De maand december op het ZW. - akkerbouwbedri j f Terugblik op afgelopen teeltsei zoen We zitten alweer in de laatste maand van het jaar in de zoge naamde donkere dagen voor Kerstmis waarin we terugblikken op het afgelopen jaar. Het begin van 1985 kenmerkte zich door uitgesproken winterweer. De elf stedentocht kon na meer dan 20 jaar weer eens gereden worden. De grond was tamelijk diep inge vroren. Dit kwam de door het natte najaar van 1984 verreden struktuur zeer ten goede. Ook de aardappelopslag was door de vorst belangrijk gereduceerd. Be houdens een aantal uitzonderin gen kwam de voorjaarsinzaai vrij laat op gang. De" meeste percelen konden pas na half april worden ingezaaid. Na een vrij droge meimaand werd de zomer gekenmerkt door vrij veel regen en niet veel zon, vooral in augustus. Veel Phytoph- thora in de aardappelen was het gevolg. Door het donkere weer rijpte het graan zeer langzaam af en kon de oogst pas eind augus tus, begin september plaatsvin den. De kilogramopbrengst van de wintertarwe was duidelijk minder dan voorgaande jaren. Bij de erwten kwam nogal wat verlies voor vanwege de regen en het daardoor uitgestelde oogsttijd- stip. Het prachtige najaarsweer zorgde voor een vlot verloop bij de oogst van roöivruchten, bruine bonen en teunisbloem, alsmede bij het ploegen en zaaien van Wintertarwe en graszaad. De aardappel- en uienoogst kon vlug en vrij goed geborgen worden. Mede door het droge najaar is de Phytophthora-aantasting in de aardappelknollen meegevallen. Jammer is dat de prijzen van deze produkten zich op een laag ni veau handhaven. De suikerbieten profiteerden nog van de extra zon. Hoge suikergehalten en een redelijke opbrengst geven een gunstig suikerrendement te zien. Het ploegwerk kon goed en droog uitgevoerd worden. Momenteel zien we de akkers er dan ook verlaten bij liggen en het nieuwe tarwegewas geeft alweer een groene tint aan de percelen. Op de zwaardere gronden kan een korrigerende bewerking in deze tijd erg éunstig zijn. December: het begin van de winter tijd op de boerderij. Ook al is het veldwerk bijna afge rond, er is een vrij groot aantal an dere zaken dat onze aandacht vraagt. De werktuigen bijvoorbeeld moeten als dit nog niet is gebeurd, van de aanklevende grond worden ontdaan om met het nodige onderhoud te kunnen beginnen. Rondom en in de gebouwen valt meestal het nodige op te ruimen. Dit komt de veiligheid en het overzicht ten goede. Órde op za ken bij de administratie is een ve reiste voor een goed inzicht in het bedrijf. Hoe komt u anders te weten wat de gewassen op uw bedrijf kos ten en wat ze opbrengen? Hoe vaak denkt u niet: "Hoe deed ik dat de vorige keer en wat was het resul taat?" Alleen met een nauwkeurige administratie, voor velen niet het meest plezierige werk, vindt u snel een antwoord op deze vragen en kunt u betere beslissingen nemen. Ook is de winter de tijd voor ge spreksgroepen, kursussen en verga deringen. Deelname aan dit soort zaken is beslist geen verloren tijd. U kunt er uw voordeel mee doen. Bedrijfshygiëne Breng restanten grond afkomstig van het reinigen van machines niet terug op de percelen. Dump ze ergens, zo diep mogelijk op een plaats waar vrijwel zeker geen gewassen geteeld worden. Voorkom ook bij de laatste werkzaamheden op het land het ver slepen van grond van perceel naar perceel. 12 Wintertarwe Een enkeling zal nog wintertarwe zaaien deze maand. De Rassenlijst geeft wat de mogelijkheid van laat zaaien betreft alle rassen een 7, be halve Marksman die met een 6 wordt gewaardeerd. Bij een late zaai zijn de omstandig heden vaak minder gunstig. Om 200 planten per m3 over te houden zijn al gauw 350 tot 400 zaden per m2 nodig. De te gebruiken hoeveelheid zaai zaad is dan 3.5 k 4 maal het dui- zendkorrelgewicht van het zaaizaad. .Probeer onder minder goede om standigheden het zaaien en de grondbewerking met zo weinig mo gelijk sporen te klaren. Ieder spoor betekent struktuurbederf en minder waterbergend vermogen. Lage ban denspanning en 4-wielaandrijving, zo mogelijk enkellucht met even tueel kooiwielen, verdienen derhalve aanbeveling. Is er eenmaal een spoor gemaakt, tracht dit dan direkt achter het wiel op te breken met behulp van stevige sporenwissers. Het waterber gend vermogen wordt dan hersteld. Bovendien kan dan ondiep gewerkt worden, wat minder motorvermogen kost. Als regel heeft het bij het zaaien van wintertarwe in december weinig zin meer om nog een bodemherbicide toe te passen. De kans dat er nog voor de winter duist kiemt is niet groot. Daarnaast zijn er in het voor jaar goede middelen beschikbaar. Er moet dan wel van worden uitgegaan dat geen groenbemester meer ge- Jn deze tijd kan het onderhoud aan de machines weer ter hand worden geno men. zaaid kan worden. Overigens is dit ook riskant bij een bespuiting in de cember met Tribunil of Dicuran. Op tarwe die reeds het tweebladstadium heeft bereikt kan tot eind december tegen een breed assortiment onkruid (zoals duist, kleefkruid, kamille, muur, dovenetel en ereprijs) gespo ten worden met Bifenex N. Ook methabenzthiazuron (Tribunil enz.) en isoproturon (Arelon enz.) kunnen nog ingezet worden. De werking hiervan is minder breed: zo wordt duist wel maar kleefkruid niet bestreden. Aardappelen Tijdens de bewaarperiode is het noodzakelijk om de temperatuur in de bewaarplaats regelmatig te kon- troleren. De gewenste temperaturen zijn: konsumptie-aardappelen 5-6 gr.C. chips aardappelen 7-9 gr.C. frites aardappelen 6-8 gr. C. afzet voor januari frites aardappelen 5-7 gr.C. langere bewaring. Deze temperaturen zijn bijzonder belangrijk voor de kwaliteit van het eindprodukt. Juist nu bij een over vloedige voorziening van de markt, wordt alleen een kwaliteitsprodukt gevraagd. Probeer de gewenste tem peratuur met zo weinig mogelijk schommelingen te handhaven. Sluit de bewaarplaatsen na het ventileren goed af. De tweede behandeling tegen het kiemen moet in december/januari plaatsvinden. Wordt er afgeleverd, warm de aardappelen dan tot min stens 15 gr.C. op. De opgewarmde lucht mag echter niet warmer zijn dan 22 gr.C. Bij hogere temperaturen kunnen zwarte harten ontstaan. Langzaam opwarmen geeft de beste resultaten en de minste kans op schade. Uien Dit produkt dient eveneens regel matig gekontroleerd te worden. Me nige partij is niet vrij van dikhalzen, terwijl veel percelen na een groei- stilstand pas zeer laat zijn gaan groeien. Dergelijke partijen zijn niet geschikt voor langdurige bewaring. Let vooral op of er geen broei op treedt. Streef naar een bewaartem- peratuur van 0-2 gr.C. Probeer niet met buitenlucht die warmer is dan het produkt te ventileren, omdat er dan kondens op de uien komt. Blijft de buitentemperatuur gedurende een langere periode hoger dan in de bewaarplaats, ga dan over op intern ventileren. Om te voorkomen dat de uien nat afgeleverd worden moeten koud bewaarde uien eerst op een hogere temperatuur gebracht wor den. Suikerbieten Uiteraard moeten bij vorst de aan de hoop liggende suikerbieten worden afgedekt. Vergeet echter niet om na de vorstperiode de bedekking te ver wijderen. De temperatuur loopt in de hoop anders te veel op, wat extra suikerverlies geeft. Konsulentschap voor de Akkerbouw en de Tuinbouw te Goes In de winter, als de karwij in rust is, kan een bestrijding plaatsvinden tegen duist, straatgras en muur, waarbij 10-15 kg IPC (profam) of bijv. 7 ltr. Legurame vlb. 1,5 Itr chloor-IPC gebruikt kunnen worden. Kweekbestrijding Kweek langs de slootkanten - van waaruit deze meestal het veld op rukt - kan met TCA (korrels of vloeibaar) behandeld worden en dan liefst over de eventueel voorbewerkte ploeg- sneden. Komen er volgend jaar bieten, dan hehben we nog even speling, voor andere gewassen is begin december de hoogste tijd. Waar in 1986 zo mergranen of mais geteeld zullen worden, mag men na 1 december beslist geen TCA meer gebruiken. Grondbewerking over de vorst Voor gewassen die een fijn en ondiep zaaibed vragen (suikerbieten, uien, vlas) ligt de op wintervoor geploegde grond soms onvoldoende vlak, zodat een korrigerende bewerking nodig is. Zeker op de zwaardere gronden, waar het meestal moeilijker is om goed vlak te ploegen, is een egalise- Maak na een regenperiode eens een wandeling langs de slootkanten. Hierdoor krijgt u inzicht in de werking van de drainage. Graszaad Een pollenbehandeling van onge wenste grassoorten kan nu reeds plaatsvinden. Plekken kweekgras kunnen het best behandeld worden met glyfosaat. Karwijzaad Een stand van 35 planten/m2, met een potlooddikte, is een ideale uit gangssituatie om volgend jaar vol doende doorgeschoten planten te geven. Komen er minder voor dan hoeft dit nog geen mislukking te zijn. Bekend is dat er toch wel 15-20 planten per m2 nodig zijn (potlood dikte) voor een redelijk gewas. Houd kweek zo mogelijk tegen langs de slootkanten. rende bewerking aan te bevelen. Deze bewerking kan direkt na het ploegen of wat later over de vorst plaatsvinden. Omdat deze bewer king over de vorst lang niet ieder jaar mogelijk is, verdient het bewerken direkt na het ploegen de voorkeur. Met bewerking over de vorst later in het voorjaar moet men zeer voor zichtig zijn (struktuurschade en een te los zaaibed kunnen dan het gevolg zijn). Op lichtere en slempgevoelige gronden kan deze bewerking beter achterwege blijven, omdat dicht slaan van de grond moet worden voorkomen en deze qrond van natu re toch al beter ploegt, zodat egali satie minder noodzakelijk is. Drainage en slootonderhoud Een teruglopende werking van de drainage komt pas aan het licht als de schade al groot is. Het minste wat u kunt doen is de eindbuizen jaarlijks kontroleren op ligging, vervuiling en dergelijke. Een wandeling langs de slootkant na eèn regenperiode geeft dan al een inzicht in de werking van het drainagesysteem. Een veel beter inzicht in de ontwate ringstoestand van het perceel ver krijgt u door het plaatsen van grondwaterstandsbuizen. Periodiek opnemen van de water stand in deze buizen kost weinig tijd, nauwelijks geld en geeft een helder beeld over het funktioneren van de drainage. Voor elke nieuwe drainage geldt dat 1 jaar na aanleg een kontrole en onderhoudsbeurt nodig is. L.N. Bax Vrijdag 29 november 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 12