Zaadteelt onder glas raakt op Tholen ingeburgerd TUINBOL! WKLANKEM Veilingklok Tilburg wordt stopgezet Bloemkool en snijbonen bieden perspektief Sombere verwachtingen in bloemzaadteelt Tweeën Serieus Lid AVEBE zet wegens regen twee fabrieken stil Hoewel we het hier op WALCHE REN ook met een zomer met weinig zon en veel neerslag moeten stellen kunnen de meeste van ons toch niet spreken van vele missers door het slechte weer. Wanneer we eens een kijkje gaan nemen bij de kollega's in het noorden van het land dan kunnen we rustig stellen dat het hier goed is. Sla drijvend in het water en "verzo pen" bloemkool komt hier toch nau welijks voor. Schreef ik de vorige keer dat de groenteprijzen op "vakantie" waren, achteraf is gebleken dat die maar van korte duur is geweest. De prijzen zijn gauw in de lift gekomen. We kunnen stellen dat de prijzen voor alle pro- dukten - behalve tomaten - redelijk goed zijn. Uitschieters naar boven zijn op het ogenblik de bloemkool en snijbonen. Het zijn juist de gewassen die voor onze telers ook in de toe komst wel het meeste perspektief zullen blijven geven. Ik doel hiermee ook met name op de volle gronds snijbonen. Hoewel geen gemakke lijke teelt is dit een gewas dat een hoog saldo op kan brengen. Tot af gelopen week is er op Walcheren winterbloemkool uitgeplant. Het is nu echt te laat om nog verder te gaan met dit werk. Mijns inziens is er bij enkele telers toch al aan de late kant geplant. Want wanneer we een perceel ge plant in de le week van augustus vergelijken met een perceel uit de 3e week dan is er al een behoorlijke achterstand, die in feite niet zo ge makkelijk meer is in te halen. De aanslag heeft in ieder geval geen parten gespeeld; iedereen had voch tige grond. De onkruidbestrijding in dit gewas zal nu de aandacht vragen. Er worden doorgaans goede resulta ten bereikt met 1 kg simazin met eventueel 5 1 propachloor per ha. De planttijd van de meeste andere ge wassen is nu ook verstreken. Met sla kan het nog maar de rest wordt toch wel te laat. Witlofwortelen voor de vroege trek zijn er hier voorzover ik kan overzien nog niet gerooid. Dit zal echter niet zo lang meer op zich laten wachten. De wortels die te velde staan zijn over het algemeen aan de matige kant en ze vertonen nog geen spoor van rijping. De ervaren witloftrekker zal hier wel voldoende opletten maar één ding is zeker, wanneer er maar iets aan het uitgangsmaterieel man keert dan zal het resultaat altijd tegen vallen. De telers lijken op het ogenblik wat uitgepraat over de op handen zijnde sluiting van onze veiling. Het werk dat voor de sluiting echter verzet moet worden, gaat gestaag door, on ze bedrijfsvoorlichter heeft zoveel mogelijk alle bedrijven bezocht en gepolst wat de plannen en ideeën zijn in de komende jaren. We zijn be nieuwd wat voor resultaten dit naar voren zal brengen. Hopelijk zullen we er spoedig wat van vernemen. Verheugt zijn de meeste telers dat er een goed transportbedrijf is bereid gevonden het vervoer met regelmaat te verzorgen voor een zeer schappe lijk tarief. Wanneer ons veilingbestuur nu nog een goe^e koper voor het komplex de hand kan drukken dan zal het na even wennen misschien toch nog wel mee vallen. Snijbonen: Voor de vollegrondsteler op Walcheren een gewas om mee door te gaan Spaanse regering start groot irrigatieprojekt in Huelva Het Spaanse Ministerie van Landbouw heeft onlangs het groene licht gegeven voor een nieuw irrigatieprojekt bij Chanza in de regio Huelva, Zuid-Spanje. Het gaat om een oppervlakte van 13.500 ha met de mogelijkheid het later uit te breiden tot 25.000 ha. De kosten, die geheel door de Spaanse regering betaald zullen worden, zijn begroot op 7,2 mil jard Peseta's (144 min gld.). Men schat dat de gehele realisatie van het projekt ca. 6 jaar in beslag zal nemen. Volgens de huidige plan nen zal de geïrrigeerde opper vlakte als volgt benut worden: 41% citrus, 21% aardbeien, 18% perziken en 20% groenten. Na een aarzelend begin geduren de enkele jaren, een sterke uit breiding in 1984 en een voortzet ting hiervan in 1985, is de zaad teelt onder glas in Tholen niet meer weg te denken. Integendeel, de belangstelling hiervoor neemt toe, zij het niet meer in dat tempo als in 1984. De teelt is dan ook niet geheel vlekkeloos verlopen. Er zijn door gebrek aan voldoen de kennis en als gevolg van on voldoende voorlichting door de zaadfirma's, fouten gemaakt. Het areaal bloemzaad onder glas nam daardoor dit jaar wat af maar door toename van de sla zaadteelt ligt het totale areaal toch nog iets hoger dan vorig jaar. Sommige telers haakten af, an deren breidden uit zodat er op den duur een vaste kern ontstaat. Toch zeker bij de ervaren telers zijn er dit jaar betere resultaten te verwachten. De voorwaarden waaronder wordt geteeld is verschillend. Er zijn voorbeelden van een vaste prijs per m2, anderen genieten een garantieprijs plus bij over schrijding hiervan een bedrag per kg. schoon zaad en weer anderen uitsluitend een vergoeding per gewicht schoon zaad. Telers met wat meer ervaring en bij een gewas met een redelijke oogstzekerheid, kiezen denk ik op den duur, indien dit mogelijk is, voor het laatste. Het werkt sti mulerend hetgeen de zaadop brengst positief kan beïnvloeden waardoor het financieel voor de teler nog aantrekkelijker wordt. De zaadteelt onder glas verdringt voor een deel de tomatenteelt. Daar de kostprijs voor tomaten vrij hoog ligt en de financiële re sultaten van deze herfstteelt, toch zeker dit jaar, vaak teleurstellend is, kan als gevolg hiervan volgend jaar in deze regio van telerszijde meer belangstelling voor de zaadteelt worden verwacht, 't Is echter net als met een huwelijk, hiervoor moet je met je tweeën zijn. In dit geval moeten dus de zaadfirma's voldoende aanbod hebben om hierop in te kunnen spelen. Als de resultaten, niet al leen kwantitatief maar vooral ook kwalitatief, beter worden, kun nen de telers mogelijk indirekt teeltuitbreiding bevorderen, door verspreide teelt van elders met uiteraard de medewerking van de zaadfirma's naar hier te halen. Het moet m.i. ook voor de firma's interessant zijn om de teelt cen traal bijeen te hebben. Tegen de zaadfirma's zou ik wil len zeggen, neem de Tholenaars serieus, want dat zijn ze. Niet al leen serieus maar ook betrouw baar. Als U teelttechnisch wat helpt en ze van goed plantmate- riaal of zaaizaad voorziet, zit de teelt in goede handen. TEELT IN THOLEN; EEN GE RUSTSTELLENDE GEDACH TE VOOR U EN ZEKERHEID VOOR UW BEDRIJF. De zaadteeltstudieklub waakt ook over Uw belangen, door steeds betere, voorlichting aan haar leden en door proefveldon- derzoek. Tegen de zaadtelers die nog geen lid zijn zou ik willen zeggen; U benadeelt hierdoor U zelf. Voor lichting en onderzoekresultaten worden in brochurevorm alleen aangeboden aan onze leden en alleen de leden worden persoon lijk uitgenodigd voor onze voor lichtingsbijeenkomsten en eks- kursies. Op den duur zullen beter voorge lichte telers bij de firma's de re putatie gaan genieten, tot de be tere telers te behoren. Laatst stond er in het Z.L.M.-blad te le zen, dat de zaadteeltstudieklub "Eiland Tholen" in die enkele ja ren van haar bestaan was uitge groeid tot een hechte organisatie. Als U hier ook toe wilt behoren, zet dan Uw reeds sluimerende voornemens om in daden en meldt U nu aan als lid. Bel hiervoor 01662-2839 of geef U op aan één onzer bestuursleden. D.L. Koppenhol Zaadteeltstudieklub "Eiland Tholen" Hoewel we het hier op THOLEN vergeleken met andere delen van Ne derland naar men leest en hoort wat gunstiger getroffen hebben met de hoeveelheid regen die er gevallen is, zal er toch gezien de aard van de ge wassen die hier geteeld worden be hoorlijk wat schade ontstaan. Hoe groot die zal zijn hangt voor een aan tal gewassen nog af van het weer in de maand september. Enige gewassen zoals b.v. erwten kan men al voor een groot deel als verloren beschouwen. Van verschillende zaadteeltgewassen zal de opbrengst zeer laag zijn, de zetting van de bloemen is met dit weer over het algemeen bijzonder slecht. Enkele bloemsoorten kunnen er wat beter tegen of zijn er wegens hun bloeitijd tijdens de enkele weken goed weer in juli gunstiger doorge komen zodat men hier nog wel goede opbrengsten van verwacht. De schraalste gewassen komen er dit jaar het beste af. Het is een bekend maar vooral nu opvallend verschijn sel dat wanneer hetzij door weinig stikstof in de grond of door andere oorzaken zoals droogte, de vegeta tieve groei dus gewasvorming traag is de generatieve groei oftewel bloei en vruchtzetting beter verloopt. Met veel nat weer zoals dit jaar komt men er wel achter dat men in de zaadteelt voorzichtig moet zijn met stikstof. Dit weet men natuurlijk niet van te voren zodat men bepaalde normen aan moet houden als basisbemesting en vooral met een overbemesting van stikstof voorzichtig moet zijn. Toch kan ondanks de tamelijk zware ge wassen violen indien men ze gezond kan houden de zetting tijdens enkele weken goed weer nog wonderen doen zodat alle hoop nog niet opge geven moet worden. De opbrengstverschillen die bij zaadteeltgewassen zo ver uit elkaar liggen zullen dit jaar door de om standigheden zeker niet minder zijn. Ook nu weer speien ziekten en pla gen bij een aantal gewassen een rol Bij velen kwamen ze als een onaan gename verrassing. Door slechts en kele telers werden ze met snel ingrij pen aangepakt. In het bloemzaadge was lavatera bijv. greep een phytop- thora achtige schimmel zeer snel om zich heen. Zonder bespuiting met ri- domil en maneb leidde dit tot een totale aantasting van het gewas. De bespuiting aangaande de wormaan tasting in chrysanten heeft geen re sultaten gehad, zodat men hier van de ergst aangetaste percelen weinig verwachting heeft. Men zal toch moeten proberen in de toekomst dit soort ziekten en plagen te voorko men door een tijdige onderkenning en met een bespuiting met een ef- fektief middel. Wanneer de zaadteelt zich op deze tamelijk grote schaal in ons gebied blijft voortzetten dan zal men steeds meer met dit soort kwa len gekonfronteerd worden. Daarom is voorlichting en onderzoek op dit gebied van groot belang. Daar dit nog in de kinderschoenen staat zal er een goed overleg moeten zijn tussen de telers onderling maar ook met de meeste vertegenwoordigers die op dit gebied meer ervaring hebben. De slakkenbestrijding verdient met dit natte weer ekstra aandacht vooral op pas ingezaaide percelen winterbloe men waar de schade enorm kan zijn. De zaadteelt onder glas ziet er mo menteel wat hoopvoller uit. De oogst van het slazaad is begonnen en zal door de uiteenlopende plantdata en verschillende rassen de gehele maand september doorgaan. De op brengst lijkt goed te worden. De bloemen staan er vrij goed op terwijl de zaadzetting ook goed is. Ook hier zal het weer in de maand september van belang zijn voor het goed slagen van de teelt. Het water geven staat voor deze teelten nog ter diskussie al is men er het wel over eens dat men vlugger teveel geeft dan te weinig. Slazaad heeft wanneer het eenmaal aan de gang is in het geheel geen beregening meer nodig. Wanneer men de ontwikkeling van deze soms hoogopgaande gewassen bekijkt dan kan dit gewas kennelijk voldoende vocht in diepere lagen vinden zodat water geven alleen maar schadelijk is. Bij andere teelten zal men zelf de gulden middenweg moeten zien te vinden tussen groei en bloei. Dit is erg moeilijk omdat men er nog zo weinig vanaf weet. Ook hier is voor lichting en overleg in studieklubver- band onontbeerlijk. De fabrieken van het Oostgro ninger aardappelzetmeelkonsem AVEBE in Oostermoer en In de Krim zijn door dit konsern uit produktie genomen omdat als gevolg van de regenval landbou wers de fabrieksaardappelen nog niet binnen hebben kunnen ha len. De twee andere fabrieken van AVEBE in Foxhol en in Te- rapelkanaal draaien nog wel. Volgens een woordvoerder van het aardappelzetmeelkonsem kunnen de meeste boeren door de voortdurende regenval van de laatste weken het veld niet op om te rooien hoewel afgelopen maandag de najaarskampagne is begonnen. De fabrieken in Oos termoer en De Krim zijn wel in staat van paraatheid en kunnen onmiddellijk weer opgestart wor den wanneer het weer beter wordt. Ondanks het tijdelijk stopzetten van de produktie bij beide fabrieken verwacht AVE- BE wel dat de hele oogst - naar schatting 2,3 miljoen ton aardap pelen - binnen zal worden ge haald. Wanneer het in september mooi weer wordt dan kan alles nog. goed komen. "Zo niet dan zou het een katastrofe kunnen worden", aldus een woordvoer der van AVEBE. Dat de aardap pelen nu wat langer in de grond blijven heeft volgens hem als voordeel dat het zetmeelgehalte nog wat kan toenemen. Maar dat de fabrieken nu niet kunnen draaien is volgens hem een scha depost omdat de vaste kosten van die fabrieken wel gewoon door gaan. Na driejaar intensieve samenwerking tussen veiling NCB en Bloemenvei ling Westland zullen de veilaktivitei- ten op het veilpunt in Tilburg bin nenkort worden beëindigd. Dit zijn de besturen van de beide veilingen on langs overeengekomen. Naar ver wachting zal de veilingklok in Tilburg eind 1985 worden stopgezet. Veiling NCB te Tilburg is in 1982 gestart met de samenwerking met Bloemenveiling Westland. Doelstel ling van deze samenwerking was versterking van het veilpunt Tilburg en, bij gebleken vooruitgang, de bouw van een nieuw veilinggebouw. Zowel de omzet als het aantal aan voerders en kopers bleven op veiling Tilburg echter gelijk. Daarnaast bleek dat aan aanvoerzijde een vers nelde specialisatie plaatsvond. Er werd uitgeweken naar een grote ex portveiling, omdat een kleine, regio nale veiling geen optimale afzet kan bieden. Door het stopzetten van de klok worden de overige aktiviteiten op veiling Tilburg niet bedreigd. De huidige cash carry zal op identieke wijze worden voortgezet. Het assor timent wordt uitgebreid met boom kwekerij produkten in pot of contai ner. De huidige cash carryboom- kwekerij zal worden opgeheven. Ten behoeve van de aanvoerders wordt in de huidige aanvoerhal van de Bloemenveiling Tilburg een aanle- verpunt opgezet. Ook zal een fust depot van Bloemenveiling Westland op het terrein van veiling Tilburg worden gehuisvest. Vrijdag 30 augustus 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 9