VOOK in viroiiw Is er een oogst na 10 jaar? p.j. zuid geluid In m'n eentje ga ik niet West Zeeuws Vlaanderen OPGELET!!!!! Toneelspelers gevraagd Regisseur gevraagd 5 juli: Ploeginstruktieavond! 13 juli: Trekkerbehendigheids- dag Medicijnen 27 juli: Ploegwedstrijd Vol Vrouwelijke gevangenen Macht Vrouwen Kontakten Gastvrijheid redaktie Peter Risseeuw Man-vrouw Zeeuws Agrarisch jongeren werk onder redaktie van de Redaktiekommissie ill 1 Bond van Plattelandsvrouwen voor Zee- land en Brabant Redaktieadres: Mevr. L.J.de Regt - van Maldegem Anna Mariaweg 1, 4494 PB Geersdijk Terugzien op de UN-konferentie in Nairobi wil zeggen: alles nog eens proberen op een rij te zetten en dan vaststellen of er echt iets werd bereikt. De laatste is erg moeilijk omdat er zoveel reeds werd ge schreven in de kranten waarbij zeer de nadruk valt op de dingen die niet gingen zoals het eigenlijk moest. Een van de in het nieuws gekomen berichten waren de hotel-kamers die moesten worden vrijgemaakt voor de officiële regeringsambtenaren die enkele dagen na de "Forum'Me- den begonnen. Voor hen moesten de kamers in de Hotels worden vrijgemaakt hoewel de Forum-leden vooruit hadden betaald. Een op lossing werd gevonden doordat vele Kenyanen hun huizen gastvrij openden voor de buitenlandse vrouwen en ieder toch onderdak kwam. De sfeer op het Forum was heel goed en uit de werkgroepen kwamen waardevolle zaken naar voren. De grote moeilijkheid was om dat weer door te spelen naar de dames en he ren van de officiële kongresdelegatie. B.v. het onderwijs aan volwassen vrouwen MOET blijven doorgaan totdat de volgende generatie aan bod komt die de kans heeft om naar school te gaan. Nu is het nog zo dat drie jaar nadat een kursus is beëin digd er niet veel meer van over is Op een terrein aan de Dorpsweg in Oud-Vossemeer hield de P.J.Z. een instruktie-avond voor beginnende ploegers. De ploegkommissie had voor een trekker en een ploeg ge zorgd. Met deze kombinatie ploegde voorzitter Koos Deurloo een stukje grond. Bij elke handeling van Koos werd dit door Cees de Rijke van deskundig kommentaar voorzien. Er konden door de aanwezigen ook vragen gesteld worden aan de aan wezige ploegkommissieleden. Deze avond werd door 4 leden en 2 aspi rant leden bezocht. De fam. Goor- den willen wij bedanken voor het gebruik van de trekker en ploeg. Zaterdag 13 juli hebben wij de P.J.Z. i.s.m. de R.A.K. en K.P.J. kring een trekkerbëhendigheidsdag georgani seerd. Na een aantal weken van voorberei ding was het dan zover; 13 juli. Achtereenvolgens waren de volgen de spelletjes uitgezet: Ballonprikken met steekapparaat in de heflnrichting. Met de trekker op de wip rijden en zorgen datje binnen 2 minuten tijd 5 sekon^den in even wicht blijft. Daarna werd een lange stang aan de heflnrichting vastge maakt met aan het eind een ge wichtje. Hiermee moesten plastik melkflessen worden omgegooid. De ze flessen waren echter in een flauwe bocht opgesteld. Het tweede parkoers bestond uit een dubbele garage met plaats voor een vierwielige wagen en een trekker. De wagen moest aan de neus van de trekker worden aangekoppeld. Hier mee moest men dan een rondje rij den binnen een cirkel uitgezet met touwen. Als laatste moest men de trekker omdraaien en de wagen vanachteren aan koppelen en zo weer in de garage terugplaatsen, wat voor enkelen niet meeviel. Al met al dus een vrij uitgebreid parkoers. Er werd dan ook met twee trekkers ge reden om de stroom van deelnemers omdat de kans om te blijven lezen en schrijven door gebrek aan materiaal zeer klein is. Dit is in alle ontwikke lingslanden zo. Vanuit het Forum werd een aktie naar het kongres gestart om medicij nen die in ons (westers) deel van de wereld niet meer gebruikt mogen worden ook niet naar de ontwikke lingslanden te sturen. De pharma- ceutische industrie in Europa en aan te kunnen. Voor het gebruik van de trekkers willen we de landbouw- mechanisatiebedrijven Zandijk en Van Trier van harte bedanken! He laas waren er over de gehele dag maar 11 deelnemers waarvan 2 van de P.J.Z. Ko Brooijmans eindigde op de tweede plaats en Marco Kooij- man won de aanmoedigingsprijs. Ondanks de geringe belangstelling was het voor de organisatoren toch een geslaagde dag. Volgend jaar or ganiseren we dit weer! 27 juli zou het ploegwedstrijd zijn bij M. van Tilbeurgh. Het gewas erwten was echter nog niet van het land zo dat dit niet door kon gaan. Helaas stond er toen al een stukje in de P.Z.G. van vrijdag dat het wel door zou gaan. Ook in het Z.L.M.-blad bij de P.J.Z.-agenda was het ten on rechte vermeld. De mensen die we hiermee op een dwaalspoor hebben gebracht: onze ekskuses! Er zou worden geploegd met 3 rondgaande ploegen en 3 tweescha- rige wentelploegen. Voor het publiek was er een toto, wie de beste ploeger is. De wedstrijd is nu uitgesteld tot 14 september. We hopen dat er dan ook wat meer beginners mee zullen doen. De ploegkommissie van Tholen be staat uit de volgende personen: Roos Deurloo, Matte van Tilbeurgh, Marcel de Wilde, Adri Geluk, Cees de Rijke, Chris Burgers, M.A. de Hond, Rien Stoutjesdijk en Ko Brooijmans. Na onze korte vakantie zijn we weer met frisse moet begonnen. Enkele aktiviteiten staan weer vast, één van die aktiviteiten is onze Toneelavond. Op 25 januari 1986 bij Wijffels zal het weer allemaal gaan gebeuren We kunnen wel zeggen dat deze avond voor onze donateurs in het bijzonder altijd een avond is waar oude be kenden elkaar ontmoeten voor een dansje en drankje. Het laatste to neelstuk dat door onze afdeling op de planken is gebracht was een suc- Amerika zijn degenen die dat sturen ZONDER de juiste bijsluiter of in- struktie die hen op de gevaren wijst. Zoals Extrogene Progesterone zijn verboden in de westerse landen maar wel verkrijgbaar in India b.v. onder 16 verschillende namen. E.P. drugs zijn voor zwangere vrouwen gevaar lijk en men zou moeten waarschu wen voor de mogelijkheid van mis vormde baby's. Echter de enige stap die de W.H.O. ertegen neemt is zeg gen dat ze gevaarlijk zijn voor zwan gere vrouwen. Men besloot om re gelmatig publikaties uit te wisselen waarin die industriën die gevaarlijke medikamenten uitvoeren worden genoemd. Nu reeds werden Neder land - West Duitsland en Amerika als eksporteurs van gevaarlijke me dicijnen genoemd. Sommige werkgroepen waren zo vol dat velen moesten staan of niet eens 'In m'n eentje zou ik er niet zo gauw naar toe gaan', reageert een jonge agrarische vrouw in Zeeland op de vraag of ze wel eens naar de aktivi teiten van het agrarisch jongeren werk gaat. Je ziet dus bijna geen agrarische vrouwen op bijeenkom sten van het agrarisch jongeren werk in Zeeland en in veel andere provin cies ook niet. Het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt laat het niet bij deze konstatering, maar probeert via een projekt de ideeën, wensen en be hoeften te leren kennen van jonge vrouwen die bij-de landbouw betrok ken zijn. Agrarisch jongerenwerk ook voor jonge agrarische vrouwen?! Vrouwenwerk Uit dertig interviews op Zuid-Beve land en Schouwen-Duiveland wordt duidelijk wie die jonge agrarische vrouwen zijn. Het hangt af van hun situatie en leeftijd. De jongste vrouwen zijn (nog) onge trouwd. werken volledig buitenshuis, hebben kleine huishoudelijke taken (helpen moeder), en helpen voorna melijk in piektijden mee op het be drijf van haar ouders of vriend. De vrouwen van rond 25 jaar zijn net getrouwd. Ze hebben hun baan bui tenshuis gehalveerd, meestal omdat ze de volledige verantwoordelijkheid voor het huishouden hebben gekre gen. Op het bedrijf doen ze seizoen gebonden werk of ze hebben vaste taken. De vrouwen van begin 30 hebben veelal met pijn in het hart, hun baan buitenshuis laten varen. Behalve de huishouding doen ze ook de opvoe ding van de kinderen. Ze gaan meer op het bedrijf werken, naarmate de maatschap (echtgenoot-schoonv ader), op z'n eind loopt. 'ces door de inzet van 9 spelers en speelsters die bijna allemaal voor de eerste maal op de planken stonden. Het is jammer dat deze groep niet bij elkaar is te krijgen voor het volgende seizoen, werk en school gooien roet in het eten. Maar hierom niet getreurd hopelijk zijn er andere mensen die zich een paar maanden willen inzetten om een leuk toneelstuk in te studeren. Behalve toneelspelers hebben we binnen konden komen. Ook werd het programma heel dikwijls veran derd zodat ook de eigen plannen wel eens in rook opgingen. Elke dag ver scheen een krant waarin enkele hoogtepunten van het Forum wer den weergegeven. Veel vrouwelijke gevangenen zitten in de leeftijdsgroep beneden de 40 jaar en de strafbare feiten houden bijna altijd verband met de bescher ming van hun kinderen. Ze proberen zelden om te ontvluchten maar wel om er door "goed" gedrag snel uit te komen om weer de zorg voor hun gezin op zich te nemen. Dit lijkt een sleutelwoord wat overal boven de verschillende onderwerpen hangt. Men ziet dat degene die op het moment de macht heeft "acteert" als degenen die daarvoor de macht had, en er op dezelfde wijze gebruik van maakt. Wat willen de vrouwen van de wereld eigenlijk? Het is een heel an dere groep die samenkomt dan wan neer eén organisatie een eigen kon gres organiseert, waarbij dan naast de reglementaire zaken die moeten worden geregeld ook de werkplan nen voor de komende jaren worden besproken. Hier was dat anders. De officiële opening was eigenlijk Op het bedrijf doet de vrouw ander werk dan de man. Het is vaak seizoen gebonden werk (in de oogsttijd), handwerk (wieden, appels plukken, sorteerwerk van (aard)appels, witlof) en inspringwerk (mensen en mate rialen halen/brengen, groentever koop aan huis). Velen hebben ook vaste taken op het bedrijf zoals verstelwerk, de admi nistratie, telefoneren en niet te ver geten koffie zetten. Omdat de vrou wen andere taken hebben dan man nen, willen ze graag andere onder werpen met 'kollega's' bespreken. Als voorbeeld noemen ze de finan ciële gevolgen van werk buitenshuis in kombinatie met een bedrijfsinko- men, sociale zekerheid voor vrou wen, verdeling van de taken in de huishouding en op het bedrijf, vei ligheid op en om het erf. Minder kennis Vrouwen zeggen vaak van zichzelf dat ze minder kennis over land- bouwonderwerpen hebben dan mannen. "Mannen weten veel meer. Je mist de ondergrond en het kost heel veel moeite om van hen kennis los te krijgen". Daarom is het beter om kursussen met vrouwen te doen. "Naar een studiedag waar bijvoor beeld 75 mannen en vijf vrouwen zijn, zou ik niet gaan. Wel als ie apart voor vrouwen georganiseerd zou zijn. Ik ben bang dat ik faal: mannen zijn immers van jongsaf aan in het bedrijf gegroeid." Jonge boerinnen willen in de eerste plaats aktiviteiten met andere jonge agrarische vrouwen, zonder de man nen. Enkele jonge boerinnen willen ook wel aktiviteiten samen met mannen: 'Met anderen praten over ook een regisseur nodig die het hele zaakje in de hand houdt. Zijn er mensen die zich geroepen voelen om mee te doen bel dan even naar onze voorzitter Jan de Hullu, telefoon 01174-295 of naar Leo Pie- laet 01 173-1895 deze twee hebben afgelopen jaar ook meegespeeld en ze kunnen jullie alles vertellen. P.s. geef je op voor 1 september a.s.' Tot ziens bestuur P.J.Z. West ZVL. Rietje Poissonnier héél eng. We zaten opgepakt in een enorme zaal zonder mogelijkheid om er in geval van nood uit te komen. Er was een programma van dansgroe pen van verschillende stammen maar we konden het niet zien omdat velen (pers - radio en TV) er voor stonden om hun opnamen te maken. De toespraken waren zoals te ver wachten: goed - lang - met toekomst hoop en verwachting - en de wens dat dit Forum daartoe zal bijdragen. Hadden we met veel verschillende vrouwen uit veel verschillende delen van de wereld, 't Lijkt onvoorstel baar maar we waren 13.000 vrouwen bijeengekomen om samen te praten over heel veel zaken die allen bezig houden. De Universiteit van Nairobi gaf alle gelegenheid cfie aanwezig is in gebruik. Begonnen werd elke morgen om 09.00 uur tot 's middags 17.30 uur. Wij logeerden met ons drieën bij een Kenyaans gezin in Nairobi maar wel 10 km buiten het centrum en waren afhankelijk van vervoer. We hadden het er heel bijzonder fijn en kregen de gelegenheid ook andere dingen te zien en te horen. Daarover een volgende keer een stukje, o.a. over het leven op het land en over de stammen, over 't Water- projekt en wat de vrouwen doen. P.J. de Rooy - Janse taken taakverdeling. Mannen horen daar ook bij'. Mannenwereld Ook jonge boeren zien redenen waarom jonge vrouwen nauwelijks deelnemen aan het agrarisch jonge renwerk. 'Het agrarisch jongeren werk organiseert geen specifieke ac tiviteiten voor dames. Het is een mannenwereld", zegt een regionaal bestuurslid. Een ander benadrukt dat de aktiviteiten niet aansluiten bij de taken van de vrouwen daar drie van de vier avonden technisch van aard zijn. De inhoud van de aktivi teiten worden dus minder afgestemd op de vrouwen. Waarom? 'Jongere jongens zouden misschien teleurges teld raken in het agrarisch jongeren werk als er teveel over man/vrouw dingen gepraat zou worden' verdui delijkt een ander regionaal mannen- bestuurslid. 'Er bestaat een grote angst dat vrouwenaktiviteiten ten koste gaan van mannenaktiviteiten'. Ook de werving van vrouwen laat te wensen over. Apart en soms samen De Zeeuwen willen de situatie ver beteren. 'Apart' en 'soms samen' zien ze wel zitten. Soms samen. Men wil proberen om één avond per seizoen te organiseren die zowel voor vrouwen als voor mannen interessant is. Dit betekent automatisch dat ook aan de werving meer aandacht besteed gaat worden: vrouwen worden niet alleen via het bedrijf, hun man of vriend aanges proken, maar direkt-op-de-vrouw-af of via vriendinnen. Apart. Op twee avonden speciaal voor vrouwen in Zuid-Beveland en op Schouwen-Duiveland maakten de de geïnterviewde jonge boerinnen een keuze uit aangeboden kursussen en kursusonderwerpen. Zowel op Schouwen-Duiveland als in Zuid- Beveland gaat de voorkeur uit naar een kursus 'Veiligheid in de land bouw, voor jonge agrarische vrou wen. 'Ik wil meer weten over de in houd en samenstelling van bestrij dingsmiddelen, over de gevolgen van foutief gebruik, en watje moet doen', verduidelijkt een boerin. Een ander: 'Veilig speelgebied voor opgroeiende kinderen, dat is ook voor mannen op den duur belangrijk om wat over te weten, bijvoorbeeld als de kindere méér naar achteren gaan'. Een veilige start is gemaakt met ak tiviteiten voor jonge agrarische vrouwen in Zeeland en West Bra bant. Karin van Herwaarden Hanny van Geleuken. Binder nummer 5 juli/augustus 1985 Vrijdag 9 augustus 1985 «/rijdag 9 istus l iiBr: 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 19