X gropatax zlm Studiedag aardappelafzet Inhoudsopgave: Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM AFD. BREDA - ROOSENDAAL Algemene vergadering op dinsdag 3 december a.s. om 20.00 uur in Ge meenschapshuis Liesbosch te Lies bosch. Op deze vergadering zal dhr. A. Boer. medewerker van de Geweste lijke Raad van het Landbouwschap te Tilburg, spreken over de mestpro blematiek. AFD. BIESBOSCH/W'DAM Algemene ledenvergadering op woensdag 4 december 1985, om 19.30 uur in Hotel Maasdam. Tijdens deze vergadering zal Mr. J. Oggel spreken over algemene aktua- liteiten. LANDBOUWORGANISATIES WOLPHAARTSDIJK "De Boerenbeurs" begint op zater dag 7 december a.s. in Hotel Royal te Wolphaartsdijk. Het is de bedoeling dat dit iedere zaterdag plaats zal vinden. AFD. WOLPHAARTSDIJK Algemene vergadering in samen werking met CBTB op maandag 9 december a.s. in Hotel Royal te Wolphaartsdijk. Op deze vergadering zal gesproken worden over Audio-Visuele presen tatie "Boeren in Nederland" en kre dietverlening in de agrarische sektor door de heren L.A. van Adrigem (ABN Goes), K. Kroon en A.B. Koole. AFD. KRABBENDIJKE De Algemene vergadering zal ge houden worden op maandag 9 de cember 1985 om 19.30 uur in zaal de "Koophandel" te Krabbendijke. Tijdens deze vergadering zal dhr. M. v.d. Vrie spreken over de komputer in de landbouw. Demonstratiemate riaal is aanwezig. AFD. NOORDWELLE De Algemene vergadering zal ge houden worden op maandag 9 de cember 1985 om 19.30 uur in het "Wapen van Zeeland" te Renesse. Tijdens deze vergadering zal dhr. A. Loeve "Cebeco Zuidwest" (West- Vlaanderen) spreken over produktie, verwerking en afzet van granen, za den en aardappelen. AFD. OOSTKAPELLE V.D. ZLM Najaarsvergadering waarbij de leden met hun dames worden uitgenodigd op dinsdag 10 december 1985 Om 19.30 uur in hotel "Zeelandia" in Oostkapelle. Op deze avond zal de heer Dijkema, Hoofd van het Rijks radio - t.v. Dinsdag 3 december a.s. Radio 5 (298 meter. 1008 kHz), 17.46-17.56 uur "De taak en werkwijze van het Ne derlands zuivelbureau: de buiten landse markt", een vraaggesprek met drs. M. van Velden, direkteurvan het Nederlands zuivelbureau. Donderdag 5 december a.s. Radio 5 (298 meter, 1008 kHz), 17.46-17.56 uur "Ondernemerschap tussen vrijheid en gebondenheid", een vraaggesprek met de heer M.J. Varekamp, voor zitter van het K.N.L.C. (Koninklijk Nederlands Landbouw Comité). Landbouwradiorubriek verhuist naar radio 5 In verband met de wijziging van de zenderindeling met ingang van 1 december a.s. wordt het zendschema voor de radio gewij- zigd. De uitzendingen van de radioru briek van het ministerie van landbouw en visserij, de zoge naamde landbouwradiorubriek, zullen op de vaste uitzenddagen, dinsdag en donderdag, op radio 5 (298 meter), 1008 kHz van 17.46- 17.56 uur te beluisteren zijn. Het Konsulentschap voor de Akker bouw en de Tuinbouw te Goes en de Stichting ter Bevordering van het Landbouwkundig Onderzoek in Zeeuws-Vlaanderen organiseren een studiedag over AARDAPPELAF- ZET op donderdag 19 december a.s. te Axel om 13.00 uur. Een groot deel van de opbrengst van konsump- tieaardappelen wordt geëksporteerd. Daarnaast is er een sterke toename van industriële verwerking, voorna melijk voorgebakken produkten. Aan het uitgangsmateriaal worden hoge eisen wat betreft de kwaliteit gesteld. Er zullen twee inleidingen worden verzorgd, die gericht zijn op verbetering van de kwaliteit, name lijk door de heer ir. C.D. van Loon Kring N-Beveland Alg. ledenvergadering dinsdag 3 dec. 14.00 uur in café rest. Zeelandia in Colijnsplaat. Inleiding: Dhr. dr. ing. H. v. Arkel, dir. NIVAA Algemene ledenvergadering Kring Walcheren De Kring Walcheren houdt haar al gemene ledenvergadering op woens dag 11 december 1985 in het dorp huis "Ons Huis" te Meliskerke, aan vang 10.00 uur; sluiting 15.30 uur. Tijdens de vergadering zullen inlei dingen worden gehouden door mevr. G.W. van Montfrans-Hartman over: "De gemeente en zijn agrarische burgers", door mr. J.A. Lantsheer, dijkgraaf Waterschap Walcheren over: "Het waterschap en zijn inge landen" en door mr. B.J. van Putten, voorzitter Wegschap Walcheren over: "Het wegschap en zijn aange landen". Belangstellende dames zijn van harte welkom. Tijdens de lunch pauze is een koffiemaaltijd verkrijg baar, kosten hiervan bedragen 10,— In verband met de organisa tie van deze dag wordt men verzocht zich vóór 1 december op te geven bij de sekretaris tel.: 01189-1311. van het Proefstation voor de Akker bouw en de Groenteteelt in de Vol- legrond over de teelt van aardappe len en door de heer ing. G.A. Toren van het Konsulentschap in Algeme ne Dienst voor Kwaliteit en Bewa ring t.b.v. de Akkerbouw en Tuin bouw over de bewaring van aardap pelen. Ruilverkaveling Zundert Op 18 december zal gestemd worden over de ruilverkaveling Zundert. Hieraan zullen in de streek nog en kele buurtschapsbijeenkomsten vooraf gaan. Hier zal men alle infor matie over het plan kunnen verkrij gen. De bijeenkomsten worden ge houden in Zundert, Wernhout, Loenhout (B), Rijsbergen en Acht maal. pag. 4. Loonwerkers moeten het beter doen dan de boeren, pag. 5. Nieuws uit Brussel. Jack Luiten in gesprek met Mark Rit chie van het ministerie van land bouw in Minnesota, pag. 6-7. Uit de praktijk pag. 8. Heffing Landbouwschap in 1986 op zelfde niveau; Herbe zinning binnen aardappelorgani saties nodig. pag. 9.De kwaliteit en het bewa ren van aardappelen, pag. 10. Bedrijfshygiëne centraal op Prov. Raad Bedrijfsontwikke ling Zeeland. pag. 11. Weinig veilige spitma- chines pag. 12-13. De maand december pag. 15. Landelijke fruitteeltdag Zaltbommel; RvK Yerseke Moer aangenomen. pag. 17. Veehouderijnieuws pag. 21. PJZ/Voor de Vrouw pag. 22-23 Markt. In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01 100)(21010), tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31 189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 1 7, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redactie Mr. J Oggel. hoofdredactie tel huis 01.100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel huis 01 102-3993 Marijke Schipper-de Ruyter red assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Instituut Visserijonderzoek in Zee land een inleiding houden over: "Vishouderij als nevenbedrijf in de Landbouw". AFD. KERKWERVE De algemene vergadering zal wor den gehouden op dinsdag 10 decem ber 1985 om 20.00 uur in "De f^ee- renkeet" te Flauwers. Op deze ver gadering zal dhr. A.J.G. Doeleman, algemeen voorzitter der ZLM, spre ken over "Het Groenboek van An- driessen". AFD. SOUBURG EN RITTHEM De algemene vergadering zal plaats vinden op donderdag 12 december 1985 om 19.30 uur in "Concordia" Paspoortstraat 28 te Oost-Souburg. Op deze vergadering zal Mr. J. Oggel spreken over de landbouwaktuali- teiten. Afdeling Wemeldinge en Yerseke van de Z.L.M. Nu het winterseizoen weer aange broken is, willen we weer een gezel lige avond organiseren en wel op donderdag 12 december 1985, aan vang 19.00 uur in Boerderij Bar Schoudee, Schoudeeweg 1 te We meldinge. We willen de avond beginnen met een mosselmaaltijd. Tijdens deze maaltijd zal. Engel Reynhout weer liedjes in Bevelands dialekt voor ons zingen. U wordt allen hartelijk uitgenodigd voor deze avond, samen met uw echtgenote of huisgenote en ook jongeren vanaf ongeveer 16 jaar zijn op deze avond van harte welkom. Opgaven voor deze avond moeten vóór vrijdag 6 december a.s. in het bezit zijn van één van de onder staande personen: - de heer A. Meijaard, Pr. Beatrixweg 18 te Wemeldinge, tel. 01192 - 1247 of - de heer M. Mol, Fuchsialaan 13 te Yerseke, tel. 01131-2807. AFD. MELISKERKE Op donderdag 12 december 1985 zal een gezinsavond plaatsvinden in "Ons Huis" te Meliskerke. Aanvang 19.30 uur. Op deze avond zal dhr^W. Roelse een lezing met diaserie hou den over een ekskursie naar Rus land. AFD. VEERE EN OMSTREKEN De Algemene vergadering zal ge houden worden op donderdag 12 december 1985 om 19.30 uur in het verenigingsgebouw "De Zandput" te Serooskerke. Op deze vergadering zal dhr. R. v.d. Meer spreken over aktualiteiten voor het gemengde bedrijf. AFD. DOMBURG - AAGTEKER- KE Een gekombineerde vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 13 december 1985 om 19.30 uur in 't Schuttershof te Domburg. Deze avond zal ver zorgd worden door Cebeco-Zuid- west. In kombinatie met een dia-se rie zal er gesproken worden over de produktie, verwerking en afzet van Landbouwprodukten. AFD. KOUDEKF.RKE Op vrijdag 13 december 1985 zal er om 20.00 uur in hotel Westduin, Westduin 1 te Koudekerke een ge zinsavond worden gehouden. Op deze avond zal Ko de Korte de aan wezigen aan de hand van dia's en film rond laten reizen in Equador, van oerwoud tot eeuwige sneeuw. Aan de vergadering zal een gezame- lijke koffietafel vooraf gaan. Aan vang 18.30 uur. AFD. BIERVLIET De algemene vergadering zal plaats vinden op maandag 16 december 1985 om 19.30 uur in café "Tobbet je" te Biervliet. Op deze vergadering zal Mr. J. Oggel spreken over de In- terimwet en het Groenboek. AFDELING ST. ANNALAND Najaarsvergadering op maandag 16 december 1985 om 19.30 uur in de zaal van de heer N. Burggraaf. Spre kers zijn: de heer G. Stap met als onderwerp "Aktuele SEV-zaken"; de heer L.N. Bax met als onderwerp: "Aktuele zaken rond de teelt van vroege gewassen". AFD. ST. MAARTENSDIJK De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op maandag 16 december 1985 om 19.30 uur in café PJ. v. Houdt te St. Maartensdijk. Tijdens deze vergadering zal ing. J. Markusse, hoofd SEV van de ZLM te Goes, spreken over ontwikkelin gen op en rond het bedrijf. Dames zijn van harte welkom. AFD. DREISCHOR De algemene vergadering zal wor den gehêuden op woensdag 18 de cember 1985 om 20.00 uur in De Drie Schapen te Dreischor. Op deze ver gadering zal dhr. K. Schik, mede werker van het konsulentschap Ba- rendrecht, een inleiding houden over Bloemzaadteelt met dia's. Op deze avond zijn alle leden van het gezin welkom. AFD. OOSTBURG De algemene vergadering zal ge houden worden op öinsdag 17 de cember 1985 om 19.30 uur in hotel "De Eenhoorn", Markt 1 te Oost burg. Op deze avond zal dhr. F.J. Bal, konsulent Veilig Verkeer Ne derland een inleiding houden over: "Landbouwverkeer in de ruimste zin des woords". ZLM AFDELINGEN AAGTEKER- KE, MELISKERKE EN GRIJPS- KERKE Gezamenlijke vergadering op dins dagavond 21 januari 1986. Tijdens deze vergadering zal ing. J. Markus- se, hoofd Sociaal Ekonomische Voorlichting van de ZLM, een inlei ding houden. Houdt u deze datum vast vrij Toelichting geldelijke regeling Kapelle/Wemeldinge De grondeigenaren en -gebruikers in de ruilverkaveling Kapelle - Wemel dinge worden uitgenodigd voor een voorlichtingsmorgen op dinsdag 3 december om 09.30 uur in het Geer- teshuis in de Jachthuisstraat te Kloetinge. De heren J. Markusse van de ZLM en de heer Rentier, van de ruilver kaveling van het Kadaster, geven een toelichting over de geldelijke rege ling in de ruilverkaveling Kapelle - Wemeldinge. Vergadering ZLM-hoofdbestuur Het hoofdbestuur van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij zal maan dag 2 december a.s. in vergadering bijeenkomen in het "Pannenhuis" te Hoogerheide. De voorzitters van de kommissies Akkerbouw, Veehouderij, Tuinbouw en Grondgebruik resp. de heren H.C. van der Maas, W. van Veld huizen, M.J. Goud en J. Nieuwen- huyse zullen een toelichting geven op de situatie en de ontwikkeling in de verschillende sektoren. Op de agenda staan voorts enkele organisatorische aangelegenheden en de gang van zaken bij de diensten, instellingen en aanverwante organi saties van de ZLM. Witlofstudieklub Schouwen-Duiveland De witlofstudieklub Schouwen-Dui veland zal op maandag 2 december een ekskursie houden naar het be drijf van A. v.d. Sluis, Boerenweg 14, Zierikzee. Deze ekskursie begint om 19.00 uur. Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel.01100- 15710 (Goes tel.01180- 11451 (Middelburg) tel. 01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel. 01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110 - 6051 (Zierikzee) HULST: maandag 2 december 1985 in gemeenschapscentrum "Den Dullaert". Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100-38000 Polisafdeling: 01100-38880 Schademelding: 01100 - 38888 m Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00-12.00 uur de heer J. Vroegop. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838, G. Stap, tel. (voorlopig) 01100 - 21010, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. A.W. de Landgraaf, tel. 01100 - 23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren Mevr. L. Huisman, tel. 01100 - 30747, rayon Zeeland, A. Lindenbergh, tel. 01651 - 2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, tel. 01685 - 2338, rayon Brabant Rayon Zeeuws Vlaanderen: tijdelijke waarneming door kollega SEV'ers, te bereiken via ZLM Goes, tel. 01100 - 21010. De hierboven vermelde telefoonnummers zijn de privénummers van de voorlich(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100 - 21010 of in Zevenbergen, tel. 01680 -27921. 2 Vrijdag 29 november 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 2