Krachtvoereffekt van invloed op melkafgifte Fosfaatproduktie in mest gestegen; per dier gedaald korte wenken veehouderij Ruim 4% minder melk- en kalfkoeien dan vorig jaar Beheersing wildstand dient belangen Kroondomein Duitsland verwisselt Nederlandse Ministerie Landbouw: geen klachten over ei-exporteur met eigen bedrijf eischandaal in Duitsland Situatie slachtkuikenmesterij is verbeterd Prof. ir. A.A. Jongebreur benoemd tot sektorhoofd dierlijke produktie De melkmethode is van grote betekenis voor de melkafgifte en het vlot uitmelken. Onderzoek heeft aangetoond dat het verstrekken van krachtvoer voor het aansluiten van het melkstel een gunstige invloed kan hebben op de melkafgift (dit noemt men het krachtvoereffekt). Dit geldt echter alleen maar als dit direkt voor de voorbehandeling gebeurd. Het is daarbij noodzakelijk dat alle handelingen, krachtvoer geven, voorbehandelen enz. aansluiten direkt op elkaar volgen. In de praktijk zien we dat daar op een groot aantal bedrijven niet veel van terecht komt. De gemiddelde fosfaatproduktie per dier, als bestanddeel van mest, is in vergelijking met 10 jaar ge leden met ca. 7% gedaald. On danks deze daling is de totale fos faatproduktie in deze periode met 16% toegenomen als gevolg van de groei van de veestapel. Ook de hoeveelheid stikstof en kali in mest, die de Nederlandse veesta pel produceert, is in 1984 groter dan in enig jaar daarvoor. Dit blijkt uit berekeningen van de produktie van dierlijke mest, die het CBS sinds 1976 regelmatig publiceert. De afname van de fosfaatpro duktie per dier is het gevolg van de geleidelijke daling van het fosfaatgehalte van mengvoeders in de afgelopen 10 jaar. Met in gang van 1984 heeft het CBS zijn berekeningsmethode aangepast aan deze ontwikkelingen. Vol gens de nieuwe berekeningen be droeg in 1984 de hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest 239 mil joen kg. Dit cijfer is 4% lager dan het ongekorrigeerde cijfer voor 1983. Wanneer de veestapel in 1984 niet zou zijn toegenomen zou de daling 7% zijn geweest. Het effekt van de stijging van het aantal dieren in het afgelopen jaar overtreft derhalve verre dat van de daling van het fosfaatge halte van mengvoeders op jaar basis. De gemiddelde fosfaatproduktie per hektare kultuurgrond in 1984 bedroeg voor Nederland als ge heel 119 kg. De produktie was het hoogst in Noord-Brabant met 218 kg P205. In 27 van de 132 ge meenten in Noord-Brabant werd in 1984 door de veestapel meer dan 300 kg fosfaat per hektare kultuurgrond geproduceerd. Zo wel in Limburg als Gelderland kwamen 7 gemeenten voor mét een fosfaat produktie van meer dan 300 kg/ha' In 15 gemeenten in Nederland werd meer dan 400 kg/ha geproduceerd. Dit laatste is 4 a 5 keer de hoeveelheid die door de landbouwgewassen ge middeld per jaar aan de grond wordt onttrokken. De koeien krijgen soms lang voor het aansluiten krachtvoer, veelal per groep tegelijk en dan valt het krachtvoereffekt weg. Thans zien we een ontwikkeling waarbij het krachtvoer uit de melkstal verdwijnt en via 'n computer elders verstrekt wordt. Melktechnisch gezien kan dit ook goed. Enkele voordelen daarvan zijn: De koeien zijn bijzonder rustig. Er is geen investering nodig voor het verstrekken van krachtvoer in de melkstal. De melkstal blijft schoner (geen stof)- Geen arbeid nodig om kracht voer te verstrekken. Geen last van storingen bij het melken door div. krachtvoerau- tomaten die weigeren. Koeherkenning in de melkstal is i.v.m. de hoeveelheid te geven krachtvoer niet noodzakelijk. Het schoonhouden van de melk stal is wat eenvoudiger. Geen geluidsoverlast van o.a. vij zels e.d. Als nadeel kun je stellen dat de koeien wat minder goed binnen ko men. Dit is echter zeer eenvoudig op te lossen door een opdrijfhek wat in alle stallen te maken is. Het zgn. krachtvoereffekt is te ver vangen door extra aandacht te be steden aan een krachtige massage van de uier bij de voorbehandeling. Bij het Ministerie van Landbouw in Den Haag zijn tot nog toe geen offi ciële klachten of berichten van de Duitse autoriteiten binnengekomen naar aanleiding van het in de Bondsrepubliek inmiddels spekta- kulaire vormen aannemende eier- schandaal. Een woordvoerster ver klaarde donderdag dat het departe ment niet goed begrijpt waarom er in West-Duitsland nu ineens zo een ophef wordt gemaakt van een zaak die al ruim een half jaar oud is. De media in de Brd - nog nauwelijks bekomen van het wijnschandaal - zijn bovenop het Nederlandse ei gaan zitten. Gedurende de ochtend stonden de telefoons van de afdeling voorlichting roodgloeiend van de duitse kranten die om informatie belden. De rentabiliteit van de slachtkuiken- houderij in Nederland is vanaf 1982/1983 gemiddeld genomen zeer slecht geweest. Daarin is in 1984/1985 een aanzienlijke verbete ring ten goede gekomen, konstateert de voorzitter van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren in zijn maandelijkse mededelingen gedaan in de openbare vergadering van het bestuur van dit schap op 28 augustus. Gezien de dalende voerprijzen lijkt het dat ook de tweede helft van 1985 goede bedrijfsresultaten bij de mes ters te zien zal geven. Vanaf 1982 is reeds merkbaar dat de afzetmogelijkheden van gevogelte en De voorbehandeling De voorbehandeling verdient thans extra de aandacht. De reinheid van de melk immers loopt in het alge meen achteruit. De oorzaak is voor een groot deel terug te brengen naar een onvoldoende voorbehandeling. Het schoonmaken van de uiers, vooral in de doorloopmelksystemen laat op een aantal bedrijven veel te wensen over. Op de grupstal wil men vaak wat meer tijd hiervoor beste den. Normaal is een droge voorbe handeling een goede methode. Dit geldt echter alleen als de uiers schoon en geschoren zijn. Vuile uiers moeten goed afgewassen en voor het aansluiten afgedroogd worden. Als iedere veehouder zijn voorbe handeling bij de koeien eens aan zou passen aan de omstandigheden, dan kon de kwaliteit van de melk weer op een goed niveau komen. Als koeien door de modder naar de stal resp. melkstal kunnen, dan zijn de uiers vaak zo vuil dat dan de dro ge voorbehandeling vervangen moet worden door de zgn. natte methode. Het blijft nog steeds belangrijk om altijd de eerste straal weg te melken, ook dit zien we in de praktijk wat afnemen. Toch is het een goede kon- trole op de uiergezondheid. Daar naast is men er zeker van dat alle slotgaten goed open zijn, zodat on- kant melken niet plaats vindt. Spec. Melkwinning C.R.-Tilburg ing. A. v. Hooydonk Volgens het departement zijn er in Duitsland sinds een incident in het begin van het jaar geen onregelma tigheden ontdekt met uit Nederland afkomstige verwerkte eieren. Her nieuwde kontroles van de Duitse autoriteiten van vloeibaar gemaakte eieren van eksporteur van Loon uit Beek hebben niets opgeleverd, dat wil zeggen er was niets onrechtma tigs mee aan de hand, aldus de woordvoerster. In de vorige winter heeft de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie proces-verbaal opgemaakt tegen een eksporteur die werd verdacht van gerommel met kwaliteitscertifikaten in Duitsland. De officier van justitie in Arnhem heeft die zaak nog steeds in onder zoek. eieren naar de olie-exporterende landen afneemt, enerzijds doordat minder "oliedollars" beschikbaar zijn en anderzijds door toename van de eigen produktie. Zo treedt mo menteel Saoedi-Arabië reeds op als exporteur van eieren naar de omlig gende landen en heeft men een in voerheffing van 0,87/kg ingesteld voor gevogelte. Dit treft vooral Frankrijk, dat meer dan Nederland op afzet naar derde landen is ingesteld dan Nederland. Het gevolg van een en ander is een momenteel duidelijk agressieve be nadering van de Duitse markt door de Franse export! Het totaal aantal melk- en kalfkoeien bedroeg begin juli jl. ca' 2.343.000 stuks; dit is 99.000 stuks minder dan in juli vorig jaar (- 4,1%). De totale rundveestapel telde begin juli 5.275.000 dieren en was daarmee t.o.v. juli 1984 2,8% kleiner gewor den. Een en ander blijkt uit een steekproefonderzoek van het Cen traal Buro voor de Statistiek. In de kategorie "Ander rundvee bestemd voor de fokkerij" nam het aantal dieren af van 1.311.000 begin juli 1984 tot 1.195.000 begin juli 1985 (- 8,8%). Van deze kategorie waren De autoriteiten in de Westduitse deelstaat Baden-Wurtemberg heb ben de Nederlandse exporteur van vloeibaar ei van Loon uit Beek ten onrechte verwisseld met een West duits bedrijf van eigen bodem. Dat is maandag duidelijk geworden op een perskonferentie die Van Loon samen met de Vereniging van Duitse Deeg- warenfabrikanten in Stuttgart heeft gegeven. In de Duitse pers wordt van Loon al enkele weken uitgemaakt voor een ondernemer die de levens middelenindustrie in de Bondsrepu bliek voorziet van verontreinigde ei- Mestbank Gelderland: afzet drijfmest nog steeds in de lift Hoewel het gesubsidieerde transport van drijfmest van overschot naar te- kortgebieden vorig jaar door gewij zigde subsidieregels met ruim 20.000 ton is gedaald tot ruim 187.000 ton, zit de totale afzet van drijfmest nog steeds in de lift. De daling wordt ruimschoots goedgemaakt door uit breiding van het ongesubsidieerde transport, terwijl ook de gesubsi dieerde transporten van mest over langere afstanden zich nog steeds sterk uitbreiden. Dat blijkt uit het jaarverslag over 1984 van de Stich ting Mestbank Gelderland. De Mestbank Gelderland houdt zich ook bezig met de verwerking van met name kalvergier. Om te komen tot een struktufele oplossing voor het overschot van gier op de Veluwe is een plan ontwikkeld voor de bouw van vijf zuiveringsinstallaties in El- speet, Ermelo, Ede, Barneveld en Harderwijk. Met de bouw van enkele installaties is inmiddels begonnen. In 1990 zal volgens de Mestbank in de ze regio's in totaal 576.500 kubieke meter gier per jaar verwerkt moeten worden. het vooral de dieren jonger dan 1 jaar waarvan het aantal sterk verminder de: in juli 1984 nog 835.000 stuks, in juli 1985 736.000 stuks (- 12%). Het aantal stuks gedekt jongvee ver toonde daarentegen een uitbreiding, nl. van 633.000 naar 658.000 stuks 3,9%). De totale mestveestapel nam in om vang toe met 39.000 stuks tot 1.079.000 dieren in juli 1985 3,8%). Hierbij nam het aantal mest- kalveren toe met 41.000 stuks 6,3%), terwijl de kategorie "Ander jongvee voor de mesterij" met 8.000 stuks verminderde (- 2,4%). grondstoffen. De deelstaatregering in Stuttgart heeft in februari de her komst van een partij verontreinigd vloeibaar ei aan Van Loon toege schreven, maar een vertegenwoordi ger van het Keuringsinstituut ver klaarde maandag dat de partij in werkelijkheid van een Duitse firma afkomstig was. Een van de gedu peerde fabrikanten van nudels (soort macaroni), die met Van Loon zaken deed, heeft van de deelstaatregering in Baden-Wurtemberg een rechtzet ting geëist, die landelijk gepubli ceerd zou moeten worden. Op 15 november 1985 zal prof. ir. A.A. Jongebreur in funktie treden als sektorhoofd Dierlijke Produktie bij de Direktie Landbouwkundig Onder zoek (DLO) van het ministerie van landbouw en visserij. Met zijn be noeming is voorzien in een vakature in het direktieteam. Na zijn afstuderen in de richting veeteelt aan de Landbouwhoge school (LH) in Wageningen was Jongebreur (44) werkzaam bij het Instituut voor Landbouwbedrijfsge bouwen. In 1974 werd hij plaatsvervangend hoofd van de Hoofdafdeling Bouw kunde van het Instituut voor Me chanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) in Wageningen. Op 1 juni 1983 volgde zijn benoeming tot di- rekteur van het Centrum voor on derzoek en voorlichting voor de Pluimveehouderij "Het Spelderholt" te Beekbergen. Per 1 oktober 1980 werd Jongebreur benoemd tot buitengewoon hoogle raar in de landbouwarchitektuur aan de Landbouwhogeschool. Voor de opvolging van de heer Jon- VOORAL IN NIEUW INGE ZAAID GRASLAND kunnen mollen veel schade doen. In deze tijd wordt veel grasland opnieuw ingezaaid. Vangen van de mollen is de beste methode om schade te voorkomen. Gebruik een goede beugelklem. Het is beslist een goed bestede tijd die U aan mollenvan- gen besteed. ALS U EEN DOORLOOP - MELKSTAL hebt, laat dan vaar zen die moeten kalven enkele da gen voor het kalven door de melk stal komen. Geef deze dieren wat krachtvoer, ze zijn dan aan de melkstal gewend als ze gekalfd hebben en moeten worden gemol ken. WEES SEKUUR BIJ DE GE BOORTE van een kalf. Als een kalf sterft is dat een grote verlies-, post, zeker bij de huidige kalver- prijzen. Wees voorzichtig met het gebruik van de geboortekrik, U kunt daarmee een erg grote trek kracht uitoefenen. Ontsmet direkt na de geboorte de navel van het kalf DE POST WERKTUIG KOS TEN is een zware kostenpost voor ieder bedrijf. De jaarlijkse kosten zijn ongeveer 20% van de vervan gingswaarde van de werktuigen. Reken voor Uw bedrijf eens uit, hoeveel deze kosten voor U bete kenen. Is er een kostenbesparing mogelijk? Is inschakeling van de loonwerker misschien voordeliger? De belangen van Kroondomein Het Loo worden gediend door een be heersing van de wildstand. In het kader van het beheer van het gebied, dat zich richt op een noodzakelijke afstemming van natuur, bosontwik keling en rekreatie, past een terug brenging van de huidige wildstand. Dit onder meer antwoordt minister ir. G. Braks (landbouw en visserij), mede namens de Minister-President en de staatssekretaris van financiën, op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Van Noord over het voorgenomen afschieten van damherten op het Kroondomein Het Loo. Prof. ir. A.A.Jongebreur gebreur als direkteur van "Het Spel derholt" zal binnenkort een benoe- mingsadvieskommissie worden in gesteld. Tot in zijn opvolging is voorzien, zal de heer Jongebreur als waarnemend direkteur van het cen trum optreden. Olie exporterende landen verkopen nu ook eieren 12 Vrijdag 30 augustus 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 12