VOO It m: VIMHIW Afscheid nemen, hoe doe je dat? Beginnen, gaat dat zomaar? p.j. zuid geluid "Lading" en "Space Invaders redaktie Peter Risseeuw Space Invaders Mevr. P.J. de Rooy: Ook bijdragen van het "gewone lid" worden gewaardeerd onder redaktie van de Reaktiekommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zee land en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Che zeeweg 18, 4424 ZG Wemeldinge L.J. de Regt-van Maldegem Mevr. L.J. de Regt: We hadden een afspraak gemaakt, we zouden elkaar vragen stellen en daaruit dan samen een verhaal schrijven. Het was mooi weer en dat is al iets bijzonders geweest deze zomer, en we hebben gepraat. Nee niet wat U denkt over van alles en nog wat be halve over de l/i pagina in ons Z.L.M.Blad. We hadden een lijstje met vragen en dat gaf zoveel stof dat we een hele lange middag konden vol maken. Hoe kom je tot dit werk? Mijn voorgangster moest ermee stoppen, ze had teveel ander werk en zei: "Ik stop en elke goede afde- lingssekretaresse kan het ook". Mijn periode in het provinciaal bestuur was om en na provinciaal voorzitter te zijn geweest is dit wel helemaal iets anders, dus proberen maar. Schreef je voordien ook wel eens? Echt schrijven eigenlijk niet, het wa ren alleen brieven maar wel veel brieven Wat zijn je hobbies? Die zijn beperkt tot lezen en tuinie ren maar als je die twee goed doet is het ook wel voldoende tenminste voor mij wel. Wat vond je het moeilijkste? Zelf schrijven en HOE KRIJG IK HET VOL want een V2 pag. is heel veel als er geen copy is. Verder ook het Kerstnummer, je moet dat langer P.J. de Rooy-Janse tevoren inleveren, zo rond St. Nico- laas en dan ben je nog niet in de stemming. Je hebt dan in eigen gezin een hele St. Nic. sfeer en moet jezelf dan op Kerst gaan concentreren. Wat was het leukste? De vergaderingen met de pers-kom missie zijn heel gezellig en dan hoor je ook iets over het werk. Merken dat je gelezen wordt is heel fijn. Er ko men echter weinig reakties, alleen toen onze dochter trouwde en ik daarover had geschreven kreeg ik wel reakties. Viel het je wel eens zwaar? Ja, want soms leest men het verslag van iets wat je meemaakte en dan merkje dat sommigen denken datje alles weet en niet alleen weergeeft watje hoorde. Kreeg je ook wel kritiek? Van thuis b. v.? Alles was goed als je je gezin er maar buiten liet. "Over ons hoef je niet te schrijven". Kwamen er dikwijls reakties? Zelden maar ook wel eens heel spontaan en soms ook na langere tijd pas. Heeft het Prov. Bestuur ook wel eens wensen? Ja, verslagen van bijeenkomsten zien ze graag en als er verder iets bijzon ders is vinden ze dat leuk. 99 De projektgroep '80 is een amateurgroep die al jaren stukken maakt rond het thema "bewapening". De meeste stukken van de toneelgroep zijn speciaal geschreven voor plattelandsorganisaties, zoals de platte landsjongeren. Ook dit jaar brengt deze groep weer 2 stukken op de planken. Het ene stuk heet "lading" en het tweede stuk heet "space invaders". "Lading" speelt zich af in de bin nenvaart. Het pad van Schipper Be zaan gaat niet over rozen. Minder vrachten, een dalend inkomen, groeiende schulden. Het is knokken om je hoofd boven water te houden. Om de toekomst van zijn gezin en zijn schip veilig te stellen, begint Be zaan opdrachten aan te nemen die anderen liever laten liggen. Zoals het vervoer van randmateriaal voor nieuwe raketten. Dat het daarbij gaat om zaken die mogelijk de toekomst van de wereld bedreigen, gaat aan Bezaan voorbij. Projekt '80 probeert met dit stuk aan te geven dat de verantwoordelijkheid van elk mens verder gaat dan die voor zijn gezin of bedrijf. Daarbuiten vinden ontwikkelingen plaats die net zo goed bepalend zijn voor ieders toekomst. "Space Invaders" is een spannend toneelstuk met veel humor en vooral veel muziek. Het stuk draait om een jongen, Peter. Hij is populair, hij. zingt in de band van Henk en hij heeft een leuk vriendinnetje, Loes. Vrijdag 30 augustus 1985 Hoe kwam je aan je onderwerpen? Je wordt zeer opmerkzaam en als je moet dan komen ze schijnbaar van zelf op je weg. Bieden schrijfsters zich wel eens spontaan aan? Dat gebeurt heel zelden, je moet ze zelf opsporen en vragen of ze het willen doen. Illustraties moet je ook altijd zelf zoeken bij een stuk van een ander. Heb je altijd iets in voorraad? Nee, en als je ergens op rekent, het was beloofd en het komt dan te laat of het is te weinig dan moet je in de laatste uren maar zien datje toch iets vind om het vol te krijgen. Denk je dat je dit gaat missen? Na een poosje vast wel, het is altijd erg gezellig met elkaar. Als het win ter wordt en het is rustiger in huis en op het bedrijf dan zal ik dit vast wel missen maar nu is het thuis druk ge noeg en dan is dat rustig, er moet niks. Maar behalve het fijne kontakt met de perskommissie is er ook het we kelijks kontakt met de Z.L.M. re daktie. Dat was altijd erg goed en dat zal ik ook wel gaan missen. Heb je het gevoel dat onze afdelingen iets doen met deze rubriek? Je werkt voor een beperkt aantal le den van de Plattelandsvrouwen maar wel voor de Z.L.M. leden die niet allemaal lid van de Pl.Vr. zijn. Reageren de andere kommissies zelf als ze iets hebben of moeten wij "de vinger aan de pols" houden? We moeten altijd zelf attent zijn op wat gaat komen. Aankondigingen zijn belangrijker dan een verslag. Gre Amoureus leerde ons dat een "verslag met toekomstwaarde" wel heel goed is. Van alle kommissies is de Agrarische kommissie het meest aktief naar de perskommissie toe. Dat ligt natuur lijk ook wel wat meer in hun lijn maar het is toch heel prettig. Als we samen een wensenlijstje op mochten maken wat zou daar dan allemaal opstaan? Laten we maar eens kijken: Vanaf deze week zult U naast het kopje "voor de Vrouw" een ander adres aantreffen. Voortaan zal mevrouw P.J. de Rooy-Janse de eind verantwoording hebben voor deze rubriek. Al een half jaar werkt ze mee in onze perskommissie en voor de geregelde lezer is zij vast geen onbekende meer. De laatste weken hebt u stukjes - door haar geschre ven - kunnen lezen over de wereld vrouwen conferentie Nairobi. Om u wat uitgebreider kennis met haar te laten maken ging ik een middag bij haar op bezoek in Wemeldinge. Ze woont met haar man op een mooie oude boerderij aan de rand van het dorp, met achter een ruim uitzicht op een gazon met bomen en een boomgaard. Vertel eens iets over jezelf vroeg ik haar Ongeveer 4 jaar geleden zijn we in Wemeldinge komen wonen. Tot die tijd woonden we op een boerderij in Dubbeldam. Ik ben wel in Zuid Holland opgegroeid, maar omdat m'n beide ouders van Zeeuwse af komst waren, was Zeeland me beslist niet vreemd. In dit huis heeft vroeger ook m'n moeder gewoond. Met het werk van de bond van Plat- spontane reakties van lezers wensen t.a.v. onderwerpen altijd een foto of andere illustratie bij een artikel een paar artikelen in voorraad leuke tips of recepten bijzondere ervaringen te mogen horen en daar dan iets mee mogen doen alles wat werd beloofd ook op tijd binnen ook eens iets geschreven mogen inleveren als het een goed leesbaar handschrift is soms is er wel eens een heel bij zondere gebeurtenis en daar zou dan meer ruimte voor mogen zijn. Op de Provinciale voorjaarsvergade ring heeft het Provinciaal Bestuur reeds afscheid genomen van Lee de Regt, maar het is heel fijn dat ze nog een paar maanden wilde meedoen, zodat de overgang soepel loopt. De roos die ze toen kreeg is beslist al verwelkt. Hierbij dan een frisse met veel dank namens de hele perskom missie. P.J. de Rooy-Janse Hij geniet van het leven. Achter in zijn hoofd realiseert hij zich dat er op de wereld gevaarlijke ontwikkelin gen plaatsvinden: de steeds maar toenemende bewapening. Maar de gedachten hieraan drukt hij weg omdat hij ze te beangstigend vindt. Peter heeft het plan opgevat om een groots "Space-feest" op school te or ganiseren om de opening van de soos te vieren. Hij verzamelt een aantal schoolvrienden en -vriendinnen die enthousiast gaan meehelpen. De or ganisatie van het feest dreigt echter uit de hand te lopen wanneer Mirjam wil, dat er op het feest uitgebreid aandacht besteed moet gaan worden aan de bewoners van het eiland "Bi kini", die slachtoffer zijn geworden van kernwapenproeven. Henk, Pe ter's beste vriend, ziet dit helemaal niet zitten. Loes, Peter's vriendin, voelt er wel wat voor. Peter wil in de eerste plaats dat het feest gewoon doorgaat. Midden in die verwarring landden door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, de space inv aders Zol en Quasi, bewoners van de planeet Noz, in de kelder bij Peter. Ook zij hebbeiüso hun ideeën over 31 aug. - afd. Schouwen Duiveland organiseert een barbecue bij de fam. van der Velde te Dreischor. Een ideale gelegenheid om eens lekker te eten of weer eens een oude bekende te ontmoeten. Het begint om 19.30 en iedereen, ook niet-leden zijn van harte welkom. 6 sept. - afd. West Z.V1. organiseert een barbecue bij de fam. Luteijn aan de Rijksweg te Breskens. Je weet het nog wel van vorig jaar, druk toen en "stik" gezellig. Geef je dus snel op bij Rietje Poissonnier, 01176-1509. 22 sept. - afd. Zevenbergen organi seert een volleybaltoernooi in de sporthal "De Molenberg" te Zeven bergen voor alle afdelingen. Heb jij interesse bel dan even naar je eigen sekretariaat. Misschien kun je dan met je team naar Zevenbergen, winter - alle afdelingen. Verschillen de afdelingen organiseren weer een toneel. Wil jij meespelen of weet je iemand wie of dat wil of misschien wil je wat informatie hierover, bel dan even een toneelspeler van het vorig jaar op. Die kan je dan alles vertellen. de toekomst van de planeet aarde. Voor Peter wordt het er dan niet eenvoudiger op... Beide stukken duren ongeveer één uur. De spelers willen na afloop graag met het publiek napraten, liefst in kleine groepen. Voor het spelen van het stuk zijn geen echte toneelzalen nodig; een speel zaal van 6 tot 8 meter is voldoende. De uitkoopsom, voor het spelen van het stuk, hangt af van de draagkracht van de uitnodigende instantie en wordt in overleg bepaald. Als je meer informatie wilt of be langstelling hebt over één of beide stukken dan kun je kontakt opnemen met het sekretariaat in Zevenbergen of met Marjolein van de Peppel, Postbus 534, 6700 AM Wageningen, tel.: 08370-21868. telandsvrouwen heb ik al jong kennis gemaakt, want m'n moeder was se cretaresse van Zuid-Holland. Welke funkties heb je zelf in de Bond gehad? Ik ben begonnen als afd. sekr., daar na ben ik lid van het PB en ook HB lid geworden. Ik ben lid geweest van de landelijke handwerkkommissie en van de in ternationale kommissie en heb 10 jaar meegewerkt in de redaktie van de "Plattelandsvrouw". De doelstel ling van de bond is haar uit het hart gegrepen, want alles wat met de ont wikkeling van het platteland te ma ken heeft - en dat zeer ruim gezien - heeft haar belangstelling. Ook in an dere culturen en godsdiensten is ze geïnteresseerd. Nelly de Rooy is ook aktief in andere bestuursfunkties. Zo is ze o.a.'be stuurslid van de Ned. Vrouwen Raad, waarvoor ze afgevaardigde in Nai robi was. Bestuurslid van Unicef, waarover ze ook lezingen voor de afdelingen wil houden. Ook in het bibliotheekwezen is ze aktief en plaatselijk zit ze in het bes tuur van het dorpshuis. Zo zijn er nog wel wat grotere en kleinere organi saties die van haar bestuurservaring en -kennis profiteren. Heb je daarnaast ook nog tijd voor andere hobby's? Ja, zeker. Ik handwerk en naai graag. Ook ben ik graag bezig met boeren- schilderwerk en fotograferen. Schrij ven is ook een hobby. Wat trekt je aan in het werk van de perskommissie? Ik denk dat ik er veel in kwijt kan over alles wat met vrouw en platte land te maken heeft. Heb je ook wensen voor je werk in deze kommissie? Allereerst lijkt het me leuk reakties op "Voor de Vrouw" te krijgen. Maar voor reakties heb je natuurlijk copy nodig om de halve pagina te vullen. Daarvoor zou ik graag sug gesties horen van het PB en wat meer bijdragen van kommissies en afde lingen. Het zou deze rubriek ten goede komen als ook het "gewone" lid eens schreef over zaken die voor meer vrouwen van belang zijn. Ik ben er v^n overtuigd dat er een aantal vrouwen zijn, die met kennis van zaken over iets kunnen schrij ven. 't Zou heerlijk zijn om naast de leden van de perscie. een aantal na men te weten van vrouwen, die zo nu en dan eens willen schrijven. Het meest ideale zou zijn om stukjes over van alles en nog wat in voorraad te hebben. Ik hoop dat al je wensen in vervulling gaan en verder wens ik je toe dat je met evenveel plezier in deze kommis sie mag werken, als ik het heb ge daan. L J. de Regt-van Maldegem 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 17