Tabel 3. Varkens Tabel 4. Slachtpluimvee en eieren Tabel 7. Aardappelen en uien Tabel 8. Veevoeders Rubriek Utrechtse beurs (vr) Verwachting incl. BTW Week van 15/11 tot 22/11 1 Gesl. gew. 63/90 kg. gem. kw. i franco slachterij levend gew. 101/120 kg. na 1 etm. vasten 0- 4.28 tot 4,30 0 3,46 tot 3,48 -13 Varkensprijzen inkooporganisaties (incl. BTW) vorige week deze week 0- Per kg. gesl. gew. klasse EAA, 63/90 kg Cavee/Coveco Druvar Encebe Hova NVC Oostgroep Vagrocon Vako Zuidgroep 4,30 4,28 4,20 4,20 4,30 4,20 4,25 4,25 4,20 n.t.b. 4,28 4.20 4,23 n.t.b. 4,20 4,25 4,25 4,23 0 0 3 0 0 0 1 3 Zeugenprijs (incl. BTW) Utrecht 1e kwal. Den Bosch 1e kwal. Utrecht 2e kwal. Den Bosch 2e kwal. do: 14/11 2,92-2,97 wo: 20/11 2,80-2,90. do: 14/11 2,85-2,90 wo: 20/11 2,70-2,80 Biggenprijs (incl. BTW) Vrije markt (opgave van het LEI) Week van 11/11 tot 18/11 116,50 2,50 toeslag t/m 25 kg 2,25 toeslag boven 25 kg Richtprijs landbouwschap Boven de rivieren (23 kg) Toeslag/aftrek voor elke kg tussen 17 en 27 kg Schemaprijs voor Z-Nederland Voerprijscorrectie Toeslag/aftrek zwaarder/lichter dan 23 kg 18/11-24/11 133,50 2,50 136,75 0,10 T: 2,25 A: 2,90 Rubriek Slachtpluimvee Basiscontractpri/s in de week van 18/11 tot 23/11 voor kuikens tot 1.400 g 2,13 (incl. BTW en met toeslagen - opgave VHVP) Vrije prijzen (incl. BTW) week 11/11 tot 15/11 lichte kippen 1,20-1,25 half- tot middelzware kippen 1,35-1,40 wagonkippen 1,40-1,45 moederdieren 1,90-2,00 gele kuikens 2,12-2,17 witte kuikens 2,13-2,18 tamme konijnen niet bekend Barneveld 13/11 (2,5 tot 3,5 kg) 4,35 Barneveld 13/11 (3,5 kg en meer) n.b. Enki 20/11 (2,5 tot 3,5 kg) 4,60 Enki 20/11 (3,5 kg en meer) 4,60 (min 1 kg.) Eieren Markt Barneveld (do. 14/11) Prijzen incl. BTW. Prijzen slachtkuikenintegraties Week 11/11 tot 15/11 (opgave LEI) Slachtkuikens netto 1601 g per kg lev. gew. af mester (incl. BTW) 2,29 Eendagskuikens per stuk Franco mester (incl.BTW) 0,53 48-54 g 16,80-16,90 57-61 g 14,80-16,60 64-67 g 16,80-16,90 per 100 stuks per 100 stuks per 100 stuks 2,63-2,52 2,60-2,72 2,63-2,52 per kg per kg per kg Eieren Gewicht in grammen 42-43 47-48 52-53 57-58 62-63 67-68 72-73 Per soort, excl. BTW, in gids. per 100stuks week: 11/11-15/11 EIVEBA (1) l.d.Wlt d.d. bruin 8,00 10,00 12,00 13,00 14,90 15,50 16,25 8,08 10.10 12.11 13.12 15.13 15,78 16,64 8,25 10,55 11,90 14,15 15,80 16,00 17,50 EVADAG (1) wit bruin 10,15 11,45 13,60 14,70 14,75 10,95 12,10 14,10 15,75 15,85 ROVECO (2) wit bruin 7,15 10,35 11,90 13,35 14,45 14,85 15,70 7,15 10,35 11,90 13,60 14,95 15,60 16,70 VEN (3) wit bruin 7,10 10,30 11,85 13,30 14,40 14,80 15,65 7,10 10,30 11,85 13,55 14,90 15,55 16,55 (1)Exclusief veilingkosten (l.d. lichte dooier en d.d. donkere dooier is 2ct/kg). (2) Inclusief een gemiddelde kwantumtoeslag van 1,30 per 100 stuks en exclusief een donkere dooier toeslag. (3)Inclusief 1,25 toeslag. Rubriek Rotterdam Goes Dronten Middenmeer Emmeloord datum 18/11 datum 19/11 datum 13/11 datum 14/11 datum 14/11 Consumptie aardappelen Groot handels- prijzen telersprijzen Bintje Veldgewas klei 0 mm opw. klei 35-50 mm klei 50 mm opw. zand 35-50 mm zand 50 mm opw. Eigenheimer klei 35 mm opw. Irene 35 mm opw. L'rden 6,50- 7JD0 16,00-17,00 6,00- 7,00 16,00-16,50 23,00-25,00 20,00-23,00 08.00-10,00 8,00- 9,75 8,00-10,00 8,00-10,00 Overige markten Voeraardappelen 5,75- 6,25 6,50-7,00 - 6,00-7,50 I 5,00-5,50 Aardappeltermijnmarkt. Weekbericht 11/11 tot 15/11 Aanduiding categorie hoogste laagste slot (vr.) omzet 35-50 mm november oogst '85 april mei 50 mm opw. november april mei 11,60 20,40 21,00 11,50 18,00 19,00 10,00 11,50 14,30 20,20 21,00 58 1540 176 Pootaardappelen Uien (op auto gel.) Goes Emmeloord Dronten klasse 2 NL 0 mm opw. klasse 2 NL 35 mm opw. plantuien zaaiuien geen notering 10.00-13.00 8,00-10,00 9,00-11.00 Alle prijzen in deze tabel zijn exclusief BTW Rubriek Datum Goes Telersprijzen Hooi (excl. BTW op 1e snede 2e snede dijkhooi luzernehooi veldbeemd roodzwenk rietzwenk raaigras Ital. raaigras auto gel.) 350-385 275-300 250-275 400-425 250-300 150-200 150-225 Stro fexcl. BTW) tarwe gerste haver erwten schokker br. bonen Week 11/11 tot 16/11 Z.-Ned. M./W.-Ned. N./O.-Ned Verbruikersprijzen - franco thuis - excl. BTW Hooi A- en B-kwaliteit) 425 tot 435 tot 460 435 tot 460 Hooi (gedorst-veldbeemd) tot tot Hooi (gedorst - overig) Goes 175-190 205-225 185-200 185-210 Midden- meer 240-250 tot Emmel- oord tot 200 tot 200 Maïs 24% d.s. kuil Perspulp 20% d.s. Bierbostel Z.-Ned. 225-245 245-255 110 89,93 125 tot 280 M./W.- Ned, 260 280- 120 90-95 130 N./O.- .Neü 265-275 280-290 tot 112,5 92,5-95 tot 135 Krachtvoer. Week 11/11 tot 15/11 Grondstoffen (grooth. prijzen - excl. BTW) maalmaïs 57,70 maalgerst 51,30 voertarwe 52,00 tapioca/mariiokpellets 40,60 maïsgl. voermeelpellets 42,90 citruspulppellets 36,90 bietenpulppellets 38,10 kokosschilfers/pellets 41,50 sojaschrootpellets 54,70 (Bron: LEI) Mengvoeders (franco boerderij - incl. BTW standaardbrok A 45,60 zeugbrok 52,50 mestvarkenbrok 55,20 voll. leg./batterijmeel 63,20 voll. slachtkuikenkorrel. 74,80 slachtkuikenvoer 76,50 (bij levering van 8 ton opgave slachtkuikenintegratie) Runderen De aanvoer op de veemarkten van zowel gebruiksvee als slachtvee wa ren iets groter. Het rundvlees is, zo wel op de binnenlandse markt als bij export iets moeilijker te plaatsen. De handel in gebruiksvee verliep be paald niet vlot, vandaar een lagere prijs. In de 3 weken (30-9 - 18-10) dat in de EG karkassen konden worden geïntervenieerd, werd 114.000 ton ingenomen, waarvan in Nederland 5.300 ton. Momenteel wordt in de EG wekelijks 9000 ton achtervoeten aangeboden, waarvan 300 ton bij het VIB. Behalve dit aankoopgebeuren is er de partikuliere opslag van vlees van volwassen mannelijke runderen. Tot en met 7 november was onder deze regeling ruim 100.000 ton op geslagen. De EG is druk bezig om ook interventievlees af te zetten o.a. 175.000 ton naar Rusland. Schapen en kalveren Op de wolveemarkt bracöten de schapen en de lammeren dezelfde of een iets hogere prijs op. Brussel ver wacht voor 1986 een produktiestij- ging van schapevlees van ruim l'/2%. De konsumptie zou dezelfde stijging kunnen vertonen. Het prijspeil zou 1% dalen, in Frankrijk tot 3%. In Nieuw Zeeland loopt sinds 1983 de schapenstapel terug en de nieuwe regering aldaar voert een ontmoedi gende politiek voor de schapenhou- vrijdag 22 november 1985 ders. In Australië daarentegen her stelde de schapenstapel zich na de droogte. Op de kalvermarkt heerst een rustige stemming. Er is weinig vraag naar startkalveren. Het wekelijks aanbod van kalveren werd niet geheel opge nomen, temeer omdat het kalfsvlees, geëxporteerd naar Frankrijk en Duitsland een lagere prijs opbracht. Varkens Op de varkensmarkt verloopt de af zet stroef. Er worden prijskoncessies gedaan tot 15 cent per kg. Dat geldt zowel voor de afzet van de karkassen als voor de onderdelen. Dit markt- beeld leidt er toe dat aan het begin van deze week de verwachtingen ten aanzien van de zgn. roepprijs niet hoog gespannen waren. De ver- wachtingsprijs in Vleuten vorige week vrijdag was 4 cent lager, gere kend naar het levend gewicht. In het PVV-bestuur is gewaarschuwd voor uitbreiding van de biggenproduktie, met name in de richting van de mes- terij die er over denken over te scha kelen op de fokkerij. De biggenprijs zal nog lange tijd onder druk blijven staan zei de nieuwe sekretaris, de heer Odink. De afzet van slachtpluimvee blijft op de Duitse markt onder druk staan. Dat geldt vooral voor diepvrieskui kens, maar ook de "versmarkt" on dervindt daarvan een nadelige in vloed. De - vrije - zgn. Barneveldno- tering kon zich op het verhoogde ni veau handhaven. Verlaging biggenprijzen In de week van 5-11-'85 tot 2-12-'85 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprijzenschema voor Zuid-Nederland van 4 novem ber 1985 met 0,20 te worden ver laagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 4,03. Varkensprijzen omhoog bij lagere voerprijzen In de openbare bestuursvergadering van het Produktschap voor Vee en Vlees heeft de nieuw-benoemde se kretaris ir. Odink verslag uitgebracht over de besprekingen met betrekking tot de marktsituatie. Voor de var kenshouderij heeft zich de markt de laatste weken wat vriendelijker ont wikkeld, aldus Odink, wat later nog eens onderstreept werd met de me dedeling dat voor de lopende week een aantal grootslachterijen hun roepprijzen met 10 cent/kg hadden verhoogd. De prijsstijging ging ge paard met relatief gunstige voerprij zen. Het aanbod is de laatste weken nogal gedaald, waardoor het aantal slachtingen en de levende export te rugliepen. De biggenprijzen daalden tot 113 115 voor een big van 23 kg, waardoor de rentabiliteit in de fokkerij wat afnam. Zuivel Op de zuivelmarkt is sprake van sta biele prijzen. Op de kaasmarkt ver hindert het niet tot stand komen van een produktiebeheersingsovereen- komst het optrekken van de prijzen. Gelukkig is de uitvoer een goede stëun in de rug. In september werd 11% meer kaas uitgevoerd dan in september vorig jaar, zodat over de eerste 9 maanden de export ruim 3'/2% hoger lag. In de laatste week van oktober hebben de Nederlandse melkveehouders 7% meer melk aan de zuivelfabrieken geleverd dan in de laatste week van oktober vorig jaar. Veevoeders De prijs van de Noord-Amerikaanse mais is weer terug op het oude ni veau. De Franse mais is vrij vast ge stemd. De prijs van pulp - levering t/m december - daalde. Tapioka no teerde vorige week iedere dag iets lager. Ook maisglutenvoermeel werd goedkoper. Aardappelpootgoedprijzen Als indikatie van de pootgoedprijzen geven wij onderstaand een notering van pootgoed Noordelijke kleigrond per (voorjaarslevering/najaarsle vering). Bintje A 28/35 41,— en Bintje A 35/45 ƒ36,— (Groothan- delsprijs, afgehaald van het Noor den, inkl. zakken). Aardappelen in de Gemeenschap Van week tot week welhaast komt men bedrogen uit in de verwachting dat de aardappelprijzen nu wel niet verder zullen dalen. Ook maandag 18 november was dat het geval toen voor de kleine maten Bintjes (35/50 mm) in Rotterdam slechts 6,50-7,00 genoteerd werd. Opmerkelijk is dat voor de grote maten (50 de noteringen 1,50 a ƒ2,50 hoger waren met 16-17 en 17-18 voor de frites-Bintjes. Voor de zand-Bintjes van 50+ lagen de noteringen tot 1,50 lager dan voor de klei-Bintjes, doch ƒ2,25 hoger dan voorgaande week. In de week tot 8 november werden 19.500 ton aardappelen uitgevoerd, waarbij de afzet naar België niet is i,begrepen. De prijzen voor de kleine maten lig gen stilaan op het nivo van de voe- derprijzen. Dat is ook het geval in België, dat daarenboven nog aanzienlijke hoe veelheden voeraardappelen uit Frankrijk aanvoert, de laatste week meer dan 7000 ton. België meldde enige eksport naar Afrika en de Kaap-Verdische eilanden. Uit Duitsland meldt men dat de te lers, voor zover zij daartoe de gele genheid hebben, aardappelen gaan opslaan, o.a. in Beieren, van waar de eksport naar Italië aanmerkelijk achter blijft bij vorig jaar. Het prijs peil in Duitsland is vrij stabiel voor de gezochte soorten, maar wel erg laag. Ook Frankrijk meldt dat de prijzen zich daar gevangen hebben, overi gens op zeer laag nivo. De uitvoer blijft aanmerkelijk achter bij vorig jaar. Italië en Duitsland zijn de be langrijkste afnemers. In Engeland zijn de prijzen ook laag, doch nogal wat hoger dan op het vasteland, en zelfs nog iets hoger dan vorig jaar, aldus de laatste melding van de Board die een prijs aangaf van rond 20 de laatste week. Zeer gering is momenteel de vraag naar pootaardappelen ook al zijn de prijzen relatief laag. Zoals het zich thans laat aanzien zal het aardappelareaal volgend jaar kleiner zijn in de EG, terwijl nave nante berichten ook uit Zwitserland ons bereiken. Aardappelen en uien De aardappelmarkt blijft flauw ge stemd, hoewel de aardappeltermijn- markt voor levering volgend jaar april/mei iets hoger afsloot. De ex port trekt iets aan. Er valt een 20.000 ton te leveren. De vraag uit de ver werkende industrie valt eveneens niet tegen, al moet daarbij niet al te veel naar het prijsniveau worden ge keken. De uienprijs trok vorige week iets aan, vanwege iets meer moge lijkheden voor export. In oktober werd 47.000 ton uien geëxporteerd, tegen 43.000 ton vorig jaar oktober. Vooral Engeland, Afrika en België namen meer uien af. Het Produkt schap Groenten en Fruit geeft o.a. als kommentaar "hoewel het nog niet echt uit de maandcijfers is af te lezen, lijken er voor de uiensektor betere tijden aan te breken". Granen, zaden, vlas en peulvruchten De graanmarkt was kalmer gestemd dan de laatste weken. De tarweprij- zen stabiliseerden zich, omdat Brus sel tarwe uit de interventie op de markt wil brengen. Bij gerst waren de omzetten klein, omdat de meeste verwerkers over voldoende voorra den beschikken. Voor haver was he lemaal geen belangstelling. Op de zadenmarkt in Rotterdam werd af gelopen maandag gesproken over een papieren handel. Er werd een aantal kontrakten afgehandeld, maar nieuwe transakties in blauw- maanzaad en karwijzaad kwamen nauwelijks tot stand. Op de peul- vruchtenmarkt bleven de groene erwten zeer gevraagd. Bruine bonen daarentegen moesten een stukje van de prijs afstaan. De Denen verwacht dit jaar een produktie aan voererw- ten van 485.000 ton, dat is ruim 200.000 ton meer dan vorig jaar. De Fransen denken dat hun voererw- tenproduktie meer dan 300.000 ton groter zal zijn. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 23