Kombinatie-banen in Noord-Brabant van start Voor glastuinbouw zelfde milieubeleid als voor olieraffinaderijen Sjalottenteeltverordening van het Landbouwschap POTTEK/.y Neringduvels S3 Een nieuw systeem van arbeidsvoorziening in de agrarische sektor Landbouwschap: Leeftijd le 2e jongere jaar jaar 17 9,- 10,— 18 10,50 12,— 19 12,- ƒ14,- 20 14,50 ƒ16,- 21 17,- 18,- 22 of ouder 19,50 20,50 uw bedrijf gemaakte arbeidskosten fiskaal aftrekbaar zijn. De georganiseerde bedrijfshulp en de Brabantse Raad van het Land bouwschap hebben samen een opzet gemaakt om met het kombinatie- banenplan van start te gaan. Doel daarvan is om jongeren aan het werk te helpen en om tegelijkertijd de werkdruk voor boer en tuinder te verlichten. Onderzoek heeft uitgewezen, dat heel veel agrariërs behoefte hebben aan aanvullende hulp op hun bedrijf, voor één of twee dagen per week. Dat geldt vooral voor de melkveehouderij, de varkenshouderij en de tuinbouw. Er is dus vraag naar arbeid. Er is echter ook aanbod. Vooral van jongeren, die geheel of gedeeltelijk werkloos zijn en door opleiding of erv aring heel graag in de agrarische sektor aan de slag willen. Vraag en aanbod kombineren Opzet is om vraag en aanbod van arbeid te kombineren. Zo ontstaan kombinatiebanen. Als agrariër A en B elk twee dagen per week hulp kunnen gebruiken en agrariër C één dag, kan één jongere in een volledige baan worden te werk gesteld. Het mes snijdt dan aan twee kanten: de werkdruk van de agrariërs wordt lichter en een jongere wordt opge nomen in het arbeidsproces. Bedrijfshulp wordt werkgever De georganiseerde bedrijfshulp wordt de werkgever. De agrariër heeft daardoor niets te maken met loonadministratie, loonbetaling of ontslag. De agrariër sluit wel met de Vereni ging voor Bedrijfshulp een kontrakt. Daarin verplicht hij zich om één jaar lang 1, 2 of 3 dagen per week een jongere te werk te stellen. Middels een automatische afschrijving van zijn bankrekening wordt het ver schuldigde tarief over de gewerkte uren maandelijks afgerekend. Ad ministratie komt er voor de agrariër dus niet aan te pas. Kosten De volgende tarieven worden in re kening gebracht. Dit zijn de tarieven per gewerkt uur. Met sociale lasten en vakantietoeslag heeft alleen de werkgever te maken; de agrariër dus niet. Toetsing en begeleiding Het kombinatie-banenplan is een gezamenlijk projekt van het Land bouwschap en de Bedrijfshulp. De Stichting Agrarische Projekten (STAP) van het Landbouwschap moet aan elke kombinatiebaan goedkeuring geven. Vermeden moet namelijk worden, dat de werkgele genheid van andere werknemers in gevaar komt. De Vereniging voor Bedrijfshulp in uw gebied zal zeker in het begin, enige begeleiding geven om deze nieuwe aanpak alle kans op succes te geven. Opgave Is uw belangstelling gewekt? Stel u dan in verbinding met uw Ve reniging voor Bedrijfshulp. U kunt zich ook melden bij het Landbouw schap, Postbus 512, 5000 MA Til burg, tel: 013-426429 of bij de Bond voor Bedrijfshulp. Postbus 91, 5000 MA Tilburg, tel: 013-352425. Het Landbouwschap is bang dat de tuinbouw in het Westland veel nadeel zal ondervinden van het plan van de overheid om de komende tien jaar voor de olieraffinaderijen in Rijnmond een betrekkelijk in schikkelijk milieubeleid te voeren. Vooral de mogelijkheden van de Westlandse tuinders om kolen te stoken zullen daardoor sterk worden beperkt. Het Landbouwschap zegt dit in een reaktie op het plan van milieu-minister Winsemius om in het kader van de Wet op de luchtve rontreiniging eisen te gaan stellen aan de uitworp van stoukinstallaties voor kolen, olie en gas. Uit het vorige maand in de Staats courant gepubliceerde konsept-be- sluit emissie-eisen blijkt dat minister Het totale areaal sjalotten in Nederland bedraagt ruim 200 ha. Sjalot ten worden zowel geteeld met bestemming plantgoed als voor de kon- sumptie. Van de totale oppervlakte sjalotten is ongeveer 165 ha plantsjalot en 40 ha konsumptiesjalot. De belangrijkste teeltgebieden liggen in Noord-Holland met als kern de gemeente Obdam. In deze provincie vindt ruim 80% van de totale sjalottenteelt in Nederland plaats, waarbij het vooral om plantsjalotten gaat. Een belangrijk klei ner teeltgebied ligt op Goeree-Overflakkee rond Ouddorp. Hier ligt de nadruk op de teelt van konsumptiesjalotten. De telers van plantsjalotten in Noord-Holland hebben aangedron gen op een sjalottenteeltverordening van het Landbouwschap, die ook de telers van konsumptiesjalotten in dat gebied verplicht om alleen van goedgekeurd plantmateriaal gebruik te maken. De teler van de plantsjalot is al verplicht om het door de NAK- G (Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groente- en Bloemzaden) goedgekeurd uitgangs materiaal te betrekken. De achter grond van dit verzoek is dat de teler van sjalotten voor de' verse markt deze verplichting tot nu toe niet had, hetgeen veelal leidde tot het gebruik van niet goedgekeurd uitgangsmate riaal. Juist in het niet gekeurde ma teriaal kan het gevaarlijke sjalotten virus overvloedig voorkomen, met de kans dat dit virus via bladluizen wordt overgebracht naar nabij gele gen gezonde percelen plantgoed. Om deze ongewenste situatie te voorkomen, heeft het bestuur van het Landbouwschap de Sjalotten teeltverordening vastgesteld. Elke ondernemer in de provincie Noord- Holland boven het Noordzeekanaal die sjalotten voor de konsumptie teelt, is nu verplicht om plantgoed te gebruiken dat door de NAKG is goedgekeurd. De NAK-G gekeurde sjalotten kennen een indeling in drie kwaliteitsklassen, namelijk AA, A en HP. Hierbij is AA de hoogste en HP de laagste klasse. Voor de konsump- tieteelt is de klasse HP voldoende. Bij het goedgekeurde plantgoed be hoort een certifikaat of schriftelijke verklaring van goedkeuring. De konsumptietelers in het genoemde gebied moeten deze papieren gedu rende een jaar bewaren. De Alge mene Inspektiedienst (AID) is belast met de kontrole van de verordening. Indien een ambtenaar van deze dienst daarom vraagt, moeten de papieren die betrekking hebben op het gekleurde plantmateriaal kun nen worden getoond. Overtreding van de verordening is een strafbaar feit. In de verordening is ook de moge lijkheid opgenomen om de toepas sing ervan tot andere sjalottengebie- den in Nederland uit te breiden. Hoofdafdeling Tuinbouw Landbouwschap Winsemius de olieraffinage-indu- strie in Nederland wil ontzien omdat de produkten daarvan voor een be langrijk deel op de internationale markt worden afgezet en daarom ook ten aanzien van de emissie-eisen de internationale konkurrentiever- houdingen scherp in het oog moeten worden gehouden. Omdat het in de toekomst mogelijk wordt om per ge bied luchtkwaliteitseisen te stellen gaat deze ruimte direkt ten koste van andere eksploitanten van stookin- stallaties. Het Landbouwschap vindt dat er geen reden is een energie-in tensieve sektor als de glastuinbouw in een nadeliger positie te plaatsen dan de olieraffinage, te meer omdat ook de eksport voor de glastuinders bijzonder belangrijk is: driekwart van de produktiewaarde 5,5 mil jard) wordt uitgevoerd, buitenlandse glastuinbouwbedrijven gaan wel massaal over op de goedkopere ko len. Behalve via de bevoorrechting van de olieraffinage werkt het milieube leid van de overheid ook via de aardgasprijzen nadelig uit voor de glastuinbouw. De tuinbouwgasprijs is namelijk gekoppeld aan de prijs van zware stookolie, waardoor de milieu-eisen voor stookolie ook doorwerken naar gasgestookte in stallaties. Wil een energie-intensieve sektor als de glastuinbouw met zijn zeer hoog eksport-aandeel de inter nationale konkurrentie kunnen vol houden, dan moet de overheid vol gens het Landbouwschap op korte termijn een evenwichtig en geïnte greerd energieprijsbeleid ontwikke len dat niet in strijd is met de regels van de EG. Bij de berekening van aardgasprijzen moet ook rekening worden gehouden met de kosten van andere energiedragers, zoals kolen. In de gasprijs mogen alleen die mi lieu-normen doorwerken waarover in EG-verband overeenstemming bestaat en die ook gelden in andere EG-landen. VERVOLG VAN PAG. 3 Oesterdam Op advies van de distriktsraad voor Tholen heeft de Raad zijn voorkeur uitgesproken voor alternatief 1 voor het noordelijk deel van het tracé over de Oesterdam respektievelijk de aansluiting ervan op de Thoolse we- geninfrastruktuur. Hierbij zal de Raad er bij het Provinciaal Bestuur voor pleiten dat de verbinding tussen de Veerweg en de Postweg in noor delijke richting zal worden opge schoven tot nabij de huidige kruising van de Postweg met de Ee-weg; de Kerkweg niet zal worden afgesloten waardoor geen onnodige omrijscha- de zal ontstaan voor de landbouw bedrijven en de Ceresweg ongelijk vloers zal worden gekruisd waarbij zodanige voorzieningen worden ge troffen dat de bereikbaarheid van de aldaar gevestigde boerderij niet in het geding komt. Hierbij wordt voorts aangetekend dat de verbin ding over de Oesterdam eerst mag worden opengesteld wanneer de aansluiting op de Thoolse wegenin- frastruktuur volgens dit alternatiefin zijn geheel is gerealiseerd; de Veer weg kan gezien de konstruktie en de funktie, niet tijdelijk alle verkeer vanaf en naar de Oesterdam verwer ken zonder onoverkomelijke bezwa ren op te roepen. Om problemen t.a.v. kavelsnijden, omrijschade e.d. tot een minimum te beperken wordt vervolgens de wens uitgesproken dat de aanleg van dit trajekt kan samen vallen met de uitvoering van de reeds aangevraagde eenvoudige ruilverka veling voor dat gebied. Konsept Beheersplan Buitengebied Tholen De Raad heeft kennis genomen van het konsept beheersplan Buitenge bied van de gemeente Tholen waar een voorstel wordt gedaan om de aard van de nieuw aan te brengen beplantingen langs wegen en op dij ken mede af te stemmen op de ont staansgeschiedenis van de betreffen de polders. Van de nieuwe aanplant in de ko mende 10 jaar zal een deel dienen ter vervanging van de gekapte bomen terwijl ca. 24 lA km aan de bestaande beplanting zal worden toegevoegd. De Raad acht het geen goede zaak dat over dit plan geen overleg is ge pleegd met de georganiseerde Land bouw terwijl voorts ook geen overleg is voorzien bij de uitvoering van de plannen, temeer daar de Raad ver schillende bedenkingen heeft tegen de voorliggende nota. Er is namelijk geen rekening gehouden met de konsekwenties van de aanplant. In het bijzonder geldt dat voor de ge volgen van de te realiseren aanplant voor het onderhoud en beheer van sloten en bermen; een onderwerp dat de Raad ook buiten de gemeente Tholen in steeds toenemende mate zorgen baart nu de nadelige konse kwenties van slecht onderhouden slo ten en bermen eenzijdig op de agra rische sektor worden afgewenteld. Ontgrondingenverordening Aan het Provinciaal Bestuur wordt medegedeeld dat de ontwerp-ont- grondingenverordening op enkele onderdelen bezwaren oproept. Het betreft de vergunningplicht voor aanleg, onderhoud dan wel dempen van mestputten groter dan 50 m3 en aanleg, onderhoud of dempen van waterputten groter dan 50 m3. Het niet vergunningplichtig zijn van werken door of namens de provincie kan evenmin de goedkeuring weg dragen terwijl het indienen van aan vragen voor een vergunning in ne- genvoud als overbodig wordt erva ren. Bakterievuur In samenwerking met de Konsulent Natuur-, Milieu- en Faunabeheer in de provincie Zeeland poogt de Ge westelijke Raad het thans eksplosief optredende bakterievuur te lijf te gaan. De eerste resultaten van deze nog maar net gestarte aktie zijn be vredigend. Ruimtelijke Ordening U-it de onlangs verschenen Konink lijke Besluiten inzake de bestem mingsplannen Buitengebied van de gemeenten Goes en Borsele leidt de Gewestelijke Raad af dat de Kroon, in navolging van het Kollege van Gedeputeerde Staten, van mening is dat nieuwvestiging van niet-grond- gebonden agrarische bedrijven zon der meer aan zware planologische beperkingen onderhevig dient te zijn. De Raad betreurt deze stelling- name temeer daar voor de eerstge noemde gemeente wordt gesteld dat de kleinschaligheid van het land schap niet door deze nieuwvestiging mag worden aangetast (een nieuw vestiging in de "open" polders wordt wel toegestaan) terwijl voor de an dere gemeente wordt opgemerkt dat de openheid van het gebied (even eens merendeels "open" polders) geen nieuwvestiging verdraagt. Bij de Raad van de gemeente Arne- muiden zal bezwaar worden inge diend tegen de omvang van de voor genomen uitbreiding van het woon gebied in het ontwerp-bestemmings- plan Brakenburg II. "Tapteflort!" Daarmee veroor deelde mijn moeder de twee kan volle melk die ze van de melkboer overgeschept kreeg in haar steel pan. De goede man liep rood aan en wilde een gepast maar door slaggevend antwoord geven toen, ontegenzeggelijk, mijn moeder hieraan toevoegde: "Kijk maar, hardstikke blauw". Daar had de brave neringdoende niet van terug. De slappe kleur van de melk zelf verraadde dat het romigste eraf was, en wel een ietsje teveel. Zijn zonde bijna berouwend tikte de man aan zijn pet en beloofde be terschap met een opgewekt: "Tijd van het jaar, mevrouw. Morgen beter!" En met een welgemeend "Dat zal je geraaien wezen" kon hij verderop. Dit was nog uit de tijd van paard- en-karren toen de melk mft de maatkan uit de melkbus werd ge schept en overgegoten. De krisis lag nog in een vers verleden, en het neringduiveltje was nog bijzonder aktief onder de kleine zelfstandi gen. Het handje rustte wel eens lichtjes op de weegschaal, de bonen waren niet altijd allemaal even groot, en er zat nogal eens wat ring in de aardappelen. En nog is dat duveltje niet helemaal dood. Als er in een meter krentebrood één steen zit, dan bijt ik erop, gegaran deerd... maar dat zeggen er velen. Betekent dat dan dat krenten en stenen samen de markt op gaan? Nog pas kocht ik voor het gemak wat diepvriesvis uit het koude vak. Het plaatje op de doos deed je wa tertanden: heerlijk yers, gepa neerd, ovenklaar. Landbouw en visserij gingen innig samen in dit pak, want het was meer graanpro- dukt dan visschotel. In het dure kilo dikke griekse kersen die ik pas kocht zaten er vele schriele kersen van een andere nationaliteit, dat kon je zien en proeven. Maar dit zijn kleine pekelzonden waarvan je niet wakker blijft liggen. Je schrikt pas goed als je hoort dat er anti vries zoetigheid in europese wijnen gestopt wordt om ze op te peppen Gelukkig wordt daar zo hoog over opgegeven, dat geen sterveling meer wijn uit dat land in huis haalt, maar loop eens langs de le vensmiddelen op de planken van onze grote allesverkopers? Lees daar maar eens de geheimtaal van de verplichte rijtjes ingrediënten die de konsument in de maag ge splitst krijgt. En wal zit er nog in dat êr niet op staat? Hoever liggen produktie, verwerking en handel van elkaar? Wie roomt de melk af? Waar wordt de anti-vries door de wijn geroerd? Waar worden de groeihormonen in het kalfs- of varkensvlees gespoten? POTTEKIJKER 4 Vrijdag 9 augustus 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 4