Er zijn maar weinig arbeidsveilige spitmachines Spelregels voor veiligheidswedstrijd Wordt NU lid van deBedrijfsverzorgingsdiensten bespaar entreegeld De kop van dit artikel geeft aan dat er nogal wat mis is met de beveiliging van spitmachines. Dit bleek onlangs tijdens de landelijk erkende demonstratiedag, die gehouden werd te Wilhelminapolder. In publikaties die nadien verschenen in de landelijke en regionale land bouwbladen is uitvoerig verhaald over het verloop van de demonstratie en de werktechnische mogelijkheden en beperkingen van spitmachines. Over de uitvoering van deze machines m.b.t. hun arbeidsveiligheid werd niet geschreven. Uit hetgeen te Wilhelminapolder werd gedemon streerd is echter duidelijk geworden, dat er in feite slechts 2 machines nagenoeg afdoende beveiligd waren. Een volledig onbeveiligde machine. Spitelement en verkruimelrol zijn toegan kelijk. Zelfs de aftakas is voor een deel onbeveiligdevenals de aansluiting op de machine. Een goed beveiligde machine, waaraan dit punt duidelijk zorg is besteed. Ook de aftaktussenas en de aansluiting daarvan aan de machine voldoen aan de eisen. Welke mate van beveiliging? Omdat preventieve maatregelen al tijd de voorkeur verdienen boven kuratieve, moeten grondbewer kingswerktuigen, met name die waarvan het funktionele deel eni- gerlei^ roterende beweging maakt, volledig zijn beveiligd. Een simpele maat voor deze volledigheid is de machine in zijn werkstand in de grond. Alle bewegende delen die zich dan boven de grond bevinden en openingen in de machine die toe gang bieden tot een gevaarlijke plaats zouden moeten zijn afge schermd. Voor wat betreft de aandrijving geldt dat een aftaktussenas met zijn aan sluitingen volledig moet zijn bevei ligd. De enige juiste methode daartoe is als volgt: een mastershield aan de trekker zijde; voldoende lange manchetten over de kruiskoppelingen; daartussen een beschermbuis; een beschermkap aan de werk tuigzijde. Welke soort beveiliging? Tot op zekere hoogte zijn fabrikant en gebruiker vrij in de keuze van de soort beveiliging. Faktoren als soli diteit, noodzaak tot kontrole en on derhoud, zichtbaarheid op het werk en een mogelijke dubbelfunktie van de omkasting van de machine zijn daarop van invloed. Voorwaarde is dat,, welke methode men toepast of welke voorziening men aanbrengt-, voorkomen wordt dat personen zich (ongewild) aan gevaar blootstellen of zich met enig lichaamsdeel op een gevaarlijke plaats bevinden. Uiter aard stelt de Arbeidsinspektie ook eisen aan materiaalkeuze, maatvoe ring en vormgeving. Het valt echter buiten het bestek van dit artikel om daar uitvoerig op in te gaan. Bereikbaarheid Het is zeer belangrijk dat uit oogpunt van kontrole en onderhoud machi nedelen eenvoudig bereikbaar zijn. Dit houdt in dat in de konstruktie zoveel mogelijk wegklapbare bevei ligingen moeten worden toegepast. Arbeidsvoorschriften Ook al werkt men met een goed be veiligde machine, dan moet men toch werken aan de hand van een aantal arbeidsvoorschriften. De meeste arbeidsongevallen worden naast een onveilige konstruktie na melijk vaak veroorzaakt door ver keerde handelwijzen. De belang rijkste arbeidsvoorschriften zijn: het verstellen, opheffen van sto ringen en plegen van onderhoud mag alleen bij uitgeschakelde aan drijving plaatsvinden. kontroleer regelmatig of beveili gingen aanwezig en in orde zijn. - het op- en afstappen op of van een rijdende trekker of een land bouwwerktuig is zeer gevaarlijk. - laat kinderen niet meerijden en houdt ze uit de buurt van draaiende machines. instrueer nieuwe personeelsleden goed over de werking en de gevaren van de machine. Wie is verantwoordelijk? De Arbeidsomstandighedenwet legt de verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde werkomstandigheden bij werkgever en werknemer. Zij moe ten samen zorgen voor een goede uitvoering. Om deze taak goed te kunnen vervullen moeten zij be schikken over apparatuur die veilig is en waarop zij kunnen vertrouwen. Hier nu ligt de taak en verantwoor ding voor de konstrukteur, fabrikant en importeur. Als we nu terugdenken aan de demonstratie of aan onze ei gen machines en werktuigen, dan zal duidelijk zijn dat er in de meeste ge vallen nogal wat aanpassingen ge pleegd dienen te worden. Dit betekent voor de konstrukteur en fabrikant dat een machine pas AF is als deze volledig is beveiligd en zo wordt afgeleverd. Voor de importeur en handelaar geldt dat een machi nestandaard MET beveiligingen wordt verkocht. Voor de gebruiker (werkgever en werknemer) geldt ten slotte dat hij de beveiligingen NIET verwijdert en GOED onderhoudt. Voor nadere informatie met betrek king tot arbeidsomstandigheden in het algemeen kunt u zich wenden tot de distriktskantoren van de Arbeids inspektie. De veiligheidswedstrijd van het Landbouwschap ter gelegenheid van de Landbouw-RAI 1986 staat dit keer in het teken van gezond heid. Op het wedstrijdformulier moeten niet alleen situaties aan gekruist worden die per definitie gevaarlijk en onveilig zijn, maar die ook een bedreiging voor de gezondheid kunnen inhouden. De hoofdprijs van de veiligheids- wedstrijd, die de laatste keren bijna 10.000 deelnemers trok, be draagt 500,-. De tweede en der de prijs 250,-, terwijl de vierde tot en met de negende prijs 100,- is. Voorts zijn er nog di verse prijzen, die bestaan uit arti kelen die de veiligheid tijdens agrarisch werd bevorderen. De winnaars worden door loting uit de goede inzendingen bepaald aan de hand van de bij de notaris gedeponeerde oplossing. De trekking zal plaatsvinden op 18 februari 1986 ten kantore van notaris Mr. Th.W.J.M. van Nie- rop, Jozef Israëlplein 4 te Den Haag. Wat moet u doen? In de tekening zijn 12 cirkeltjes aangebracht. Van deze 12 zijn er 7 geplaatst bij een situatie of een handeling die onveilig is of ge vaar kan opleveren voor de ge zondheid. De opdracht is om deze 7 op te sporen en aan te kruisen. Niet meer en ook niet minder. Spelregels 1ledereen van 12 jaar en ouder kan meedoen. 2. Per deelnemer mag niet meer dan 1 formulier worden inge zonden. 3. De wedstrijdformulieren, ook die uit de landbouwbladen, kunnen bij de wedstrijdstand op de Landbouw-RAI in de daar geplaatste bus worden gedaan. 4. De deelnemers die het for mulier niet op de RAI inleve ren, moeten het vóór 8 fe bruari 1986 in een als brief gefrankeerde envelop zenden aan: Landbouwveiligheids- wedstrijd, Postbus 85500,2508 CE Den Haag. 5. De prijswinnaars worden na de trekking in de landbouw bladen bekend gemaakt. 6. Over de uitslag van de wed strijd kan geen briefwisseling worden gevoerd. 7. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. De kommissie Landbouwveilig- heid van het Landbouwschap is een advieskommissie, waarin sa menwerken de ondernemers- en werknemersorganisaties in land en tuinbouw, de agrarische so ciale fondsen, de arbeidsinspektie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de direktie Landbouwonderwijs en het partikuliere verzekeringsbe drijf. De opzet van de Bedrijfsverzorgings- dienst is zoals bekend het bieden van bedrijfshulp wanneer de bedrijfsvoe ring dreigt te stagneren wegens ziek te, ongeval, seizoendrukte of ar- beidspieken. Tegen betaling van een zeer geringe premie kan bij arbeids ongeschiktheid 1 jaar hulp worden verleend tegen een sterk gereduceerd tarief. Bedrijfshulp wordt verleend tijdens vakantie of tijdens het volgen van dagkursussen tegen aantrekke lijke voorwaarden. Bij arbeidsongeschiktheid van de meewerkende vrouw biedt de Be- drijfsverzorgingsdienst hulp tegen sterk verlaagd tarief. Door wie wordt bedrijfshulp ver leend? De Bedrijfsverzorgingsdiensten hebben bedrijfsverzorgers in dienst met vakkennis op het gebied van akkerbouw en/of veehouderij en fruitteelt. Als lid van de Bedrijfsverzor- gingsdienst betaalt U een jaarkontri- butie van ongeveer 175,— tot 225,—afhankelijk van het gbied waar u woont. En wordt u nü lid, dan betaald u geen entreegeld. Nadere informaties worden gaarne verstrekt door Schouwen-Duiveland: A.R.I. v.d. Hoek, telefoon: 01114-1445. Tholen en St. Philipsland: A.C. v. Heusden, telefoon: 01666-2540. Zuid- en Noord-Beveland: M. Ver- mue, telefoon: 01103-1268. Walcheren: C. de Visser, telefoon: 01189-1465. Oost- en West-Zeeuws-Vlaanderen: C.R.E. Cornelissens, telefoon: 01140-12108. Vrijdag 29 november 1985 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 11