Ontwikkelingen II zegge en schrijve gqc;a> ot zuidelijke landbouw maatschappij Toekomstig EG-beleid in diskussie op Algemene Ledenvergadering ZLM Wie zoet is... Agrarische vrouwen OtTD VRIJDAG 29 NOVEMBER 1985 73e JAARGANG NO.3804 land- en tuinbouwblad De akkerbouwsektor wordt gekonfronteerd met veranderingen die voor de bedrijven van ingrijpende aard zijn. Zo is er op het politieke vlak het EG-graanbeleid dat zijn invloed heeft op het bouwplan en de inkomsten van de boer. Zijn invloed op die beleidsprocessen is uiterst gering maar op het eigen bedrijf spelen zaken waarbij de akkerbouwer zelf aktie kan ondernemen zoals bij bedrijfshygiëne en kwaliteitsverbetering. Akkerbouwer H.J. Dieleman te Zaamslag bewaart aardappelen en hij zet zich daar volledig voor in. Zo heeft hij elektronische apparatuur in zijn bewaarplaats aangebracht die hem in staat stelt van minuut tot minuut het temperatuurverloop in de gehele cel te volgen. Op de foto bekijkt Dieleman (r) samen met vertegenwoordigers van de eigenaar aardappelhandel Meijer te Kruiningen het verloop van de temperatuur in de bewaarcel (zie ook pag. 9). De Buitenland-specialist van het Landbouwschap de heer C. Floris zal op de komende Algemene Ledenvergadering van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij vrijdag 6 de cember a.s. in "De Schouwburg" te Middelburg spreken over het toekomstig EG-beleid. De heer Floris die tevens voorzitter is van de groep alge mene expert van COPA bracht in die hoedanigheid on langs nog een bezoek aan de Verenigde Staten. Hij was hier deelgenoot aan het overleg tussen COPA en land- bouwvertegenwoordigers van de Kamer van Koophan del in de VS. Hij is uiteraard ook ten nauwste betrokken bij het beleidsproces in Brussel. Van hem mogen de be zoekers aan de Ledenvergadering daarom verwachten dat hij een up-to-date beeld zal schetsen van de stand van zaken en van daaruit een uiteenzetting zal geven over het toekomstig beleid van "Brussel". Hij staat bekend als een spreker die moeilijke zaken op een begrijpelijke en hu moristische wijze over kan brengen. Aan de inleiding van de heer Floris gaat traditiegetrouw de jaarrede van ZLM-voorzitter de heer A.J.G. Doeleman vooral'. Accountantsunie ZLM In de ochtendvergadering zal de heer B. Veerbeek direk- teur van de Accountantsunie ZLM een korte inleiding houden over "De Accountantsunie ZLM zeventig jaar jong". De heer Veerbeek gaat daarbij uiteraard in op de automatisering en de bedrijfsbegeleiding, terreinen waarop de Accountantsunie ZLM zeer aktief is. In de foyer van de Schouwburg zullen de ZLM en haar dien sten zich presenteren door middel van enige bemande informatiestands. Afgelopen week werd er in ons werkgebied tenminste tweemaal opvallend goed nieuws gemaakt, te weten de ondubbelzinnige wijze waarop de ruilverkaveling Yerseke Moer werd aangenomen en de minstens zo duidelijke uitspraak van de algemene ledenvergadering van het waterschap Schouwen en Duiveland om de nodige in vesteringen te doen ten behoeve van de zoetwatervoor ziening. Beide besluiten zijn van uitermate groot belang voor de toekomstige ontwikkeling van de betreffende gebieden. Graag wil ik de belanghebbenden daarmee geluk wensen en tegelijkertijd al diegenen die betrokken zijn geweest bij de voorbereiding daarvan bedanken voor de wijze waarop ze dat hebben gedaan. Ik ben er vast van overtuigd dat deze besluiten de belanghebbenden - zeker gezien de landbouwpolitieke ontwikkelingen op langere termijn - gee. 'indeieren zullen leggen. In Zeeland is men nu duidelijk be^.g - zoals eerder in Brabant - een sprong voorwaarts te maken. Op ruilverkavelingsgebied is Wolphaartsdijk in uitvoering, volgende maand wordt de Hoog- en Nijslandpolder in Zeeuws-Vlaanderen ge steund, Walcheren is in voorbereiding West Zeeuws- Vlaanderen staat (gedeeltelijk) op de rol, Tholen en St. Philipsland zijn aangevraagd evenals het gebied rond Axel-Zaamslag. Dat is goed nieuws waaruit Boer en Tuinder weer moed kunnen putten voor de toekomst. En er is meer: op Tholen beraadt men zich momenteel ook serieus over de verdere uitwerking van de zoetwater voorziening en in Oost-Zuid-Beveland komt daarover de discussie voorzichtig op gang. Is het toeval dat vrijwel tegelijkertijd ook de vaktechnische organisaties samen met de landbouworganisaties aan het bun delen zijn in een Zeeuwse Takorganisatie akkerbouw, dat de veehouderij daarin al is voorgegaan en dat voor de tuinbouw vergelijkbare ontwikkelingen in discussie zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat de Zeeuwse Land- en Tuin bouw in onderlinge samenhang positie aan het kiezen is voor een nieuwe waarschijnlijk moeilijke- maar ook uit dagende periode. Is dat eigenlijk niet het beste nieuws sinds jaren? Door het -in mijn ogen- historische besluit van de Alge mene Vergadering van het Waterschap Schouwen- en Duiveland is de zoetwatervoorziening voor dit gebied nog niet verzekerd omdat de financiering van de pijpleiding, die het zoete water naar het gebied moet brengen, nog steeds niet rond is. Zoals bekend is door de land- en tuinbouw steeds gesteld dat, gezien de voorgeschiede nis, het rijk de pijp moet betalen. Dit standpunt is onder andere ondersteund door de Raad voor de Waterstaat terwijl ook de provincie Zeeland zich daar sterk voor heeft gemaakt. In de wandelgangen is nu te horen dat de minister van Verkeer en Waterstaat - mevr. NSmit-Kroes - niet verder wil gaan dan 7,50 mil. gld. Omdat ook de minister van Landbouw niet verder wil gaan dan 7,5 miljoen resteert er een gat van 5 miljoen gulden. Daar voor zou de provincie Zeeland moeten opdraaien. Als deze informatie juist is dan vind ik deze gang van zaken zeer teleurstellend en zelfs op het onbehoorlijke af. Ik zie het namelijk zo: Aan de bijdrage van landbouw is moeilijk te tornen omdat dit ministerie ook reeds de helft van de binnendijkse werken voor zijn rekening neemt. Van de boeren kan onmogelijk nog meer gevergd worden dan de last van 130,— per hectare die zij nu reeds via het besluit van het Waterschap op zich hebben genomen. Voor de provincie tenslotte is naar mijn mening een sub stantiële bijdrage verantwoord gezien het belang bij een gezonde en sterke land- en tuinbouw. Of dat voor de provincie 5 miljoen gulden moet zijn is echter de vraag. Als de provincie dit bedrag niet kan opbrengen zit die zelfde provincie ogenschijnlijk wel met de bekende zwar te Piet. Wie de voorgeschiedenis kent weet echter dat de minister van Veerkeer- en Waterstaat zelf de Zwarte Piet in handen heeft en van de vroegere meegaande Zeeuwse opstelling misbruik wil maken. Wie zoet is krijgt dus blijkbaar niet altijd lekkers! Ik vind daarom dat we ons niet (opnieuw) in de luren moeten laten leggen en ons op het standpunt moeten stellen dat het uiteindelijke tekort door Verkeer- en Wa terstaat moet worden bijgepast en niet door de Provincie Zeeland. De minister van Verkeer- en Waterstaat is nog niet van ons af. Vorige week vrijdag brachten ruim honderd agrarische vrouwen een bezoek aan alle diensten en instellingen van de ZLM in Goes. Dit gebeurde in het kader van het project dat de agrarische commissie van de Bond van Platte landsvrouwen in Zeeland over de ZLM heeft georgani seerd. De vrouwen hebben van dichtbij kunnen zien hoe onze accountantsunie, onze verzekeringsmaatschappij en onze ZLM in de praktijk funktioneren. Uit de reacties heb ik begrepen dat het bezoek wederzijds zeer gewaardeerd is. Uit de nabespreking kwam als belangrijk aandachts punt naar voren dat de vrouwen zich er zorgen over ma ken dat er maatschappelijk gezien een groot gat dreigt te ontstaan tussen agrariërs en burgers. Dat komt omdat de boeren en tuinders zich steeds rneer in moeten zetten voor het bedrijf terwijl de burgers via arbeidstijdverkor ting meer tijd ter beschikking krijgen met alle gevolgen van dien. Aan de ZLM wordt daarom gevraagd (nog) meer aan dacht te besteden aan de positie van het agrarische ge- zins bedrijf en in het verlengde daarvan aan de (fiscale) beloning van de meewerkende vrouw. Ik denk dat de agrarische vrouwen met deze opmerkingen de sociale problematiek van het agrarische gezinsbedrijf raak heb ben aangegeven. En ik ben het ermee eens! Hier ligt voor ons een taak. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 1