m gropatax V arkensproefbedrijf in Sterksel opent haar deuren 9Czlm Zoek een betere zomer in het buitenland.. Inhoud In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen. R Accountantsunie (boekhoudburo) der Z.L.M. tel. 01100 - 15710 (Goes) tel.01180- 11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665 - 2604 (St. Annaland) tel.01110- 6051 (Zierikzee) TERNEUZEN: woensdag 18 september in Grand Hotel Rotterdam NIEUWENDIJK: donderdag 19 september a.s. 11.00 - 12.00 uur, Cafe de Pelikaan. Onderlinge Verzekeringsmaatschappij van de ZLM -Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes lel. 011(H)- 24000 Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur. de heer J. Vroegop. Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de Z.L.M. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838, G. Stap, tel. (voorlopig) 01100 - 21010, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. A.W. de Landgraat, tel. 01100 - 23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren Mevr. L. Huisman, tel. 01100 - 30747, rayon Zeeland, A. Lindenbergh, tel. 01651 - 2082, rayon Bra.bant Mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, tel. 01685 - 2338, rayon Bra bant Rayon Zeeuws Vlaanderen: tijdelijke waarneming door collega SEV'ers, te bereiken via ZLM Goes, tel. 01100 - 21020 De hierboven vermelde telefoonnummers zijn de privénummers van de voorlich(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100 - 21010 of in Zevenbergen, tel. 01680 -27921. Uitstel Nationale Ploegwedstrijden Het slechte weer van afgelopen zo merseizoen en de daarmee gepaard gaande verlate oogstwerkzaamheden hebben het bestuur van het Natio naal Ploegkomité genoodzaakt om de Nationale Ploegwedstrijden, die gepland staan op 6 en 7 september a.s., uit te stellen. Enerzijds zal het terrein, dat be schikbaar is gesteld door het haven schap Vlissingen, nog niet beschik baar zijn. Anderzijds zijn de meeste deelne mers door de late oogst dusdanig druk op de geplande data dat een aantal van hen zeker niet mee kan doen. Het Nationaal Ploegkomité vindt, dat een wedstrijd voor agrarische jongeren, waaraan misschien de helft niet mee kan doen vanwege boven- genoemderedenennietdoorkangaan. De nieuwe data voor de Nationale Ploegwedstrijden zijn vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober. Organisatorisch heeft het uitstel ook nogal wat gevolgen. Daarom gaan wij ervan uit, dat alle deelnemers en iedereen die zijn medewerking toe gezegd heeft voor 6 en 7 september ook op 4 en 5 oktober aanwezig kan zijn. Iedereen die op 4 en 5 oktober ver hinderd is willen wij vragen dit zo spoedig mogelijk aan het sekreta- riaat door te geven. Onderzoek te velde en voorlichtingsavond Sluis/ Oostburg In verband met het maken van di verse deelplannen zullen medewer kers van de Grontmij in het ruilver- kavelingsgebied Sluis-Oostburg eni ge onderzoekswerkzaamheden te velde uitvoeren. De agrariërs in dit gebied wordt verzocht hun welwil lende medewerking hierbij te verle nen. De voorlichtingsavond over de ze materie, die gepland was op 16 september, is verschoven naar 26 september. Deze avond zal worden verzorgd door de Landinrichtings- dienst. Van 3 tot 275 pk op Zeeuwse ploegkampioenschappen Op zaterdag 14 september a.s. zal op een terrein van de Kon. Mij. "de Wilhelminapolder" gestreden worden om de titel "Zeeuws Ploegkampioen 1985" in de kategoriën Rondgaande ploegen en Trekker-wentelploegen 2- en 3-schaar. Aan deze wedstrijden zal deelgeno men worden door 21 ploegers, gese- lekteerd uit de verschillende regio- wedstrijden. Verder zal meegeploegd worden met paarden, nl. een 3-span en met een staaltje van onze moderne techniek: een 4-wielig aangedreven trekker van 275 pk met een achtscharige ploeg. Het terrein is gelegen aan de Lange- weg te Wilhelminadorp (richting Wolphaartsdijk). De aanvang der wedstrijd is 12.30 uur. Bezoekers kunnen de wedstrijd gratis bijwonen en kunnen aktief deelne men aan de wedstrijd door middel van een totowedstrijd. Demonstratie "spitmachines" te Wilhelminadorp Op woensdag 25 september a.s. zal op het landbouwbedrijf van de Ko ninklijke Maatschap de Wilhelmi napolder bij Goes een erkende de monstratie met spitmachines plaats vinden. Tijdens de demonstratie zul len vrijwel alle in ons land voorko mende spitmachines worden ge toond; zowel roterende types als ty pes met krukasaandrijving De demonstratie vindt plaats op bie- tenland van 35 tot 45% afslibbaar. Er zal worden gewerkt in twee kate goriën, te weten: - spitten op "wintervoor" - spitten, zaaibedbereiding en tar we zaaien in één werkgang Deze groepen zullen na elkaar de monstreren. De zaaibedkombinaties zullen daarbij het spitten kombine- ren met een eventuele ekstra grond bewerking en zullen zaaien in één werkgang. De maksimale spitdiepte bedraagt 25 cm. Het demonstratieperceel ligt aan de oostelijke zijde van de weg Goes - Zierikzee richting Wilhelminadorp. De demonstratie begint om 13.00 uvr en eindigt om ongeveer 16.00 uur. De uitsteldata zijn: vrijdag 27 sep tember en woensdag 2 oktober a.s. Inlichtingen over eventueel uitstel zijn op de demonstratiedag verkrijg baar bij het Konsulentschap voor de Akkerbouw in Barendrecht, telefoon 01806- 14166. Open maisdemonstratievelden Dries Zaden B.V. heeft traditiege trouw een aantal maisdemonstratie velden aan laten leggen. Hierop zijn alle maisrassen uit de officiële Ras- senlijst 1985 ingezaaid. De velden liggen verspreid over het hele maisgebied en zijn vanaf nu tot de oogst voor iedereen vrij toegan kelijk. De lokaties zullen op diverse wijzen worden bekendgemaakt. Ze bevinden zich te Roosendaal (Rucp- hensebaan), Baarle Nassau (Hoog- stratensebaan), Boxtel (bij F. Swin- kels, aan de Kempseweg), Eerde (provinciale weg Eerde-Schijndel) en te Asten (Heesakkerweg). Open dagen Bejo Zaden De Open Dagen van Bejo Zaden vinden aan de Westelijke Randweg te Noordscharwoude plaats en wel van dinsdag 24 t/m zaterdag 28 sep tember a.s. (10-17 u.). Op dit proef veld is een uitgebreide en interes sante rassenkollektie te bezichtigen van de volgende soorten groenten: Sluitkool, boerenkool, chinesekool, spruitkool, andijvie, groenlof, rood- lof, koolrabi, kroten, peterselie, prei, bleek-, snij- en knolselderij en spi nazie. Het omvangrijke wortel- en uienassortiment zal op marktkramen en in de tent worden uitgestald. Tevens zullen enige mechanisatiefïr- ma's hun nieuwe ontwikkelingen la ten zien. UTV-dagen Al sinds jaar en dag vormen de Utrechtse Vee- en Paardendagen (de bekende UTV-dagen) een schitte rende synthese tussen enerzijds de fokkerij (de producentenkant van de viervoeter) en anderzijds de sport (de gebruikerskant). Deze unieke kom- binatie staat aan de basis van een uiterst veelzijdig, tweedaags hippisch evenement dat zich op 20 en 21 sep tember zal afspelen in en om het komplex van de utrechtse veemarkt hallen. Er is nauwelijks een discipline met paard of pony te bedenken, die niet aan bod komt tijdens het non-stop programma van vrijdagmorgen 9.00 uur tot vrijdagavond 23.30 uur en van zaterdagmorgen 9.00 tot zater dagmiddag 18.00 uur. Moge er dan een lichte nadruk liggen op de aan gespannen nummers (met het unieke nederlandse tuigpaard, het al even unieke friese ras en de hackney's) ook de liefhebbers van de spring- en dressuursport of het bestgaande rij paard, c.q. pony, komen ruimschoots aan hun trekken. Jaarlijkse ploegwedstrijd West Zeeuws-Vlaanderen Op zaterdag 28 september a.s. orga niseert RAK - West Zeeuws Vlaan deren de jaarlijkse ploegwedstrijd om het ploegkampioenschap van West Zeeuws-Vlaanderen. Aanvang 13.00 uur. Door de heer J. Dieleman wordt een perceel beschikbaar gesteld. Dit is gelegen aan de Sluissedijk. Komende vanuit de richting Oost burg gaat men in Zuidzande linksaf, alwaar door middel van borden de weg wordt aangegeven. De ploegdemonstratie zal dit jaar verzorgd worden door Fa. Dhont uit Nieuwvliet. Door het bedrijfsleven en de RAK zijn aantrekkelijke prijzen beschik baar gesteld. De jury bestaat uit 6 personen, zodat men een objektief beeld krijgt van het geleverde ploegwerk. Opgave bij: M. van Vooren 01178-1644 en P. Hermans 01177-1959. Opgave is mogelijk tot uiterlijk 23 september a.s. Wij hopen veel deelnemers te mogen begroeten. Ierland, 19-26 september, 8-daagse vliegreis, rondreis vanuit Dublin via het zuidelijk en westelijk gedeelte van de Ierse Republiek. Door het milde klimaat is september een prachtige maand. Interessante agra rische bedrijven. Kreta, 3-10 oktober, 8-daagse vliegr eis naar een zon-overgoten zeer boeiend eiland. Bezoeken aan oud heidkundige - en agrarische objec ten. In het najaar... Moezeldal, 21-25 oktober, 5-daagse busreis Wenen, 30 oktober - 3 november, 5 daagse vliegreis Londen, 1-4 december, 4-daagse trein/boot/busreis Voor uw aanmelding, voor nader overleg of voor de brochure Agrari sche studiereizen kunt u bellen naar het Secretariaat van Agrarische stu diereizen mevrouw L. Deumer Roermondsplein 20, 6811 JN Arn hem, 085-512087. EVO-voorlichtingsbijeenkomsten over vervoer en logistiek Onder het motto "Vervoer en logis tiek" zal de EVO, Algemene Verl aders- en Eigen Vervoer Organisatie, dit najaar een reeks voorlichtingsbij eenkomsten houden die de goede renstroom en de daarbij behorende technische toepassingen behandelen. Deze voorlichting vindt plaats in verschillende provincies en tijdens de nationale vakbeurs Logistica, die wordt gehouden van 25 t/m 29 no vember in de Jaarbeurs te Utrecht. Informatie 079 - 414641. Op het varkensproefbedrijf "Zuid en West-Nederland" te Sterksel wordt al ruim 15 jaar praktisch on derzoek ten behoeve van de var kenshouderij verricht. Veelvuldig wordt het bedrijf middels ekskursies bezocht. Om aan deze grote belangstelling tegemoet te komen en om de individuele var kenshouder ook in de gelegenheid te stellen het proefbedrijf te bezichti gen, worden er open dagen georga niseerd van 17 t/m 20 september 1985. Deze open dagen worden georgani seerd door de regionale konsulent- schappen voor de Varkens- en Pluimveehouderij te Tilburg, Roer mond en Gouda in samenwerking met de Provinciale Gezondheids dienst voor Dieren en de Werkgroep Mestproblematiek van de NCB. Varkenshouders in West-Nederland, Zeeland en West-Brabant zullen een uitnodiging ontvangen voor 17 sep tember, varkenshouders in Midden- en Noordoost-Brabant voor 18 sep tember en varkenshouders in Zui doost-Brabant en Limburg voor 19 september. Op 20 september worden voorlich ters van handel en industrie ver wacht, evenals veterinairen en lera ren van het agrarisch onderwijs. U bent van harte welkom op 17 t/m 20 september tussen 10.00 en 16.00 uur. Het Varkensproefbedrijf is ge vestigd op de Vlaamseweg 17 te Sterksel. Op de plattegrond staat aangegeven hoe u Sterksel kunt be reiken. Tot ziens op de open dagen! Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28. 4461 AJ Postbus 21 16, 4460 MC Goes (01100)21010) Stationslaan 4. 4761 BG Postbus 17. 4760 AA Zevenbergen (01680-27921) Redaktie Mr J Oggel. hoofdredaktie tel huis 01100-20228 J Wierenga. eind redaktie tel huis 01 102-3993 Marijke Schipper de Ruijter red. assistente Adressering en abonnementen: Vermelding op adresbandje onder lidno. (Voor leden en losse abonnementen) Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010. tst. 12 Vermelding op adresbandje onder lidnr. (Voor donateurs) Polisafdeling O V M -Goes telefoon 01100-24000 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V. Nassaustraat 1 3 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Pag. 4 en 5. Op de "verzekerings pagina's wordt o.m. gemeld dat ons rijgedrag er niet beter op is geworden met gevolg relatief veel schade. U wordt opgeroepen toch vooral voorzichtig te zijn. Neem geen risico's! Pag. 6. De direkteur van de Landbouwpraktijkschool in Schoondijke ir. Roest heeft "zijn" school verlaten. Een man zo bleek uit de toespraken die in al zijn bescheidenheid erg veel heeft gedaan voor deze unieke vorm van beroepsonderwijs. Pag. 7. De aardappeltelers aan gesloten bij de C.V.T. Schou wen-Duiveland kunnen sinds kort beschikken over een nieuwe opslagloods. Daarmee is hun to tale opslagkapaciteit gekomen op 20.000 ton. Pag. 8. Tijdens de vergadering van het hoofdbestuur van de ZLM is nog eens weer onder streept dat het Brussels (graan)beleid de akkerbouwers veel geld gaat kosten. Pag. 9. Een deel van de afgestu deerden aan de LH zal in de toe komst moeilijk een arbeidsplaats kunnen vinden. Pag. 10. In de tuinbouw gaat men op korte termijn beschikken over een spuitrobot. Pag. 11. Voor onderhoud van kleine landschapselementen is nu konkreet een subsidie beschik baar. Pag. 12. Informatie over bloemen en planten die van schaduw hou den. Pag. 13. Reisindrukken over de landbouw in China. Pag. 15. De rundveehouderij heeft nu een takorganisatie^ voor de automatisering Pag. 17. De koe centraal. 2 Vrijdag 13 september 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 2