Bedrijfsaanpassingen door de meststoffenwet over geld en goed De belastbaarheid van niet-gerealiseerde winst Hagel Hulst keerde bijna 1,5 miljoen aan hagelschade uit Agrarische vrouwen maakten kennis met de ZLM Adres SEV-er Stap Percelen vlas uien en bonen voor 100% verhageld Indexcijfers bouwkosten De nieuwe meststoffenwet zal in samenhang met de komende wet op de Bodembescherming voor de landbouw ingrijpend zijn. De vaststelling van de mestover schotten en het doelmatig ge bruik van organische mest zullen hierin worden geregeld. Wat de wet voor een individueel bedrijf .aan ekstra kosten zal geven is nog niet duidelijk. Tot de datum van inwerkingtreding van de mest stoffenwet hebben we nog met de interimwet te maken. Deze tijde lijke wet blijft in ieder geval tot januari 1987 van kracht. Toch beginnen? Veel agrarische bedrijven willen gaan beginnen met aanpassingen van het bedrijf aan de te verwachten nieuwe situatie. Het risiko dat de re gels net iets scherper of anders ko men te liggen dan ingeschat, is voor de ondernemer. Een gesprek met de bedrijfsvoorlichter over de indivi duele situatie van het bedrijf, kan mogelijk wat meer inzicht geven. Wanneer er plannen zijn voor nieuwbouw of aanpassingen, zal vaak een (gewijzigde) hinderwetver gunning nodig zijn. Vooral bij mest- silo's vraagt dit punt ekstra aandacht. Uiteraard is ook vaak een bouwver gunning noodzakelijk. Al deze pro cedures kosten tijd. Subsidies Er zijn momenteel mogelijkheden om met subsidie de kosten van mes- topslag wat te verlagen. Als eerste noemen we de Wet Investeringsre geling (W.I.R.). Het is eigenlijk geen subsidie maar een fiskale maatregel. Toch is deze regeling samen met de in het verlengde liggende regeling milieutoeslag (M.T.) de belangrijkste voor de meeste bedrijven. De W.I.R. kennen de meeste onder nemers. De milieutoeslag is minder bekend. Het is misschien interessant te weten dat op investeringen die ge richt zijn op het voorkomen van schade aan het milieu 15% ekstra bijdrage kan worden aangevraagd. Er is hiervoor een investeringsdrem pel van 5.000,- en binnen zes maanden na de feitelijke ingebruik name dient de aanvraag binnen te zijn. De boekhouder is de informa tiebron. O. en S. regelingen Wanneer de mestopslagkapaciteit van een of meerdere gebouwen, waarin varkens, mestkalveren of pluimvee worden gehouden kleiner is dan tien weken, dan is aandacht voor de regeling mestopslag op in tensieve veehouderijbedrijven van belang. Investeringen in de mestop slag waarbij de genoemde periode overschreden wordt, kunnen onder de subsidie vallen. Er zijn zoals veel regelingen een groot aantal voor waarden waaraan voldaan moet worden. Bij de Distrikts Buro Hou der is nadere informatie te krijgen. De bijdrage is 25% van de goedge keurde kosten. Alleen vooraf gemel de investeringen boven de 5.000,- komen in aanmerking en maksimaal kan 10.000,- subsidie gegeven wor den. Rentesubsidie Een derde mogelijkheid is de rente subsidieregeling. De nieuwe regeling kent als uitgangspunt het bedrijfs- verbeteringsplan. Op milieuhygiëni sche voorzieningen kan gedurende vijf jaar 5% rentesubsidie gegeven worden over het geïnvesteerde be drag. Dit bedrag wordt verlaagd met 15% in verband met de W.I.R.-pre- mies. Deze investeringen mogen maksinaal de helft uitmaken van de totale investeringen in het bedrijfs- verbeteringsplan. De minimale in vestering van het gehele plan moet ƒ30.000,- zijn. Bij de veehouderij komen alleen bedrijven tussen de 120 en 480 s.b.e. in aanmerking. Jongeren kunnen een ekstra rente subsidie krijgen. Aanvraagformulie ren en nadere informatie kunnen worden verkregen bij de distriktsbu- rohouder. Het adres van de heer Gerrit Stap, SEV voor Schouwen en Duiveland, Tholen en St. Philipsland is: Cau- straat 67, 4301 ML Zierikzee, tel. 01110-3917. Omdat de heer Stap overdag vaak weg zal zijn, gelieve U hem 's mor gens tussen 8.00 en 9.00 uur te bellen De wet inkomstenbelasting omschrijft de winst van een bedrijf als het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit die onderneming. Dat betekent dat elke waardetoename binnen de onderneming tot de belastbare bedrijfswinst moet worden gerekend. Het zal u daarom niet vreemd in de oren klinken als ik zeg dat het saldo van jaarlijkse opbrengsten minus kosten als jaarwinst wordt bestem peld. Zaken die niet ineens tot de kosten mogen worden gerekend om dat zij over meerdere jaren bruik baar zijn, noemen wij bedrijfsmid delen en daarvan brengen wij alleen de jaarlijkse afschrijvingen naar de kosten over, waardoor deze zaken over een reeks van jaren als kosten kunnen worden aangemerkt. De be rekeningen van winst of verlies gaan uit van de werkelijke cijfers. Dus als opbrengst wordt genomen de feite lijke ontvangst van verkocht vee, ge leverde melk, aardappelen, bieten, etc., zonodig aangevuld met bedra gen voor eigen gebruik. Bij de kosten gaat het evenzo. Als soms een be drijfsmiddel wordt verkocht moet ook daarvan een resultaat worden bepaald en dat is dan het verschil tussen opbrengst en boekwaarde van dat moment. Niet terzake doet of de ondernemer soms meer had moeten ontvangen voor zijn produkten als hij betere informatie op dat moment zou hebben gehad. Wel zal rekening moeten worden gehouden met het feit dat een transaktie kan zijn beïn vloed door privé-omstandigheden van de ondernemer b.v. verkoop aan een familielid voor een duidelijk van de marktprijs afwijkende waarde. Vrijdag 29 november 1985 Bij verkoop van grond is het zelfde principe van toepassing. Het resul taat is de opbrengst minus de kost prijs van destijds. Juist de sterke waardestijging van dit belangrijke boerenbezit onderstreept nogeens extra duidelijk dat ook een waarder verandering een voordeel uit onder neming is. Echter is er dan gelukkig de uitzondering van de landbouw- vrijstelling die in een aantal gevallen deze inflatiestijging onbelast doet zijn. Maar niet in het geval de grond gekocht is als pachter. Dan is de landbouwvrijsteiling niet van toe passing en geldt derhalve het nor male principe, zijnde belaste winst is de opbrengst bij verkoop minus de verkrijgingsprijs. Deze belaste winst ontstaat echter pas op het moment dat de grond wordt verkocht danwel uit het on dernemersvermogen verdwijnt. Niet eerder dus. Ook niet als de inspek- teur met u een afspraak maakt dat de waarde van de grond op het moment van aankoop als pachter een bepaal de vrije waarde heeft en het "pach- tersvoordeel" bedraagt dan deze vrije waarde minus de betaalde koopprijs. Dit waardeverschil is al leen belangrijk als nadien de vrije waarde nog gaat stijgen. De hogere waarde na aankoop valt weer als in flatiestijging onder de landbouwvrij steiling. 1985 is één van de grootste schadeja- ren in de 95 jarige geschiedenis van de Onderlinge Verzekerings Maat schappij tegen Hagelschade in Zee land, die gevestigd is in Hulst. Zestig procent van het ledenbestand van de onderlinge was betrokken bij deze enorme schade. In totaal is uitge keerd aan de aangesloten boeren een bedrag van ongeveer 1.400.000,— aan hagelschade. De maatschappij stelt de leden sinds een drietal jaren ook in de gelegen heid om stormgevoelige gewassen, zoals granen, veldbonen, maïs en blauwmaanzaad te verzekeren. Ook is aan stormschade dit jaar nog eens ƒ20.000,— uitgekeerd. Vooral in de periode wanneer de ge wassen het kwetsbaarst zijn hebben de hagelbuien het werk van vele maanden kompleet vernietigd. Er zijn verschillende percelen vlas uien en bruine bonen totaal verwoest. Geheel Oost- en Midden Zeeuws- Vlaanderen is getroffen geweest, maar voornamelijk in de omgeving Sas van Gent, Sluiskil, Westdorpe, Zaamslag en ook Graauw was de schade uitzonderlijk groot. De taxa teurs zijn dagen achtereen in de weer geweest om de schade vast te stellen. Volgens de sekretaris-penningmees- ter mevrouw T. van der Veeken-de Bot is sinds de oprichting van de Onderlinge in 1891, drie keer zo'n vergelijkbare schade voorgekomen. Dat was in de jaren 1927, 1935 en 1966, waarbij de schade het premie inkomen van dat jaar zevenmaal overtrof. Zou echter de vrije waarde na aan koop dalen en nadien de grond tegen lagere waarde worden verkocht, dan bedraagt de winst op landbouw grond een lager bedrag dan het voordoen vastgestelde "pachters voordeel". Niet dit laatste bedrag behoort tot de fiskale bedrijfswinst doch het werkelijk behaalde lagere resultaat. Dit is ook vrij logisch en een uitvloeisel van het algemeen principe dat bepaalt dat tot de winst wordt gerekend datgene wat een produkt feitelijk opbrengt en niet wat een produkt mogelijk had kun nen opbrengen. Moet u zich eens voorstellen dat de inspekteur tegen u zou kunnen zeggen dat'wanneer u tijdig gehandeld zou hebben de aardappelen verkocht hadden kun nen worden voor ƒ0,15 per kg., ter wijl u er nu nog geen 0,10 per kg. voor kunt maken. Gelukkig kan dit niet en daartoe zal ook geen enkele inspekteur behoefte gevoelen. Maar dan mag hij het ook bij de grond niet doen. En dat is wel geprobeerd ge zien de procedure voor het Hof Leeuwarden. Bij uitspraak van 15 maart 1985 is door dit Hof terecht de poging van die inspekteur afgewe zen. Blijft bij mij echter nog wel de vraag waarom de inspekteur die procedure heeft opgestart danwel voortgezet als zijn hoogste baas, de staatssekretaris van financiën in zijn resolutie van 11 oktober 1983 be paalt dat het pachtersvoordeel pas in de heffing van de inkomstenbelas ting wordt betrokken indien en voorzover het wordt gerealiseerd. Het antwoord zullen wij wel nimmer vernemen. B. Veerbeek Volgens het IMAG bedragen de sa mengestelde indexcijfers voor de bouwkosten in de boerderij bouw (basis februari 1970 100) voor de maand oktober 1985: loon 343,9 (exkl. BTW), materiaal 208,7 (inkl. BTW) en loon materiaal 254,0 (inkl. BTW). Het betreft Jiier het cij fer voor het pakket bestaande uit een stenen ligboxenstal voor 90 melk koeien, dat naar de mening van de samenstellers beschouwd kan wor den als het op dit uoment gemiddeld in Nederland gebouwde pakket. Ruim 100 agrarische vrouwen hebben, verdeeld in 3 groepen, vrij dag 22 november j.l. kennis ge maakt met de Zuidelijke Land bouw Maatschappij. Dit bezoek vond plaats in het kader van een meerjarenplan genaamd "De agrarische vrouw in de maat schappij". Een bezoek aan de ZLM was daarvan de eerste akti- viteit. De agrarische vrouwen voelen zich vandaag de dag nauwer be trokken bij het bedrijf en omdat de ZLM voor bedrijf en gezin werkt meende de agrarische kommissie van de Bond van Plattelandsvrouwen dat een na dere kennismaking met deze standsorganisatie een goede zaak zou zijn. De eerste kennismaking met de ZLM vond in feite reeds eerder plaats in de verschillende regio's waar de kringvoorzitters vertel den over ontstaan en doelstelling van de ZLM. Vrijdag jl. dan was men allen te gast bij de ZLM en haar instellingen de OVM van de ZLM en de Accountantsunie waar men uitleg kreeg van res- pektievelijk mr. J. Oggel en de direkteuren H. Doeleman en B. Veerbeek. Vervolgens werden de dames rondgeleid door de ver schillende gebouwen waar ze een toelichting kregen op de werk zaamheden op de verschillende afdelingen. Op de foto een groep dames op het sekretariaat in het Landbouwhuis. De heer J. Scheele (1.) geeft uitleg over de automatisering in het adressen bestand van de ZLM. Bij de eva luatie blëken de dames de ken nismaking zeer op prijs te hebben gesteld en als uiterst nuttig te hebben ervaren. Dank! De agrarische kommissie van de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen bedankt hierbij de heren J. Oggel, B. Veerbeek en H. Doeleman en alle andere mede werkers van Landbouwhuis, Ac countants Unie en O.V.M. voor hun inspanning tijdens ons be zoek vrijdag 22 november j.l. Mede door uw inzet werd ons bezoek een groot sukses! Dank ook aan de heren kringvoorzit ters, die door de bijeenkomsten in de verschillende kringen "de ZLM" dichter bij de leden heb ben gebracht. Agrarische Kommissie Zeeland Ned. Bond van Plattelandsvrou- Landbouwschap pleit opnieuw voor lagere waardering grond bij bedrijfsovername Het Landbouwschap vindt dat bij de bedrijfsovername in de land- en tuinbouw de vrije verkeerswaarde van de grond niet als uitgangspunt mag dienen voor de fiskale behan deling. Volgens het schap is de grondwaarde in verpachte staat hiervoor een objektieve en redelijke norm. De door staatssekretaris Ko ning van Financiën gehanteerde vrije verkeerswaarde voor grond leidt dan ook tot een onterechte be perking van de WIR-premie bij be drijfsovername. Dit schrijft het Landbouwschap aan de Vaste Com missie voor landbouw van de Twee de Kamer in een reaktie op de nota "Bedrijfsovername in de land- en tuinbouw", die a.s. maandag 25 no vember wordt behandeld.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 3