Landelijk overzicht stand landbouwgewassen Industrie te gast bij de kring West Zuid-Beveland Granen Rooivruchten Peulvruchten Nieuw verslag onderzoek Waiboerhoeve H andelsgewassen Graszaad Snijmais Op de hoogte De eerste dagen van juni was het nog mooi zomerweer met enkele dagen hoge temperaturen. Daarna is het weer omgeslagen en was het weer de rest van juni nat en somber met gemiddeld iets te lage temperaturen. Voor de te velde staande gewassen heeft dit groeiremmend gewerkt. De hoeveelheid neerslag gaf regionaal grote verschillen te zien. Plaat selijk waren er zware buien, waarbij soms flinke hagelstenen vielen. Eind juni trad er een weersverbetering op. De weersomstandigheden waren in de eerste en tweede decade van juli zodanig dat de groeiom- standigheden gunstig waren. Wel waren er in deze periode plaatselijk enkele zeer zware hagelbuien. Met name in Zuid-Limburg heeft op 14 juli een noodweer veel hagel- schade toegebracht aan alle gewassen. In het algemeen is de stand van de akkerbouwgewassen nu redelijk tot goed. Wel hebben enkele gewassen een zekere achterstand in groei met name suikerbieten, zaai-uien en snijmais. De gewassen zijn in het algemeen gezond. Het geschetste weertype in juni had wel tot gevolg dat in verschillende akkerbouwgewassen de ziekte- en onkruidbestrijding niet altijd op tijd kon worden uitgevoerd. Ondanks de genoemde problemen lijken de oogstverwachtingen voor de meeste akkerbouwgewassen niet ongunstig. De wintertarwe heeft in 'het alge meen een goede stand. Het gewas is als gevolg van het koele en natte weer niet vroeg. In de IJsselmeer- polders komt enige legering voor. Aantastingen door meeldauw en af rij pingsziekten komen vrij algemeen voor. Bestrijding werd met sukses uitgevoerd. In Groningen is fusa- rium waargenomen. In de tweede decade van juli is de ziektedruk, met name de aantasting door bladluizen, toegenomen. De wintergerst is inmiddels aan het afrijpen. Het gewas heeft een goede stand. In Limburg zijn aantastingen door blad- en netvlekkenziekte met sukses bestreden. De vroeg gezaaide percelen zomer- gerst vertonen een goede stand. Le gering komt weinig voor. De later gezaaide percelen staan duidelijk minder, met name op slechte ontwa terde gronden. Bespuitingen tegen bladluizen zijn vrij algemeen uitge voerd. De zomertarwe heeft doorgaans een goede stand. Het gewas is gezond. De stand van de zaai-uien is wisse lend. Op veel percelen heeft het ge was een holle stand als gevolg van wateroverlast, zwakkere kiemkracht en chemische onkruidbestrijding. Het gewas is in de achterliggende periode traag gegroeid en is achter in ontwikkeling. De groei verloopt de laatste week beter. In Friesland kwam op een enkel perceel witrot voor. De aardappelen hebben in juni veel loof gevormd tijdens de natte weer somstandigheden. In het algemeen is wel sprake van een voldoende knol zetting. De konsumptie-aardappelen zijn iets achter in groei. In Zeeland zijn er op verschillende percelen konsumptie-aardappelen droogte verschijnselen waargenomen en sterft het loof van onder af. Soms was het moeilijk om de bestrijdingen tegen phytopthora op tijd uit te voe ren in verband met de weersomstan digheden. Met name in de pootaardappelen is de gezondheidstoestand van het ge was goed. Omdat nog weinig blad luizen voorkomen lijkt een vrij lange groeiperiode mogelijk. In Drente komt stengelnatrot en rhi- zoctonia in de fabrieksaardappelen voor. De suikerbieten zijn in het algemeen matig gegroeid. Op veel plaatsen heeft het gewas een onregelmatige stand als gevolg van wateroverlast en struktuurschade. Op de lichtere gronden heeft het gewas een betere stand. Het gewas is gemiddeld één week achter in groei. De ziektedruk is in het algemeen laag. In Brabant en Limburg komt plaat selijk hagelschade voor. De droge erwten hebben in juni veel loof gevormd, behalve op plaatsen waar sprake was van wateroverlast. De stand is in het algemeen redelijk tot goed. Op een flink aantal perce len zijn bestrijdingen tegen botrytis, erwtenpeulboorder en sclerotinia uitgevoerd. In sommige percelen komt een zware onkruidbezetting voor. De oogst van de konservenerwten is inmiddels begonnen. De opbreng sten zijn wisselend. De veldbonen hebben een goede stand met een voldoende aantal planten. De bloei heeft onder on- Er is weer een verslag over het on derzoek in 1984 op de Waiboerhoeve verschenen. Er worden weer een aan tal uiteenlopende onderwerpen be handeld op het gebied van de rund vee-, schapen- en paardenhouderij. Het boekje telt 89 bladzijden en is voorzien van veel foto's en tekenin gen ter verduidelijking. De volgende onderwerpen worden behandeld. Standweiden op kleine huiskavel: Krachtvoer bijvoeren bij beperkt weiden in produktiegroepen: Krachtvoergift en ruwvoeropname: Inkuilen van en voorraadvoedering met grote balen; Effekt krachtvoer gift ingrupstalopmelkafgifte. Kracht voer met bufferende stoffen; Kalve- renopfok in buitenhokjes: Indivi dueel celgetal: Vastzetsystemen in grupstal; Stalluchtwarmtepomp voor verwarming woonhuis; Wind molen; Deeladministratie Rundvee houderij (DELAR); Mestroeren met elektrische mixer; Gebruikskruising met piemontese; Voerhekken en voerbakken voor schapen: Vers gras voor paarden; Snijmaiskuil in rant soen voor paarden: Technische as- pekten van de bedrijfsinrichting (re sultaten melkvee, tussenkalftijd. voorbehandeling, jongvee op roos ters. dakisolatie grupstal). De publikatie is uitsluitend verkrijg baar door storting van 15.- op giro 23 07 421 van het Proefstation voor de Rundveehouderij. Schapenhou derij en Paardenhouderij (PR) te Lelystad met vermelding van: Zend mij publikatie nr. 34. gunstige omstandigheden plaatsge vonden. In Zeeland kwamen blad luizen voor. In Zeeland is de stand van öe bruine bonen zeer wisselend. Dit varieert van slecht tot goed. Met name in ge bieden waar het gewas te lijden heeft gehad van veel neerslag en hagel is de stand matig. De stand van het koolzaad is goed. Het gewas heeft rijk gebloeid. De hauwzetting is prima. De oogst is begonnen. In Groningen is sprake van enige aantasting door ratten- keutelziekte en koolzaadgalmug. Goede oogstverwachtingen. Inmiddels zijn in Groningen de eer ste percelen karwijzaad gemaaid. Plaatselijk is sprake van een flinke aantasting door verbruining en rat- tenkeutelziekte hetgeen de op brengst kan drukken. Het blauwmaanzaad heeft een onre gelmatige stand met name op perce len met een slechte struktuur. De weersomstandigheden tijdens de bloei waren gunstig. De percelen waar het vlas aanvan kelijk een dunne stand had, zijn flink bijgetrokken. De meeste percelen hebben een goede stand. De oogst is inmiddels begonnen. De opbrengst verwachting van het zaad is niet hoog. De teunisbloem heeft te kampen ge had met opkomstproblemen als ge volg van korstvorming. Op veel per celen heeft het gewas een dunne stand en is achter in ontwikkeling. Het gewas heeft nog niet gebloeid. De weersomstandigheden tijdens de bloei van het graszaad waren zeer ongunstig. De vroegste percelen graszaad zijn reeds gemaaid en voor een belangrijk deel gedorst. De op brengsten lijken niet hoog. Na opkomst heeft de snijmais een vlotte groei te zien gegeven. Het koele en natte weer in juni heeft de groei sterk vertraagd en was er spra ke van geelverkleuring. In juli is het gewas wel hard gegroeid en de kleur verbeterd maar heeft ten opzichte van normale jaren nog een achter stand in groei en ontwikkeling. In het algemeen heeft het gewas op de lichtere gronden een betere stand. De onkruidbestrijding is in veel ge vallen zeer laat uitgevoerd waardoor het resultaat op veel percelen matig Op bezoek bij het melkveebedrijf van de heer A.J. de Roo, die precies in het midden op de foto staat. heer De Roo komt met hetgeen zijn veestapel presteert duidelijk boven het gemiddelde uit. Het hele gebeuren speelde zich afin moderne gebouwen, maar in de oude schuur die in zijn oorspronkelijke staat was gehandhaafd, was nog te zien hoe de toestand in 't verleden was. Hoewel het toch ook weer niet zo lang geleden was dat het vee zo was gehuisvest, waant men zich nu in een museum. De ontwikkeling gaat snel. Sommige leden van het gezelschap waren verrassend goed op de hoogte met de situatie en problemen in de landbouw. Allen hadden duidelijk zeer veel respekt en bewondering voor hetgeen in de diverse sektoren wordt gepresteerd. Maar ook hoor den we enkele kritische opmerkingen inzake het EG beleid wat betreft ga rantieprijzen en overschotten. Ne derland moet minder tarwe en an dere ekstensieve gewassen verbou wen en zich nog meer toeleggen op veredeling en hoogwaardige pro- dukten, dus zich richten op het zo goed mogelijk tot waarde brengen van kennis en vakbekwaamheid, werd er aan toegevoegd. Ter afsluiting van het bezoek vond onder het nuttigen van "het goede des lands" een nabespreking plaats. Voorzitter J. Nieuwenhuyse wees er in een zeer goed gedocumenteerd betoog op dat de konsument een goedkoop en gevarieerd pakket krijgt aangeboden. Dat is mogelijk doordat de produktiviteitsstijging al een reeks van jaren hoger ligt dan van andere bedrijfstakken. Ook het aandeel in eksport is groot zodat de Nederlandse landbouw een zeer be langrijke bijdrage levert voor de ekonomie. Tevens sprak hij zich uit voor een goede verstandhouding met de industrie die door de gasten werd vertegenwoordigd. Van de zijde van de industriële buren werd geantwoord dat het bezoek als bijzonder nuttig was ervaren. Er is wederzijds begrip gekweekt. Aan sluitend werd opgemerkt: "Als er geschilpunten zijn, laten we dan vooral proberen die door overleg op te lossen, liever dan door procede ren". Tot Zover het verslagl We hebben de indruk dat het initiatief van de kring West Zuid-Beveland in alle opzich ten is geslaagd. A.v.O. Niét alleen voor de warmteminnende snijmais, maar ook voor dë andere gewassen is zonniger weer gewenst. In het kader van het Z.L.M.-projekt "De boer - uw buurman" werden door het bestuur van de kring West Zuid- Beveland de direkties van de nabij gelegen fabrieken van Hoechst, Pe- chiney, Total en de PZEM uitgeno digd voor een promotietoer, met be zoek aan enkele agrarische bedrijven. Tegelijk was het een invitatie voor een tegenbezoek, want al eerder was het kringbestuur te gast bij de drie eerstgenoemde internationals uit het Sloegebied. Het gezelschap werd eerst ontvangen op het akkerbouwbedrijf van de heer G. Timmerman aan de Monniken- dijk te Kattendijke. In 't verleden was deze boerderij vooral bekend in verband met de paardenfokkerij. •Oude liefde roest niet, luidt een ge zegde en in dit geval klopt dat, want nog steeds lopen er paarden bij de hoeve. Mevrouw Timmerman was op het zeer goede idee gekomen om de voornaamste werkzaamheden door middel van dia's te showen. De be zoekers kregen enerzijds te zien hoe snel en doelmatig er met de moderne machines kan worden gewerkt. Maar anderzijds zagen ze ook hoe er des ondanks moet worden geploeterd als het weer tegenzit, zoals vorig najaar bij de aardappeloogst. Hierna wer den enkele gewassen te velde beke ken en besproken, waaronder worte len (waspeen) als buitenbeentje en werd een tocht gemaakt door het pas verkavelde gebied in de driehoek Kattendijke - Kapelle - Wemeldinge. Vervolgens ging de rit naar 's Heer Abtskerke om het melkveebedrijf van de heer A.J. de Roo te bezichti gen. 't Was tegen melkenstijd en de gasten konden daardoor zien hoe hygiënisch en efficiënt het bij de melkwinning toegaat. Tevens hoe produktief een koe kan zijn, want de Intense belangstelling voor de toelichting van de heer G. Timmerman. Vrijdag 9 augustus 1985 e ytiöiiiy

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 5