Texelse Schapenfokdag Den Bosch meer aandacht voor ekonomische produktie! Eerste rammenkeuring Zeeuws Melkschaap sukses Goede keuring met beste ooien Blijf oppassen voor Abortus Bang! Uitkomsten proeven maatgevend voor voortgang modernisering varkensklassifikatie De vanouds bekende Texelse schapenfokdag in Den Bosch trok ook dit jaar weer goed publiek. Het was de derde centrale fokdag voor certifi- kaatwaardige bedrijven. De ooien maakten een beste indruk. De lam meren waren wat wisselend in kwaliteit met toch zeker wel een goede kopgroep. Een ruime voldoende kreeg de grote groep rammen. Een primeur op deze fokdag vormde het kampioenschap van 1,5 jarige gezoogde ooien. Ram 3938-0401 van R.J. v. Doorn te Axel werd res. kampioen bij de oudere rammen. Ooi 3715-0535 van G. Ferket te Sluis (links) werd kampioen bij de IV2 j. ooien terwijl de reservetitel was voor ooi 3700-0674 van F. Goethals te Westdorpe. Met ongeveer 900 schapen van 91 inzenders uit Limburg, Noord-Bra bant en Zeeland maakte de fokdag in Den Bosch een goede indruk. De belangstelling voor het Texelse ras in dit gebied blijkrnog geen enkel teken van teruggang te vertonen. Sterker nog, het aantal inzendingen neemt toe. Naast een selektie op exterieur krijgt ook de vruchtbaarheid en de ekonomische produktie van het schaap erkenning. Dit kwam op deze fokdag heel duidelijk tot uiting in het grote aantal inzendingen van 1,5 ja rige gezoogde ooien. Zo waren er rubrieken 1,5 jarige gezoogde ooi met één lam of met twee lammeren, en twee- en drietallen 1,5 jarige ge zoogde ooien. De klap op de vuurpijl kwam met hét kampioenschap van de 1,5 jarige gezoogde ooien. Het publiek was erg nieuwsgierig. Langs de ring werden hele diskussies ge voerd. Het getoonde materiaal zag er zo gek nog niet uit. Eén konklusie mag ik wel trekken: de 1,5 jarige ge zoogde ooien staan in de belangstel ling en daarom verdienen ze het, dat er op alle fokdagen meer aandacht aan wordt besteed. Ram 4030-0200 Pref Het is interessant om te bekijken welke vaderdieren er achter de scha pen zitten. Doordat er vaak maar ëén ram per bedrijf gebruikt wordt, kom je in de katalogus veel vaderdieren tegen. Toch wil ik één ram noemen die direkt of indirekt een grote stem pel drukte op deze fokdag. Dat is de onlangs preferent verklaarde ram 4030-0200. Via de ram zelf en via zoons en kleinzoons waren er veel nakomelingen te zien, welke een goede indruk maakten. Lammeren wisselend De lammeren vormden het grootste deel van deze fokdag. Door elkaar genomen zagen we lammeren met voldoende ontwikkeling, type en bespiering. De kwaliteit van de vacht was wat wisselend. Het beenwerk verdient echter meer aandacht, niet alleen de achterbenen maar ook de voorbenen. Als geheel was er zowel bij de ooilammeren, als bij de ram- lammeren een goede kopgroep. Het ondereind was echter soms ook wel wat groot. Met name sommige ru brieken met individuele dieren en tweetallen mochten wat meer kwali teit hebben. De beste ramlammeren Het uitzoeken van de tien beste ramlammeren vormt altijd weer een waar spektakel. Niet alleen voor de inzenders, maar zeker ook voor het publiek. Door de jury waren 46 ramlammeren uit de gehele tentoon stelling aangewezen om mee te din gen naar het beste tiental. De vol gende ramlammeren werden geko zen, met achteréénvolgens het num mer van het ramlam en de eigenaar: Nr. 1548-0304, F. Palmen, Schinnen; 2836-0747, L.A. van Genderen-Maas, Nederhemert; 3315-0489. 3315-0492, 3315-0516, 3315-0518 en 3315-0525, allen van J. van de Voordt, Beugen; 3337-0249, P. Verhoeven, Esbeek; 3700-0754, F. Goethals, Westdorpe; 5427-0015, Joh. Borstlap, 's Gravenmoer. Hier mogen we in de toekomst wel wat van verwachten. Zeer goede bedrijfskollekties De groepen eigengefokte volbloeden waren zeer goed van gehalte. Dit onderdeel van de keuring vraagt no gal wat tijd. Voor de fokker is het een goed promotiemiddel. Voor het pu bliek en ook voor de fokkerij zou het naar mijn idee zinvoller zijn als je afstammelingengroepen van ram men wat meer op de voorgrond zou Êlaatsen. ij de drietallen eigengefokte volbloeden was de hoogste eer voor een uniform fraai typische groep met beste vachten en beste benen van eig. A. Vriens uit Beugen, A. de Graaf uit Wijk en Aalburg behaalde de eerste prijs bij de viertallen. Bij de vijftal len behaalde F. Goethals, Westdorpe de hoogste prijs met een uniforme groep ooien van best type en bespiering. Goede oude rammen 32 rammen van 2 jaar en ouder wa ren goed vaiï gehalte, wat tot uiting kwam in veel eerste, enkele tweede en geen één derde prijs. Het zijn goede vleestypische rammen, echter met nogal eens een bemerking op de gang en stand van de benen. De kampioenstitel was voor ram 2034-0362 van J. Caron, Dongen (fokker B. van Genderen, Nederhemert). De re servetitel was voor ram 3938-0401 van R.J. van Doorn, Axel (fokker C.A. Com mandeur, Texel). De zwaarste ram was E 152 van Maatschap De Buck - Geelhoed en woog 66 kg en is geboren op 26 fe bruari 1985. De 5 zwaarste wogen gemiddeld 62 kg. Uitgaande van een gemiddeld ge boortegewicht van 4 kg viel er een groeigewicht per dag te berekenen van 317 gram. Een voor melkscha- pen toch wel zeer bevredigende groei naar onze mening. Kampioen is geworden E 345. Fok ker mevrouw J. Arendse - Louwerse en eigenaar P. Lampert, beiden te Veere. De laatste drie jaren zijn er in Ne derland geen gevallen van besmette lijk verwerpen voorgekomen. Naar onze mening hebben de veehouders in het grensgebied goed op hun tellen gepast. Er zal ook wel een portie ge luk bijkomen. Bij onze zuiderburen zit het nl. nog niet goed. Men heeft in de provincie Antwerpen .deze zomer nog verschil lende nieuwe gevallen gekonstateerd waarbij men niet steeds tot totale ruiming overgaat. Veel éénjarige rammen Ongeveer 70 éénjarige rammen wa ren er in Den Bosch. Zij gaven de jury de mogelijkheid om vrijwel in elke rubriek een paar of soms meer dieren van uitstekend gehalte aan de kop te plaatsen. Daarna kwam de rest die toch wat kritiek moest inkas- seren. Wat opviel was het feit dat de jury nogal eens een bemerking op het beenwerk van de rammen maakte. Bij de kampioenskeuring was de titel voor ram 1548-0211 van H. Dinghs, Sevenum (fokker E.B. ten Pierik, Diepenheim). Hij werd geflankeerd door ram 3115-0218 van fokker-eigenaar A. van Iersel en eig. W. Moonen, beiden uit Nederweert. Beste ooien De groep ooien vormde het beste deel van de tentoonstelling. Door gaans goed ontwikkelde dieren van goed type met passende bespiering en goede vachten. Uit het grote aan tal eerste prijzen mogen we afleiden dat de goede ooien ook in de breedte goed vertegenwoordigd waren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er bij de verschillend? kampioenskeu ringen, groepen ooien van de hoog ste Kwaliteit in de ring verschenen. Allereerst werd bij de 1,5 jarige gezoogde ooien kampioen ooi 3233-0316 van Joh. Borstlap, 's Gravenmoer en ooi 3135-0395 van J. Vaessen, Simpelveld kreeg de re servetitel. Bij de 1,5 jarige niet gezoogde ooien, ging de kampioenstitel naar ooi 3715-0535 van G. Ferket, Sluis en werd ooi 3700-0674 van F. Goethals, Westdorpe reserve- kampioen. Drie rammen leverden een zware strijd om het kampioenschap. Alle 3 hadden ze AB voor het algemeen voorkomen, n.l. E 210 van J. Breel te Veere en E 119 van mevrouw J. Luijk - Munter, eveneens te Veere. Het was dus eigenlijk een plaatselijke strijd tussen 3 inwoners van Veere en eveneens 3 bekende fokkers op Wal cheren. Maar de kampioen won ten slotte met verve. Hij had zowel voor de vacht, staart en romp een hoge beoordeling. Opvallend was, dat de kampioen één van de jongste schapen was, n.l. ge- Zolang niet heel België echt vrij is, en af te mesten vleesrunderen van Wal lonië naar Vlaanderen verhuizen blijft Vlaanderen en met haar Zuid- Nederland risiko gebied. Veehouders blijft waakzaam. U kent uiteindelijk de vee-bewegingen beter dan alle instanties bijelkaar. Maak gebruik van deze wetenschap, in uw eigen belang! Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant Tenslotte zien we bij de oudere ooien dat tot kampioen werd gekroond ooi 3715-0440 van G. Ferket, Sluis en dat de boren op 25-3 van dit jaar. Desalniettemin had hij een gewicht van 52,5 kg, een groeigewicht per dag van 306 gram, uitgaande van 4 kg geboortegewicht. 7 rammen kregen een b+ van de ju ry voor algemeen voorkomen. Als we AB een negen noemen is b+ toch wel een 8. 4 rammen kregen een b en 3 een b- voor algemeen voorkomen. Uit deze opsomming blijkt, dat er tenslotte 17 goedgekeurde rammen overbleven. 7 werden afgekeurd en dus niet ge schikt bevonden om ooien te dekken die in het stamboek van de vereni ging zijn opgenomen. Aan het eind van de keuring bracht de voorzitter, de heer C. Kostense, dan ook iedereen zijn dank over en reikte aan mevrouw J. Arendse - Louwerse en de heer J. Breel, resp. de kampioens-beker en voor de re- reservetitel was voor 0013400-0219 van L. Cleiren-Melsen uit Ossendrecht. Dick van Bodegraven serve-kampioen eveneens een mooi bekertje uit. De volledige uitslag was als volgt: Kampioen E 345, mevrouw J. Arendse - Louwerse, Veere (eigenaar P. Lampert, Veere); res.kampioen E 210, J. Breel te Veere; no. 3 E 119 mevrouw J. Luijk - Munter, Veere; no. 4 E 004 C. Kostense - Faas, Bier vliet (eigenaar L. Koole, Middel burg); no. 5 E 083 L. Koole, Mid delburg; no. 6 E 155 Maatschap De Buck - Geelhoed, Middelburg; no. 7 E 152 Maatschap De Buck - Geel hoed, Middelburg; no. 8 E 154 Maatschap De Buck - Geelhoed, Middelburg; no. 9 E 013 C. Kostense - Faas, Biervliet; no. 10 E 010 C. Kostense - Faas, Biervliet; no. 11 E 079 M. Verhage, Meliskerke; no. 12 E 153 Maatschap De Buck - Geel hoed, Middelburg; no. 13 E C07 C. Kostense - Faas, Biervliet; no. 14 E 224 J. Breel, Veere; no. 15 E 084 P. Lampert, Veere; no. 16 E 186 P. Lampert, Veere; no. 17 E 040 J. Koster, Zaamslag (eigenaar dr. H.L. Knook, Vlissingen). ing. W. Koster De uitkomsten van de twee proefop stellingen voor het klassificeren van varkenskarkassen op mager vlees percentage zullen maatgevend zijn voor de voortgang van dit omvang rijke projekt. Medio deze maand gaan ze draaien. Vergeleken met twee maanden gele den is de betekenis van deze ver nieuwing, nu tot diep in de bedrijven doorgedrongen. Iedereen wil daarbij graag een zodanige opstelling, dat deze precies in het eigen bedrijfsge- beuren past. Maar dat betekent 61 verschillende modellen; een onmo gelijke opgave, aldus pvv-voorzitter G.A. Meijer in de op 11 september gehouden openbare bestuursverga dering. "Maar 61 oplossingen zullen er wel komen", zei hij. De tot nu toe opgedane ervaringen, zowel tijdens een tweetal voorlich tingsbijeenkomsten in augustus als bij de gehouden inventarisaties bij de bedrijven, hebben inmiddels een schat aan gegevens boven tafel ge bracht. Als een van de kernpunten komt daarbij naar voren het uitvoe ren van de feitelijke meting met het "meetpistool". Dit omdat men iedere schijn van partijdigheid daarbij ab soluut wenst te vermijden. Daarmee ligt ook de vraag op tafel of het in derdaad praktisch onmogelijk is, daarmee te manipuleren. De ervaringen met de proefopstel lingen zullen daarop een afdoende antwoord moeten geven. De eerste rammenkeuring van de Vereniging Het Zeeuws Melkschaap vond plaats op één van de mooiere dagen zomer 1985, n.l. op zaterdag 31 augustus. Het terrein van de fam. De Buck leende zich uitstekend voor de beoordeling van 24 jonge fokrammen. Alle 24 rammen waren afkomstig uit Zeeland en moesten zich een 2 uur durende strenge beoordeling door de bekende juryleden, de heren ing. M. Westhuis en H. Lantinga laten welgevallen. Vooraf werden alle rammen gewogen wat ook weer een nieuwigheid was. Algemeen was men van oordeel, dat deze eerste keuring zeer goed bevallen is en zeker voor herhaling vatbaar. Het was naar veler overtuiging een goed middel om de kwaliteit van onze melkschapenstapel ook mede hierdoor op een hoger peil te bren gen. Vrijdag 20 september 1985 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 17