over geld en goed Beloningen in natura Nieuw struktuurbeleid voor knelpunten en bedrijfsovername Let bij grondoverdrachten en melkquotum goed op! A. Peeters, 25 jaar in overheidsdienst Individuele melkkwota voor 1985-1986 vastgesteld "Farm Aid" konsert voor boeren in de VS Tuinbouwtoeleverancier Brinkman voortaan onder koninklijke vlag Zo nu en dan wordt ons de vraag gesteld hoe gehandeld moet worden bij overdracht van grond waarop een melkquotum rust. We zullen trachten de hoofdregels voor u op een rij te zetten. Hoofdregel Indien een melkveehouder zijn grond waarop een melkquotum rust geheel of gedeeltelijk vervreemdt, verliest hij het quotum aan de over heid, die kan het weer uitgeven aan de nieuwe eigenaar of gebruiker van de grond. De nieuwe gebruiker moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen: zelf een melkveehouderij exploi teren of gaan exploiteren het eigendomsrecht of gebruiks recht op de grond verwerven de verkoper moet ononderbroken melk hebben geleverd dus o.a. niet mee hebben gedaan aan de opkoopregeling. Indien aan bovenstaande voorwaar den wordt voldaan heeft de verkrij ger een recht op het quotum. Let wel: iedere koop-verkoop dient gemeld te worden bij de DBH. Wat wordt er verstaan onder grond- transakties? Voor een melkveehouder kan in beginsel ieder eigendomsover gang of overdracht van grond die gebruikt wordt als grasland of waar voedergewassen op worden verbouwd gevolgen hebben voor het quotum. Deze gevolgen zijn er eveneens bij verlies van pachtgrond of erf- pachtsgrond. Bij overdracht aan de bedrijfsop- volger door verkoop, verhuur voor langer dan 1 jaar, verpach ting of vererving is het op de grond rustende melkquotum van belang. Dit geldt ook bij gedeeltelijke overdracht van het bedrijf. Wat zijn de uitzonderingen een melkveehouder kan gedu rende een periode van maximaal 1 jaar een gedeelte van zijn grond verhuren of aan een ander in ge bruik geven zonder een gedeelte van zijn quotum te verliezen. een melkveehouder die grond voor maximaal 1 jaar in gebruik krijgt, heeft geen recht op een extra quotum. wanneer een melkveehouder om niet grond in gebruik heeft dus zonder pacht of huur te betalen (bijv. van een gemeente) dan rust hierop geen quotum. Indien de gemeente die grond nodig heeft is er geen verlies van quotum. van 1 maart 1985 tot 1 maart 1989 kan maximaal in totaal 514 ha zonder quotum verlies worden overgedragen aan een ander mits beiden instemmen dat er geen quotum mee overgaat. Die grond mag niet meer dan de helft van de totale bedrijfsoppervlakte betref fen. bij die melkveehouders die een deel van hun grond in eigendom overdragen aan de overheid voor aanleg van wegen of stadsuit breiding kan het quotum dat op die eigendomsgrond drukt be houden en eventueel meenemen. bij eigendomsoverdracht of ge- bruiksovergang(pacht) is indien partijen hierover een akkoord kunnen bereiken een afwijking van het evenredig quotum toe gestaan van 15%. Er moet voor de afwijking van 15% een reden zijn, bijv. mindere ontwatering of minder of betere kwaliteit grond. indien bij ruilverkaveling de over- of onderbedeling in schat tingswaarde minder is dan 5% van de totale bedrijfsoppervlakte heeft dat geen invloed op het quotum. bij ruiling van grond buiten het kader van de ruilverkavelingswet 1954 dat niet meer is dan 50% van de totale oppervlakte van het melkveebedrijf zal geen quotum overdracht plaatsvinden. Let we': bij bedrijfsoverdracht en bij ver koop van het gehele bedrijf gaat het quotum mee over naar koper en/of bedrijfsopvolger. bij vervreemding of ontpachting van een gedeelte van het bedrijf gaat een evenredig gedeelte van het quotum over naar verkrijger. bij het aangaan van een maat schap met uw zoon/dochter waarbij de grond in gebruik en genot ingebracht wordt in de maatschap, blijft het quotum op naam van diegene staan die de eigendom van de grond behoudt. indien een maatschap wordt aan gegaan met uw zoon/dochter waarbij de grond in eigendom wordt ingebracht en tevens de zoon/dochter medepachter wordt van de pachtgrond gaat het quotum over naar de maatschap en krijgt de maatschap een nieuw leveringsnummer. indien een maatschap wordt aan gegaan tussen broers of derden waarbij de grond in gebruik en genot wordt ingebracht blijft ieder verantwoordelijk voor zijn eigen quotum. indien een maatschap wordt aan gegaan tussen broe'rs of derden, waarbij de grond in eigendom wordt ingebracht en/of men ge- zamelijk gaat pachten, vloeien de melkquota van beiden samen tot een quotum. indien deze maatschap later uit elkaar valt krijgt ieder een melk quotum naar rato van de grond die hij uit de maatschap krijgt. Konklusie a. de grond is een middel om het quotum te verdelen. b. het melkquotum staat in verband met het eigendomsrecht of het gebruiksrecht op de grond. c. denk goed na en weeg alle kon- sekwenties goed af vóór u als melkveehouder een grondtran- saktie doet. d. informeer en vraag vooraf advies bij uw SEV-er(ster) of uw DBH wat er kan gebeuren. e. meldt grondtransakties bij de DBH indien u melkveehouder bent. J. Markusse Natura beloningen zijn vergoedingen die niet in geld worden genoten. Hiervan zijn meerdere voorbeelden te geven zoals: de auto en de tele foon van de zaak, de dienstkleding, kost en inwoning, laag rentende lening van de werkgever etc. Al deze vergoedingen vallen onder het begrip loon voor de loonbelasting. Naar aanleiding van Kamervragen heeft de Staatssekretaris van Finan ciën een nota over de waardering van beloningen in natura doen opstellen en deze aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden. Allereerst worden hierin de huidige wettelijke bepalingen betreffende de waardering van natura-beloningen beschreven. In beginsel moeten deze worden gewaardeerd op de waarde die in het ekonomisch verkeer hier aan wordt toegekend. In bijzondere gevallen wanneer het niet gebruike lijk is de beloning te gelde te maken wordt maximaal de besparing als loon gerekend. Hierbij mag u b.v. denken aan het "gouden" horloge bij jubilea of afscheid. Of wat de laatste tijd ook meer gebruik is geworden de reis voor twee personen naar één of ander verre bestemming. Omdat het besparingskarakter hier nauwelijks een rol speelt (een horlo ge heeft men al en de jaarlijkse va kantiereis is ook gemaakt) blijven deze voimen van beloning (groten deels) buiten de heffing van de loonbelasting. Dit tot verdriet van de Staatssekretaris van Financiën die in zijn nota konstateert, dat het toe kennen van gratifikaties in natura met een luxe karakter aan de werk nemer in verband met door hem ge leverde bijzondere prestaties meer in zwang is geraakt. Hij is voornemens in een schrijven aan de belasting dienst enkele handreikingen te geven voor de vaststelling van de waarde van gratis vakantiereizen. Hoe déze zullen luiden is nog onbe kend. Wel is in de nota bekend gemaakt dat bij gratis telefoon gedacht wordt aan een belastbaarheid van ƒ20,— per maand, terwijl de waarde van gratis dienstkleding op nihil gesteld kan worden. Ook het zogenaamd therapeutisch meeëten door verplegend en verzor gend personeel kan op grond van het niet willen bevoordelen van de werknemer op deze wijze in de on belaste sfeer blijven. Het is te hopen dat de in de nota gedane toezeggingen op korte ter mijn worden omgezet in wettelijke bepalingen waardoor de praktijk ver lost is van het geharrewar over de be lastbaarheid van relatief kleine be- dragen. B. Veerbeek CHAMPAIGN - In de VS bestaat grote belangstelling voor een konsert met grote namen dat op 22 september in het stadion van de Universiteit van Illinois wordt gehouden ten bate van de nood lijdende Amerikaanse boeren. Bij de manifestatie, die in navolging van de konserten voor hongerend Afrika "Farm Aid" is gedoopt, komen onder meer B.B. King, de Beach Boys, Billy Joël en Bob Dylan op de bühne. Een opmer kelijk groot aantal van de kaart jeskopers verklaarde dat de pro blemen van hun agrarische me demens hen eigenlijk een zorg zijn, en dat zij gewoon zin hebben in een ouderwets konsert met hun jeugdidolen. (Binnenhof) Het Produktschap voor Zuivel is ge reed met de berekening van de melkkwota voor 1985-1986. Het is thans doende, de melkveehouders op de hoogte te brengen van de hoeveel heid melk die ieder van hen in deze heffingsperiode mag afleveren zonder dat daarover de superheffing ver schuldigd is. Aan het einde van de eerste week van september is een begin gemaakt met de verzending van de schriftelijke mededelingen ter zake. Verwacht mag worden dat alle melkveehou ders voor 13 september zö'n mede deling zullen hebben ontvangen, be halve degenen wier kwotum voor 1984 -1985 nog niet definitief is vast gesteld. Ook aan hen zal echter zo spoedig mogelijk bericht worden gestuurd over de omvang van hun kwotum voor het lopende heffings- jaar. Brinkman, het grootste Nederlandse toeleveringsbedrijf voor de tuinbouw, heeft bij haar honderdjarig jubileum het predikaat "koninklijk" toegekend gekregen. Dit is op donderdagmiddag 5 september bekendgemaakt tijdens de receptie van het bedrijf in de groenteveiling Westland-Zuid te 's- Gravenzande. Onder de genodigden bij het officiële gedeelte was onder anderen een be kende naamgenoot van het bedrijf, minister Brinkman. De bewindsman van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) onthulde tevens het nieuwe beeldmerk van het bedrijf. Algemeen direkteur H. Brinkman sr. gaf in zijn inleiding tijdens de recep tie aan nog veel perspektief te zien voor de toekomst. "De tuinbouw- sektor is bezig aan een tweede jeugd", zei hij. "Na de geweldige ex pansie in de jaren zestig en zeventig en de korte inzinking in het begin van de jaren tachtig is er nu sprake van een hernieuwde opleving. We zien volop diepte-investeringen die leiden tot toepassing van moderne technieken om nog meer en nog be ter per oppervlakte-eenheid te kun nen produceren". Het bestuur van het Landbouwschap heeft woensdag een uitspraak ge daan over de toepassing van het nieuwe EG-struktuurbeleid in ons land. Dat gebeurde precies een dag voor de besluitvorming hierover in het bestuur van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Land bouw. Het nieuwe struktuurbeleid biedt aanzienlijk minder mogelijk heden dan de vroegere struktuur- richtlijnen. Zo zijn beëindigingsre gelingen en ruilverkavelingen uit het Europese steunpakket geschrapt. Het verdwijnen van het beëindi- gingsbeleid beschouwt het Land bouwschap als een ernstige tekort koming, maar naar verwachting zal de beëindiging via de diskussie over het zogenaamde groenboek binnen afzienbare tijd toch weer aan de orde komen. Jonge agrariërs In het nieuwe EG-struktuurbeleid ligt het aksent vooral op inkomens verbetering en inkomensstabilisatie via zogenaamde bedrijfsverbete- ringsplannen. Het Landbouwschap vindt dat dit voor Nederland ver taald moet worden in het wegnemen van knelpunten in de bedrijfsvoering ên in een startsteun voor jonge agra riërs. Wat de knelpunten betreft denkt het Landbouwschap aan mestproblemen, energiebesparing, betere arbeidsomstandigheden, automatisering, bedrijfsverplaatsing, overschakeling op nieuwe teelten, kavelruil en herstel van schades door kalamiteiten. Voor dit doel biedt de EG rentesubsidies gedurende vijf of zes jaar. Overname steun Daarnaast wil het Landbouwschap jonge bedrijfshoofden (tot 35 jaar) gebruik laten maken van een moge lijkheid tot rentesubsidie voor het overnemen van een bedrijf. Gedacht wordt aan 2,5 procent over maksi maal f 150.000,- gedurende vijf jaar. Er moeten daarbij wel eisen worden gesteld aan de levensvatbaarheid van het bedrijf, aan het hoofdberoep en aan het eigen vermogen. Het Land bouwschap verwacht dat per jaar tot 600 jonge boeren van de overnames^ teun gebruik zullen maken. Er is dan in totaal een budget nodig van 10 A 15 miljoen per jaar. Op 15 mei 1962 trad bij het toenma lige C.A.R. - Zevenbergen de heer A. Peeters in dienst als hulp-assistent in het rayon Roosendaal en als mede werker ten behoeve van het onder zoek op de proefvelden, die toen nog onder het konsulentschap vielen. Wanneer we zijn militaire diensttijd meerekenen betekent dit, dat hij op 26 september a.s. 25 jaar in over heidsdienst is. Als specialist wordt hij overal zeer gewaardeerd. Door zijn grote kennis, lange ervaring en praktisch inzicht heeft hij zich op zijn gebied een vooraanstaande plaats verworven' Hij is een zeer goed organisator van allerhande demonstraties met werk tuigen, maar ook van ploegdemon- straties. Ook het kursuswerk is bij hem in goede handen. Zo verzorgt hij al jarenlang het onderdeel tech niek van de kursussen "Spuiten in de Landbouw". Voegen we hier nog aan toe zijn inzet bij de voorlichting aan loonwerkers, dan krijgen we als to- A. Peeters taalbeeld een specialist, die met veel inzet, kunde en liefde voor zijn werk zich van zijn taak kwijt. We willen zijn jubileum dan ook ze ker niet onopgemerkt voorbij laten gaan, maar iedereen van harte uit nodigen op zijn receptie op donder dag 3 oktober a.s. van 15.30 - 17.00 uur in Hotel Van der Hooft, Markt 8 te Zevenbergen, die we hem samen met het bedrijfsleven willen aanbie den. De konsulent voor de Akkerbouw en de Tuinbouw, ir. J.A. van den Berg Vrijdag 13 september 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 3