Rentabiliteit van groenteteelt in open grond in 1983 sterk verbeterd Biologische plaagbestrijding duurzame methode gebleken Studiedag "Andere warmtebronnen in de tuinbouw" Veiling Delft/Westerlee veilt eerste amsoi Staande aanvoer gladiolen vanaf 1986 Start eksport Franse Golden Bloemenveiling Westland versterkt produktvoor lichting Chemische onkruidbestrijding in kool ASF Den Haag: kontrole gelegenheidswerk in belang werkgevers! De bedrijven met groenteelt in de open grond in Nederland leden in 1983 een gemiddeld verlies van 16.210,-. Dit bedrag komt overeen met 7% van de kosten. De rentabiliteit is gestegen met 18 punten ten opzichte van 1982, toen het verlies nog 25% van de kosten omvatte. Voor vrijwel alle produkten waren de prijzen in 1983 hoger dan in het voorafgaande jaar. Hierdoor was de stijging van de opbrengsten veel groter dan die van de kosten. Toch was het nivo van de opbrengsten nog onvoldoende om de kosten te kun nen dekken. Dat wordt meegedeeld door het Landbouw-Ekonomisch Instituut (LEI) bij het verschijnen van zijn jaarlijkse verslag over de rentabiliteit van de groenteteelt in de open grond. De arbeidsopbrengst van de onder nemer - d.w.z. de som van het on dernemersoverschot en de bereken Gezien de positieve resultaten van de tot nu toe ontwikkelde bestrijdings programma's verdient het onderzoek op dit terrein naar zijn oordeel dan ook een betere plaats dan nu het ge val is. Er is alle reden voor naarstig verder te zoeken naar nieuwe na tuurlijke vijanden om ook andere plagen doelmatig te kunnen bestrij den, waardoor het gebruik van che mische bestrijdingsmiddelen nog meer overbodig wordt. Ons land, zo vertelt de hoogleraar, loopt wat be treft de toepassing van biologische bestrijding duidelijk voorop in ver gelijking met andere landen, waar verschillende methoden langzamer hand op grote school worden over genomen. Zo meldt het landbouwkundig on derzoekinstituut in Zurich dat dui zend Zwitserse boeren thans ertoe zijn overgegaan hun maisvelden met een gezamenlijk oppervlak van 2.700 hektare met behulp van sluipwespen te beschermen tegen de schadelijke nachtvlinder. Prof. Van Lenteren zegt nu over vol doende argumenten te beschikken om de kritiek op biologische bestrij ding te weerleggen. Het is naar zijn mening volstrekt onjuist dat het vin den van de juiste natuurlijke vijand onbegonnen werk is en dat het on derzoek kostbaar is en de methode zeer beperkt toepasbaar. Van de on geveer 5.000 soorten natuurlijke vij anden die tot nu toe zijn onderzocht hebben er ruim 250 tot goede be- strijdingsresultaten geleid. Van 70 soorten kan worden gesteld dat ze tot een volledig succes hebben geleid, dat wil zeggen dat chemische bes trijding niet meer nodig is. Voor de andere soorten geldt dat daarnaast de vergoeding voor de arbeid van de ondernemer - bedroeg gemiddeld ƒ48.540,- (in 1982 15.090,-). Deze arbeidsopbrengst vermeerderd met het saldo van berekende en betaal de rente en de rentesubsidie vormt het ondernemersinkomen dat op 58.580,- werd becijferd. Het totaalinkomen - ondernemers inkomen met de berekende vergoe ding voor de arbeid van de gezinsle den alsmede het inkomen dat buiten het bedrijf werd verkregen - bedroeg gemiddeld ƒ77.950,- per onderne mer (in 1982 45.870,-). De gezins bestedingen waren gemiddeld 55.620,waarvan 13.830,- aan per soonlijke belastingen en premies volksverzekeringen. De besparing bedroeg derhalve 22.330,— per on dernemer. Per bedrijf kwam 80.130,- aan middelen beschikbaar, waarvan 67.130,- aan eigen midde len. Deze middelen werden als volgt hesteed: ook andere bestrijdingsmethoden moeten worden toegepast. De kosten van biologische bestrij ding, zo heeft de onderzoeker bere kend, zijn veel lager dan die van chemische middelen. Voor elke geinvesteerde gulden krijgt men er bij biologische bestrijding 30 terug. Bij chemische bestrijding zijn dat er in het gunstigste geval vijf. Als men ook de andere kosten, zoals de na delige effekten op het milieu en de In het juli-informatiebulletin van het ASF te Den Haag gaat de ASF-di- rektie in op de kontrole door het ASF op gelegenheidswerk. Zij wijst erop dat het bezoek van een buiten- dienstfunktionaris noodzakelijk is om kontrole uit te oefenen, dit in het belang van de werkgever. De direk- tie: "Het A.S.F. bestuur heeft im mers de plicht er voor te zorgen, dat van gelegenheidswerk geen misbruik wordt gemaakt. Dat kan alleen wor den voorkomen en/of vastgesteld, door het ter plaatse kontroleren van de verstrekte gegevens. Deze kontrole-bezoeken beperken zich in eerste instantie tot een verifi- katie (het nakijken) van de op de meldingsformulieren vermelde ge gevens, t.w. zijn de namen en adres sen van de gelegenheidswerkers/va kantiekrachten juist, kloppen de leeftijden en is hij/zij inderdaad, scholier, huisvrouw of student? Daarnaast wordt de loonadministra tie ingezien om vast te stellen dat de Vanaf 1 januari 1986 wordt de staande aanvoer van gladiolen op Bloemenveiling Westland verp licht gesteld. Telers wordt echter aanbevolen eerder op staande aanvoer van gladiolen over te gaan. Anderhalf jaar geleden besloot Bloemenveiling Westland de staande aanvoer van gladiolen op basis van vrijwilligheid toe te staan. Liggende aanvoer is om kwaliteitsredenen niet optimaal. Over het thema "Andere warmte bronnen in de tuinbouw" houdt de Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw (NVTL) op 22 oktober 1985 een studiedag in het Interna tionaal Agrarisch Centrum, Lawick- se Allee 11 te Wageningen. Het stookseizoen 1984/85 heeft een sterke stijging van de olieprijzen en de daarvan afgeleide gasprijzen te. zien gegeven, aanleiding voor de Gasunie om de gasprijs voor zowel de industrie als de tuinbouw aan vankelijk te maksimeren. Gebleken is dat bij een dergelijk gasprijsnivo de tuinbouw, eerder dan de industrie, bereid is te investeren in andere warmtebronnen zoals rest warmte van centrales en kolen- en houtstookinstallaties. Dat de toepas sing hiervan nog geen grote vlucht heeft genomen is waarschijnlijk ver oorzaakt door de hoge omschakel- Veiling Delft/Westerlee, een van Westlands drie grote groentevei lingen, veilde dinsdag (27 augus tus) de eerste Amsoi. Deze met paksoi vergelijkbare Aziatische bladkoolgroente is geteeld door Joop Noordam. Hij was het ook, die enkele weken geleden veiling Delft/Westerlee verblijdde met de eerste rode Batavia, een rode krullerige slasoort. Eerder werd op veiling Westland Noord een proefje genomen met Amsoi en verleden jaar veilde een volksgezondheid, en de kosten van het storten van de chemische afval- produkten meerekent, dan levert chemische bestrijding slechts een voordeel van een rijksdaalder per geinvesteerde gulden op. De kritiek dat biologische bestrijding alleen in bepaalde gebieden of in periode van werken en het ontvan gen loon met elkaar in overeenstem ming zijn. Alleen in de gevaiien, waarin, naar het oordeel van de buitendienst- funktionaris, niet of niet meer van niet verplicht verzekerd gelegen heidswerk kan worden gesproken, wordt een nader onderzoek ingesteld naar de wijze waarop en de omstan digheden waaronder wordt gewerkt. Dit om eventuele twijfels ten aanzien van de verzekeringsplicht uit te slui ten. Ook de gelegenheidswerkers zelf worden in het kader van dit onder zoek gehoord. Er moet immers vast komen te staan dat de verstrekte ge gevens juist zijn. Willen wij over en weer - werkgevers en bestuur A.S.F. - met het begrip "gelegenheidsarbeid" goed kunnen werken, dan is een korrekte melding, een juiste invulling van de gegevens en een goede verantwoording van de vertoonde bedragen een absolute De staande aanvoer van gladio len op containers met water heeft echter ook nadelen: de bela dingsgraad van een stapelwagen wordt 10 tot 50 procent lager, het gewicht per verwerkingseenheid neemt fors toe en voor de ver handeling in de veiling zijn meer stapelwagens nodig. De kwaliteit van het produkt heeft op Bloemenveiling West land echter absolute prioriteit. Ook de handel blijkt een sterke voorstander van staande aanvoer. kosten, de onzekerheid omtrent de toekomstige milieueisen, het tijdelijk niet verder verhogen van de gasprijs en de onbekendheid met de kosten die het gasbedrijf in rekening brengt voor pieklastlevering en stand-by. Op deze studiedag zullen «en aantal inleiders onder meer ingaan op de eisen waaraan deze warmtebronnen moeten voldoen, de behoefte aan warmte en elektriciteit van de tuin bouw, de gebruiksmogelijkheden van warmte afkomstig van centrales en van warmte-krachtinstallaties en het beleid van de gasbedrijven bij het toepassen andere energiebronnen in de tuinbouw. Inlichtingen omtrent toezending van het programma en de deelname worden verstrekt door het sekreta- riaat der NVTL, Mansholtlaan 10 te Wageningen, telefoon 08370 - 94251 of94235. Barendrechtse groenteteler deze groente op veiling Zuid Holland Zuid. Amsoi bestaat uit lange dunnen groene stelen van waaruit zich het blad ontwikkelt. Ze wordt ver pakt in lange plastik zakken die met elkaar weer in een houten (rettich) krat worden gelegd. De veiling verwacht met name vanuit de Chinese- en Indonesi sche hoek een goede vraag naar deze, vaak uit Suriname geïm porteerde, groente. Informatie (tel. 01745-3393). bepaalde gewassen bruikbaar is kan volgens prof. van Lenteren eenvou dig worden ontkracht. Analyse van de bereikte resultaten toont aan dat deze bestrijdingsmethode onder zeer verschillende klimatologische om standigheden en in bijna alle teelt systemen te gebruiken is. noodzaak. De kontrole daarop kan dan tot het uiterste beperkt blijven en hoeft noch het A.S.F. noch de werkgever erg veel tijd te kosten". Tot zover de direktie van het ASF te Den Haag in haar bulletin. Westduitse en Engelse handelsverte genwoordigers hebben met Frank rijk overeenstemming bereikt over de datum waarop de eerste Franse Golden Delicious mogen worden uitgevoerd. Deze datum is vastges teld op 27 augustus a.s. en geldt ook voor Nederland. Tot 1 november mag er geen Franse Golden Delicious van klasse II naar Engeland worden geëksporteerd. Bulkeksport is tot 30 oktober naar alle landen verboden. Tenslotte is 17 september a.s. vast gesteld als eksportdatum van de eer ste Franse Granny Smith. Bloemenveiling Westland heeft ge- konstateerd dat haar aanvoerders steeds meer behoefte hebben aan kennis over het produkt en de markt. De overheid kan door een aantal oorzaken deze toegenomen kennis vraag niet of onvoldoende beant woorden. Bloemenveiling Westland verwacht dat de al gegroeide parti- kuliere voorlichting in de toekomst sterk zal toenemen. Daarom heeft het bestuur besloten dat binnen dit ontwikkelingspatroon een plaats is weggelegd voor wat men omschrijft als "koöperatieve bedrijfsvoorlich- ting" De veiling denkt in dit verband aan informatie over kwaliteit, informa tievoorziening, begeleiding van be- drijfsregistratiegroepen en kursus- sen. Teneinde dit voornemen gestal te te geven zal de veiling deskundige produktvoorlichters aantrekken. Direkteur ir. H. de Boon omschrijft de taak van die produktvoorlichters met "het verzamelen en ter beschik king stellen van produkt- en markt- voorlichting in de breedste zin". Kompleet assortiment Zundert op Plantenbeurs Van 20 tot en met 22 september wordt in Zundert wederom de Plantenbeurs georganiseerd. Tijdens de beurs krij gen de handelaren in bomen en hees ters een aktueel beeld van het totale assortiment boomkwekerijartikelen, dat in Zundert en omgeving wordt geteeld. De plantenbeurs wordt tra ditioneel georganiseerd door het Be middelingbureau Zundert. Plantenbeurs wordt gehouden op de monstertuin van het bemiddelings bureau Zundert aan de Willem Pas toorstraat 5. Het terrein wordt voor deze gelegenheid overdekt met een tent. De openingstijden zijn van 08.00 tot 17.00 uur. Op dezelfde dagen wordt aan de Molenlaan te Zundert - het terrein van de Coöperatieve Land- en Tuin bouwveiling - de Boom Expo geor ganiseerd. Tijdens de Boom Expo worden onder het motto "Tuinieren als hobby" ruim 1.600 bomen en heesters in prachtige arrangementen voor het publiek tentoongesteld. Te vens worden demonstraties en dia series over tuinieren vertoond. Voor de geïnteresseerde oezoeker bestaat er tijdens de Expo de mogelijkheid planten te kopen. De entreeprijs be draagt ƒ4,— De openingstijden zijn op vrijdag 20 en zaterdag 21 septem ber vastgesteld van 9.00 tot 21.00 uur en op zondag 22 september van 9.00 tot 20.00 uur. In juni 1985 is in de reeks PAGV- verslagen verschenen: "De chemi sche onkruidbestrijding in de teelt van spruitkool, sluitkool, bloemkool, boerenkool, Chinese kool, koolraap, koolrabi en broccoli". Dit verslag is behulpzaam bij de keuze van herbiciden in de teelt van deze gewassen. Door de opzet van het verslag is het mogelijk een mid del of kombinatie van middelen te kiezen dat het beste past bij de per ceelssituatie. Ook kan men snel al gemene en gedetailleerde informatie over de toegelaten middelen opzoe ken (o.a. een gevoeligheidstabel). Het verslag is te bestellen door stor ting of overmaking van 10,- per eksemplaar op postrekeningnummer 2249700 t.n.v. PAGV, postbus 430, 8200 AK Lelystad, onder vermelding van "PAGV-verslag nr. 41". Het verslag zal dan zo snel mogelijk worden toegezonden. aflossingen op leningen o/g 13.180, bruto-investeringen minus WIR-premie ƒ24.450. investeringen en beleggingen buiten het bedrijf 2.500, mutaties in veldinventaris e.d. 2.610, mutaties in vorderingen en geldmiddelen f 37.390' Totaal besteding van middelen 80.130, De telling van de balans bedroeg 719.620,— per bedrijf; deze aktiva werden aan het einde van het boekjaar met 24% vreemd vermogen gefinancierd. Den Haag, augustus 1985 Landbouw-Ekonomisch Instituut Alle kritiek ten spijt blijkt de biologische bestrijding van plagen een duurzame methode te zijn om planten en gewassen tegen schadelijke insekten te beschermen. De bestrijding van het ongedierte met na tuurlijke vijanden levert zelfs betere resultaten op dan het gebruik van chemische middelen en is bovendien veel goedkoper. De risiko's voor het milieu en de mens bij gebruik van biologische bestrijding zijn uiterst gering, hetgeen van chemische bestrijdingsmiddelen bepaald niet ge zegd kan worden, dit zegt prof. dr. J. van Lenteren, hoogleraar in de entomologie aan de Landbouwhogeschool in Wageningen naar aan leiding van meldingen over succesvolle toepassingen van biologische bestrijdingsmethoden. 8 Vrijdag 30 augustus 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 8