VOO It ml VKOIIW p.j. zuid geluid De Provinciale Studiedag 1985 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, Zeeland Help de P.J.Z. West Zeeuws Vlaanderen! Het licht op afd Noord-Beveland uit de- A landen Brabant redaktie Peter Risseeuw Valt het doek voor de afdeling Noord- en Zuid-Beveland van de P.J.Z.? P-J.Zr&p^a Oproep Onjuiste data onder redaktie van de Reaktiekommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zee- Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-janse Chezeeweg 18, 4424 ZG Wemeldinge Dinsdag 12 november in "de Vroone" te Kapelle. Het thema: "Heeft onze jeugd nog een toekomst"? Doordat de presidente, mevrouw J.C. Nijssen-Schrier ziek was, werd de dag geopend door mevrouw A. Dees-de Looff, lid van het hoofdbestuur. Er werden inleidingen gehouden door: drs. H.H. Wubs, medewerker aan het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum te Hoevelaken. Corina Hart, leerlinge 6e klas Atheneum te Zierikzee; Esther van de Ven, leerlinge van de M.B.U. opleiding agogisch werk te Goes; dhr. R. Soesman, rektor van de Rijksscholengemeenschap "Professor Zee man" te Zierikzee; dhr. H. van de Vinne, direkteur van de scholenge meenschap "Groot Stelle" te Goes. Computertijdperk Drs. H. Wubs als eerste spreker: "We gaan naar een nieuw computertijd perk toe". "De onderwijswereld zal daar ernstig rekening mee moeten houden, en efficiënte scholingspro gramma's moeten aanbieden op computer en informaticagebied. Als dit niet gebeurt, zal de jeugdproble matiek en de jeugdwerkloosheid kunnen toenemen". De samenleving zou van houding moeten veranderen ten aanzien van werklozen. Nu is het zo dat als je geen werk hebt, de maatschappij je niets waard vindt. Betaald werk geeft je status, aanzien en prestige. Maar het leven fnoet ook zin hebben als je geen betaalde baan hebt. Ook ten opzichte van vrijwilligerswerk moet de maatschappij van houding veran deren. Nu wordt dat ondergewaar deerd. De jeugd heeft een droom, een uitdaging nodig. We kunnen ook te somber zijn. Doemdenken is een tendens van deze tijd. Dat komt doordat we het jaar 2000 naderen. De geschiedenis heeft ons geleerd dat het doemdenken tegen het jaar 1000 ook veel voorkwam. De mensen waren bang voor de toekomst, en nu ook. Werkloosheid: We zijn onder andere bang voor: werkloosheid, het gebruik van ker nenergie en kernwapens, de toene mende milieuvervuiling enz. Doem denken wordt niet veroorzaakt door jongeren, maar door volwassenen", aldus de heer Wubs. Dat de jeugd zelf best nog toekomst voor zichzelf ziet, bleek uit de inlei dingen van twee meisjes, die allebei nog op school zitten. Corina Hart, die in de 6e klas van het Atheneum zit, zag nog wel degelijk toekomst voor zichzelf. Ze was hele maal niet bang voor eventuele werk loosheid. "Er zijn nog best veel va- katures, bekijk de zaterdagkranten maar eens", zei ze. Toekomst: "Je hebt zelf je eigen toekomst in de hand", stelde Corina, "ik vind vast wel werk nadat ik geslaagd ben op het atheneum". Minder leuk is de toenemende computertechnologie waardoor alles onpersoonlijk wordt. Als laatste konklusie trok ze dat er wel meer begrip van de volwassenen voor de jeugd zou moeten zijn. "Als dat begrip er is lukt het allemaal best", zo besloot zij. Esther liet ook positieve geluiden horen. Het maatschappelijk werk trok haar erg aan, daarom zit ze op de opleiding agogisch werk te Goes. Daar leer je omgaan met gehandi capten en bejaarden. Ze wil maat schappelijk werkster worden, en maakt zich totaal geen zorgen over eventuele werkloosheid. "Maat schappelijk werksters zijn er altijd nodig, en in de toekomst misschien nog wel meer". Ze lokte met deze uitspraak wat reakties los vanuit de zaal... "De mensen moeten niet steeds meer af hankelijk worden van maatschappe lijk werkers, maar ook leren hun ei gen problemen op te lossen", was een gehoorde reaktie. Net als Corina, was Esther wel bang voor kernwapens en kernenergie. Ze vond het geldverspilling, en alleen maar een kwestie van macht. De jeugd heeft nu nog te weinig te ver tellen, alles wordt beslist door oudere mensen, terwijl het ook gaat om onze toekomst. Als intermezzo werd er geluisterd naar een lied van Robert Long, geti teld: "Heeft een kind nog wel een toekomst voor de boeg?" Onzekerheid: Hierna kreeg de heer R. Soesman het woord. Hij heeft te maken met de meest kansrijke jeugd, die op de Mavo, Havo of Atheneum zit. De onzekerheid wordt aangepraat via de media. Dagelijks horen we negatieve ideeën over de jeugd. Je hoort op de t.v. van slechte kansen op werk, dat er slecht onderwijs wordt gegeven, dat de diploma's minder waard zou den zijn enz. Allemaal sombere berichten dus, en dat heeft invloed. Er wordt slecht geluisterd naar de jeugd, en de vol wassenen zijn bang voor de jeugd. Men is bang voor hun onbegrijpe lijke muziek, kleding en taal. Binnen onze samenleving heeft de jeugd nog weinig te vertellen. De volwassenen moeten niet tegenover de jongeren gaan staan, maar ernaast. Het voortbestaan van de wereld heeft kritische mensen nodig, zeker bij problemen zoals milieuvervui ling, kernbewapening enz. Anders worden we allemaal naar de "slacht bank" geleid. Er moet verstandiger worden omgegaan met het onder wijs. Dus niet te grote groepen leer lingen, geen experimenten meer, niet de kreatieve vakken afschaffen. De heer Soesman blijft optimistisch, "De jeugd is veel verstandiger dan we denken, we kunnen nog van hen leren", zo besluit hij. De laatste spreker was de heer H van de Vinne. Geloof in de toekomst "Wie niet gelooft in een toekomst voor de jeugd, houdt zichzelf voor de gek", zo begon hij. De meeste men sen die onderwijs geven hebben nog vertrouwen in de jeugd en zien nog kansen. Soms is de jeugd al verder dan de volwassenen, de ouders moe ten bijvoorbeeld A'an de kinderen le ren hoe computers werken. De jeugd moet meer voorbereid worden op wisselende situaties, ze moeten flexi beler zijn voor de arbeidsmarkt (vlugger bereid zijn om te verhuizen voor een baan bijvoorbeeld). Op zijn school wordt de leerlingen geleerd om en het hoofd, en het hart, en de handen te gebruiken. Daarom staat er een standbeeld voor de school dat deze drie dingen symboli- Het bestuur van de afdeling Noord- en Zuid-Beveland van de PJZ ziet het niet meer zitten. Het afgelopen jaar was de respons van de ca. 80 leden om mee te doen aan enige aktiviteiten vrijwel nihil. Op deze manier doorgaan heeft, zo konkludeert het bestuur, geen enkele zin. Daarom wordt er in januari volgend jaar een vergadering uitgeschreven, waarin een besluit zal worden genomen over het voort bestaan van de afdeling. In deze bijdrage in de serie "Het licht op...." een noodkreet van het bestuur, voor de laatste keer. In de aflevering van P.J.Z.geluid is het de beurt aan Noord-Beveland om wat op papier te zetten. We heb ben in onze afdeling rond de zestig leden. Deze zijn onder te verdelen in twee groepen kwa leeftijd: een groep van achterin de twintig jaar met veel oud-bestuursleden en een kleinere groep van rond de 20 jaar. We kijken wel utf naar nieuwe leden, maar dat blijkt zeer moeilijk te zijn om die over te halen naar de P.J.Z. Het is niet alleen moeilijk om nieuwe leden te krijgen, maar het is nog veel moeilijker om eigen leden naar onze eigen aktiviteiten te krijgen. En dat is een heel groot probleem voor Noord- en Zuid-Beveland aan het worden. Beide besturen komen re gelmatig bij elkaar om aktiviteiten op touw te zetten. Op zich geen enkel bezwaar, als we tenminste maar op een goede opkomst kunnen rekenen. Helaas, dit zijn de opkomstcijfers van 1985 vanaf de jaarvergadering. Vrijdag 29 november 1985 Jaarvergadering, 1 man; Grote avond weinig leden; Prov. puzzelrit op Noord-Beveland, geen belang stelling; Vogeltjesmarkt, geen be langstelling; Uitwisseling Flevo, bij na onmogelijk om gastgezinnen te krijgen: Terug naar Flevo, 3 man; Walibi, redelijk, 20 pers. inkl. bes tuurder; Zeilen op zeilschool, 0; Puzzelrit, 0; Het gebeurt (bijna) altijd dat we alles af moeten zeggen, omdat er weinig of niemand komt. Op 21 oktober heb ben we ons samen met Henk Tegels de beroepskracht van de P.J.Z. op deze situatie beraden, want de meeste leden van de afdelingsbestu ren zien het niet meer zitten om op deze manier verder te gaan. Daarom schrijven we op 31 januari 1986 een speciale ledenvergadering uit. Voor die tijd organiseren we nog gewoon aktiviteiten, waar jullie kunnen laten zien dat de P.J.Z. niet moet verdwij nen. Sinds enkele maanden zitten we in ons bestuur een beetje met de handen in het haar. Waarom? De barbecue was toch gezellig, de reis naar Sche- veningen (Strandrace) was een groot succes en voor herhaling vatbaar. De kookkursus die we in januari en fe bruari organiseren is reeds volge boekt en de fotokursus gaat ook van start met voldoende deelnemers. Dus wat de aktiviteiten betreft geen zor gen op het moment. GELUKKIG!! Wat is dan het probleem zullen jullie zeggen? Wel, ons ledenbestand zal de komende twee k drie jaar veel kleiner worden omdat er dan veel leden de maximum leeftijd voor de PJZ van 30 jaar zullen hebben be reikt. De moeilijkheid is nu om er jonge leden bij te krijgen. De interesse voor het verenigingsleven loopt terug, men heeft meer mogelijkheden dan vroeger om zich te amuseren. Daar om roepen we de jongelui die dit stukje lezen op om er eens over te denken en lid worden. Tevens vra gen we de leden, donateurs en Afhankelijk van opkomst en reaktie zal dan bekeken worden wat er gaat gebeuren: doorgaan of opheffen. Zoals het er nu naar uitziet, gaat op 17 en 31 januari de P.J.Z. van Noord en Zuid-Beveland verdwijnen. Jullie zullen begrijpen dat dit ook voor ons als bestuur een moeilijke beslissing is. Wij blijven ons best doen, het woord is nu aan jullie, leden van Noord- en Zuid-Beveland. Voor inlichtingen en suggesties kun je altijd bij ons terecht. Namens de afdeling van Noord-Be veland, Hans van Maldegem, Provincialeweg 8, Kortgene, tel. 01108 - 1361. ZLM-ers om de jongelui aan te moedigen. Op 29 november zullen er twee plaatsen in het bestuur vrijko men, er is nog maar één plaats opge vuld. Dit is een slechte zaak, vooral omdat er in mei nóg twee plaatsen vrijkomen. Ons bestuur bestaat dan nog uit 5 personen, die de taken van de scheidende bestuursleden er ook nog bij krijgen. Dit kan echt niet. Het voortbestaan van de vereniging staat dus op het spel. Daarom nogmaals een oproep meld je aan als bestuurs lid!!!, je leert er heus veel van en je leert andere mensen kennen. Voor meer informatie of om je aan te melden als bestuurslid of als lid kun je terecht op onderstaand adres. Namens de P.J.Z. afd. West Zeeuws Vlaanderen wens ik jullie prettige feestdagen. Sekretaresse R. Poissonnier Zevenhofstedenstraat 5a 4508 NX Waterlandkerkje 01176-1509 7 december Afd. Schouwen-Duive- land organiseert uit dagje uit, 's middags eerst gaan schaatsen en 's avonds naar het theater waar het blijspel "Veel sukses, mevrouw" wordt opgevoerd. Hierin doen vele bekende akteurs en aktrices mee. Kosten inkl. bus zijn 40,- p.p. Op geven vóór 10 november bij Carla, tel.01114- 1316. seert. Volgens hem heeft de mens toch vooral een zingevend bestaan, als er arbeid is (zowel betaald als 0.nbetaald). Als je in de jeugd gelooft, schept dat ook vertrouwen. Een stukje video tot slot, waarin Wim Kan het liedje zong: "Meester, meestertje wat heb je toch gedaan?" Dat liedje gaat over teveel hoog op geleide mensen, en een tekort aan bijvoorbeeld loodgieters. Als slot van het ochtendgedeelte droeg mevrouw A. Schilders uit Ka pelle een paar zelfgeschreven ge dichten voor, die zeker de moeite van het beluisteren waard waren. Er was een gedicht bij, getiteld "Toekomst", dat ze 's morgens nog gemaakt had, speciaal voor deze studiedag. Ook dit gedicht gaf veel stof tot nadenken. Na de lunch Er werd gediskussieerd aan de hand van stencils met allerlei stellingen, opgesteld door de heren Wubs, Soesman en van de Vinne. Er was vijf kwartier de tijd voor het wisselen over deze stellingen, er werd goed gepraat, geluisterd en nage dacht. Het onderwerp van deze stu diedag gaat ons ook allemaal aan. Enkele eindkonklusies: 1. De jeugd heeft toekomst als vol wassenen werkelijk ruimte willen géven aan de jeugd om ervaring op te doen en echt verantwoording te dra- gen. 2. Doemdenken is nooit veroorzaakt door jeugdigen, maar door volwas senen. Ouderen mogen nooit doem denken verwijten aan de jeugd. 3. Jeugdproblematiek op zichzelf moet niet overdreven worden. Driekwart van de Nederlandse jeugd voelt zich redelijk gelukkig, studeert, sport, ziet de toekomst positief, is niet aan drugs en niet krimineel of vandalistisch. 4. Willen we de jeugd het vooruit zicht bieden van arbeid in de toe komst, dan dient de huidige genera tie ernst te maken met de herverde ling van arbeid. 5. Er moet een veranderde houding van de samenleving ontstaan ten aanzien van de bestaanszingeving (leven moet ook zin hebben zonder betaalde baan), en de mensen moe ten leren hoe ze hun toenemende vrije tijd zinvol kunnen besteden. Met een hartelijk dankwoord besloot mevrouw Dees deze geslaagde dag! M.T. Vleugel-Mandemaker Hierbij wil ik alle vrouwen oproe pen om de algemene ledenverga dering van de Z.L.M., 6 december te Middelburg te bezoeken. Nog steeds zie je daar heel weinig vrouwen. Dat is jammer. Daar wordt over de gang van zaken bij de bedrijven gesproken. Hoe moet je dat bedrijf nu en in de toekomst runnen? Wat doet de Zuidelijke Landbouw Maatschappij voor haar leden? Het zijn zaken waar de vrouwen ook bij horen. Kom dan. De Z.L.M. is een goede Sa*»heer- SienOverbeeke Door een misverstand is het artikel van de afdeling Zevenbergen over het 50-jarig bestaan een week te laat geplaatst, waardoor de data in het artikel niet meer juist waren, (red.) Vanmorgen stond de zon achter het matglas van de mist: een wazige horizon omsloot een verkleinde wereld. Er was maar weinig zicht, auto's op een vochtige weg staken bundels matgeel licht als voelsprieten naar voren. Plotseling werd het grijs ijl en week steeds verder terug; kleuren ontwaakten, terwijl een milde zon kwam stralen. Zo mooi werd toen de dag als nooit in de zomer: zo stil in het gouden licht; er lag diamantglas in elke druppel; het schaarse blad had de kleur van oude juwelen, en in de tuinen hing kruidige geur van herfstaster en chrysanten. 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 21