Superheffing Campina-leden minstens 25,6 miljoen "Aktie Tankslag" krijgt vervolg in waterwingebied Nieuw-Haamstede Knolcyperus in mais! POTTEKZ/ Landbouwhogeschool gaat op zoek naar nuttige planten in Azië Ing. P.W. Brinkman met V.U.T. ingezonden Vlucht «tv. Centrum voor genetische Hulpbronnen-Nederland opgericht Het grootste gedeelte van de bij de C.Z. Campina aangesloten melkvee houders zal over het melkprijsjaar 1984/ 1985 superheffing moeten be talen. Het gaat daarbij om een totaal bedrag van meer dan 25 miljoen gulden. Zeer onlangs hebben 4716 ledenveehouders de superheffings nota ontvangen, waaruit blijkt welke hoeveelheid melk zij méér hebben geleverd dan op basis van het hen toegewezen kontingent was toege staan en welk bedrag zij - na even tuele verevening - als heffing zullen moeten betalen. De berekeningen zijn uitgevoerd door het Produkt- schap voor Zuivel en deze gegevens wijzen uit, dat ook nog 80 andere Campina-leden superheffing moeten betalen. Aangezien deze 80 leden echter op dit moment geen melk meer leveren (de meesten van hen zijn "stoppers" als gevolg van deel name aan de opkoopregeling) zal de inning niet via inhouding op de melkgeldafrekening kunnen plaats vinden. Genoemde 4796 (4716 80) leden- veehouders hebben volgens de op gave van het Produktschap - ook na toepassing van de vereveningsrege ling - nog 49.984.933 kg te veel melk Wageningen - De Landbouwhoge school Wageningen heeft het initia tief genomen tot een onderzoek naar het bestand aan planten in Zuidoost- Azië dat eventueel van nut kan zijn voor de mens. Het Rijksherbarium van de Rijksuniversiteit Leiden en het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam hebben de bereidheid uitgesproken aan het onderzoek deel te nemen. Het kosten van het projekt worden begroot op 8,8 miljoen gulden over een periode van 6 tot 7 jaar. De Landbouwhogeschool zal onge veer 1,7 miljoen gulden bijdragen in de kosten van het onderzoek, vooral Begin oktober maakt de heer ing. P.W. Brinkman, hoofd van de afde ling Civieltechniek van de Landin- richtingsdienst in Zeeland gebruik van de regeling tot vervroegd uittre den. Op 29 augustus werd voor die gelegenheid in het Landbouwcen trum een druk bezochte receptie ge houden. Na ongeveer 7 jaar werkzaam ge weest te zijn in de gemeentelijke en waterschapssfeer kwam de heer Brinkman in februari 1954 in dienst bij de toenmalige Kultuurtechnische Dienst, en wel op Tholen waar hij de civieltechnische werken van de her verkaveling aldaar begeleidde. Zeven jaar later verhuisde hij naar Goes en spreidde zijn werk zich over geheel Zeeland. Vanuit beide plaatsen heeft de heer Brinkman gewerkt aan de civiel technische verbetering van de land bouwgebieden. In heel Zeeland tref fen we de getuigen van zijn werk zaamheden aan in de vorm van nieuwe of vernieuwde plattelands- Genetische variatie is de basis voor de toekomst van de plantenverede ling, dus - indirekt - voor de voed selvoorziening. Gezien de belang rijke plaats die Nederland in de plantenveredeling inneemt, is op 1 juni 1985 het Centrum voor Geneti sche Hulpbronnen-Nederland opge richt, waarmee ons land een niet onaanzienlijke bijdrage aan de in standhouding van de genetische va riatie levert. Direkteur van het nieu we centrum wordt op 1 september 1985 dr. ir. J.J. Hardon. Door plantenveredeling ontwikkelde geleverd en dat betekent dat zij (a raison van 55,87 cent per liter) samen 25.691.782 zullen moeten betalen. Overigens kan het aantal leden-vee houders dat superheffing moet beta len nog groter worden dan de eer dergenoemde 4796. In totaal 214 Campina-leden hebben derhalve voorlopig uitstel van betaling gekre gen. Volgens de huidige stand van zaken - op basis van hun voorlopige kwotum - zouden zij samen 12.255.073 kg melk te veel hebben geleverd, maar onder hen bevinden zich o.a. diverse "starters"; die dus nog niet over een kontingent be schikken. Desondanks is de moge lijkheid natuurlijk zeker niet uitge sloten dat te zijner tijd toch nog een aantal van deze 214 Kampina-leden die voorlopig uitstel van betaling hebben gekregen, superheffing moeten betalen, waardoor het eer dergenoemde bedrag van ruim 25,6 miljoen nog kan worden overschre den. Voor de goede orde, de reste rende Campina-leden waren on- derschrijders, die samen circa 62 miljoen kg onder hun kwotum zijn gebleven. (Campina Contact) in de vorm van medewerking van een aantal vakgroepen. De minister van Onderwijs en Wetenschappen heeft inmiddels een bijdrage toege zegd van bijna één miljoen gulden. Daarmee zijn nu voldoende midde len aanwezig om op verantwoorde wijze met het onderzoek te beginnen. Niettemin is medefinanciering door derden in binnen- of buitenland nog nodig, aldus de landbouwhpge- school. Het voorgestelde onderzoek is in een aantal opzichten uniek te noemen. De omvang ervan is groot. Het betreft een inventarisatie van enige duizenden planten in het groeigebied van Zuidoost-Azië. wegen, van afwateringen, gemalen en waterlopen en van voorzieningen voor de openluchtrekreatie. Bij het opstellen van de plannen had de heer Brinkman vele kontakten met o.a. ruilverkavelingskommissies, gemeenten, waterschappen, provin ciale en rijksdiensten en ingenieurs- buros. Met de heer Brinkman vertrekt op nieuw iemand die aan de sterk ve randerende wijze van plattelandsin richting vanaf de ramp in 1953 tot heden heeft meegewerkt. nieuwe rassen hebben in Europa veel van het oude traditionele materiaal (landrassen) vervangen. Hierdoor is op grote schaal genetische variatie verloren gegaan, die in de oude lan drassen aanwezig was. Dit proces heeft ook plaatsgevonden in de sub tropen en in de tropen, waar veel kuituurgewassen hun oorsprong vin den. Het beseffen van het probleem van genetische erosie, heeft inmid dels over de gehele wereld geleid tot de oprichting van instellingen waar brede kollekties van genetisch mate riaal worden verzameld en in stand gehouden: de genenbanken. In 1985 is in het waterwingebied Nieuw-Haamstede een aktie gestart, gericht op het onschadelijk maken van olietanks die een risiko vormen voor de drinkwatervoorziening. "Ak tie tankslag" genoemd. Provinciale Staten hebben voor dit doel 100.000,— beschikbaar ge steld. De aktie, gebaseerd op de vrij willige medewerking van de tankei genaren heeft tot nu toe nog niet ge leid tot een volledige sanering van olietanks. Uit een inventarisatie die gehouden is door Provinciale Waterstaat is ge bleken dat zich in het waterwinge bied nog 148 olietanks bevinden (62 ondergrondse en 86 bovengrondse). Een groot aantal van deze tanks vol- Met schrik heb ik in Uw ZLM blad van 23 augustus op pagina wede rom een stuk aangetroffen betref fende knolcyperus. De schrik betreft niet het geschreven gedeelte van uw stuk omdat dat naar mijn gedachte volkomen korrekt is. Mijn schrik be treft een enorme foto met als onder schrift: "Een perceel gladiolen met een dichte bezetting van knolcype rus". Als u goed naar de foto kijkt zult u zien dat het hier geen gladiolen be treft maar "MAIS". In gladiolen zult u in Nederland nooit zo'n foto kunnen maken onjdat een dergelijke bezetting met knolcy perus in Nederland niet voorkomt. Zoals u weet lezen vele lezers slechts oppervlakkig een krant. Ze zien de vetgedrukte kop en de foto met on derschrift en de konklusie is snel ge trokken: Ik verhuur nooit meer voor bloembollen. De telers van gladio len, maar ook van narcissen en tul pen hebben regelmatig met dit soort negatieve reklame te maken als ze op pad zijn om grond te huren voor hun teelten. De verhuurders kennen meestal niet het verschil tussen tul pen, narcissen en gladiolen, het zal wel allemaal even gevaarlijk zijn. Blijft trouwens de vraag of de teelt van gladiolen na de genomen strenge maatregelen nog wel zo gevaarlijk is. Hopelijk is bij u bekend dat hoofd zakelijk plantgoedtelers (dus dege nen die kralen zaaien) te maken hebben met de knolcyperus en ook de pittentelers die de maat zaaien. Door de zeer strenge kontrole door de B.K.D. en de P.D. is de kans dat knolcyperus in voorkomt al gering. Dit geldt in verhoogde mate voor de maten plantgoed 4/6 en 6/8. U zult dan ook in Zeeland en West-Brabant geen knolcyperus aantreffen in de gladiolenteelt voor zover mij bekend. De P.D. kan u echter op dit gebied nauwkeuriger informeren. Het is misschien goed om de nega tieve reklame om te zetten in een positieve door te vermelden dat de gladiolenteelt juist een zeer goed ge was is als voorvrucht. Door de toe gepaste grondontsmetting op zand gronden en het na de oogst achterla ten van een enorme hoeveelheid or ganische stof zal de gladiool een op- brengstverhogend effekt hebben op o.a. aardappelen en suikerbieten. H.J. Boogert, Voorzitter van de kring Z.W.-Ne derland van de Koninklijke Alge mene Vereniging voor Bloembollen- kuituur x doet niet aan de eisen die gesteld zijn in de (provinciale) Verordening Be scherming Waterwinplaatsen (VBW). Omdat in dit gebied de mogelijkheid bestaat tot aansluiting op het aard- gasnet wordt een vervolg-aktie ge houden die gericht is op een zo vol ledig mogelijke sanering van olie tanks. GS hebben tankeigenaren, die in strijd handelen met de VBW, aangeschreven. In de brief wordt o.a. gewezen op het gevaar van olietanks in waterwingebieden in verband met een mogelijke grond- of waterveron treiniging, vooral omdat de veilig heidseisen van de VBW niet in acht zijn genomen nl: waterdichte tanks, geplaatst in waterdichte kelders of bakken. Aardgasnet Omdat het belang van een blijvend verantwoorde drinkwatervoorzie ning in het geding is en 'het sinds en kele jaren mogelijk is op het aard- gasnet aan te sluiten vragen GS me dewerking voor de volgende maa tregelen: aanvragen van een onthef fing voor het hebben van een olie tank of opruimen van de olietank en overgaan tot aansluiting op het aardgasnet. De kosten voor het ver wijderen van bovengrondse tanks zal de provincie volledig voor haar re kening nemen. Dit komt per tank op circa 125,— Voor 86 tanks komt dit dus in totaal op 10.750,— Verder neemt de provincie 75% van de kosten voor het saneren van alle ondergrondse tanks voor haar reke ning 450,— Voor 62 tanks komt dit op circa ƒ27.900,— De totale kosten zullen dus circa 38.650,— bedragen. GS wijzen erop dat zij - in het belang van de drinkwatervoorziening - even tueel kunnen overgaan tot het toe passen van politiedwang, indien tank eigenaren geen voorzieningen tref fen of toestemming geven tot verwij dering van de tank. Wie goed kijkt ziet dat het hier geen door knolcyperus ingesloten gladiolen betreft maar dat het hier inderdaad gaat om mais. Een vergissing waarvoor ons excuus. (red.) Op reis wil ik wat zien, dus ik zoek altijd een plekje bij het raam. Op de grond vliegt alles HH je echter in grote haast voorbij, fr*" maar vanuit een vliegtuig lijkt de aarde rustig onder je door te schuiven, en je ziet dan erg veel. Zo vlogen we eens, op zo'n 300 meter hoogte, ergens in Mid den-Afrika. De geiten onder ons sloegen in wilde paniek op de vlucht, terwijl kinderen overhaast uit de huizen tuimel den om te kijken wat er zo'n lawaai maakte. Je kon duide lijk zien wat de mensen teelden rondom huis en dorp: bananen, papaya, bonen, mais, gierst en wat verderop cassava. Ik ver maakte me kostelijk. Maar als je hoger vliegt, zoals gewoonlijk het geval is, dan vervagen de details. Wanneer de haastige jet zich tot grote hoogte opstuwt, zinkt de aarde in vergrijzende diepte onder je weg. Vele passagiers ontvou wen dan hun dagblad, of zak ken weg in weldzaam gedut. Ik niet, want je ziet nu veel meer, al moet je even leren "lezen" wat je nu ziet. Want je ziet geen mens! Toch blijf je de mens waarnemen, want de aarde vertelt het verhaal: je kunt duidelijk zien waar ongebrei delde natuur heerst, en waar de mens heeft ingegrepen. Vlie gend van Oost naar West over het Afrikaanse kontinent, en vervolgens noordwaarts van Lagos naar Amsterddm, bleek mij hoe universeel de landbou wende mens zijn aarde te lijf gaat. De wonden die hij in de oerwouden heeft geslagen, heeft hij bedekt met zijn gewas. Verderop ontvouwt zich een legpuzzel van veldjes en ak kers, en je hoopt dat die puzzel niet in de war raakt. De nijver heid straalt naar boven. Pas daarvoorbij, boven de Sahel, komt er twijfel in je op: be heerst de boer de aarde wel? Ja, hoor, want als je daarna boven de Sahara ziet wat het woord "woestijn echt betekent, zie je ook van grote hoogte hoe de mens orde brengt in chaos en de aarde aan zich onderwerpt. Dan, boven het berg- en heu velland van Zuid Europa, zie je hoe de mensen hun onstuimige aarde als met een lappendeken bedekt hebben, en dat het daarvan goed leven moet zijn, want vele wegen doorkruisen dat bonte land, en ruime ne derzettingen getuigen van goe de welvaart. En tenslotte bereikt je het recht-toe-recht-aan land van Piet Mondriaan waar in ver kavelde precisie het wassende graan zich vol belofte buigt en waar het vee zich in een weelde van welbewaterd groen her kauwend neervleit. Je vliegt dan lager en lager, en je weet dat het allemaal zo slecht nog niet is. POTTE KIJKER 4 Vrijdag 30 augustus 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 4