Wanneer aardappelen doodspuiten? Noordwest Groningen in de toekomst bloembollenveld? Opening aardappelopslag Europarlementariër wil verbod op Zierikzee dichloorpropaan korte wenken akkerbouw Na bestrijding verzilting: Bouwen voor aardappelen Kosten Door de overtollige regenbuien steekt de Phytopthora hier en daar flink de kop op, o.a. bij Bintje en Eigenheimer In het bijzonder konsumptie- aardappelen van voor Phytop thora vatbare rassen zoals Bintje en Eigenheimer zijn plaatselijk zodanig door de aardappelziekte aangetast, dat men zich kan af vragen of direkt doodspuiten van dergelijke percelen niet gewenst is. Het is echter erg moeilijk om hiervoor een algemeen advies te Wel is het mogelijk om de fakto- ren, die bij een dergelijke beslis sing een rol kunnen spelen, op een rijtje te zetten. In de eerste plaats is uiteraard de mate van aantasting van belang. Als kriterium voor het al dan niet dood spuiten wordt wel gehanteerd een aantasting waarbij 20% van de plan ten 5 of meer aangetaste blaadjes heeft. Of men reeds bij een geringere dan wel pas bij een zwaardere aan tasting moet doodspuiten hangt on dermeer af van: - de mate waarin de ziekte zich de laatste dagen heeft uitgebreid. Heeft de ziekte de laatste dagen snel om zich heen gegrepen dan is er eerder reden tot doodspuiten. - de verwachte weersomstandighe den; als droog zonnig weer wordt verwacht, is de kans dat een ver dere uitbreiding beperkt blijft veel groter, dan bij regenachtig weer. de mate van risiko die men wil nemen. Hierbij kunnen onder andere een rol spelen; het huidige opbrengstnivo en de opbrengst potentie van het gewas. Als men reeds een bevredigende op brengst heeft, zal men geneigd zijn om wat minder risiko te ne men, dan bij een nog lage op brengst. Verder zal men er eerder toe overgaan om een gewas met niet meer dan 30-40% grondbe- dekking met groen loof dood te spuiten dan een gewas met' 60-70% grondbedekking. In het laatste geval is de opbrengsttoe name per dag twee keer zo groot als in de eerste situatie. Besluit men om het hele perceel nog niet dood te spuiten, dan kan het wel aanbeveling verdienen om het loof te vernietigen van haarden van aange taste planten of van bepaalde veel sterker aangetaste perceelsgedeelten. Na de oogst Ook na de oogst van konsumptie- en fabrieksaardappelen, welke moeten worden bewaard, is snel drogen ge wenst. Daar een Phytopthora-aan- tasting van het loof vrijwel algemeen voorkomt, is mede als gevolg van de hevige regens van de laatste weken knolaantasting te verwachten. Par tijen met rot en/of jong ziek zullen daarom zo snel mogelijk moeten worden gedroogd na het inschuren. Hoe dit het best kan gebeuren is op pag. 7 onder "pootaardappelen" aangegeven. Naarmate we dieper in de herfst komen daalt de buitentem peratuur. Hierdoor neemt het dro gend vermogen van de lucht af. Het kan dan aanbeveling verdienen om ook overdag de ventilatielucht een paar graden op te warmen. Wanneer hiermee moet worden begonnen is moeilijk precies aan te geven. Men zou b.v. kunnen denken aan eind september, op dagen met maksi- mumtemperaturen lager dan 15 gra den C. PAGV Lelystad Ir, C.D. van Loon KtC Wanneer de verzilting in het met een grote agrarische werkloos heid kampende noordwest Gro ningen zou kunnen worden over wonnen zou dit een ideaal gebied zijn voor de teelt van bloembollen. Dit konstateerde uit Noord-Hol land afkomstig de burgemeester van de Groningse gemeente Kloosterburen. Het zoutgehalte van het water in dit kleigebied be draagt nu tussen 2000 en 9000 mg per liter. Hier gaat echter veran dering in komen door het inpom pen van zoet water vanuit het IJs- selmeer, zoet water dat via de friese boezemwateren wordt bin- nengepompt. Vooral de gemeente Kloosterbu ren verwacht veel van dit projekt. Een bloembollenbedrijf uit Noord-Holland vestigde zich al in deze plaats terwijl verschillen- Op 9 september a.s. om 15.00 uur zal de nieuwe opslagloods bij het sor- teerbedrijf van de Aardappelafze torganisatie voor Zuidwest Neder land B.V. aan het Groeneweegje te Zierikzee, in landbouwkringen be kend onder zijn verkorte naam: de Aardappel-B.V., officieel worden geopend door loko-burgemeester L.J. van Gastel van Zierikzee. Vanaf 16.30 uur tot 18.00 uur zal het bedrijf open staan voor ieder die be lang stelt in dè koöperatieve afzet van konsumptieaardappelen. Een informatiestand toont de voor delen die voor de telers verbonden zijn aan deze wijze van afzet - pool ing - van hun produkt. Vooral de re sultaten van de aardappelpool oogst, 1984 spraken sterk tot de verbeel ding. Aan de aardappelpool kan worden deelgenomen door telers/leden van de Coöperatieve Telersvereniging "Schouwen Duiveland" B.A. Deze C.T.V. (en daarmee ook het sorteer- bedrijf) bereikte in 1984/1985 een totale ontvangst van 45.000 ton aardappelen. De omzet van de Aardappel-B.V. als geheel beliep in die periode 180.000 ton. de jonge boeren zijn gestart met de teelt van bloembollen. De ge meente Kloosterburen wil een klein aantal vakmensen op het gebied van de bloembollenteelt aantrekken zodat de groningers van hen de kunst kunnen "afkij ken". Hiertoe gaat deze gemeente een tuinbouwbedrijventerrein aanleggen. Dit terrein zal worden onderverdeeld in elf kavels, va riërend in grootte van 4100 tot 8300 m2. Deze kavels zullen ter zijner tijd bouwrijp worden op geleverd met diverse voorzienin gen, afgestemd op de behoefte van de te vestigen bedrijven. Hieronder wordt o.m. verstaan een 100 KWA elektriciteitsvoor ziening en een aansluiting op de brede ontsluitingsweg d.m.v. een verharde dam. Het bestem mingsplan biedt mogelijkheden tot het vestigen van schuren, kas- Doel van de nieuwbouw is tegemoet te komen aan de vraag naar opslag ruimte door telers die op hun boer derij niet beschikken over mogelijk heden om een rendabele opslag voor aardappelen te realiseren. De nieuwe loods, die een opslagka- paciteit heeft van 4.000 ton, zal bij de komende oogst al volledig in be drijf zijn. Op 13 september a.s. om 14.00 uur zal de nieuwe opslagloods van het Coöperatieve Aardappelsorteerbe- drijf op het Industrieterrein te Bres- kens officieel worden geopend door de burgemeester van Oostburg, mr. C.T. Spijkerboer. Vanaf 15.30 uur tot 18.00 uur zal het bedrijf open staan voor ieder die belang stelt in de koö peratieve afzet van konsumptieaar dappelen. Aan de aardappelpool kan worden deelgenomen door telers/leden van de Coöperatieve Telersvereniging "Zeeuws-Vlaanderen" B.A. Deze C.T.V. (en daarmee ook het Aard- sen, eksportbedrijven en tevens tot het plaatsen van windmolens. De prijs voor deze kavels be draagt 7,50 per m2. De voor de bollenteelt benodigde grond zou gepacht moeten worden bij de boeren in de omtrek. Om ieder een enthousiast te maken is in het hartje van de gemeente Klooster buren een bollentuin aangelegd waarin van het vroege voorjaar tot het late "najaar een groot aan tal verschillende bolgewassen te zien zijn. De kosten voor het zoet maken van het boezem- en grondwater - begroot op zo'n vier miljoen gul den - zullen voor 35% worden ge dragen door het ministerie van Ekonomische Zaken, het minis terie van Landbouw neemt nog eens 35% van de kosten voor haar De Nederlandse Groene Europarle mentariër Bram van der Lek wil dat binnen de EG het gebruik van dich- loorpropaan, een grondontsmettings- middel ter bestrijding van aardappel moeheid, wordt verboden. Dit omdat onlangs in Drente bleek dat de kan kerverwekkende en verandering van het erfelijk materiaal veroorzakende stof in ontoelaatbare hoeveelheden doordringt in het grondwater. Van der Lek probeert een meerder heid van zijn kollega's achter een ontwerpresolutie te krijgen die de Europese Kommissie, het dagelijks appelsorteerbedrijf) bereikte in 1984/1985 een totale ontvangst van 40.000 ton aardappelen. Aandeelhouders van het Aardappel- sorteerbedrijf zijn de Cehavé te Veghel, de hiervoor genoemde Aardappel B.V. en Cebeco-Zuidwest te Zierikzee. De nieuwe loods, die een opslagka- paciteit heeft van 5.500 ton, zal bij de komende oogst al volledig in bedrijf zijn. WÊk rekening terwijl de overige 30% op tafel zal worden gebracht door het Waterschap Hunsingo en de Pro vincie Groningen. bestuur van de EG, vraagt om een verbod, overstap op een gevarieerde wisselteelt en inkomenstoeslagen of kompensaties als mocht blijken dat boeren er in inkomen op achteruit gaan. Gebruik van dichloorpropaan is volgens Van der Lek in strijd met de EG-grondwaterrichtlijn en het Nederlandse drinkwaterbesluit van 1984, dat een norm stelt van een maksimale toelaatbare hoeveelheid van 0,1 mikrogram per liter. Medio juni ontstond in Drente opschudding nadat gebleken was dat in diepe wa terputten hoeveelheden van 0,2 tot 0,9 mikrogram en zelfs hogere kon- sentraties voorkwamen. Het middel blijkt in de grond te zakken, vooral in zandgronden, ook in bloembollen streken. De Nederlandse Groene Europarlementariër vreest ernstige problemen in de nabije toekomst, omdat veel dichloorpropaan nog onderweg is naar het grondwater. Volgens hem wordt het gif vooral door Shell geproduceerd, onder de naam Shell-DD, daarnaast wordt het gebruikt in de grondontsm'ettings- middelen d/dipyleen asepta, cebeco dodaat en vidden d. UW GRASGROENBEMES- TER moet na de graanoogst zo snel mogelijk stikstof hebben. 250 a 300 kg Kalkammonsalpeter is voldoende voor een vlotte gewa sontwikkeling. Meer stikstof heeft geen zin, want dit geeft alleen meer blad en het gaat tenslotte om de beworteling van het gewas. DIERLIJKE, ORGA NI SC HE mest kunt u het beste direkt on derwerken. Laat u stal- of drijf- mest boven op de grond liggen, dan gaat er veel stikstof verloren. Werk stal- of drijfmest dus direkt onder. Niet alleen de geur is dan minder, maar het resultaat is ook nog beter. EEN GRONDBEWERKING VOOR stoppelbewerking moet al tijd ondiep gebeuren, want veel onkruidzaden kiemen alleen als ze ondiep in de grond liggen. Maak een ondiep fijn zaaibed, dan kan bij voldoende vocht heel veel on kruid gaan kiemen. Begint het land groen te worden, dan wordt het de hoogste tijd om weer een bewerking uit te voeren. DE AARDAPPEL-BEWAAR- PLAA TS moet nu hoog nodig in orde worden gemaakt. Zijn de luchtkanalen schoon en werken de ventilatoren en thermostaten? Hoe zit het met de isolatie? Vaak moest er nog iets worden veranderd. Is alles in orde, dan kunnen bij het bewaren vrijwel geen problemen meer ontstaan. HET WORDT WEER TIJD om enkele saldoberekeningen te ma ken. De opbrengsten van de ge wassen worden u toegespeeld en de kosten wist u waarschijnlijk al. Opbrengst min kosten geeft het saldo. Door de uitkomsten te ver gelijken kunt u voor uzelf uitma ken welke gewassen voor uw be drijf aantrekkelijk zijn. Komt u er niet uit, dan is uw bedrijfsvoor- lichter graag bereid u te helpen. DRAINEREN MOET PLAATSVINDEN als de grond droog is. De komende maanden zijn daarom voor dit werk het meest geschikt. Maak tijdig een afspraak met uw drainagebedrijf zodat het werk onder goede om standigheden kan plaatsvinden. 6 Vrijdag 30 augustus 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 6