Bedrijfshygiëne centraal op Prov. Raad Bedrijfsontwikkeling Zeeland Kontraktprijs voor konservenpeulvruchten kan gelijk blijven Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1986 De Regt en van Osta winnen eerste prijs Amro scriptiewedstrijd Nieuwe groenbemester voor onder wintertarwe CoVA-advies aan vertrouwenskommissies: In deze vergadering van de Provinciale Raad, die 8 november jl. in het "Landbouwcentrum" te Goes plaatsvond, stond het thema "bedrijfs hygiëne" centraal. Hiervoor was, naast een aantal vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, speciaal uitgenodigd ing. D. van der Wal van de afd. Planteziekten en Onkruidbestrijding in de Landbouw van het Konsulentschap in Algemene Dienst te Wageningen. Van der Wal zei in zijn inleiding dat in het verleden aan hygiëne in de veehouderijsektor meer aandacht is besteed dan in de akkerbouwsektor. Ontwikkelingen in de export, maar ook de teeltverruwing, mechanisatie en centralisa tie, dwingt ook de akkerbouw tot het nemen van adequate bedrijfshy- giënische maatregelen. Hiervoor is de bewustwording bij te lers en loonwerkers van veel belang. Besmetting met ziekten vindt plaats via zaaizaad en pootgoed, machines, organisch materiaal (o.a. mest), het gebruik van vreemde grond, vanuit buurpercelen en door stuiven (m.n. zandgronden). De bodemgebonden ziekten vormen het grootste pro bleem. Deze zijn n.l. langdurig aan wezig en moeilijk te bestrijden (bijv. aardappelmoeheid en rhizomanie). Naast het voorkomen van besmet ting door het verwijderen van be smettingsbronnen en het schoonma ken van bewaarruimten en machi nes, kan een besmetting worden bestreden door aanpassing van het bouwplan, een ruimere vruchtwisse ling en grondontsmetting. Deze maatregelen kennen echter alle hun beperkingen. Momenteel zijn het vooral de knolcyperus en rhizomanie die de grootste problemen geven. Wettelijke maatregelen kunnen de knolcyperus aardig indammen, bij rhizomanie is dit echter veel moei lijker. In de diskussie die volgt op de inlei ding, wordt op een aantal punten dieper ingegaan. Aardappelopslag (d.w.z. de na het rooien in de grond achtergebleven aardappelen) is één van de veroor zakers van de aardappelmoeheid, m.n. in het gevoelige ras Bintje. Mo gelijk is het in de toekomst noodza kelijk dat een speciale verordening de bestrijding van aardappelopslag zal moeten gaan regelen. Dit is ech ter praktisch moeilijk uitvoerbaar, terwijl ook voor de bestrijding niet zoveel mogelijkheden zijn. Men dient zich echter wel bewust te zijrf" van de gevaren, die deze "opslag" met zich meebrengt. Het schoonma ken van machines stuit in de praktijk vaak op problemen, doordat hier voor meestal onvoldoende tijd is. Grondontsmetting is een methode waartegen politieke bezwaren be staan. Het is daarom te verwachten, dat op termijn maatregelen zullen worden getroffen om deze methode in te dammen. De voorzitter besluit dit onderwerp met te konkluderen, dat een goede aanpak van de problematiek rond de bedrijfshygiëne noodzakelijk is. De inspanning hiervoor zal op den duur zeker rendabel zijn. Voorlichting In een speciale werkgroep van de Provinciale Raad is uitgebreid aan dacht besteed aan de werkverslagen van de S.E.V.-diensten en de Kon- sulentschappen. Een aantal diskus- siepunten, die hieruit naar voren kwamen, werden in de Raad be sproken: Gewezen werd op het belang van een loyale doorverwijzing van de S.E.V. en Konsulentschappen onderling en van en naar andere instanties. Dit komt de kwaliteit van de voorlichting ten goede. Voorts kwam de vraag aan de orde hoe de voorlichting zich dient op te stellen t.a.v. de stimulering van de voor veel bedrijven noodzakelijke bedrijfsaanpassing. De Raad was van mening dat de bedrijven t.a.v. de keuze tussen de gewassen en even tuele andere maatregelen die zij zul len (moeten) maken, een geheel ei gen verantwoordelijkheid dragen. Een verdere begeleiding van deze keuze door de voorlichtingsdienst is uiteraard wel gewenst. De komplex- iteit van deze problematiek werd echter duidelijk onderkend. De Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Landbouw gewassen deelt mede dat de volgende rassen voor het eerst in de Beschrij vende Rassenlijst zullen worden op genomen en beschreven in de aange geven rubrieken. N. Marinka, wintergerst; N. Obelisk, wintertarwe; N. Taurus, wintertar we; T. Tombola, wintertarwe; T. Salvo, triticale; T. Lasko, triticale; Tijdens of vlak vóór de winter al een groenbemester inzaaien in de winter tarwe? Dat zou ideaal zijn, want in het voorjaar blijkt het niet altijd mo gelijk. Uit praktijkproeven is volgens Barenbrug gebleken dat het nieuwe ras BARCEL rietzwenkgras inder daad al vóór de winter in de tarwe gezaaid kan worden. Bovendien is volgens de genoemde zaadhandelaar op de proefvelden vastgesteld dat BARCEL een duide lijk hogere wortelopbrengst geeft dan tetraploïd Engels raaigras. Er worden niet alleen meer wortels ge vormd maar de wortels zijn ook lan ger en dikker. lifraardoor komt het voordeel van de grasgroenbemester, de intensieve doorworteling, bij BARCEL nog duidelijker tot uiting dan bij Engels raaigras. Teeltadvies Het teeltadvies voor BARCEL luidt als volgt: zaaitijd: begin november - eind fe bruari. zaaimethode: - niet gemengd met wintertarwe uitzaaien (BARCEL mag wel tegelijk met de wintertarwe worden gezaaid). op zwaardere grond hoeft het zand niet te worden ingewerkt, zodat inzaaien "over de vorst" mogelijk is bij inzaaien na half januari moet het zaad wél worden ingewerkt, zaaizaadhoeveelheid: 15-20 kg. per ha. N. Golf, zomergerst. K: Nickerson R.P.B. Lyd., Rothwell, Verenigd Koninkrijk. V: Cebeco-Handels- raad, Rotterdam. T. Robin, zomergerst. K: De Sa menwerkende Graankweekbedrij- ven Wiersum-Zelder, Groningen. T. Flamingswit, haver. K: F. von Lochow-Petkus GmbH, Bergen, Bondsrepubliek Duitsland. V: Ce- beco-Handelsraad, Rotterdam. N. Calypso, groene erwt, K: Cebe- co-Handelsraad, Rotterdam. N. Cantate, kanariezaad. K: J. Joor- dens' Zaadhandel B.V., Kessel (L.). N. Barmega, Engels raaigras voor grasland. K: Barenbrug Holland B.V., Oosterhout (óld.). N. Edgar, Engels raaigras voor gras land. K: Cebeco-Handelsraad, Rot terdam. N. Mondial, Engels raaigras voor sportvelden en voor gazons. K: Mommersteeg International B.V., Vlijmen. N. Estica, roodzwenkgras met fijne uitlopers. K: Cebeco-Handelsraad, Rotterdam. V: Van Engelen Zaden B.V., Vlijmen. N. Bareppo, hardzwenkgras. K: Ba renbrug Holland B.V., Oosterhout (Gld.). N. Sonia, snijmais. K: Kon. Kweek- bedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have B.V., Kapelle (Zld.). N. Nemex, bladrammenas. K: P.H. Petersen, Lundsgaard, Bondsrepu bliek Duitsland. V: Cebeco-Han delsraad, Rotterdam. N. Maxi, gele mosterd. K: P.H. Pe tersen, Lundsgaard, Bondsrepubliek Duitsland. V: Cebeco-Handelsraad, Rotterdam. N. Erntestolz, aardappel. N: Ragis Kartoffelzucht- und Handelsgesell- schaft, Lüneburg, Bondsrepubliek Duitsland. V: Hettema Zonen B.V., Emmeloord. T. Belita, aardappel. K: L.E. Enting, Exloo, V: Aceco, Groningen. UB. Vulkano, aardappel. K: B.V. Verenigde Kweekbedrijven, Emme loord. V: Agrico, Emmeloord. N. Accord, suikerbiet. K: Hilleshög Aktiebolag, Landskrona, Zweden. V: B.V. Hollands-Zweedse Zaad Mij, Amsterdam. N. Ovatio, suikerbiet. K: Kon. Op de jaarlijkse Amro skriptiewedstrijd, waarvan de uitslag 29 oktober in Amersfoort bekend werd gemaakt, hebben de heren L. de Regt uit Wageningen en F. v. Osta uit Zutphen een eerste prijs gewonnen. Onderwerp van de skriptie van beide LH-studenten die oorspronkelijk uit resp. Zaamslag en Kloetinge afkomstig zijn, is "Een management informatiesysteem voor de pluimveehouderij". Volgens juryvoorzitter prof. dr. ir. P.C. van den Noord is het een zeer systematisch opgezette skriptie die van grote originaliteit getuigt. De gehele informatie is vanaf de grond systematisch opgebouwd. Een sa menvatting van het management in formatiesysteem voor de pluimvee houderij: Met goede informatie kunnen be slissingen beter gefundeerd worden. Dit is belangrijk omdat foutieve be slissingen bij een grotere produktie- omvang en smalle winstmarges diep kunnen ingrijpen op het bedrijfsre sultaat. De computer kan hierbij hulp bie den. Het ontworpen systeem kan, naar lengte van de besluitvormings cyclus, worden ingedeeld in drie subsystemen: Procesregeling; een goede rege ling van klimaat, voeder- en water gift en automatische signalering van afwijkingen. Dagelijkse technische kengetal len; overzichten van technische ken getallen, incidentele technische in formatie en signalering van afwij kingen m.b.t. produktie en opname van voedsel en water. Periodieke technische en finan- cieel-ekonomische informatie; fïska- le en bedrijfsekonomische boekhou ding, kosten-opbrengsten overzich ten, koppeladministraties, optimale aanhoudperiode, kostprijsbereke ning etc. Het aangeven van de berekenwijze van kengetallen e.d. beoogt een standaardisatie, hetgeen interne en externe bedrijfsvergelijking mogelijk maakt. Daarnaast is bij het gehele ontwerp veel aandacht besteed aan de gebruikersvriendelijkheid van het systeem. Een eenvoudige, logische bediening en een duidelijke handlei ding met voorbeelden zijn vereisten voor een vlotte invoering en accep tatie van het systeem. De eerste prijs winnaars staan rechts op de foto. Geheel rechts de heer F. v. Osta en naast hem de heer L. de Regt. 3e v.l. Prof. v.d. Noord. Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have B.V., Kapelle (Zld.). N. Matador, suikerbiet. K: A/S De Danske Sukkerfabrikker, Kopenha gen, Denemarken. V: Landbouwbu reau Wiersum, Groningen. N. Eva, suikerbiet. K: Kleinwanzle- bener Saatzucht A.G., vorm. Rab- bethge und Giesecke, Einbeck, Bondsrepubliek Duitsland. De gras- en klaverzaadmengsels In het hoofdstuk grasland is het mengsel BG 12 opgenomen en is het mengsel WW 1 vervallen. De samenstelling van de overige mengsels is niet gewijzigd. Voor beschrijving van de rassen en verdere bijzonderheden wordt ver wezen naar de 61e Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewas sen. Deze verschijnt in de 2e helft van december bij Drukkerij en Uit geverij B.V. Leiter-Nypels, Postbus 831,6200 AV Maastricht. De prijs van doperwten, sperzie bonen en tuinbonen kan het ko mend seizoen op het huidige ni veau blijven. Dit advies geeft de kommissie voor Vollegronds- groenten op Akkerbouwbedrij ven (CoVA) van het Landbouw schap aan de vertrouwenskom missies, die in de diverse regio's onderhandelen over de kontrakt- prijzen voor deze konservenpeul vruchten. De geadviseerde prijs bevriezing (de nettoprijs die de boer uiteindelijk ontvangt) is ge baseerd op de voortdurend hoge re fysieke opbrengst van het "konkurrentieprodukt" winter tarwe en de prijsontwikkeling van droge peulvruchten. Bovendien heeft de konserventeelt, zoals in het afgelopen seizoen is gebleken, te maken met aanzienlijke schommelingen in de opbreng sten, mede als gevolg van de sterk wisselende weersomstandighe den. Betalingszekerheid De nu gekozen opstelling voor de prijsonderhandelingen biedt vol gens de CoVA ruimte om het ko mend seizoen extra aandacht te besteden aan de zgn. sekundaire kontraktvoorwaarden. De kom missie heeft de vertrouwenskom missies en telersverenigingen geadviseerd aandacht te besteden aan de betalingszekerheid (bij voorbeeld door middel van een voorschotregeling of bankgaran tie) en de uitbetaling, die wellicht vlotter kan verlopen. Voorts zou meer gelet kunnen worden op de kwaliteit van het eventueel door de afnemer geleverde zaaizaad. De CoVA meent dat het zaad zonder meer moet voldoen aan de minimumeisen van de NAK-G en dat het bovendien voorzien moet zijn van een label of certifi- kaat. Ook pleit de CoVA voor de toepassing van tweezijdige Alge mene Voorwaarden voor de kon- traktteelt van konservenpeul vruchten, dié op 1 december a.s. van kracht worden. Oogstverliezen Uit een onlangs gehouden on derzoek is overigens gebleken dat de oogstverliezen van konserven- erwten onder meer worden ver oorzaakt door omstandigheden die tijdens de oogst niet meer kunnen worden teruggedraaid. Tijdig ingrijpen kan dat oogst- verlies echter voorkomen of voor een belangrijk deel beperken. De kommissie noemt in dit verband de vlakligging van het zaaibed, insporing door bespuitingen en gewaslegering als gevolg van aantasting door voetziekten. Daarnaast raadt de kommissie aan om altijd toezicht te houden bij de oogstwerkzaamheden. De afstelling en de rijsnelheid van de machines, alsmede de rijrichting bij een sterk gelegerd gewas kun nen grote invloed hebben op de mate van oogstverlies. Al deze aktiviteiten zijn volgens de CoVA reële mogelijkheden om kosten scherper te bewaken en inkom stenderving te voorkomen. 10 Vrijdag 29 november 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 10