Eerste vleesvee- en fokveedag te Biervliet groot sukses CAS kreeg vertrouwen van pluimveehouders De Kleppertjes prolongeert titel bij Zeeuws Kampioenschap pony's Marktaandeel na tien jaar twintig procent Integratie Vertrouwen Fokkers oeverbevers bundelen krachten Op een keurig terrein werd maandag 29 juli de eerste vleesvee en fokvee manifestatie te Biervliet gehouden. Een groot sukses van de heren H. Buijsse, J. van Harn en M. de Bree, de initiatiefnemers. Om stipt 13.00 uur werd er met de keuring een aanvang genomen. Als jury-leden van het vleesvee fungeerden de heren J. de Coninck uit Halsteren en J. Maris uit Grijpskerke. Het vleesvee was van een uitstekende kwaliteit, een kompliment voor de fokkers uit Biervliet en omgeving. Uitslag Vleesvee Ringmeester was A. Uitdewilghen Rubriek 1: - Limousine pinken - De eerste 3 plaatsen voor de heer Mol uit Hoek. Rubriek 2: - Limousine vrouwelijk vee - 1. De Kraker uit Hoek: 2. Mol uit Hoek; 3. De Kraker uit Hoek. Rubriek 3: - Limousin^ stieren - 1. Mol uit Hoek; 2. Claeys uit Biervliet. Rubriek 4: - Gekruiste stieren - Kleine maat 1 en 2 Van Vliet uit Philippine en 3. P. van Driessen uit Hoek. Grote maat 1 en 2 P. van Driessen uit Hoek en 3. A. van Wyk jr. uit Hoek. Rubriek 5: M.R.IJ.-stieren 1. Wolfert te Hoek en 2 en 3 P. van Driessen te Hoek. Rubriek 6: M.R.IJ.-vaarzen 1 en 2 Buijck te Biervliet en 3. Van Wijck jr. uit Hoek. Rubriek 7: Bij Zwart Bont F.H. wa ren de eerste 3 plaatsen voor de heer Dhont uit Biervliet. Rubriek 8: Bij Piemontese en La- kenvelder eiste de heer Van Wijck uit Hoek de le 3 plaatsen voor zich op. Daarna werden de kampioenskeu ringen gehouden; een spannende race die door een talrijk publiek werd gadegeslagen. De Kampioenen: Algemeen Kampioen Nederlands ras: Dhr. Wolfert te Hoek. Algemeen Kampioen Buitenlands ras: Dhr. de Kraker te Hoek. Algemeen Kampioen gekruist ras: Dhr. van Vliet te Philippine. Algemeen Kampioen Mannelijk Vleesvee: Dhr. Mol te Hoek. Algemeen Kampioen Vrouwelijk Vleesvee: Dhr. P. van Driessen te Hoek. Opvallend waren de twee Piemonte se kalveren van Dhr. W. Vervaet Biervliet uit de F.H. koe. Uitslag fokvee Jury-leden waren A. Vermuë uit Oostburg en J. de Rijcke uit Aar denburg. Ringmeester was Enno Buijsse. Rubriek 1 (koeien geboren van 29 juli 1982/1983): la-prijs Dina 24 P. Riemens Hoek; lb-prijs Olga 136 Mts. Cuelenaere Philippine; lc-prijs Olga 130 Mts. Cuelenaere Philippi ne; lcf-prijs Olga 135 Mts. Cuele naere Philippine; le-prijs Dina 82 G. Ingels Biervliet. Rubriek 2 (koeien geboren van 29 juli 1981/1982): la-prijs Willij 18 R. Riemens Hoek; lb-prijs Mierza 29 Mts. Cuelenaere te Philippine; lc- prijs Olga 129 Mts. Cuelenaere te Philippine; 2a-prijs Jennij 26 Mts. Cuelenaere te Philippine. Rubriek 3 (koeien geboren van 29 juli 1980/1981): la-prijs Olga 102 Mts. Cuelenaere te Philippine; lb- prijs Olga 110 Mts. Cuelenaere te Philippine; lc-prijs Willy 15 P. Rie mens te Hoek; 2a-prijs Olga 109 Mts. Cuelenaere, Philippine. Rubriek 4 (koeien geboren van 29 juli 1979/1980): la-prijs Olga 99 Mts. Cuelenaere te Philippine; lb- prijs Rika 27 Mts. Cuelenaere te Philippine; lc-prijs Rika 25 Mts. Cuelenaere te Philippine. Rubriek 5 (koeien geboren voor 29 juli 1979): la-prijs Jenny 24 Mts. Cuelenaere te Philippine; lb-prijs Olga 64 Mts. Cuelenaere te Philippi ne; lc-prijs Celina 11 G. Ingels te Biervliet; ld-prijs Willy 12 P. Rie mens te Hoek; le-prijs Olga 66 Mts. Cuelenaere te Philippine; lf-prijs Dina 69 G. Ingels te Biervliet. Rubriek 6 (groepen): 1. P. Riemens te Hoek 4 stuks; 2. Mts. Cuelenaere te Philippine 5 stuks; 3. G. Ingels te Biervliet 3 stuks. Rubriek 7 (koe met beste uier): Willy 16 R. Riemens te Hoek. Rubriek 8 Kampioen Jenny 24 Mts. Cuelenaere te Philippine. Reserve kampioen Willy 18 P. Riemens te Hoek. Rubriek 9 (het best getoileteerd): 1. G. Ingels te Biervliet. Het juiste gewicht van de limousine stier was 1084 kg en is geraden door J. Langendam uit Waddingsveen. Vorig jaar bestond het Coöperatief Afzetorgaan Slachtpluimvee (CAS) tien jaar. Men startte in een tijd waarin de pluimveeslachterijen in ons land er niet best voor stonden. Ook Fri-Ki te Wezep, een onderdeel van Cebeco-Handelsraad, niet. Bovendien was de marktsituatie van het pluimveevlees bepaald niet rooskleurig. De konsument leek uitgekeken op het diepvrieskuiken. Ondanks deze moeilijke start heeft het CAS in tien jaar tijd een spektakulaire groei doorgemaakt. Dat hoorden we van CAS-direkteur de heer Fl.P. van Eekert. Hij wijst erop, dat zijn orga nisatie erin is geslaagd het vertrouwen van de pluimveehouders te winnen. Op 30 december 1974 werd het Coö peratief Afzetorgaan Slachtpluimvee opgericht. De adjunkt-direkteur van het Coöperatieve Pluimveefokkers Instituut (CPI) Van Eekert werd ge vraagd om direkteur van CAS te worden. CAS startte in de Molen straat in Bathmen. Eind 1975 waren de grootste organi satorische problemen achter de rug. Zette CAS in 1976 ruim 36 miljoen kilogram om, in 1984 was dat ver dubbeld. De waarde ervan steeg in dezelfde periode van ƒ70 miljoen naar ruim 170 miljoen. Deze spek takulaire groei geeft duidelijk het bestaansrecht van CAS aan. In de wereld van de afzet van slacht pluimvee was de koöperatie weer partij geworden. Zij had - zoals Van Eekert het zegt - een face-lift onder gaan. CAS staat ten dienst van alle Cebe- co-Handelsraadkoöperaties, voor zover deze zich bezighouden met de produktie en de afzet van slacht pluimvee. Deze koöperaties hebben dan ook 60 procent van de aandelen van CAS Pluimvee BV, die de kom- merciële aktiviteiten uitvoert. Cebe co-Handelsraad Rotterdam heeft de overige 40 procent. Behalve met kommerciële zaken houdt CAS zich bezig met het organiseren en in stand houden van de integratie in de pluimveeslachtsektor. Bij die inte gratie zijn betrokken: 31 leden-koö- peraties, 28 ópfokkers, 61 vermeer deraars, 6 kuikenbroederijen en 256 kuikenmesters. Op deze mestbedrij- ven worden zo'n 140 miljoen kuikens per jaar geproduceerd en door CAS vermarkt. Dat is ongeveer een vijfde van het slachtpluimvee dat in Ne derland gehouden en geslacht wordt. "In een integratie is er een verbon denheid tussen de verschillende schakels. Het gebeuren in de ene schakel wordt afgestemd op dat in de andere. Dat houdt in dat ook het fi nanciële aspekt van de integratie el kaar onderling gaat beïnvloeden. CAS zorgt er voor dat de zaken or- Vrijdag 30 augustus 1985 ganisatorisch en tinanciëel op elkaar worden afgestemd. Dit geldt met name het voorzien van de "grond stof' voor de opeenvolgende scha kels en wel zodanig dat dit gelijkma tig wordt gepland, dus zonder pieken en zonder dalen", zo zegt Van Ee kert. Het komt erop neer, dat CAS begint te kijken naar de laatste scha kel in de door haar geregistreerde keten: de mester. Wat daar gepro duceerd gaat worden, probeert CAS af te zetten. Soms moeten daarvoor wat verschuivingen worden toege past. Denk aan de invloed van va kanties en feestdagen. CAS zorgt er via de kuikenbroede rijen voor dat op het juiste tijdstip het juiste aantal eendagskuikens aan de mester wordt geleverd. De kuiken broederijen op hun beurt moeten voldoende broedeieren hebben om op tijd voldoende kuikens te kunnen leveren. Die broedeieren komen van de vermeerderaars, die hun uit gangsmateriaal moeten ontvangen van de opfokkers en deze zijn weer afhankelijk van wat door de fokbe- drijven wordt geleverd. Zo is de cir kel rond. Naast deze planning treedt CAS regulerend op ten aanzien van de prijzen, zowel van het eindpro- dukt (het slachtrijpe kuiken) als van de tussenprodukten, namelijk een dagskuikens, broedeieftn en jonge ouderdieren. Voor alle schakels binnen de inte- gratis - opfokkers, vermeerde raars en kuikenmesters - gelden mi nimumprijsgaranties. Voor die mini mumprijsgaranties staan de. aange sloten koöperaties garant. CAS hoopt uiteraard zaken te doen boven dat gegarandeerde minimum. "Het moeilijkste is om alle schakels tevreden te stellen en dat kan al leen maar door de opbrengst recht vaardig te verdelen. Dat kan niet en kel op grond van koude en kale cij fers, maar daar moeten ook de ups en downs van de markt bij betrokken worden. De toepassing daarvan is het moeilijkste", antwoordt Van Eekert CAS-direkteur Fl.P. van Eekert op de vraag waarvoor zijn organisatie de grootste problemen liggen. De CAS-direkteur noemt tegelijkertijd ook de positieve zaken: "Het mooiste is het voelen van ver trouwen van hen waarvoor het CAS zich inzet. Wij hopen en proberen de door pluimveehouders voortgebrach te produkten tot een zo hoog moge lijke waarde te brengen". Dat vertrouwen heeft CAS na tien jaar bestaan opnieuw gekregen van de leden. Dat geeft moed voor de toekomst. PIET WESTRA Om hun krachten en kennis te bun delen hebben de Nederlandse fok kers van oeverbevers in oktober 1984 de Nederlandse Coöperatie van Oe verbevers (NCO) opgericht. Het doel van de koöperatieve vere niging is de belangenbehartiging van de Nederlandse oeverbeverfokkers. Verspreid over het land heeft de koöperatie thans zo'n 75 leden. De koöperatie beschikt over een centrale slachtplaats in Koudekerk aan den Rijn. Via deze koöperatie worden de pelzen van bepaalde kwaliteiten en kleuren gebundeld aangeboden op veilingen. Verder onderzoekt en ver gelijkt de NCO bepaalde houderij- systemen, ziekteverschijnselen en voeders. (Coöperatie) Op het knusse ruitersportterrein in Axel werden zaterdag 24 augustus j.l. de Zeeuwse ponykampioenschappen gehouden. Tijdens deze kampioen schappen stond de strijd om het vere nigingskampioenschap in de Z-klasse centraal. Titelhouder De Kleppertjes uit Axel bleek opnieuw een klasse apart en prolongeerde de titel op fraaie wijze. De Kleppertjes ging er meteen na de start fel en goed tegenaan. De uit negen kombinaties bestaande Axelse verenigingploeg klasse zwaar van instruktrice Nel Scheele-de Feyter nam bij het achttal rijden meteen een voorsprong van achttien punten op naaste konkurrenten Luctor et Emergo Noord-Beveland. Bij de groepsdressuur reikten de Kleppertjes naar de hoogste dagsco re: 366 punten. De drie springruiters namen ieder een balkje mee, wat toch 24 straf- punten betekende, maar de voor sprong gaven de Axelaars niet meer uit handen. De Kleppertjes prolon geerde de Zeeuwse titel in de Z- klasse met 840 punten, negen punten voorsprong op het goed rijdende Noord-Beveland dat reserve kam pioen werd. Op de derde plaats fi nishte Oranjezon uit Vrouwenpol der. Bij de achttallen in de L klasse zege vierde Schouwseruiters uit Drei- schor, met de Nieuwvlietse Zwinrui- ters op de tweede stek. In de strijd om de individuele springtitels werd op het schitterende parkoers, opgetrok ken door parkoerbouwer Bram Schilleman uit Biervliet, een ware slag geleverd die in twee manches moest worden afgewerkt. In de kategorie A/B van de Z-klasse bleek Carolien de Feyter met Holi day van Luctor et Emergo de sterkste te zijn. Het zilver was voor Sandy Breel met Boy van Oranjezon. Marco Quaak met Goldscar van de Harin- gruiters greep in de kategorie C/D het kampioenslint met Annemiek Boone met Romeo van de Gouwe Reyers op de eervolle tweede plaats. Door een beter plaatsingsgemiddel de in totaal mag Carolien de Feyter naar de Levade, de nationale kam pioenschappen, die zaterdag 7 sep tember in Apeldoorn worden ge houden. De leider in de voorwedstrijden in de Z-dressuurklasse gaf die eerste plaats ook zaterdag niet uit handen. Anne- lies Breure met Mabu van de Oran- jeruiters uit Willemstad, zege vierde met grote overmacht en stelde daarmee haar ticket voor de natio nale kampioenschappen in Apel doorn veilig. Op de tweede plaats eindigde de goed rijdende Marleen de Jonge met Mister Monday van ponyklub Oostbuig. Uitslagen Kampioensrubrieken: Achttallen klasse zwaar: 1. De Klep pertjes Axel, 2. Noord-Beveland Kortgene, 3. Oranjezon Vrouwen polder, 4. Luctor et Emergo Zaam- slag. Achttallen klasse licht: 1. Schouwse ruiters Dreischor, 2. Zwinruiters Nieuwvliet, 3. De Kleppertjes Axel. Viertallen klasse licht: 1. Walcheren Arnemuiden, 2. Zwinruiters Nieuw vliet, 3. De Kleppertjes Axel. Dressuur klasse zwaar: 1. Annelies Breure met Maby Oranjeruiters Willemstad, 2. Marleen de Jonge met Mister Monday p.c. Oostburg. Springen klasse zwaar: A/B 1. Caro lien de Feyter met Holiday van Luc tor et Emergo, 2. Sandy Breel met Boy van Oranjezon. Kategorie C/D Marco Quaak met Goldscar van de Haringruiters, 2. Annemiek Boone met Romeo van de Gouwe Reyers. M dressuur: 1. Corien van Sprang met Noran Oranjeruiters, 2. Wendy Hendrikse met Romano De Klep pertjes. Voltigeren: L groep Middelburg. Bestgaande rijpony: 1. Marleen de Jonge met Mister Monday p.c. Oost- burg. 2. Marijke Baecke met Blue Lady van Luctor et Emergo. J.M. Murre 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 15