Voor adequate agrarische ondernemers is betere samenwerking tussen SEV en andere instanties vereist! Twijfel over rendement diepe grondbewerking Werkverslag Sociale Economische Voorlichtingsdienst: Zoek een betere zomer in het buitenland... Harnas Ondernemer Projekten W erkprogramma Bedrijfsovername Financiering Agrarische studiereizen 1985 "De afdeling voorlichting van de ZLM zal kwaliteitswerk moeten blij ven leveren en niet MOETEN concurreren maar SAMENWERKEN met andere voorlichtingsinstanties waar dat wordt vereist. Er zal ook een royale doorverwijzing moeten zijn naar andere instanties. Ditzelfde wordt door onze voorlichting verwacht van anderen. Bij sommigen werkt dit goed, bij verschillende anderen is dit voor verbetering vatbaar. Accountantskantoren en banken zouden vroegtijdig kunnen verwijzen naar de SEV indien zij signalen opvangen over het bedrijf om daarmee trachten te voorkomen dat de ondernemer te laat reageert op ontstane situaties". Dit staat te lezen in het pas uitgeko men werkverslag van de Sociaal Eco nomische Voorlichtingsdienst van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij over het jaar 1984/1985. In het verslag wordt gesteld dat deze vroegtijdige samenwerking vooral van belang is omdat de dienst in de eerste lijn werkzaam is. Ze heeft sa men met het Ondernemersgezin tot taak de problematiek te analyseren en samen oplossingen te zoeken zo dat het gezin de juiste beslissingen kan nemen in de betreffende situatie. "De vertrouwenspositie en de kennis VAN DE SEV staan er borg voor dat voorziene en niet voorziene proble men die op de agrarische sektor en het gezin afkomen zoveel als mogelijk begeleid kunnen worden". Ten aanzien van de financiële positie van de bedrijven wordt in het werk verslag opgemerkt dat de superhef fing in vele gevallen spanningen en onzekerheden in gezin en bedrijf heeft doen ontstaan. "Het is onver teerbaar dat er aan het einde van het verslagjaar nog ondernemers zijn die niet weten waar ze aan toe zijn". Ook signaleren de samenstellers van het verslag dat er in de akkerbouw en pluimveehouderij problemen zijn ontstaan door respectievelijk over schotten die een stempel drukken op de prijsvorming en door de slechte prijzen van o.m. de eieren. In dit verband wordt ook melding gemaakt van de door de interimwet aan ban den gelegde varkenshouderij en van de vorstschade in de fruitteelt. "Het is wel zeker, zo wordt opgemerkt, dat in de verschillende bedrijfstakken de eerstvolgende jaren veel moeilijkhe den overwonnen zullen moeten worden". Uitermate kritisch is het verslag over de wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu "waardoor de landbouw als het ware wordt opgesloten als in een soort harnas. Het lijkt soms wel of de hele wetgeving erop gericht is dat de Land- en Tuinbouw zich minder goed kan ontplooien. Bij alle veran deringen van het beleid, dient men voor ogen te houden dat het gaat om een gezonde bedrijfstak met mensen die bereid zijn hard te werken, maar waar aan het uithoudingsvermogen een einde komt wanneer zij gaan merken dat het individu (de mens) wordt overgeslagen". Gezien het feit dat op de verschil lende bedrijven de marges om een redelijk arbeidsinkomen te behalen van jaar tot jaar kleiner worden, kan worden gekonkludeerd dat de sterke en zwakke kanten van de onderne mer steeds meer bepalend zullen zijn voor zijn resultaten. De afhankelijk heid van 'uitschieters' en de nood zaak tot optimalisatie en schaalver groting zal dan ook blijven toene men. Er zal dus naar alternatieven en besparing van kosten moeten wor den gezocht. Een SEV projekt als "Rekenen voor beslissen" en goede scholing en bijscholing"zijn dan ook bittere noodzaak. In het verslag wordt opgemerkt dat de werkgelegenheidssituatie in het algemeen een steeds groter stempel zal drukken op de verschillende be drijven. Meer kinderen zoeken een inkomen op het ouderlijk bedrijr Vrijdag 30 augustus 1985 "maar bij deze ontwikkeling blijft staan dat een bedrijf ekonomisch gezond moet zijn of worden gemaakt wil het met succes overgenomen kunnen worden". In het verslag wordt vastgesteld dat het weer en de diverse overheidsmaatregelen een zware psychische druk op onderne ming en het gezin zijn gaan uitoefe nen. Uit het verslag blijkt dat de overheidssubsidie voor het werk van de SEV met ingang van 1 januari 1985 is verlaagd tot 69%. Deson danks blijft de bezetting van de dienst op peil door een financiële ondersteuning door de ZLM-organi- satie die zo is o.m. uit de laatstge houden studiedag gebleken, de SEV van de ZLM zeer hoog waardeert. In het verslag wordt uiteraard mel ding gemaakt van een aantal door de SEV uitgevoerde projekten zoals: "Rekenen voor beslissen", "Relatie gezinsuitgaven en bedrijfsinkom- sten", Werkgroep jeugdwerkloos heid op Walcheren en het vraagpunt. Het projekt "Rekenen voor beslis sen" dat uitgevoerd is door alle SEV-diensten in Zeeland en het Conselentschap voor de Akkerbouw is in het verslagjaar beproefd in het gebied Oost Zeeuws-Vlaanderen en West Zuid-Beveland. Uit de evalua tie van dit projekt dat boeren bewust wil maken van het belang van be- drijfsekonomische inzichten en het verbeteren van systematisch rekenen bij het nemen van beslissingen op het eigen bedrijf, is gebleken dat dit on derwerp en de methode van presen tatie zeer goed is aangeslagen. Het zal in breder verband worden voort gezet. Ook het SEV-projekt "Relatie Gezinsuitgaven en bedrijfsinkom- sten" wordt goed gewaardeerd. Er namen in totaal 47 afdelingen en 1277 personen deel aan deel. Met betrekking tot het vraagpunt wordt nog opgemerkt dat de SEV een zeer grote bekendheid blijkt te genieten. Dit voor met name een aantal schrij nende gevallen. Aan laatstgenoemde bedrijven wordt overigens volgens de dienst van overheidswege te weinig gedaan. Verschillende bedrijven hebben absoluut meer melk nodig. In het nieuwe werkseizoen 1985/86 zal de SEV in het kader van de groepsvoorlichting starten met het nieuwe projekt "U staat er wel achter maar hoe staat u er voor?". Met dit projekt zal worden ingespeeld op de talrijke veranderingen in de positie van gezin en bedrijf die een gevolg zijn van nationale-en EG-maatrege- len en wetten. Daarbij zal het hele agrarische gezin worden betrokken. De dienst wil daarmee bereiken dat er een nog betere bewustwording optreedt over de huidige positie van het gezin en bedrijf, dat men kennis neemt van de mogelijkheden die er voor het bedrijf zijn, en die ook be nut en dat men kritisch blijft ten aanzien van de positie van de zelf standige in de zich veranderende si tuatie. Bij dit projekt is de medewer king van met name de afdelingsbe sturen vereist. Het projekt "Bedrijfs economische vorming akkerbouwers" zal zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, wor den voortgezet. Tenslotte kan nog worden vastge steld dat de SEV naast de talrijke lo pende zaken ook nog betrokken zal zijn bij samen met de agrarische commissie van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen te organiseren bijeenkomsten rond het thema "De agrarische vrouw in de maatschap pij", dienst geeft, zo blijkt nog uit de reakties van de afdelingen, objektieve voorlichting. Een belangrijk aandachtsveld van de SEV is de problematiek van de be drijfsovername. Toch blijkt bij een goede voorlichting en een open ges prek in het gezin dat er zich bij de goede ondernemingen op dit punt weinig problemen voordoen, en dat er vaak oplossingen te vinden zijn die alle betrokkenen bevredigen. "Steeds blijkt, zo wordt in dit ver band opgemerkt, dat die ondernemer die werkelijk wil en die zich niet in de put laat praten veel kan. Dit blijkt ook iedere keer weer bij ondernemers met een geringe oppervlakte grond. Ook hier geldt vaak: "Willen is kun nen". De faciliteiten voor jonge on dernemers dienen op belastinggebied nog verder te worden verbeterd. Sommige banken zijn beslist (nog) niet ingesteld op de financiering van de bedrijfsovername. Het is aan de ondernemer die bank te kiezen die hem de beste faciliteiten biedt en in tijden van tegenslag of tegenspoed Ook problemen in de pluimveehouderij door de slechte eierprijzen. (foto: Shaver 'Ned.) samen met ondernemer, SEV en bank oplossingen zoekt". Onder het hoofdstukje financiering wordt gekonstateerd dat er in het verslagjaar, voorzover de dienst daarbij betrokken is geweest, minder financiële probleemgevallen waren dan in andere jaren. Vaak konden oplossingen worden gevonden via R.Z., de bank, familie en soms het Borgstellingsfonds. Bij de financie ring van een bedrijf draait het vooral om de vraag of de rentabiliteit van een bedrijf op korte en op langere termijn voldoende zekerheid biedt. Een belangrijk aandachtsveld van de SEV vormt grond- en pachtzaken. Op dit terrein werd veel voorlichting ge geven. Daarbij is steeds weer geble ken dat degenen die zich vooraf goed lieten informeren, de grond konden kopen voor de verkeerswaarde van de verpachte grond. Degenen die om advies vroegen nadat de transaktie was gebeurd betaalden in de meeste gevallen meer dan de verkeerswaarde. Opgemerkt wordt dat het steeds weer blijkt dat de animo voor het afsluiten van beheersovereenkomsten in de daarvoor aangewezen gebieden ge ring is. In het verslagjaar werd extra veel aandacht geschonken aan Ruil verkaveling en landinrichting. Er werden o.m. excursies georganiseerd naar de Flevopolder. In Walcheren wordt getracht milieu en landbouw organisaties dichter bij elkaar te brengen. De SEV heeft deels samen met het Konsulentschap getracht de gevolgen van de superheffing zo goed mogelijk op te vangen. Onderzoek leert dat het nut van een diepe grondbewerking veelal tegenvalt. Vaak is na enkele jaren de gewasopbrengst nog lager dan voor de diepe grondbewerking. Ook blijkt uit het onderzoek dat de kosten, die voor diepe grond bewerking gemaakt worden, meestal niet terugverdiend kun nen worden. alleen van een proefveld op veenko loniale grond over een lange periode positieve effecten te melden; zo'n 5 tot 10% meeropbrengst. Het onderzoek heeft ook de econo mische aspecten bekeken. Het gaat er van uit dat een bewerking tot op 10 k 25 cm onder de bouwvoor al gauw 150,— a ƒ20,— per hectare kosten moet worden gerekend (ƒ1500,— tot 2000,— per ha.). Als het effect van dieper losmaken over tien jaar berekend wordt, kost dat in beide gevallen ongeveer 200,— per jaar. Die kosten kunnen meestal niel worden terugverdiend. Verder con cludeert het onderzoek dat in de praktijk het effect van diepe grond bewerking verlengd kan worden door de aanpassing van teelttechniek en mechanisatie. De resultaten van het tot dusver uitgevoerde onderzoek onder de diepe grondbewerking, zoals gerapporteerd op de themadag, zijn gebundeld in het Verslag nr. 42, uitgegeven door het PAGV. Door overmaking van 10,— op gironr. 2249700 t.n.v. PAGV, Lelystad mei vermelding van Verslag nr. 42, ont vangt u het boek thuis. Diepe grondbewerking, een bewer king dieper dan de bouwvoor, slaat volop in de belangstelling. Dit is in de eerste plaats te danken aan de technische mogelijkheden, zowel qua trekkracht als in werktuigkeuze. Te denken valt aan het aanbod van woelers, diepwerkende spitmachines en diepplóegen. In de tweede plaats is er het toenemende besef dat met het gangbare, vrij zware transport de bodem dichter wordt. Het opnieuw los maken is dan een eerste gedachte. Op de themadag "Effecten van diepe grondbewerking in de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt" zijn de resultaten van 20 jaar onderzoek op dit terrein besproken. Deze stu diedag werd georganiseerd door de Werkgroep Technische Aspecten Grondbewerking. In deze werkgroep waren diverse instellingen voor landbouwkundig onderzoek verte genwoordigd. Van alle in aanmerking komende grondsoorten zijn o.a. de meerjarige gewasopbrengsten vergeleken. Daaruit bleek dat op lichte zavel gronden, zoals in het zuidwesten van Nederland, drie jaar na diepe be werking vooral de laag onder de bouwvoor weer even dicht was of nog dichter dan vooraf. Ook op zandgrond bleek vrij snel herver dichting op te treden. Feitelijk zijn Tunesië, 17-24 september, 8-daagse vliegreis, verblijf in eerste klasse ho tel in Sousse, exkursies in alle wind streken, óók bezichtigingen van agrarische bedrijven. Ierland, 19 - 26 september, 8-daagse vliegreis, rondreis vanuit Dublin via het zuidelijke en westelijke gedeelte van de Ierse Republiek. Door het milde klimaat is september een prachtige maand. Interessante agra rische bedrijven. Kreta, 3-10 oktober, 8-daagse vlieg reis naar een zon-overgoten zeer boeiend eiland. Bezoeken aan oud heidkundige èn agrarische objekten. In het najaar... Moezeldal, 21 - 25 oktober, 5-daagse busreis. Wenen, 30 oktober - 3 november, 5-daagse vliegreis. Londen, 1-4 december, 4-daagse trein/boot/busreis. Voor uw aanmelding, voor nader overleg of voor de brochure Agrari sche Studiereizen kunt u bellen naar het sekretariaat van Agrarische Stu diereizen, mevrouw L. Deumer. Roermondsplein 20, 6811 JN Arn hem, 085-512 087 (eventueel 085- 427784). 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 13