9C m gropatax zlm Radio/TV ZLM Hoofdbestuursvergadering J.E. Kole geridderd Plantenbeurs en Boomekspo Kijken en kopen op Westlandse Plantenbeurs Inhoudsopgave In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. nCO. AFD. RILLAND VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 5 september a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis te Rilland. Het doel vdn deze vergadering is om de pro blemen waarmee onze afdeling te maken heeft te bespreken met de le den en om samen tot een oplossing te komen. Tevens zal worden bespro ken wat deze winter aan aktiviteiten ontplooid dient te worden en hoe het honderdjarig bestaan van de afde ling gevierd moet worden. Braderie, show en trekkertrekwedstrijden te Almkerk Op 31 augustus a.s. worden Trek- ker-trekwedstrijden georganiseerd door de Stichting S.L'F. De stichting neemt met deze wed strijden tegemoet te komen aan een ook in het gebied van Heusden en Altena gevoelde wens. Naast de trekker-trekwedstrijden aan het 31 augustus gebeuren te Almkerk, is er ook de mogelijkheid tot deelname aan de zogenaamde boeren-klasse door deelnemers uit de eigen streek. Verder wordt een ekstra grote inzen ding van oude historische traktoren, landbouwwerktuigen en stationaire motoren verwacht en zullen de vele stands van de braderie, de mede werking van een blaaskapel, het ge heel maken tot éen gezellig streek- gebeuren. Kandidaten welke aan de Trekker trekwedstrijden Boereklasse willen deelnemen, kunnen zich opgeven bij Jos Hak, tel. 01832 -2500. Witlofstudieklub Schouwen Duiveland Op maandagavond 2 september a.s. organiseert de witlofstudieklub Schouwen Duiveland, werkzaam binnen de ZGO, een ekskursie naar een aantal bedrijven. We starten bij de heer Joh. de Vlie ger, Vissersweg 2, Nieuwerkerk. Aanvang 19.00 uur. Inlichtingen: tel. 01110-2791. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116. 4460 MC Goes (01100)21010) Stationslaan 4 4761 BG Postbus 1 7. 4760 AA Zevenbergen (01680-27921) Redaktie Mr. J Oggel. hoofdredaktie tel huis 01100-20228 J Wierenga. eindredaktie tel huis01 102-3993 Marijke Schipper de Ruijter red assistente Adressering en abonnementen: Vermelding op adresbandje onder lidno.: (Voor leden en losse abonnementen) Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100 2110, tst 12 Vermelding op adresbandje onder lidnr. (Voor donateurs) Polisafdeling O V M -Goes telefoon 01100-24000 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Het hoofdbestuur van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij zal maan dag 2 september a.s. in vergadering bijeenkomen in "Het Pannenhuis" te Hoogerheide. Tijdens deze vergade ring zal aandacht worden besteed aan de stand van zaken m.b.t. de oogst- werkzaamheden. Tevens zal de mo gelijkheid worden besproken adhesie te betuigen aan het telegram dat de Groninger Mij van Landbouw stuur de aan de regeringsfrakties waarin zij aandringt op maatregelen die het mogelijk maken weer risiko's beter op te kunnen vangen. Hierna zal de konsept Landbouw- nota Provinciaal Bestuur van Zee land worden besproken waarover u kon lezen in het ZLM-blad van 9 aug.jl. Na de bespreking van enkele zaken m.b.t. het EG Landbouwbeleid zul len de voorzitters van de kommissies Akkerbouw, Tuinbouw, Veehouderij en Grondgebruik een toelichting ge ven op de stand van zaken en/of ontwikkelingen in hun sektor. Hierbij zal een voorstel van het Da gelijks Bestuur worden besproken er bij het Hoofdbestuur van het KNLC op aan te dringen een deel van de te verdelen MCB-gelden te besteden aan de afzetbevordering van akker- bouwprodukten, evt. ook aan verla ging van keuringskosten en onder steuning van de graszaadteelt. Tijdens de bespreking van de gang van zaken in de tuinbouw zal vooral aandacht worden besteed aan te ne men maatregelen om de problemen in verband met de vorstschade te boven te komen. Een door het konsulentschap voor de Rundveehouderij te Tilburg voorbe reid aktieprogramma Mestproble matiek en de notitie "Vervolg pro- duktiebeperking in ons land" van het Landbouwschap zullen de voor naamste punten van bespreking zijn bij de veehouderij. Hierna zal het rapport over het vraagpunt 1984/'85 "Voorlichting ten behoeve van bedrijf en gezin" worden besproken. De in Wemeldinge woonachtige fruitteler J.E. Kole (71) is vanwege zijn vele verdiensten op met name het agrarisch terrein de vorige week vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De daarbij behorende gouden medaille werd hem tijdens een feestelijke bijeen komst opgespeld door de loco-bur gemeester van de gemeente Kapelle de heer C.M. Dagevos (1.) De heer Kole is 25 jaar lang bestuurslid van de afdeling Wemeldinge van de ZLM waarvan de laatste 12 jaar als De medaille wordt opgespeld door loco-burgemeester Dagevos (l.) aan de heer J.E. Kole Dekrammenkeuring Op zaterdag 31 augustus a.s. zal door de Vereniging Het Zeeuws Melk- schaap de eerste dekrammenkeuring in haar nog jonge bestaan worden georganiseerd. Dit gebeuren zal plaatsvinden op het bedrijf van de heer W. de Buck, Py- ramidehoeve, Nieuwe Vlissingseweg 576 te Middelburg. Aanvang keuring 11.00 uur. De keuring is vooral zo belangrijk omdat de beste ramlammeren uit de provincie zullen worden aangevoerd en het volgende jaar alleen lamme ren van de goedgekeurde eksempla- ren zullen kunnen worden opgeno men in het stamboek. Ongetwijfeld zullen er ook te koop worden aangeboden op deze keu ring. Dinsdag 3 september a.s., Hilversum II (402 meter), 12.16 - 12.26 uur "De praktijk van het werk van de algemene inspektiedienst", een vraaggesprek met de heer V.R.M. Vancrayelynghe, direkteur van de Algemene Inspektiedienst (AID) van het ministerie van landbouw en vis serij. Donderdag 5 september a.s., Hilver sum II (402 meter), 12.16 - 12.26 uur "Aktueie zaken op zuivelgebied", een vraaggesprek met drs. H. Schel haas, voorzitter van het produkt- schap voor zuivel. voorzitter. Mede op zijn initiatief zijn nauwe relaties aangegaan met de af deling Yerseke van de ZLM. Uit hoofde van zijn voorzitterschap van de afdeling Wemeldinge was de heer Kole voorts lid van de Voorberei dingscommissie van de Ruilverkave ling Kapelle/Wemeldinge. In 1972 werd hij benoemd tot vicevoorzitter van de Plaatselijke Commissie. De Wemeldingse fruitteler is verder niet minder dan 40 jaar bestuurslid ge weest van de plaatselijke Rabobank. Sinds 1963 is hij voorzitter van het bestuur van deze bank. Accountantsunie (boekhoudburo) dërZ.L.M. tel. 01100- 15710 (Goes) tel. 01180- 11451 (Middelburg) tel.01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665.- 2604 (St. Annaland) tel. 01110- 6051 (Zierikzee) HULST: maandag 2 september in Gemeenschapscentrum Dullaert" 'Den Onderlinge Verzekeringsmaatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA (iocs tel. 01 KM) - 24(MX) Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes. Dinsdagmiddag van T4.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur. de heer J. Vroegop. Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de Z.L.M. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838, tijdelijk rayon Tholen en St. Philipsland. A.W. de Landgraaf, tel. 01100 - 23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren Mevr. L. Huisman, tel. 01100 - 30747, rayon Zeeland, tijdelijk rayon Schouwen-Duiveland A. Lindenbergh, tel. 01651 - 2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, tel. 01685 - 2338, rayon Bra bant Rayon Zeeuws Vlaanderen: tijdelijke waarneming door collega SEV'ers, te bereiken via ZLM Goes, tel. 01100 - 21020 *«^jjpfaierboven vermelde telefoonnummers zijn de privénummers van de voorlich(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100 - 21010 of in Zevenbergen, tel. 01680 -27921. Demonstratie "spitmachines" te Wilhelminadorp Op woensdag 25 september a.s. zal op het landbouwbedrijf van de Ko ninklijke Maatschap de Wilhelmi- napolder bij Goes een erkende de monstratie met spitmachines plaats vinden. Tijdens de demonstratie zul len vrijwel alle in ons land voorko mende spitmachines worden ge toond; zowel roterende types als ty pes met krukasaandrijving De demonstratie vindt plaats op bie- tenland van 35 tot 45% afslibbaar. Er zal worden gewerkt in twee kate- goriën, të weten: - spitten op "wintervoor" - spitten, zaaibedbereiding en tar we zaaien in één werkgang Deze groepen zullen na elkaar de monstreren. De zaaibedkombinaties zullen daarbij het spitten kombine- ren met een eventuele ekstra grond bewerking en zullen zaaien in één werkgang. De maksimale spitdiepte bedraagt 25 cm. Het demonstratieperceel ligt aan de oostelijke zijde van de weg Goes - Zierikzee richting Wilhelminadorp. De demonstratie begint om 13.00 uvr en eindigt om ongeveer 16.00 uur. De uitsteldata zijn: vrijdag 27 sep tember en woensdag 2 oktober a.s. Inlichtingen over eventueel uitstel zijn op de demonstratiedag verkrijg baar bij het Konsulentschap voor de Akkerbouw in Barendrecht, telefoon 01806- 14166. Onderzoek te velde rond Oostburg Deze week zullen medewerkers van de Grondmij in het Verkavelingsge- bied Oostburg beginnen met ver kennende werkzaamheden te velde, ten behoeve van het maken van de diverse deelplannen. De agrariërs in het betreffende gebied worden ver zocht hun welwillende medewerking hierbij te verlenen. Provinciale melkgeitenkeuring Op zaterdag 7 september zal te Mid delburg de Provinciale Melkgeiten keuring worden gehouden. Plaats: Manege "De Gouden Draak" aan de Westoudehavendijk. Aanvang 10.00 uur. De keuring omvat witte geiten, Toggenburger geiten en bonte gei ten. Onder het motto "tuinieren als hob by" wordt van 20 t/m 22 september a.s. voor het vierde achtereenvol gende jaar de Boomteeltekspo Zun- dert gehouden. De totale tentoonstelling die een op pervlakte beslaat van 1.500 m2 zal nog grootser worden opgezet dan de drie voorgaande en kosten noch moeite worden gespaard voor de uitvoering ervan. De manier waarop de Boomekspo tot stand komt is uniek in de tuin- bouwsektor, waartoe de boomkwe kerij behoort. Ruim 100 boomkwekers werken ge heel belangeloos mee aan de tot standkoming van dit evenement, dat in 1982 heel sumier gestart, nu reeds is uitgegroeid tot een gebeuren dat internationale bekendheid heeft. De vierde Boomekspo Zundert, zal evenals voorgaande plaatsvinden in de gebouwen van de Zundertse Vei ling aan de Molenstraat 155. De entreeprijs bedraagt 4,-. Kin deren t/m 12 jaar gratis. De ope ningstijden zijn op vrijdag 20 en za terdag 21 september van 9.00 tot 21.00 uur en op zondag 22 september van 9.00 tot 20.00 uur. Op 5, 6 en 7 september staan in Bloemenveiling Westland wederom meer dan 2.500 monsters van pot planten, tuinplanten en boomkwe- kerijprodukten tentoongesteld tij dens de Westlandse Plantenbeurs. De Plantenbeurs is voor de planten- handelaar een uitstekende kombina- tie van kijken en kopen. Het kom- plete en aktueie assortiment planten dat het Westland voor de najaarspe riode kan bieden wordt gepresen teerd. Met behulp van een uitge breide prijslijst van alle monsters en de hulp van ter plekke aanwezige bemiddelaars kan men bovendien direkt overgaan tot de koop. De Westlandse Plantenbeurs voor ziet duidelijk in een behoefte. Steeds meer handelaren uit binnen- en bui tenland nemen, aangetrokken door het komplete assortiment met steeds weer nieuwe rassen en variëteiten, de Plantenbeurs in hun planning op. Ook dit najaar is er een groot aanbod van bloeiende en vooral groene planten. pag. 5 Fruitteelt in Polen in ver nieuwingsproces: Griekenlands konkurentiepositie op de Noord- westeuropese markt pag.6 Wanneer aardappelen doodspuiten pag.7 Snel drogen van aardappe len dit jaar noodzaak: najaar beste periode voor bekalken pag.8 Groenteteelt 1983: verbe terde rentabiliteit; Biologische plaagbestrijding duurzame me thode pag.9 Tuinbouwklanken pag. 10-11 De maand september pag. 12 Krachtvoereffekt van in vloed op melkafgifte pag. 13 SEV werkprogramma pag. 15 CAS kreeg vertrouwen van pluimveehouders pag. 17 Voor de vrouw - PJZ pag 18-19 Markt Vrijdag 30 augustus 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 2