De Kroon op het Deltaplan: Stormvloedkering Oosterschelde De kroon op het Deltaplan Boomkwekerijverkopen aan gemeenten op dieptepunt "Alle treinen rijden naar Zeeland" Rinus Antonisse Landelijke viering Nationale Boomfeestdag in Bergen op Zoom Jongeren en landbouwbeleid Het grootste waterbouwwerk aller tijden Stro in hal ministerie 2 Studieavonden voor jonge (a.s.) agrarische vrouwen/Z.A.J.K. Nederland heeft in de loop der tijden, naast het eeuwige visite kaartje van tulpen en klompen, bekendheid gekregen als een na tie die ekspert is in het verdedigen van het land tegen de zee. We zijn zelfs in staat gebleken om land op de zee te heroveren. De uitvoering van het Deltaplan, die na de ramp in 1953 in een stroomversnelling kwam, nadert met de voltooiing van de storm vloedkering in de Oosterschelde .haar einde. Het laatste onderdeel van dit enorme projekt is jaren lang onderwerp van diskussie ge weest. Voor het eerst bleken ar gumenten voor het milieu door slaggevend te zijn voor de vorm en uitvoering van de laatste dam in Zeeland. Het politieke gekra keel beperkte zich niet tot de provincie, in 1974 dreigde zelfs een kabinetskrisis. De kosten rij zen de pan uit, tegenvallers zijn niet ingekalkuleerd, en nog steeds is niet precies bekend wanneer dit gigantenwerk gereed is. Kompromis DE KROON OP HET DELTA PLAN is geschreven door PZC- journalist Rinus Antonisse en be handelt alle facetten die tot deze vorm van afsluiting geleid heb ben. De historie van Zeeland en alle overstromingen die de pro vincie geteisterd hebben, de ramp van 1953, de werken die in het kader van het Deltaplan inmid dels uitgevoerd zijn, het unieke milieu van de Oosterschelde en de ekonomische belangen die er een rol spelen. Het boek schetst tevens hoe er vanuit een konflikt een kompromis tot stand kwam en beschrijft de stormvloedkering in technische details en alle inno- vaties die voor de bouw gedaan zijn, inklusief de kompartimen- teringswerken die een essentieel en vaak vergeten onderdeel vor men bij de waterbeheersing in de Oosterschelde. De Kroon op het Deltaplan is een uitgave van Elsevier. Het boek telt 224 bladzijden waarop rela tief veel ruimte is gegeven aan zeer tot de verbeelding sprekende tekeningen en foto's. De prijs van dit uitstekend verzorgde boek is ƒ69,50. Braks wil melkveehouders met enkele voorzieningen helpen. Minister Braks van Landbouw en Visserij wil nog een aantal voorzie ningen treffen om door de superhef fing in problemen geraakte melk veehouders te helpen. De bewinds man denkt onder andere aan uit breiding van de bestaande regeling voor hulp aan veehouders die in acute liquiditeitsproblemen zijn ge komen. Braks zei dit dinsdag tijdens de algemene vergadering van de Limburgse land- en tuinbond in Venlo. Volgens Braks vallen - on danks de ingrijpende produktiebe- perkingen door de superheffing in april 1984 - de bedrijfsinkomsten gemiddeld mee. maar er zijn pro bleemgevallen ontstaan en een klein aantal melkveehouders is nog steeds niet uit de zorgen. Vertegenwoordigers van de stichting lekker dier hebben dinsdag de hal van het ministerie van Landbouw en Visserij volgeblazen met stro. Ze willen bereiken dat er een verbod komt op roostervloeren voor mest- varkens, deze "beesten -het zou gaan om 20 miljoen mestvarkens per jaar - moeten hun korte leven ge woon op stro kunnen slijten, vindt lekker dier, volgens een woordvoer der gebruiken de meeste boeren in ons land op het ogenblik rooster vloeren. Die zijn handiger omdat de uitwerpselen van de dieren door de roosters vallen. De roostervloeren bezorgen de varkens echter pijnlijke en misvormde poten. Verder wil lek ker dier bewegingsvrijheid, licht in de stallen en een verbod op het af knippen van tanden, testikels en staarten, de actievoerders begonnen het stro op te ruimen, nadat een ver tegenwoordiger van het ministerie petitie met de eisen in ontvangst had genomen. Vrijdag 29 november 1985 In het seizoen 1984/85 werden door de Nederlandse gemeenten bijna 12,7 miljoen stuks boomkwekerijprodukten uitgeplant. Dat betekent ten opzichte van het seizoen 1982/83 een daling met 25%. Hierdoor werd een negatief rekord gevestigd. Vanaf het seizoen 1969/70 lag het aantal uitgeplante stuks boomkwekerijprodukten namelijk nooit onder de 13,5 miljoen stuks. Dat blijkt uit een enquête-onder- zoek, dat de afdeling marktonder zoek van het Produktschap voor Siergewassen (PVS) in juni van dit jaar onder Nederlandse gemeenten heeft gehouden. Vooral door de grote gemeenten (groter dan 100.000 inwoners) werd het afgelopen seizoen t.o.v. 1982/83 aanzienlijk minder uitgeplant, nl. 32%. Bij de middelgrote (20 - 100.000 Wat houdt het in, voor wie is het be stemd? Een week lang houden agrarische jongeren zich op de volkshogeschool in Bergen met de landbouwpolitiek bezig. In velerlei opzichten verschil len ze van elkaar, maar één ding hebben ze minstens gemeen: ze zijn geïnteresseerd, leergierig, ze staan open voor informatie en andere me ningen. En ze willen van zo'n week het beste maken, leerzaam en leuk. De onderwerpen die ze behandelen, en dat zijn er heel wat in een week tijd, hebben uiteraard betrekking op jongeren en landbouwbeleid. Je vindt ze ook terug in de landbouw bladen. Maar hier worden ze door sprekers uit landbouworganisaties, uit de politiek, uit onderzoek en voorlichting, begrijpelijk ingeleid en met jullie besproken. Je kunt dus wél wat terug zeggen, vragen stellen, o.a. De invoering van de Basisschool wordt nu al de grootste onderwijso- peratie uit de geschiedenis genoemd. In het Basisonderwijs staat het kind centraal. Eén ontwikkeling van 4 tot 12 jaar en meer aandacht voor het individuele kind. Het gaat om een ingrijpende vernieuwing. Het Lan delijk Comité Nationale Boomfeest dag speelt, met een nieuwe opzet van lespakketten over bomen en hun omgeving, in op deze ontwikkelin gen. Onlangs presenteerde het Comité de hoofdpunten van haar nieuwe be leidsplan voor de komende jaren. Het Landelijk Comité Nationale Boomfeestdag richt zich in de toe komst niet alleen meer op de 5e en 6e klassen van het basisonderwijs, maar op de gehele (nieuwe) basisschool. Het nieuwe lesmateriaal zal ook het gehele jaar door te gebruiken zijn. Het lespakket bestaat uit een set bo- menmappen en een bomenposter. Elke bomenmap bevat een aantal lessuggesties, lesbrieven en werkbla den. Deze werkbladen kunnen door de leerkracht zelf vermenigvuldigd worden en elk jaar verschijnt er een aanvulling op het pakket. Eén set bomenmappen per school is vol doende. Op de full-color poster staan 19 algemeen voorkomende boom soorten. Niet alleen de boomvorm, maar ook de bloeiwijze, het blad en de vrucht worden afgebeeld. De winterbedden staan op het onderste deel van de poster en een paarde- kastanje fungeert, extra groot, als blikvanger. Het formaat is 60 x 80 cm. De prijs van het komplete pakket is ƒ22,50. De voorzitter van het Landelijk Co mité Nationale Boomfeestdag, de heer P. Steltman, maakte tijdens de ze bijeenkomst in Baarn ook de da tum van de Boomfeestdag in 1986 bekend: 12 maart. De landelijke vie ring zal plaatsvinden in de gemeente Bergen op Zoom. Het thema voor 1986: "Bomen en Hout". inwoners) en de kleinere gemeenten (minder dan 20.000 inwoners) werd respektievelijk 23 en 21% minder uitgeplant. Zo'n 57% van alle gemeenten heeft in het kalenderjaar 1984 bloembollen gekocht. Ten opzichte van 1983 wer den het vorig jaar ruim 1 miljoen stuks bollen méér gebruikt ter op fleuring van het groengebeuren bin nen de gemeenten, aldus het PVS. In Zeeuws-Vlaanderen, Noord Zuid Beveland, Tholen/West-Bra- bant, en op Schouwen-Duiveland worden door jonge vrouwen 2 stu dieavonden georganiseerd over: huwelijksgoederenrecht; meewerken en meewerkvormen voor jonge vrouwen op het bedrijf. De avonden zijn bedoeld voor jonge (a.s.) agrarische vrouwen. Data en opgaves: - Zeeuws-Vlaanderen: 11 dec., Emmy van Remoortele, tel. 01146- 1980; Schouwen-Duiveland: 10 dec., Marijke Krepel tel. 01113-2838; Nrd. Zd. Beveland: 16 jan., 6 febr., Marga Vermuë, tel. 01105- 2508/2441; Tholen/W.-Brabant: jan./febr., Ellie Verwer, tel. 01672-2226. De studieavonden worden georgani seerd door de vrouwen, in het kader van het projekt jonge (a.s.) agrari sche vrouwen, van het Zeeuws Agrarische Jongeren Kontakt. in Brussel waar we op bezoek gaan in deze landbouwpolitieke keuken. Na zo'n kursus kijkje er echt anders tegen aan: met meer kennis van za ken. Waar en wanneer wordt het gehou den en wat kost het? De kursus vindt plaats van 3 februari tot 8 februari 1986 op Volkshoge school Bergen, de Zandhoeve. Je verblijft daar intern. De kursusprijs bedraagt 290,- Als je lid bent van een plattelandsjongerenorganisatie of een agrarische gespreksgroep kost het 145,—Op dit adres kun je te recht voor meer informatie en aan melding. Vanaf 1 november is een programma op aanvraag beschik baar. Volkshogeschool Bergen, Postbus 94, 1860 AB BERGEN. Telefoon: 02208-94541. Onder de titel "A lie treinen rijden naar Zeeland" is bij drukkerij Markusse te Wissenkerke een zeer leesbaar boekje verschenen met een aantal verhalen, artikelen en enige gedichten, waarin Zeeland centraal staat. Ze zijn van de hand van de in Zeeland geboren maar al vroeg naar de randstad verhuisde Joris van Hoedekenskerke. Heim wee naar en liefde voor Zeeland doen de auteur na 35 jaar terug keren naar "zijn"provincie. Waar het hart vol van is stroomt zijn pen van over: de Zeeuwen, en hun kuituur zijn het onderwerp van de meeste, vlot geschreven en onder houdende, korte verhalen. Vooral de taal die in een kuituur een cen trale plaats inneemt, boeit de au teur-in hoge mate: Ze is - ondanks regionale verschillen - een zeer be langrijk samenbindend element. Dat de Zeeuwse taele de mooiste van aolemaaelc is omdat ze zo "internationaal" is, zal juist zijn maar dit laatste geldt naar mijn mening in meer of mindere mate ook voor die talen waarmee het Zeeuws verwantschap heeft. Dus....) Van Hoedekenskerke gaat ook in op de Kleine Zeeuwse Taalstrijd die zich voorjaar 1983 heeft afgespeeld in het ZLM-blad. Strijders: journalist W. Geldof en de Zeeuwse Vereniging voor Dia lectonderzoek. Geldof pleitte voor een algemeen Zeeuws met een al gemene spelling. De Zeeuwse Ver eniging voor dialectonderzoek en ook de Zeeuwse Culturele Raad bleken niets voor een standaard Zeeuws te voelen. De auteur is het met Geldof eens: "het zou een goede zaak zijn te streven naar een voorkeursspelling zonder daarbij de typische lokale taalverschillen weg te willen werken. Dit zal het geschreven Zeeuws en daardoor ook het lezen ervan zeer ten goede komen", aldus v. Hoedekensker ke. Het boek bevat zeker niet alleen wat zwaar op de hand liggende onderwerpen. Zo maakt de auteur ons ook deelgenoot van leuke be levenissen in Antwerpen, Fries land, Noord-Duitsland en het Bel gisch kustgebied. In het hoofdstuk Boeren-wandel- kaart" in Zeeland bepleit de schrijver het aanleggen of opnieuw begaanbaar maken van een aantal wandelpaden door het Zeeuwse landschap. Dit naar Engels voor beeld waar wandelaars op grond van eeuwenoude tradities het recht hebben paden door het veld te be treden, en waar dat nodig is, de erven van de boerderijen te passe ren zonder dat zulks bij de grond eigenaren enig bezwaar ontmoet. "Zouden er Zeeuwse boeren zijn die aan beschaafde en goedwillen de wandelaars zouden willen toe staan over hun land te lopen, als ze zekerheid hadden dat het koren niet werd vertrapt en de bieten er niet werden uitgerukt? Er zijn ze ker wandelaars die dat niet doen maar hoe krijgt de boer zekerheid? Als de landbouworganisaties nu eens kaarten gingen uitgeven tegen betaling die de houders het recht geven typische landweggetjes, dijkjes en velden te betreden. Aan die "boerenwandelkaarten" zou den strenge voorwaarden moeten worden gesteld. Misdraagt een wandelaar zich dan moet de kaart onmiddellijk kunnen worden inge nomen en de toegang tot de paden voortaan kunnen worden ontzegd. Wie pakt dit idee op?" zo vraagt de auteur. Het boek besluit met een zevental gedichten. Ook daarin komt de liefde van de auteur voor het Zeeuwse tot uitdrukking. Het boekje "Alle treinen rijden naar Zeeland" is in de boekhandel verkrijgbaar en kost f 26,25. J.W. 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 19