Koeling kleinfruit na oogst centraal op landelijke kleinfruitteeltdag Voorbereidingskommissie verdiende bij stemming ruilverkaveling Yerseke Moer dubbele aanvaarding en kreeg die CVZ-Kerstveiling: "Zeeuws fruit, het betere snoepgoed" Op de landelijke Kleinfruitteeltdag donderdag 21 november in de vei ling te Zaltbommel heeft de heer S. Th. van Diepen van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen een vurig pleidooi gehouden voor kwaliteitsbehoud na de oogst van zachtfruit als aardbeien, bessen, frambozen en bramen. Door het produkt na de oogst direkt te ontdoen van de veldwarmte en het gekoeld de handelskanalen door te laten lopen blijft de kwaliteit, zo is uit proeven gebleken, aanzienlijk beter en bereikt het in veel betere conditie de konsument. Dat werkt aldus de heer van Diepen, afzetbevorderend en stimulerend voor de prijsvor ming. De ervaringen van de enige veiling WFO die aardbeien gekondi- tioneerd op de markt brengt zijn zeer positief. De heer van Diepen kondigde aan dat het Centraal Bureau gekoelde bewaring van veel produkten op de veilingen in de toekomst verplicht zal stellen. De belangstelling voor de kleinfruit teeltdag was groter dan andere jaren. Ca. 250 kleinfruittelers hoorden de diverse inleidingen aan en bezochten in één der veilinghallen ingerichte stands van. enige in de fruitsektor werkzame bedrijven, van het Proef station Wilhelmjnadorp en van het Centraal Bureau. 'Gerichte bespuiting In zijn inleiding over gewasbescher ming stelde ing. W. van Mullem van het Consulentschap te Tilburg dat er in de kleinfruitteeltsektor in het al gemeen slecht gespoten wordt. Uit onderzoek is gebleken dat veel dop pen teveel afwijken, er is slijtage en veel manometers werken niet goed. Ook is de druk veelal te hoog of te laag zodat de druppels niet of on voldoende op de bestemde plaats komen. Een gerichte bespuiting met motorrugvernevelaar en met onder steuning door lucht is volgens van Mullem de toekomst; er is minder water voor nodig, grond en milieu worden meer ontzien en de beslui ting is effectiever. Fertigeren Ing. H.R. ten Cate van het CAD Be- drijfsuitrusting betoogde dat ook in de kleinfruitteeltsektor de automati sering van de regelinstallaties en van de druppelbevloeing steeds meer in gang zal vinden. Het is niet duur, werkt een stuk eenvoudiger en is daarom in de meeste gevallen inte ressant. Hij wees er ook op dat met beregening nachtvorst kan worden bestreden. De watergift kan gering zijn maar moet wel betrekkelijk snel achter elkaar plaats vinden anders bevriest het water in de leidingen. Hij adviseerde de telers ook om re gelmatig de kwaliteit van het water op vooral ijzer- en zoutgehalte te la ten kontroleren. De waterkwaliteit is van grote invloed op de opbrengst. Met fertigeren (het toevoegen van meststoffen aan water dat via de druppelbevloeing aan het gewas wordt toegediend) zijn enige proef ondervindelijke ervaringen. Deze resultaten zijn van dien aard dat er in de toekonst veel van mag worden verwacht. Verjonging De heer C. Geense van het Consu- lentschap te Goes benadrukte in zijn inleiding o.m. dat verjonging van de aanplant regelmatig plaats dient te vinden. Blijf bessen die teveel heb ben geleden van de vorstschade niet Veel belangstelling was er op de kleinfruitteeltdag voor de stand van het Proef station te Wilhelminadorp. Vooral de hoek met "nieuwigheden" trok de aan dacht van de telers waarvan op de voorgrond enige uit het Zuid-Bevelandse. te lang proberer hier tijdig. Hij proberen maar vernieuw ook wees verder op het belang van het sorteren reeds bij de pluk. Plukkers moeten goed worden geïnstrueerd maar hij gaf toe dat in de praktijk niet altijd zo eenvoudig ligt. Voor het eerst waren er op de Klein fruitteeltdag stands ingericht. Deze genoten bijzonder veel belangstel ling. Het Proefstation Wilhelmina dorp toonde er eerste kwaliteit plant- materiaal van bessen, frambozen en bramen. Ook was er een hoek inge richt met nieuwe gewassen. Daar wa ren o.m. te zien de Vossebes, de witte bes, de Taybes en de Siberische kruisbes (een kleine kiwi), voorts was er het zgn. Gjerdesysteem voor fram bozen te zien. Dit skandinavisch sys teem met een juk van boven maakt het gewas opener waardoor de kans op schimmel e.d. kleiner wordt. Het zal op het proefstation in beproeving worden genomen. J. Wierenga Luid applaus klonk op in het nieuwe pasgeopende dorpshuis "De Zae- te" te Yerseke toen de Gedeputeerde drs. R. Barbé daar donderdag avond 21 november jl. de uitslag bekend maakte van de gehouden stemming over de ruilverkaveling Yerseke Moer. "Het plan is, zo deelde hij officieel mede, op twee manieren aanvaard nl. op stemmen en op hektares. Een pluim op de hoed van de voorbereidingskommissie die al in 1978 met haar werk in het gebied is begonnen. Uit de grote meerderheid vóór mag worden afgeleid dat de kommissie haar werk op voortreffelijke wijze heeft verricht en dat het plan van een zodanige kwaliteit is dat de stemgerechtigden er in geloven en er vertrouwen in hebben. Een uitstekende uitgangssituatie voor de uitvoeringen, aldus de heer Barbé tot de vele aanwezigen in de zaal. Van de totale oppervlakte (1315 ha) heeft 88% gestemd en daarvan heeft 79% (916 ha) voorgestemd en 21% (241 ha) tegen. Van het aantal stemgerechtigden (419) stemden er 238 (57%) en daarvan waren er 153 voor (64%) en 85 tegen (36%). De heer Barbé bracht namens het Provinciaal Bestuur de felicitaties in de eerste plaats over aan degenen die hun boterham in het gebied moeten verdienen. "Een ruilverkaveling is één van de mogelijkheden om het inkomen van de boeren in het gebied op peil te houden en mogelijk te verbeteren. Hoewel de provincie in financieel opzicht niet zo veel kan doen ziet ze ruilverkavelingen als één van haar mogelijkheden om goede voorwaarden te scheppen voor een gezonde bedrijfsvoering". Overigens beklemtoonde de gede puteerde dat de "Yerseke Moer" niet alleen een landbouwzaak is. De be lastingbetaler betaalt ook mee aan de behartiging en stelling van de na- tuurbelangen in het gebied die zijns inziens in het- plan op evenwichtige wijze zijn meegenomen. Barbé ging nog even terug in de re cente geschiedenis en herinnerde eraan dat de ruilverkaveling Yerseke Moer "een moeilijke" was. Zo moest er in de voorbereidingsfase op de re latienota worden ingespeeld en werkte de kanaalverbreding vertra gend. "Hoewel de procedure daar door enige jaren langer is geworden dan de voorzitter van de voorberei dingskommissie, burgemeester H. Boer van Reimerswaal zich had voorgesteld, is wat nu bereikt is zon der meer een felicitatie waard", zo besloot een tevreden gedeputeerde. De vertegenwoordiger van de Cen trale Landinrichtingskommissie de heer J. Brinkman, konstateerde dat de Yerseke Moer de eerste ruilver kaveling in het land is die onder de nieuwe landinrichtingswet is ge- ming nog enige korte reakties: Drs. Barbé: "Ik ben zeer verheugd. Het is buiten verwachting goed afgelopen. Zo'n positieve uitslag maak je niet vaak mee". Burgemeester Boer, voorzitter van de ruilverkavelings kommissie: "Hoewel ik er wel ver trouwen in had was ik toch een beetje nerveus. Maar na deze positieve uit slag ben ik een zeer gelukkig mens. Daar blijkt ook uit dat er vertrouwen is tussen de agrariërs in het gebied en de kommissie. Vandaag is de eerste aanzet gegeven tot de opbloei van de Yerseke Moer en het is fijn dat de steun van het Zeeuws Landschap daarbij niet doorslaggevend is ge- Een moment tijdens de stemming met rechts een der stemgerechtigden. Midden zittend de voorzitter van het stemburo de heer J. ANieuwenhuyse en links staand het lid van de voorbereidingskommissie de heer C.J. v.d. Velde. stemd en nog wel met een ruime dubbele meerderheid. Hij wees erop dat de uitvoering van het plan een scala van positieve effekten in het gebied teweeg zal brengen en hoopte dat de positieve benadering van het plan stemgerechtigden in andere ruilverkavelingsgebieden ten voor beeld mag strekken. Hij doelde hier bij o.m. op de Nijs- en Hoogland polder. De tegenstemmers in de Yerseke Moer riep hij op zich nu positief op te stellen en van harte mee te doen aan de uitvoering van het plan. We noteerden na de officiële stem- De ruilverkaveling Yerseke Moer is een gebied waar een land bouwkundige verbetering drin gend gewenst is, maar waar ook de belangen van natuur en land schap erg groot zijn. Dit blijkt te vens uit de grote oppervlakte re servaat- en beheersgebied. In het kader van de Relatienota is een derde van de kultuurgrond hier voor aangewezen: 279 ha als re- servaatgebied en 96 ha als be heersgebied. Via de ruilverkaveling wordt 20 ha landbouwgrond beschikbaar gesteld om uit te ruilen met gronden die boeren momenteel in het reservaatgebied hebben. De overige grond in het reser vaatgebied die de Stichting Het Zeeuwse Landschap nog niet in bezit heeft, wordt op vrijwillige basis verworven door het Buro- beheer Landbouwgronden. 7 Vi ha ruilverkavelingsgrond is ver der bestemd voor beplanting. De 35 hoofdberoepsbedrijven die de landbouw in het ruilverkave- lingsgebied telt, hebben gemid deld 11 kavels, waarvan de per celen grotendeels onregelmatig van vorm zijn. De afstand tussen de bedrijfsgebouw en de veldka- vels bedraagt veelal meer dan 1 kilometer. Door samenvoeging van de gronden in kombinatie met een boerderijverplaatsing wordt een sterke verbetering van die verkavelingssituatie ver wacht. dan maar net, meent hij. Hij acht het een gelukkige zaak dat het relatie- notagebied in het plan is erkend en ook wordt geaksepteerd. Het Zeeuws Landschap staat achter het plan en behoorde tot de voorstemmers. J. Wierenga weest. Ook zonder die stem zouden we het gehaald hebben". Belangrijke stimulans bij de voorbe reiding van het plan en man van het eerste uur is kommissielid de heer C.J. van der Velde. Hij zegt de uitslag van de stemming te ervaren als een kroon op zijn werk. "In 1958 ben ik er hier in het gebied al mee begon nen en heb ik de mensen al gewezen op de noodzaak van de verkaveling. Ik vind het geweldig dat dit het ant woord is. Ik ben er trots op". De heer J. de Vries van het Zeeuws Landschap ziet de overduidelijke uitslag als een positieve zaak. Beter Hoewel de Zeeuwse fruitteelt in 1985 niet ontkwam aan vorst- en hagelschade komt er toch een kerstveiling. Kwaliteitsfruit van Zeeuwse bodem wordt fraai op gesteld in de veilinggebouwen aan de Fruitlaan te Goes en is op woensdag 4 december door het publiek te bezichtigen van 14.30 tot 20.00 uur. Een dag later op 5 december zal de eigenlijke veiling plaatsvinden. Op de kerstveiling laat men zien dat het thema van deze kerstveiling "Zeeuws fruit, het betere snoepgoed", niets te veel zegt. Bezoekers van de kerstveiling 1985 kunnen rekenen op een gratis kopje koffie. Daarnaast kan men kennis nemen van de mogelijkheden voor telers en ko pers om zich via "Viditel" toe gang te verschaffen tot de "Data bank voor de Tuinbouw en Han del". Evenals vorig jaar wordt een prijsvraag georganiseerd. Landelijke Proefstationsdag voor fruittelers In samenwerking met de NFO zal op woensdag 4 december 1985 in het IAC te Wageningen, de landelijke Proefstationsdag voor fruittelers worden georganiseerd. Aanvang 9.30 uur, deelname bewijs a ƒ20,- (inkl. lunch en konsumpties)bij de ingang verkrijgbaar. Vrijdag 29 november 1985 Nu de winter ons zo onverwacht snel heeft overvallen, valt het niet mee om in de kassen de gewenste tempe raturen te realiseren, vooral niet als kou samengaat met een stevige wind. Bij de ingestelde stooktemperaturen van 19 gr.C. op de dag en 15 gr.C. in de nacht werd er in de venlokas (4 x f 51 buizen per kap) een gemiddelde etmaaltemperatuur van 14,5 gr.C. gehaald, in de LW-kas (3 x f 51 plus 3 x Alcoa vlerken) was dat 15 gr.C. en in de acrylplatenkas (3 x f 51) 15,7 gr.C. De 51-ers zijn begrensd op 63 gr.C. watertemperatuur en de Alcoa buizen, de rest- of afvalwarmte, op 55 gr.C. Overdag zijn de verschillen groter als in de nacht wanneer het scherm dicht is. Op den duur zouden deze verschillen ook groei- en pro- duktieverschillen veroorzaken, maar het schijnt, dat dit bij kortere perio den geen effekt sorteert. Aan het ge was is dan ook niets te zien. De steen wolgewassen vertragen nu toch ook, maar zien er overigens nog goed uit. In de grond is dit beeld nog sterker en wordt het gewas minder, waarbij het gewas in de grond in de acrylplatenkas he» nu al moeilijk gaat krijgen. De klimaatsinstellingen zijn deze week niet gewijzigd. Het energieverbruik bedroeg deze week 14.155 m3 gas bij een bedrijfs omvang van 10.000 m2. 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 15