gropatax Radb/TV Nieuwe bedrijfsvoorlichter fruitteelt in Zeeland Nationaal tuinbouw- congres 1985 Westlandse Plantenbeurs 5-7 september Bewaarmiddag fruit Sprenger Instituut 'remieregeling voor Schapevlees- producenten 84/85 Trekker-trek wedstrijden Aanvraagtermijn- regeling bijzondere opvolgingssituaties verlengd Raadpleeg het instruktieboek zodat u bekend raakt met de machines en werktuigen waarmee u uw werkzaamheden moet verrichten. Inhoud 9Czlm Accountantsunie (boekhoudburo) der Z.L.M. tel. 01100- 15710 (Goes) tel. 01180 - 11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110 - 6051 (Zierikzee) NIEUWENDIJK: donderdag 15 augustus a.s. 11.00 - 12.00 uur. Café de Pelikaan. De zitdag AXEL van woensdag 14 augustus 1985 komt te vervallen. Onderlinge Verzekeringsmaatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes tel. 01100 - 24000 m Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur. de heer J. Vroegop. Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de Z.L.M. J. Markusse, hoofd voorlichting tijdelijk rayon Tholen en St. Phi- lipsland, tel. 01100-16838. De heer W. de Landgraaf is met vakantie van 29 juli t/m 9 augustus. J.P. v. Wijck, rayon: Zeeuws-Vlaanderen, tel. 01150-17856 De Heer A. Lindenbergh is met vakantie van 10 juli t/m 2 augustus. De kollega's in Zevenbergen en.Goes nemen waar. Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon: Brabant, tel. 01685-2338. Mevr. L. Huisman is met vakantie van 22 juli t/m 2 aug. De kollega's in Goes nemen waar. De hierboven vermeldde telefoonnummers zijn de privénummers van de voorlichters. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor in Goes, tel. 01100-21010 of in Zevenber gen tel. 01680-27921. In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen nè dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. R AFD. RILLAND VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 5 september a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis te Rilland. Het doel van deze vergadering is om de pro blemen waarmee onze afdeling te maken heeft te bespreken met de le den en om samen tot een oplossing te komen. Tevens zal worden bespro ken wat deze winter aan aktiviteiten ontplooid dient te worden en hoe het honderdjarig bestaan van de afde ling gevierd moet worden. Witlofdag WITLOFDAG MET LANDELIJK DEMONSTRATIE EN TEN TOONSTELLING MACHINES EN HULPMIDDELEN VOOR DE WITLOFTREK Vrijdag 25 oktober a.s. organiseert het Consulentschap voor de Akker bouw en de Tuinbouw te Tilburg, in samenwerking met het CAD Be- drijfsuitrusting te Wageningen, een WITLOFDAG in de hallen van de veiling RBT, Heilaarstraat 265 te Breda. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: - 10.00 en 14.00 uur Geleide de monstraties over het reinigen, sorteren en uitlezen van witlof- wortelen. - Voorbeeld-objekten voor het op zetten van wortels voor de trek in waterkultures. - Werkmethoden en hulpmiddelen bij het oogsten van de kroppen. - Tentoonstelling van hulpmidde len vopr de trek van witlof. Toeleveringsbedrijven en tuinders met eigen vindingen kunnen tot 1 september a.s. inschrijven voor deel name aan deze witlofdag. Verder inlichtingen over de demon stratie en tentoonstelling zijn te ver krijgen bij het Consulentschap voor de Akkerbouw en de Tuinbouw, Postbus 1158 te Tilburg, telefoon: 013-678755. De jaarlijkse Bewaarmiddag van Sprenger Instituut, Centraal Bureau en NFO wordt dit jaar gehouden op 23 augustus in de veiling Utrecht. Op 15 april 1985 is de heer ing. A.M. Streef in dienst gekomen bij het Konsulentschap voor de Akkerbouw en de Tuinbouw te Goes als be drijfsvoorlichter fruitteelt. De heer Streef heeft de Hogere Tuinbouwschool in Den Bosch ge volgd en is daarna in militaire dienst geweest. Afkomstig uit de Betuwe heeft hij vanaf half april tot nu toe vooral de tijd benut om zich te oriënteren op de fruitteelt in Zuidwest Nederland. De komende maanden worden besteed aan het verder inwerken. Hij zal daarvoor nauw samenwerken met de kollega-bedrijfsvoorlichters. Na de inwerkperiode zal hij W. v.d. Bliek opvolgen in het gebied West Zuid-Beveland, Walcheren, Noord- Ekskursie zaadteelt onder glas op Tholen Evenals vorig jaar is er ook nu weer op Tholen ruim 30.000 m2 zaadteelt onder glas. Daar ook dit de aandacht van de zaadteeltstudieklub heeft, wordt hiernaar op vrijdag 16 augustus een ekskursie gehouden. Deze staat on der leiding van de praktijkvoorlich- ter, de heer K.E. Schik. De aanvang is om 19.00 uur op het bedrijf van de heer J.W. Elenbaas, Oostweg 1 te St. Annaland. Belangstellenden zijn van harte wel kom! Op donderdag 10 oktober 1985 zal in Utrecht het Nationaal Tuinbouw- congres 1985 worden gehouden. Tijdens het ochtendgedeelte van dit congres zal de heer dr. J.J. van Duijn, directeur Research Robeco-groep Rotterdam, een inleiding houden over structurele veranderingen in de economie en de invloed daarvan op de Nederlandse tuinbouw. Ook zal de heer ir. W.F.S. Duffhues, direc teur Akker- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw en Visse rij, ingaan op actuele beleidszaken met betrekking tot de tuinbouw. Het middaggedeelte staat in het te ken van de automatisering en com puterisering. Inleiders zijn de heren drs. Chr. Titulaer, mediaspecialist en L. Gijsberts, secretaris van het Cen traal Bureau van de Tuinbouwvei lingen in Nederland. Van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 september 1985 organiseert Bloe menveiling Westland voor de 14e maal haar plantenbeurs. Op deze beurs worden 2.500-3.000 monsters van kamer- en tuinplanten ten toon gesteld. De monsters vertegenwoor digen partijen die ter plaatse ter ver koop worden aangeboden. Voor de Nederlandse groothandel en expor teur voorziet deze beurs in aktuele informatie over het aanbod en as sortiment voor de komende herfst- en wintermaanden terwijl buiten landse kopers de gelegenheid heb- Ben om in kontakt te komen met handelaren die in het veilinggebouw aanwezig zijn. Openingstijden van de beurs: donderdag 5 en vrijdag 6 september van 08.00 tot 17.00 uur; zaterdag 7 september van 08.00 tot 12.00 uur. Dinsdag 12 augustus a.s., Hilversum II (402 meter), 12.16-12.26 uur "De controleregeling voor het vlees van scharrelvarkens", een vraagges prek met ir. G.A. Meijer, voorzitter van het Produktschap voor vee en vlees en de heer M. van Zuuren, se cretaris van de Nederlandse vereni ging tot bescherming van dieren. Beveland en Schouwen-Duiveland. Van der Bliek is sinds 1 augustus 1985 specialist Kwaliteit en Bewa ring geworden. Op vrijdag 23 augustus wordt een bewaarmiddag gehouden in de kan tine van de veiling Utrecht. De mid dag is georganiseerd door het Sprenger Instituut, de NFO en het CB en begint om 13.30 uur. Het pro gramma ziet er als volgt uit: 13.15 uur Ontvangst en koffie. 13.30 uur Opening door de heer W.H.J. de Bruijn, lid van het dage lijks bestuur van de NFO. 13.40 uur Inleiding door Drs. G.J.H. Rijkenbarg, direkteur van het .Sprenger Instituut. 13.50 uur Bewaarresültaten nieuwe rassen: Karmijn, Gloster, Elstar en Jonagold, door A.C.R. van Schaik (Sprenger Instituut). 14.40 uur Lage zuurstofbewaring bij Cox's O.P., Schone van Boskoop en Conference, door drs. S.P. Schouten (Sprenger Instituut). 15.15 uur. Ervaringen met schimmel aantasting tijdens de bewaring door ir. W.S. Duvekot (Sprenger Insti tuut). 15.30 uur Pauze 16.00 uur Vochtregeling in fruitkoel- cellen (instelling TV), door ir. J.W. Rudolphij (Sprenger Instituut). 16.20 uur Eerste aanwijzingen voor de bewaarbaarheid van het fruit op grond van vruchtanalyse, door ing. J.F. Hartman (Konsulentschap Em- meloord). 16.40 uur Praktische tips voor de be waarders, door C.J. van de Berg (Konsulentschap Tiel). 17.15 uur Sluiting door de heer P.M. yan Veldhoven, lid van het dagelijks bestuur van het CB. Na iedere lezing is er gelegenheid voor diskussie. Daarbij treedt ir. W.S. Duvekot op als discussieleider. MACHEV0 - vakbeurs voedselindustrie Van 29 september tot en met 3 okto ber 1986 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de 13e MACHEVO-mani- festatie plaats. De manifestatie be staat uit 2 internationale vakbeurzen, te weten: MACHEVO FOOD EN GINEERING '86 - en EQUIP MENT'86. De beurzen worden ondergebracht in de Marijke-, Bernhard- en Irene- hal en staan in open verbinding met elkaar. Op het punt waar de beurzen in elkaar overgaan is een gekombi- neerd kennisplein voorzien. Hier worden de laatste ontwikkelingen in wetenschap en research getoond. Binnen de gekozen opzet is FOOD ENGINEERING '86 onder te ver delen in: voedselindustrie: enginee- industrie; zuivelindustrie; enginee ring en biotechnologie. PROCESS EQUIPMENT '86 zal bestaan uit; pompen; compressoren; appendages en piping; energie- en milieutechniek; meet- en regeltech niek; chemische en physische pro cessen. Gelijktijdig aan MACHEVO '86 vindt in Den Haag het 22ste Inter nationale Zuivelkongres plaats, waar gedurende 5 dagen de wereld-zui- veltop bijeen is. De Europese Commissie heeft voor het verkoopseizoen 1984/1985 de premie voor schapevleesproducen- ten vastgesteld. Voor producenten van schapevlees in Nederland is de premie bepaald op 14,312 Ecu - om gerekend 38,46 per ooi. In de loop van augustus kunnen die producen ten van schapevlees, wier aanvraag is goedgekeurd uitbetaling van de pre mie tegemoet zien. Sinds 1951 worden jaarlijks de na tionale ploegwedstrijden georgani seerd. Het wedstrijdploegen is een "sport" die direkt gericht is op een zeer belangrijk werk op de boerderij. Door het wedstrijdelement kan de praktische vakbekwaamheid bevor derd worden. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 september 1985 zullen de Nederlandse ploeg wedstrijden plaatsvinden. Deze wedstrijden worden dit jaar gehou den in Zeeland, en wel op een terrein van het Havenschap te Nieuwdorp. Om de publieke belangstelling voor dit evenement te vergroten zullen op deze dagen ook de Nederlandse trekker-behendigheidswedstrijden plaats vinden. Bovendien zal er op zaterdag 7 september een trekker- trek wedstrijd georganiseerd worden. Bij deze trekwedstrijd zullen er naast de "specials" ook gewone trekkers meerijden. Mensen uit Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland die mee willen doen in de gewone klasse worden verzocht zich op te geven bij: Wim van de Ree, tel. 01100-31176. Er is maar een beperkt aantal deel nemers mogelijk, dus wie het eerst komt die het eerst maalt! Plantarium '85 Van donderdag 29 augustus t/m zondag 1 september wordt in Bos koop voor de derde achtereenvol gende maal de vakbeurs voor pot- en kontainerteelt gehouden. Deze vak beurs voor de boomkwekerij. Plan tarium '85, zal opnieuw een uitste kend overzicht bieden van het rijke sortiment van de in ons land in pot en kontainer geteelde produkten. Beschikking Superheffing Minister ir. G. Braks (landbouw en visserij) heeft besloten de termijn voor het indienen van een verzoek om aanspraak te maken op de rege ling bijzondere opvolgingssituaties met twee maanden te verlengen. Verzoeken om op grond van deze regeling in aanmerking te komen voor een ekstra heffingvrije hoeveel heid melk dienen niet vóór 1 augus tus 1985 maarvoo'r 1 oktober 1985 te worden ingediend bij de distriktsbu- rohouder van de Stichting tot Uit voering van Landbouwmaatregelen (STULM). pag. 5: Stand landbouwgewas sen; industrie te gast bij de kring West Zuid Beveland. pag. 6- 7: Uit de praktijk; ronde de v Schelde, pag. 9: Provinciale fokveedag. pag. 10: Mestproblemen en voersamenstelling. pag. 1 1Aardappelen oogsten, pag. 12-13: Provinciale Land- bouwnota. pag. 14: Het gebruik van groen- bemesters in de schapenhouderij, pag. 15: Grote fruitoogst in Bel gië. pag. 1 7: Tuinbouwvaria. pag. 19: Voor de vrouw/PJZ. pag. 21Mechanisatienieuws. pag. 22-23: Markt. Vrijdag 9 augustus 1985 Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100)21010) Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen (01680-27921) Redaktie Mr. J Oggel, hoofdredaktie tel huis 01100-20228 J Wierenga, eindredaktie tel huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruijter red assistente Adressering en abonnementen: Vermelding op adresbandje onder lidno. (Voor leden en losse abonnementen) Secretariaat Z L, M -Goes telefoon 01100-21010, tst. 12 Vermelding op adresbandje onder lidnr.: (Voor donateurs) Polisafdeling O.V.M .-Goes telefoon 01 100-24000 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V. Nassaustraat 1 3 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 2

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 2