANG ALGE MEEN GEDEELTE. 10. Heropening van de vergade ring door de voorzitter. 11. Jaarrede van de voorzitter. 12. Inleiding door de heer C. Floris, voorzitter van de groep algemene experts van het Copa, met als onderwerp: "Toekomstig EG-landbouw- beleid". 13. Gedachtenwisseling. 14. Sluiting. Tussen 12.30 uur en 13.30 uur wordt aan de bezoekers van het huishoudelijk gedeelte van de al gemene vergadering een lunch aangeboden. Rondom de vergadering zal er een presentatie zijn van de ver schillende diensten en instellin gen van de ZLM. Er wordt op gerekend dat de be zoekers na afloop van de verga dering nog even blijven napraten. A.J.G. Doeleman, voorzitter Mr. J. Oggel, algemeen sekretaris Vrijdag 29 november 1985 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 5