Fruitteelt in Polen in vernieuwingsproces Griekenlands konkurentiepositie op de noordwesteuropese markt Poolse fruittelers op bezoek bij Zeeuwse kollega's Belasting Een bezoek van de Polen aan het Proefstation voor de fruitteelt te Wilhelmi- nadorp Verleden week bracht een groep Poolse fruittelers onder leiding van de direkteur van het Poolse fruitteelt proefstation prof. drs. Augustijn Mika een bezoek aan Zeeland. Er werden verschillende fruitteeltbedrijven bezocht. Ook werd een kijkje genomen op het proefstation voor de fruitteelt in Wilhelminadorp, de veiling Ka- pelle en de ruilverkaveling Ka- pelle/Wemeldinge. De belangstelling van de Polen voor alles wat met fruitteelt te maken had was groot. Erg onder de indruk was men over de vorst- schade op sommige bedrijven. In Polen heeft men van vorstschade geen hinder. Men gebruikt daar van ouds andere onderstammen, bijv. type M 26. Deze winter werden er temperaturen gemeten van -27 gr.C. Een veilingsysteem kent men niet in Polen. 70% van de export gaat naar Rusland, het overige naar Tsjechoslowakije en Oost-Duits- land en de laatste tijd ook wat naar West-Berlijn. Er is een ster ke drang tot vernieuwing van de fruitopstand. Goede boomgaar den behalen er een even hoge produktie als bij ons. Slechts 25% van het areaal is te vangen onder de kwalifikatie goed. De gemid delde opbrengst van alle boom gaarden ligt niet hoger dan 15 ton per ha. Bananen, sinaasappels en andere zuidvruchten zijn er praktisch niet te koop uit kon- kurrentie-overwegingen vonden zij dat een goede zaak. Men wil er de inplant van appels afremmen en die van peren en pruimen sti muleren omdat men van appels een overproduktie vreest. Over de opbrengst van peren en pruimen betaalt men dan ook geen belasting. Wat de opbrengst van appels betreft is er een pro- i gressief belastingstelsel, dat va- 1 rieert met de waarde van de op brengst van 0 tot 3'/2 ton appels per ha. (Omdat een verhouding in guldens en zlotys niet is te ma ken wordt hier een vergelijking in de waarde van appels gemaakt). Met de waarde van 7 ton appels kan men 1 ha grond kopen van een middelmatige samenstelling evenals één sproeimachine. Een maaimachine heeft een waarde van 5 ton appels; 1 uur vreemde arbeid kan men betalen met de waarde van 6 tot 10 kg appels; 1 trekker vertegenwoor digd een waarde van 40.000 kg appels; voor het kopen van 1 auto moet men de waarde van 100 ton appels neertellen. (Bedenk hier bij dat de levensstandaard in Po len veel lager is dan bij ons: ben zine is op de bon, vlees eveneens). Wat de overige belasting betreft, betaalt men afhankelijk van de grondsoort een gemiddeld bedrag per ha dat overeenkomt met de waarde van 500 kg appels. Indien men over dollars beschikt kan men kopen wat men wil. Op de zwarte markt moet men voor een dollar 5 x zoveel zlotys betalen als de normale waarde. Het gaat er nu maar om of je dit kunt of niet. Als je dat niet kunt dan moet je jaren wachten tot je een sproeimachine, een trekker of een auto kunt kopen en vooraf daarvpor ieder jaar een bedrag storten. Een jonge fruitteler ver telde mij dat hij omdat de oogst er goed voorstond en de prijs van het fruit goed was hoopte via de zwarte markt een sproeimachine te kunnen kopen. In Polen zijn 85% tot 90% van de bedrijven privé-eigendom. Men i hoopt die te kunnen behouden en denkt dat de nieuwe Russische premier Gorbatsjow de privé-be- drijven ook in Rusland steeds meer zal stimuleren. Tegen na tionalisatie van de bedrijven zul- lén ze zich zoveel mogelijk ver zetten in Polen. Om u een indruk te geven: Eén van de fruittelers die bij ons te gast was heeft een bedrijf van 21 ha, daarvan zijn 4 ha peren voor het merendeel bestaand uit Conference, aange vuld met Beurré, Lucas en Bonne Williams, 4 ha pruimen en 12'/2 ha appels van verschillende ras sen. Er zijn 4 mensen in vaste dienst op het bedrijf. Hij beschikt over 2 trekkers, 2 sproeimachines en alle andere benodigde werk tuigen. Een koelcel voor 200 ton fruit is aanwezig. Tot op heden is er voor Nederland nog geen reden om de Griekse to- mateneksport te vrezen. Deze is na melijk nog van ondergeschikt be lang. Komkommer belangrijk eksportpro- dukt Wel degelijk van belang voor de Nederlandse eksport en met name voor die naar West-Duitsland is de stand van zaken bij de Griekse kom kommerteelt onder glas of plastik. Zowel aan het begin (februa ri/maart) als aan het einde (novem ber/december) van ons eksportsei- zoen is de konkurrentie vanuit Grie kenland groot. Vorig jaar was Grie kenland met een hoeveelheid van 34.250 ton en een aandeel van 13% de tweede leverancier van de Bonds republiek na Nederland (197.000 ton; 75%). In de maanden november, december, januari en februari zijn de Grieken zelfs de grootste leveran ciers. De Griekse komkommerproduktie onder glas/plastik schommelt de laatste jaren rond de 100.000 ton. Zo^n 10 jaar geleden lag deze nog maar op een nivo van 57.000 ton. Het eiland Kreta is het belangrijkste teeltgebied (ca. 600 ha) gevolgd door de Peleponnesos en West-Sterea El- las (tesamen 130 ha). Het aandeel van de beschermde teelt in de totale Griekse komkommerproduktie be draagt 75% en is daarmee het hoogst van alle groentesoorten. De eksport is goed voor 35' a 50.000 ton per jaar. Van deze hoeveelheid is 95% afkom stig van de beschermde teelt op Kre ta. Paprika's Van veel ninder betekenis is de be schermde teelt van paprika's. Met ca. 170 ha is het aandeel in het totale areaal beschermde teelten slechts 8%. Paprika's van de beschermde teelt zijn van januari t/m juni op de markt met een duidelijke piek in april. De laatste jaren is er sprake van een lichte inkrimping van het areaal. Athene - München 2000 km Een niet weg te denken handikap voor de Griekse eksport blijft de grote afstand tussen produktiegebied en afzetmarkt. De afstand Athéne - München, de belangrijkste West- Wat ons opviel is dat de jongere fruittelers uit het gezelschap sta ges hebben doorgebracht in Ne derland, Zweden, Frankrijk en de Verenigde Staten. Voor vele zoons van de bovenlaag van de bedrijven behoort dit bij hun op leiding. Onze indruk is dat de goede fruittelers het daar zeer goed maken, maar dat men daar naast op de meeste bedrijven met verouderde boomgaarden zit van een geringe omvang. In welke tempo vernieuwd zal worden is niet bekend. Wel kan men bij ver nieuwing geld lenen tegen een rente van 5%. Hun indruk van de Zeeuwse fruitteelt was zeer goed. Het 5-rijïge systeem prefereren zij niet. Zij zien het liefst een 1-rijïge beplanting hoogstens 2-rijïg. J. Markusse duitse groothandelsmarkt voor Griekse produkten, bedraagt ruim 2000 km en om van Kreta in Zuid- Duitsland te komen moet men een afstand van 2600 km (deels via wa ter) overbruggen. Ca. 80% van het vervoer geschiedt momenteel per vrachtauto. Bij kom kommers speelt de trein ook een kleine rol. Vroeger was het aandeel van de scheepvaart veel groter. Be tere transportwegen, een verdere ontwikkeling van de koeltechniek bij vrachtwagens en het grotere aandeel van snel bederfelijke produkten speelde het vervoer over de weg echter in de kaart. Het vervoer per vliegtuig is in de meeste gevallen te duur. In 1983 schatte men de vervoerskos ten per gekoelde vrachtauto voor de afstand Athene - München op 0,30 DM per kg. Voor het transport van het eiland Kreta moet daar per kg nog 0,05 0,10 DM bij worden op geteld. Problemen en kansen van de Griekse eksport De Griekse eksport van verse groen ten is momenteel nog niet zeer groot. Alleen bij komkommers kan men spreken van een eksport van beteke nis. Uit een mini-enquête onder impor teurs en groothandelaren op de groothandelsmarkt in München kwam naar voren dat vooral op 't gebied van kwaliteit Griekse pro dukten wel eens te kort schieten. Ook zwaar tellen, het zich niet altijd hou den aan de leveringstermijn en de geringe mogelijkheid om snelle c.q. op korte termijn leveringen uit te voeren. Nederland skoorde op al de ze punten het hoogst. Men kan daarom stellen dat Grie kenland momenteel nog geen echte bedreiging vormt voor onze eksport in het voor- en naseizoen. Echter wanneer de Grieken meer aandacht schenken aan de kwaliteit en de ver pakkingen van hun produkten, pro beren leveringsafspraken beter na te komen en hun aanbodpakket geva rieerder maken zijn er zeker goede kansen. Vooral door het uitstekende klimaat kan in principe een kwalita tief hoogstaand produkt geleverd worden. Blijft echter wel de grote afstand. Markl-lnfo PGF 5 Griekenland is, net als de aanstaande EG-landen Spanje en Portugal, een land waar de agrarische sektor een belangrijke plaats inneemt. Toch waren er in 1981, het jaar waarin Griekenland als 10e lidstaat van de EG werd verwelkomd, lang niet zoveel verontruste geluiden uit Nederlandse tuinbouwkringen te vernemen als bij de huidige toetreding van Portugal en (vooral) Spanje. Terecht of ten onrechte? In dit artikel wordt stilgestaan bij enige ontwikkelingen binnen de Griekse tuinbouw. Vooral is gekeken naar de beschermde teelt die konkurrerend is of mogelijk konkurrerend kan worden voor onze eigen eksport van kasgroenten. Tomaten, komkommers, paprika's en au bergines zijn de belangrijkste "kasgroenten" in Griekenland. 7900 ha beschermde teelt Ca. 4% oftewel 155.000 ha van de in kuituur gebrachte grond in Grieken land wordt gebruikt voor de teelt van groenten. Van deze oppervlakte neemt de beschermde teelt 7900 ha in beslag (Nederlands kasareaal: 4600 ha). Griekenland kent enige onmisken bare voordelen voor de tuinbouw. Allereerst zorgt het milde Middel landse Zeeklimaat ervoor dat Grie kenland met bepaalde groentesoor ten op de Noordeuropese markt kan komen op een tijdstip dat deze soor ten in Noord-Europa moeilijk ge teeld kunnen worden. Daarnaast kent Griekenland een relatief laag loonnivo en is ca. een kwart van de Griekse beroepsbevolking werk zaam in de landbouw. De beschermde teelt van groenten kan onderverdeeld worden in de teelt in glazen kassen, in plastik kas sen en de teelt onder plastik tunnels. Deze laatste vorm is veruit het meest voorkomend. Ca. deel van het be schermde areaal is met lage plastik tunnels bedekt. Ze worden vooral voor de teelt van meloenen en cour gettes gebruikt. Het beschermde areaal watermeloe nen is in de periode van '73/74 tot '82/83 drie keer zo groot geworden namelijk van 1330 ha tot 4051 ha. Dat van suikermeloenen zelfs 7x zo groot (resp. 94 ha en 692 ha). Het minst belangrijk is de teelt in glazen kassen. Hiervan bedroeg in '83 het areaal nog maar 20 ha. Plastik kassen worden daarentegen Vrijdag 30 augustus 1985 teteelt de laatste jaren niet veel uit gebreid. Het areaal beschermde teelt is daar echter 3 x zo groot geworden en nam in 1981 al 39.300 ha oftewel 8,5% van het Spaanse groente-areaal in. Vooral het areaal beschermde teelt van komkommers (1975: 1400 ha, 1981: 2200 ha), tomaten (resp. 3700 ha en 7000 ha) en paprika's (1800 ha en 4800 ha) is sterk uitge breid. Spanje is in de winter en in het voorjaar de grootste groenteleveran cier van Noord-Europa. Alleen bij Door het milde klimaat kan Griekenland met bepaalde groentesoorten op een vroeg tijdstip op de Noordeuropese markt komen paprika's en aubergines speelt Italië ook een rol van betekenis. Nederland konkurreert vooral in het voor- en naseizoen met Griekse pro dukten. steeds populairder. In 10 jaar tijd is het areaal hiervan verdubbeld tot 2620 ha. Vooral op Kreta is het areaal plastik kassen sterk uitge breid. Momenteel is nog wel 80% van de kassen onverwarmd. Konkurrenten Nederland en Spanje zijn naast Italië de beLangrijkste konkurrenten van Griekenland op de Noordeuropese (lees vnl. Westduitse) markt. In Spanje is het totale areaal groen- Tomaat grootste kasprodukt Het belangrijkste "kasprodukt" van Griekenland is, althans naar hoe veelheid gemeten, de tomaat. In het seizoen '82/83 bedroeg de produktie onder glas en piastik bijna 125.000 ton. Tien jaar daarvoor le verde de beschermde, teelt nog geen 61.000 ton op. De sterke toename van de produktie komt vooral voor rekening van de uitbreiding van het areaal verwarm de kassen. Deze nam toe van 42 ha tot 331 ha, terwijl de produktie per oppervlakte-eenheid een half keer zo groot werd. Meer dan de helft van het beschermde areaal tomaten is gesitueerd op het eiland Kreta.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 5