Verscherpte ASF-normen leiden tot afbraak werkgelegenheid Zorgen om onze gewassen Moeilijke start oogst 1985 Late oogst van zomergewassen? korte wenken akkerbouw Regen, wind en veel te koud waren in WEST-BRABANT-ZUID de ken merken van de tweede helft van juli en begin augustus. Ondanks de tegenvallende weersom standigheden is de oogst van Ita liaans raaigras achter de rug. De opbrengsten varieerden van zeer slecht tot zeer goed. Boeren die hun graszaadhooi zelf niet konden ge bruiken, konden dit produkt vlot en tegen een goede prijs verkopen al kwamen de meeste kopers pas tijdens het dorsen. Eind juli is er een begin gemaakt met het dorsen van wintergerst. Het op- brengstpeil was lager dan vorig jaar en de financiële opbrengst zal sterk geremd worden door het hoge vochtgehalte. De meeste partijen hadden meer dan 20% vocht. In ons gebied begint de pluk van sperzie bonen goed op gang te komen. De prijs bleef tot augustus goed maar zakte daarna dagelijks vrij sterk, al naar gelang de aanvoer op de veiling groter werd. Het areaal sperziebonen is met 60% toegenomen. Zelfs in de eerste week van augustus zijn er nog vrij veel bonen gezaaid. Deze uitbreiding houdt wel in dat als de opbrengsten goed zijn er met doordraaiprijzen rekening gehouden zal moeten worden. Deze sterke uit breiding van sperziebonen vindt voornamelijk zijn oorzaak in de lage graanprijzen en de komst van de zesrijige bonenplukkers. Het beeld van honderden plukkers op een perceel behoort tot het verle den. Wat de uitkomst dit jaar in de fruit teelt wordt is nog niet helemaal te voorspellen. Dat er veel minder appels zullen ko men is zeker. In heel Europa is het een stuk minder dan andere jaren. De appels aan een boom zijn soms op 1 hand te tellen en in de ergste gevallen hangt er niets aan. Op ZUID-BËVELAND is er voor de vele toeristen weinig aan. Als je nu in je tent op een kamping staat dan zit je niet bepaald te juichen. Maar dat is, zoals ze dat zeggen, het risiko als je je vakantie in Nederland doorbrengt. Voor ons is de regen op tijd geko men, maar zoals zo vaak dit jaar weet de regen weer niet van ophouden. Zowat alle gewassen hadden de re gen hard nodig. Aan de aardappelen was dat goed zichtbaar omdat de onderste bladeren gingen hangen. Het was daarom maar goed dat het ging regenen, anders had het er heel anders uitgezien. Doorwas in aard appelen en te vroeg afsterven van o.a. tarwe en gerst. Deze laatste twee gewassen zullen over het algemeen wat laat zijn. Voor graszaad en erw ten is het weer slecht geweest. Gras zaad heeft een slechte zaadzetting gehad en het zaad woog ook niet. Daardoor is de opbrengst tot nu toe nogal tegengevallen. In de erwten schijnt over het geheel genomen nogal wat voetziejkte te zit ten, bij de één waf meer als bij de ander, maar bijna overal zit het er toch in. Nu de meeste bespuitingen achter de rug zijn, uiteraard op die van phy- topthora uitgezonderd, en het kap pen van onkruid ook niet meer wordt gedaan, kunnen we ons weer op de oogst gaan voorbereiden. De mees- Normaal verwacht je dat de handel hierop inspringt en alvast partijen koopt, maar de handel is afwachtend en wil alleen kopen tegen te lage prijzen. Ook de perenoogst zal een stuk lager uitvallen. De gevolgen van de stren ge vorstperiode gaat nu ook bij veel perenbomen zichtbaar worden. Het ergst gedupeerd zijn de boom- en sierteeltkwekerijen. Zij zullen wat de financiën betreft een jaar moeten overslaan. De tuinbouw is dit jaar alweer behoorlijk belaagd met nieu we richtlijnen van het A.S.F. Op veel bedrijven zijn zware kontro- les uitgevoerd bij het aanwezige per soneel. Een gelegenheidswerker aannemen vraagt tegenwoordig zoveel tijd aan het invullen van uitgebreide formu lieren dat het voor de tuinders steeds aantrekkelijker wordt om bepaalde werkzaamheden te mechaniseren. Ook voor de gelegenheidswerker zelf is het niet interessant meer om een centje bij te verdienen. Veel vrouwen die anders tijdelijk in de tuinbouw werkzaam waren tij dens oogstwerkzaamheden stoppen er mee. Hun verdiende geld, opgeteld bij het inkomen van hun echtgenoot, gaat bijna in zijn geheel naar de belasting omdat ze worden aangezien als tweeverdieners. Bij de studenten gaat de ambitie ook over om wat bij te verdienen. Na een paar weken werken komt hun studiebeurs en kinderbijslag al in ge vaar. De tuinders zelf kunnen moeilijk ge loven dat de vakbonden achter deze verscherpte maatregelen staan om het bijverdienen van hun leden te be perken. Een stuk werkgelegenheid in de tuin bouw gaat op deze manier wel verlo ren. ten onder ons zijn d r ondanks het slechte weer al mee begonnen. De bewaarplaatsen zullen op een groot aantal bedrijven al uitgeveegd en in orde gemaakt zijn. Als alles straks wordt geoogst zal het vlot achter elkaar gebeuren, ook gezien het feit dat er een paar gewassen zullen zijn die later dan normaal zijn. Naast de bewaarplaatsen kunnen de graanschotten ook weer op de wa gens. De maaidorsers staan over het algemeen al wèl klaar. Zo zie je maar weer hoe snel een jaar voorbij schiet. In het "Nieuwsblad voor de Beve- landen" van 31 juli 1985 stond een stukje over de toepassing van de komputer in de landbouw. Ik vind dat het gebruik van de komputer daar een beetje te rooskleurig afge schilderd wordt. Het is net of we straks een zee van vrije tijd krijgen en alles van achter dat scherm kunnen regelen, inklusief de opbrengst ver dubbeling. Laten we in Zuid-Beveland alsjeblieft met beide benen op de grond blijven staan. Dat er onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn en dat de over heid daar wat geld voor beschikbaar heeft gesteld, kunnen we alleen maar toejuichen, maar stukjes zoals in het "Nieuwsblad voor de Bevelanden" kunnen we missen als kiespijn. Ons rijk rekenen kunnen we zelf ook wel! Voor boeren en de talrijke toeristen is het weer in WEST ZEEUWS- VLAANDEREN niet best. Beiden kost dit geld en de stemming is dan soms navenant. Het strand wordt bevolkt door wan delaars in regenkleding kijkend naar de spaarzame surfers, die de veelal harde wind nog kunnen trot seren. Het ongemak dat het op del tahoogte maken van de zeedijk tussen Nieuwvliet en Groede brengt, kunnen ze bij het zien van deze ruwe zee mis schien beter begrijpen. Een prachtig en noodzakelijk werk, dat zeker een kijkje waard is. De milieu- en natuurbeschermers in ons gebied zitten zeker niet stil wat o.a. bleek uit het plots aanwijzen van de Kruisdijk, bij ons beter bekend als de "Schanse" tussen Sluis en Heille, tot beschermd natuurgebied. De boomkikker schijnt hier goed te ge dijen. maar ook op andere plaatsen in onze streek. Prachtig, maar dan wel graag vooraf over zoiets met ons praten. Over de- mokratie gesproken... In de kavelruil voor het gebied Sluis - Oostburg komt schot. Op 16 sep tember a.s. komt er voor alle be langhebbenden een voorlichtings avond. Ga er beslist heen. Tussen de buien door zijn de eerste percelen graszaad gedorsen. Rood- zwenk stelt zwaar teleur, veldbeemd lijkt beter te zijn, vooral de 2e jaars. De eerste partijen karwij zijn ook gedorsen met redelijke opbrengsten. Ook de oogst van vlas en plantuien is begonnen. De prijzen van deze han delsgewassen laten het behoorlijk zitten. De phytophthora-bestrijding in de aardappelen gaat niet overal probleemloos. AI met al een moeilijke start van oogst 1985. Hopelijk gaat het weer stukken verbeteren, zodat de verdere oogst zonder ekstra moeite en kosten geborgen kan worden. Want gezien de prijsverwachting voor onze akker- bouwprodukten, moeten de opbreng sten konstant hoog zijn en de kosten laag om nog iets over te houden voor onze gezinnen en daar gaat het toch zeker om, of niet soms Zag het er tot 18 juli j.l. op WAL CHEREN naar uit dat juli een droge maand zou worden, daarna is het tegendeel gebleken. Vanaf genoemde datum nog bijna 90 mm in die maand, met slechts enkele zonnige dagen. Hartje zomer 1985 met een sterk herfstachtig karakter. Agrariërs en vakantiegangers hopen steeds op be ter weer. Voor deze zomer is enigs zins vast mooi weer kennelijk niet weggelegd. Voor de oogst van graszaad is dit weertype weinig geschikt. De oogst van diverse andere gewassen staat voor de deur. Hopelijk krijgen we hiervoor toch nog wat gunstiger weersomstandigheden. Voor een vlot verloop van de werkzaamheden en een kwalitatief goed produkt is droog en zonnig weer onmisbaar. Het ziet er naar uit dat de oogst van de zomergewassen laat zal zijn. Zo doende schuiven de werkzaamheden op naar een tijdstip dat dicht bij de uien en aardappeloogst komt. Op veel bedrijven zullen het dan ook De laatste weken is er van een zonni ge zomer weinig of niets te bespeuren, in het LAND VAN AXEL. Het is de laatste weken zeer wissel vallig weer geweest. Enkele weken terug was het prachtig zomerweer wat zeer goed van pas kwam voor de telers van vroege graszaad soorten. Deze zijn dan ook bijna allemaal droog gedorsen kunnen worden en het graszaadhooi droog geperst en van het land geruimd. De opbrengsten van zaad waren ge middeld matig, het hooi is erg duur. Telers van de late soorten kampen echter met nat weer en dit zal de kwaliteit niet ten goede komen. We moeten maar hopen dat dit weer vlug zal veranderen, al zijn de weersvoor spellingen voor de eerste week nog slecht, omdat we voor al onze gewas sen toch de zon nodig hebben en de oogst van deze voor de deur staat. In onze tarwe wordt op verschillende plaatsen toch nogal wat bruine roest gevonden, hier blijkt toch dikwijls verband te bestaan tussen het tijdstip van een bespuiting tegen de meel dauw en tegen afrijpingsziekte. Is de meeldauw bestrijding wat later uit gevoerd en die tegen afrijpingsziek- ten wat vroeger, dan zien we minder bruine roest. De bestrijding van phytopthora in konsumptie aardap: pelen mag zeker niet verwaarloosd worden omdat verschillende perce len licht besmet zijn is het van groot belang de bespuitingen geregeld uit te voeren ook tijdens de oogst. Gewassen als aardappelen, bieten en uien zijn de laatste weken veel ge groeid. Het is echter wel de vraag of dit ook zal resulteren in een bevredi gend saldo. Op dit moment zijn de prijzen van uien en aardappelen zeer laag, ho pelijk verbeterd dit nog. Wat de prijsstelling van onze gega randeerde produkten betreft is het vooruitzicht slecht. Voor tarwe mer ken we dat dit jaar al, voor suiker bieten komt dit volgend jaar. Ook de eiwithoudende gewassen kennen een lagere garantieprijs. De bruine bo nen hebben het dit jaar moeilijk ge had door koud en nat weer, soms nog geplaagd door hagel. Vele percelen drukke dagen worden. Thans is er weinig werk. De granen beginnen al aardig geel te kleuren. Wanneer de tijd daar is begint toch het rijpings proces. Maar aleer we op 16-17% vocht in de korrel zitten duurt het nog wel even. Aan opbrengstver wachtingen zullen we ons nog maar niet wagen. Door de harde wind van de laatste dagen en ook al eerder, komt er bij de loof gewassen zo hier en daaf wat bladbeschadiging voor. Vooral de aardappelen hebben veel loof ge vormd, maar we zien het toch liever zo weinig mogelijk beschadigd. Ver der was het moeilijk om het spuit- schema voor de phytophthorabe- strijding op tijd uit te voeren, op de aardappelen na is het spuitseizoen weer vrijwel achter de rug. We zien al weer zwart land. Sommi ge veldbeemdpercelen zijn bewerkt en vermoedelijk weer ingezaaid met wikken. Deze kunnen we tot rond 10 augustus zaaien. Wordt het later dan bij voorkeur een andere groenbe- hebben dan ook een matige stand, terwijl het onkruid zo hier en daar flink de kop op steekt. Vooral zwarte nachtschade is in de bonen een on gewenst kruid. De veehouderij heeft dit jaar een goede kwaliteit aan kuilgras en hooi kunnen winnen. Bij goede kwaliteit ruwvoer kan men de krachtvoer gift iets verlagen en dat betekent lagere voerkosten voor de komende stalpe- riode. De vraag is nu wat de gras- groei deze zomer nog doet. Op dit moment is de stand van de snijmais matig, deze heeft nog veel zonuren nodig om tot een bevredigende op brengst te komen per ha. Zou de op brengst tegen vallen dan kan de maisprijs hoog worden. De prijs van hooi is nu al erg hoog. Wat betreft de varkenshouderij zijn er zowel voor fokker als mester dit jaar goede prijzen. De verwachtingen dat deze zomer de prijzen van slachtvarkens flink zou dalen is gelukkig niet uitgekomen. Door de hoge prijzen van rundvlees wordt dit minder gegeten, hierdoor is er meer vraag naar varkenvlees. Hierdoor kan de prijs van varkens vlees zich handhaven. De waterschappen zullen deze herfst veel ekstra werk hebben. Door de zware slagregens, die we in ons ge bied hebben gehad, zijn van veel slo ten de taiuuds op verschillende plaatsen in de sloot gespoeld. Dit moet om het water weer vlug af te voeren weer hersteld worden. DE WITLOFMINEERVLIEG kan tijdens de trek veel schade aanrichten aan de witlofkroppen. Om deze schade te voorkomen kunt u het beste vanaf half augus tus het gewas drie keer bespuiten met 1 V2 kg of 1 '¥2 Itr Dimethoaat 20% of 0,75 Itr Dimethoaat 40% per ha met tussenpozen van 2 we ken. U W GRA SGROEN-BEM ES TER moet na de graanoogst zo snel mogelijk stikstof hebben. 250 a 300 kg Kalkammonsalpeter is voldoende voor een vlotte gewa sontwikkeling. Meer stikstof heeft geen zin, want dit bevordert alleen de bladgroei en het gaat ten slotte om de beworteling van het gewas. HET GEBRUIK VAN DIER LIJKE mest bevordert een goede vruchtbaarheidstoestand van uw grond en geeft bij suikerbieten - en vooral bij aardappelen - een flinke opbrengstverhoging. Verdeel de mest goed over het perceel en laat er een monster van nemen. Dan weet u hoeveel stikstof, kali, fos faat en organische stof u toevoegt. KARWIJ MOET U NA HET RUIMEN van de dekvrucht stik stof geven. Na erwten is 30 - 60 kg stikstof voldoende. Komt het ge was onder granen of vlas vandaan, öan moet de herfstbemesting wor den verhoogd tot 80 a 100 kg stik stofper ha. mester. Na de oogst van het gewas vraagt het op peil houden of verbe teren van de konditie van de grond weer de aandacht. Een goede per ceelsontwatering hoort hier ook bij. Steeds meer wordt er toe overgegaan oude drainage door een nieuwe te vervangen. Ook bij de veehouderij- sektor zien we dat ér drainage of herdrainage wordt uitgevoerd op het grasland. De grasgroei die aanvankelijk door de droogte flink was geremd is nu weer op gang gekomen. Het ziet er naar uit dat de grasgroei weer zoda nig wordt dat de voedervoorziening in de rest van de weideperiode weinig problemen meer zal geven. Om te voorkomen dat we weer gaan klagen over het ongunstige weer wil len we deze bijdrage beëindigen met u goed oogstweer toe te wensen. Op kleine schaal is een begin gemaakt met de nieuwe oogst, o.a. van gerst. Vrijdag 9 augustus 1985 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 7