Slom-boer stapt naar de rechter Nieuwe regels Hinderwet staan op stapel LEI voorspelt verdere inkrimping veestapel Melkveehouders betalen acht weken aanzienlijk lagere heffing. AMvB voor melkveehouderij STAKING BIJ KAASFABRIEKEN NOORD-BEVELAND A dvocaat stelt superheffing ter discussie Richtlijnen voor bouw mestópslagsystemen Gevolgen superheffing Campina vermindert eigen kalvermesterij Centraal Orgaan Melkhygiëne breidt onderzoek uit Onlangs is de concept-AMvB (Alg. Maatregel van Bestuur) melkrund- veehouderijen ter beoordeling aan het Landbouwschap voorgelegd. Eind november vindt ambtelijk overleg plaats over de AMvB. Met deze AMvB kunnen landelijke standaard- voorschriften worden vastgesteld voor alle bedrijven die behoren tot een bepaalde categorie. Vergun ningsplicht vervalt dan en wordt ver vangen door een meldingsplicht. De landelijke vrijstellingsverordening moet worden onderscheiden van de gemeentelijke vrijstellingsverorde ning, waarbij in een bepaald deel van een gemeente geen vergunningsplicht geldt voor homogene categorieën van bedrijven. De Hinderwet biedt dus drie moge lijkheden .tot regelgeving, namelijk bij: a. vergunningverlening door de ge meente; b. gemeentelijke vrijstellingsveror dening; In april 1984 kwam de Superheffing, waarbij de melkproduktie over 1983 bepalend werd voor de quotum-toe wijzing. Omdat de meeste Slom-be- drijven rond 1978 tot de slacht- en omschakelingsregeling toetraden, produceerden ze in 1983 geen of weinig melk. Degenen die na de vijfjarige periode weer willen begin nen te melken, kregen dus geen quotum toegewezen en voelen zich nu zwaar gedupeerd. Verschillende van deze SLom-bedrijven hebben de Vereniging van Slom-bedrijven" op gericht. Deze vereniging heeft in de persoon van mr. H.J. Bronkhorst een zeer deskundige jurist op het gebied van het Europese recht. Mr. Bronkhorst verdedigde maan dag ook de zaak van een Groninger Slom-boer. Sterke verdediging In de uitgebreid onderbouwde ver dediging bracht mr. Bronkhorst naar voren dat minister Braks de Slom- bedrijven onterecht van een quotum heeft uitgesloten. Hij baseerde deze stelling onder andere op jurispru dentie uit de kolen- en staalquote- ringsregelingen, de discriminatie van botervet ten opzichte van oliën en vetten (mr. Bronkhorst stelde daarbij zelfs de rechtsgeldigheid van de ge- Vrijdag 29 november 1985 c. A.M.v.B.-Hinderwet Aan elk van deze mogelijkheden kleven plus- en minpunten en in het kader van de discussie over de AMvB-melkrundveehouderijen is het van groot belang te bepalen wel ke uniforme voorwaarden over het gehele land acceptabel zijn, zodat geen overbodig zware eisen worden gesteld voor bijvoorbeeld bedrijven in milieugevoelige gebieden. Er zal dus gekozen worden voor óf een AMvB met een ruime werkingssfeer en zwaardere voorwaarden, óf voor een AMvB met beperkte werkings sfeer en lichtere voorwaarden. De landelijke AMvB bevat namelijk een minimumpakket met voorwaar den, waaraan ieder melkveehoude rijbedrijf moet voldoen. Deze be drijven zijn dan niet vergunnings- plichtig, maar overblijvende inrich tingen blijven dat wel, dat wil zeg gen: individuele toetsing, lesgeskos- ten en individuele rechtsgang. Het secretariaat van het Landbouw- hele EG-superheffingsverordening ter discussie), de aantasting van het eigendomsrecht en de uitspraak van een Fiscaal Gerechtshof in Mün- chen, die een Duitse Slom-boer in het gelijke stelde. Het is nog niet bekend of de Duitse regering tegen deze uitspraak in ho ger beroep gaat. Is dit niet het geval, dan krijgen de Duitse Slom-bedrij ven wel een quotum. Vanwege het gelijkheidsbeginsel binnen de EG kan dit dan mogelijk gevolgen heb ben voor de andere EG-landen. Mr. Verwaaijen die optrad namens mi- Op initiatief van het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen te Wageningen (IMAG, hoofdafde ling Bedrijfsgebouwen) zijn kortgele den een tweetal werkgroepen gefor meerd en met hun werkzaamheden gestart. Dit zijn de werkgroep "folie- bassins" en de werkgroep "mestsi- lo's". De werkgroepen zullen m.b.t. de problematiek van de mestopslag naast het formuleren van eisen, kon- struktieve richtlijnen en wenken op stellen voor de bouw van de beno digde opslagkapaciteit in zowel de produktiegebieden als de ontvan gende gebieden. Daarbij wordt on derscheid gemaakt tussen silo's ver vaardigd uit de traditionele bouw materialen (mestsilo's) en silo's ver vaardigd met kunststof folies (folie bassins). Begonnen wordt met het opstellen van de~eisen voor de mestopslagsys- temen ten aanzien van milieu (grondwater, bodem, lucht, land schap), gebruik, konstruktie en duurzaamheid. Aansluitend hierop worden praktische richtlijnen en 2e Zuidnederlandse fokveedag Door de Bonden is besloten om in 1986 weer de Zuidnederlandse roodbonte fokveedag te organiseren. Als datum is gekozen 25 september, de plaats wordt weer terrein De Bergen in Wanroy. Als gevolg hier van zal de Land van Cuykse fokvee dag vroeger gehouden worden, waarschijnlijk op 28 augustus. schap heeft de voorwaarden in de concept-AMvB vergeleken met de voorwaarden die in de huidige prak tijk worden gehanteerd. Geconclu deerd werd dat de voorwaarden in de concept-AMvB niet ongunstig afste ken, behalve de voorwaarden voor ondergrondse olieopslag en de ver plichte bemonstering van graskuilen op minder dan 50 m. afstand van woningen van derden. Daar de AMvB niet van toepassing is als het melkveebedrijf een intensieve veehouderij tak bezit, groter dan 50 mestvarkensequivalenten, zullen veel bedrijven niet onder de lande lijke regelgeving vallen. Bovendien geldt ook een afstandscriterium, waardoor nog eens veel bedrijven buiten de AMvB zullen vallen. Voor de overblijvende melkveebedrijven gelden dan voornamelijk volgende voordelen: Geen leges en geen ver gunningsplicht en daarmee geen be roepsmogelijkheden voor derden. De procedure is verder als volgt: na dat onder meer het Landbouwschap zijn visie mondeling heeft kenbaar gemaakt, zal de AMvB in de Staats courant verschijnen. Dan heeft een ieder de gelegenheid in te spreken. Tegen bedrijven die te zijner tijd on der de AMvB zullen vallen, kunnen geen verdere beroepsprocedures wor den gevoerd. nister Braks bestreed de stelling van mr. Bronkhorst. Volgens het minis terie sluit de EG-superheffingsve rordening een toekenning van een quotum aan Slom-bedrijven uit. Extra korting Het College van Beroep zal over zes weken uitspraak in deze zaak doen. Een mogelijkheid is ook nog dat de Slom-kwestie voor het Europese Hof van Justitie in Luxemburg behan deld zal worden. Mr. Bronkhorst be pleitte uitdrukkelijk deze wens. De kwestie is voor de Slom-bedrijven erg belangrijk, maar ook voor alle melkveehouders, omdat een quotum toewijzing aan de Slom-bedrijven een extra verhoging van het quotums kortingspercentage van ongeveer 0,75 procent zal betekenen. Deze mogelijke extra korting speelt uiter aard niet mee in het juridische oor deel van het College van Beroep. Jaarsma standaardvoorbeelden voor mestop- slagen (inkl. afdekkingen) opgesteld. Mestópslagsystemen kunnen vervol gens aan de opgestelde eisen worden getoetst door een onafhankelijke in stantie, onder inschakeling van raadgevende ingenieurbureaus. Toetsing en goedkeuring zal naar verwachting voorwaarde worden voor het verlenen van eventuele rijksbijdragen bij de bouw van mest ópslagsystemen. Bij zes kaasfabrieken van het zuivel concern Noord-Nederland in Fries land en Drenthe zijn maandagmor gen vroeg stakingen uitgebroken. Volgens woordvoerder Wijnhoven van de voedingsbond FNV is de sta king een succes en ligt het werk vol ledig stil. Via de staking willen de bonden bereiken dat de directie van Noord-Nederland (frico-domo) de plannen intrekt de vier kaasfabrie ken met in totaal 200 werknemers in Donkerbroek. Dokkum, Sint Nico- laasga en Koekange te sluiten. Noord-Nederland, een concern met in totaal 3.000 werknemers wil de kaasproduktie die nu nog verspreid over dertien vestigingen plaatsvindt concentreren in een kleiner aantal fabrieken. In verband met de door de EEG inge voerde melkproduktiebeperkende en meikprijsbeïnvloedende maatregelen is door het Bestuur van het Produkt- schap voor Zuivel in 1984 een finan cieel beleid ontwikkeld, dat moet lei den tot een beheersing c.q. beperking van de lasten, welke op het zuivelbe drijfsleven drukken. Dit beleid heeft in 1985, mede als gevolg van een bij drage van de EEG in de lasten van het Nederlands Zuivelbureau, geresul teerd in uitkomsten, welke het moge lijk maken tot een tijdelijke verlaging van enkele heffingen over te gaan. Daarom heeft het Bestuur van het Produktschap voor Zuivel op 20 no vember 1985 besloten, de Neder landse melkveehouders dit jaar ge durende acht weken vrij te stellen van het deel van de zogenaamde ad- Het Centraal Orgaan voor Melkhy giëne "Zuid Nederland" heeft beslo ten om per 29 december a.s. definitief over te gaan tot uitbreiding van het onderzoek naar de aanwezigheid van residuen van melkvreemde bakterie- groeiremmende stoffen in boerderij- melk, waardoor ook sulfapreparaten kunnen worden aangetoond. Vanaf deze datum zullen ook de gradatie- indelingen met bijbehorende punten resp. financiële kortingen worden in gevoerd. Eveneens is, vooralsnog eenmalig, besloten het eerstvolgende onder zoek op zuurtegraad vet uit te voeren De Nederlandse melkveestapel zal in 1990 ongeveer 15% kleiner zijn dan in 1983, als de toegestane melkproduk tie op het huidige nivo gehandhaafd blijft en de melkproduktie per koe tot gemiddeld 5700 kg stijgt. Er zullen meer kleinere melkveebedrijven en minder grotere melkveebedrijven overblijven dan zonder superheffing het geval zou zijn geweest. De be hoefte van kleinere en middenbedrij ven om te groeien blijft zodoende aanmerkelijk groter dan het aanbod van grond met leveringsrechten door bedrijfsbeëindiging. Dat blijkt uit een publikatie van het LEI, waarin enkele deelstudies van de gevolgen van de superheffing zijn ge bundeld. De Beschikking Superheffing leidt er ook toe dat de rundvleesproduktie zal verminderen als gevolg van de kleinere uitstoot van melkvee. Toch zal er geen sprake zijn van een tekort aan rundvlees. Wel zal er schaarste aan nuchtere kalveren voor rund- en kalfsvleesproduktieontstaan, waar door op hoge prijzen gerekend moet worden voor deze dieren. Door het geringere aantal geboorten zal de ministratieve heffing dat zij, ter fi nanciering van de uitgaven van het produktschap, verschuldigd zijn. Hiervoor is gekozen de periode van 3 november t/m 28 december 1985. De, via de zuivelfabrikant af te dra gen, administratieve heffing be draagt in totaal 38 cent per 100 kg melk. Met de "vrijstelling" over ge noemd tijdvak van het door de melkveehouders verschuldigde deel van de heffing ten bedrage van 16 cent per 100 kg melk is een bedrag gemoeid van circa twee en een half miljoen gulden. Tevens is besloten om over de perio de van 3 november t/m 30 november 1985 de zgn. propagandaheffing op kaas ad 8,25 per 100 kg, verschul digd door de zuivelindustrie, niet op te leggen. Hiermede is een bedrag van ca. 3,3 miljoen gemoeid. als volgt: het voorjaarsonderzoek in periode 11 t/m 14 van 1986 (19 mei t/m 12 juli) en het najaarsonderzoek in periode 23 t/m 26 van 1986 (2 nov. t/m 27 dec.). Het onderzoek naar de aanwezigheid van sporen van boterzuurbakteriën is als volgt bepaald: in de "winterperiode" van 2 no vember 1985 t/m 3 mei 1986. (laatste onderzoek dus uiterlijk in periode 9 van 1986). frequentie: 6 keer (ver plicht): - in de "zomerperiode" van 4 mei 1986 t/m 1 november 1986. (laatste onderzoek uiterlijk in periode 22 van 1986). frequentie: 2 keer (verplicht). kalfsvleesproduktie moeten worden ingekrompen. Vanwege de teruglopende produkti- viteitsstijging zullen de prijzen van melk en vlees in de toekomst minder kunnen achterblijven bij die van de produktiemiddelen om dezelfde in komensontwikkeling op melkveebe drijven te bereiken als in voorgaande jaren. De theoretisch berekende biedprijs voor grond zonder leveringsrechten is gedaald als gevolg van de invoe ring van de superheffing. De maksi- male biedprijs per ha met leverings recht kan in sommige gevallen zelfs het dubbele bedragen van de grond prijs zonder leveringsrecht. Voorts wordt in de publikatie nog ingegaan op de voor- en nadelen van koppeling van het leveringsrecht aan de grond, vrije verhandelbaarheid van leveringsrechten en de ervarin gen met zuivelkontingentering in Canada, Oostenrijk en Zwitserland. "Ekonomische en strukturele gevol gen van de superheffing". Bestellen door overschrijving van 30,75 op gironummer 412235 van het LEI on der vermelding van: Med. 336. 17 Regelmatig komen thans voor het College van Beroep voor het be drijfsleven "superheffingsgevallen" aan de orde. Maandag 25 november jl. betrof dit een zaak die van groot belang is voor de zogenaamde Slom-bedrijven. Dit zijn bedrijven van boeren die indertijd vrijwillig de melkproduktie hebben gestaakt. Het melkvee is geslacht en de bedrij ven zijn omgeschakeld. De boeren kregen hiervoor gedurende vijf jaar een vergoeding, maar mochten gedurende deze vijf jaar op grond van de betreffende EG-verordening melk afleveren. B. en W. willen administratie landelijke mestbank Goes Burgemeester en wethouders hebben de drie Zeeuwse land bouworganisaties gewezen op de mogelijkheid om het administra tief centrum van een op te richten landelijke mestbank in Goes te vestigen. In een brief aan de landbouworganisaties wijzen burgemeester en wethouders er op dat het ekonomisch beleid van de gemeente Goes onder meer is gericht op het behouden en zo mogelijk versterken van de cen trale positie in de land- en tuin- bouwsektor. Burgemeester en wethouders zeggen in de brief aan de land bouworganisaties zich te realise ren dat het zwaartepunt van de mestoverschotten-problematiek buiten Zeeland ligt. Maar het kolleg^ acht het toch denkbaar dat het administratief centrum van de toekomstige mestbank buiten het "overschotgebied" wordt gevestigd. Burgemeester en wethouders zijn van plan binnenkort de kandida tuur voor het vestigen van het administratief centrum van de landelijke mestbank te stellen bij de betrokken instanties. Aan de Zeeuwse landbouworganisaties is gevraagd of men dit initiatief wil ondersteunen. De koöperatieve zuivelvereni- ging Campina zal op korte ter mijn de aktiviteiten in de kalver mesterij met ruim de helft terug brengen. Een 80-tal kontrakt- mesters heeft hierover reeds be richt ontvangen. De afgelopen jaren werd in de mestsektor re gelmatig verlies geleden. Het is de bedoeling dat het aantal boxen drastisch zal worden ver minderd, maar dat de mesterij voort wordt gezet met een groter eigen risiko voor de mesters. De verliezen wofden toegeschreven aan het ontbreken van enige sa menhang tussen de prijzen van nuchtere kalveren en de prijzen van vette kalveren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 17