Gebruik grasgroenbemesters en graszaadstoppels voor de schapenhouderij levert extra rendement op! Na drie harde winters blijkt extra aandacht voor grasonderzoek nodig Vriesproeven Herstel korte wenken veehouderij Op veel akkerbouwbedrijven wordt jaarlijks een groenbemester gezaaid. Dit met het doel om het organische stofgehalte van de grond op een goed peil te houden. Wanneer het tijdstip van het ploegen is aangebroken, wordt de groenbemester, al dan niet eerst doodgespoten, ondergeploegd. En hiermee wordt dan, wanneer het gaat om grasgroenbemester, een gro te hoeveelheid gras vernietigd. Voor de stoppel van de graszaadteelt geldt eigenlijk hetzelfde. Bij een 1- jarige teelt wordt na de oogst het perceel direkt gefreesd. Bij een meerjarige teelt is men genoodzaakt om in de herfst de percelen te maaien De achter ons liggende winter werd gekenmerkt door twee strenge vorst periodes met een dooiperiode ertus sen. Daarna kwamen in maart en de tweede helft van april nog perioden met zware nachtvorsten voor. Som mige grassoorten met name het veel toegepaste Engels raaigras - hebben het daardoor zwaar te verduren ge had. Ing. Henk Kinds en ing. Jan Visscher van het RIVRO denkên, dat bijvoorbeeld verschillende boeren in de IJsselmeerpolders hun 'snede' gras praktisch verloren hebben zien gaan. Dat kan toch opbrengstverlie- zen leiden van 1.000,- per hectare. Andere soorten zoals veldbeemdgras en timothee trekken zich nauwelijks iets aan van winterkoude en worden daarom bij het zaaien in een combi natie met Engels raaigras toegepast. Het RIvRO test al sinds de vijftiger jaren rassen van grassoorten en an dere gewassen op 'wintervastheid'. Dat gebeurt zowel onder praktijk omstandigheden als onder kunst matige omstandigheden in een vriescel vriesproeven'). Het pro bleem van de nagebootste winter in een vriescel is, dat het onmogelijk is om alle praktijkomstandigheden een rol mee te laten spelen. In de praktijk blijkt 'winterschade' het gevolg van een combinatie van oorzaken te zijn. en het gras af te voeren zonder dat er veel waarde aan dat gras kan worden toegekend. Ook Italiaans raaigras moet als het onder dekvrucht is in gezaaid in de herfst gemaaid worden omdat anders het perceel te ruig de winter ingaat. Ook met dit gras wordt vaak niets nuttigs gedaan. Daarbij komt nog dat bij het maaien van de graszaadpercelen de kans op struk- tuurbeschadiging toeneemt. Dit om dat de omstandigheden waaronder gemaaid moet worden niet altijd ideaal zijn. De vraag die men nu kan stellen is of er geen alternatief is voor dit gras dat anders verloren gaat. Niet alleen de plant kan bevriezen, maar ook de bodem waar de planfin wortelt. Vooral in een combinatie met dooi overdag kan dit ertoe lei den, dat de grasplant als het ware uit elkaar getrokken wordt. Dit ver schijnsel - opvriezen genaamd - doet zich vooral voor in de typisch Ne derlandse kwakkelwinters. Bij lang durige vorstperiodes met sneeuw, bijvoorbeeld in Zwitserland, doet zich dat verschijnsel nauwelijks voor. Dat verklaart ook, waarom rassen van Engels raaigras uit Zuid-Duits- land en Zwitserland na de winter van '78/'79 in Nederland behoorlijke schade hebben opgelopen. Sommige kwekers hadden die speciaal voor de veredeling naar Nederland gehaald! Voorts treden onder de sneeuw en in dooiperiodes bijna ideale omstan digheden op voor de ontwikkeling van schimmelziekten. Ing. Kinds vermoedt dat het optreden van Sneeuwschimmel (Fusarium nivale) in de afgelopen winter veel te maken heeft met het afsterven van gras, dat anders de winter goed zou hebben doorstaan: "We hebben een proef veld, waar kunstmatige betredings- proeven worden gedaan. Daar zag het op zeker moment wit van de Fu- sarium-schimmels". Vermoedelijk is dat een belangrijk verschijnsel, waar opvallend veel zijstroken van sport velden de afgelopen winter onder te Rendement Een van de alternatieven is het hou den van schapen op percelen waar een grasgroenbemester staat of die gebruikt worden voor de graszaad teelt. Zeker voor die bedrijven die al scha pen op bijvoorbeeld dijken of iets dergelijks hebben lopen, levert het gebruik van de voorgenoemde per celen een groot aantal voordelen op. Ten eerste kun je meer dieren gaan houden. Door het gebruik van dit gras neemt namelijk de hoeveelheid ruwvoer die voor de schapen ter be schikking staat toe. Voor dit extra ruwvoer heeft men weinig kosten zodat het rendement van de scha penhouderij kan verbeteren. Konditie Het tweede voordeel is de positieve beïnvloeding van de vruchtbaarheid. Het is namelijk noodzakelijk dat de ooien in een goede konditie zijn of in gewicht toenemen op het moment wanneer de ram bij de ooien wordt toegelaten. Door de ooien nu op de stoppels te laten weiden ziet men een gewichtstoename en een konditie- verbetering van de ooien. Tevens is het dan ook niet nodig om aan de ooien krachtvoer in deze periode te verstrekken. Ten derde is de stoppelbeweiding ideaal voor de (slacht)lamme- ren. Zij komen dan op een "schoon" land zonder aanwezigheid van maagdarmwormen met daarbij jong gras van een relatief hoge voeder- waarde. Dit betekent dat ze nu ook snel gaan groeien en op zo'n manier lijden hebben gehad. Op weilanden speelt ook de voorafgaande behan deling een grote rol. Door hoge stik stofbemesting en het zo laat mogelijk maaien van de laatste snede gras be vatten de grasplanten in de regel weinig reserves meer. De planten gaan dan verzwakt de winterperiode tegemoet. Daar kwam het afgelopen jaar nog bij dat de hergroei van En gels raaigras geconfronteerd werd met zware nachtvorsten. Dat diende bij deze grassoort nog een extra klap toe. Bij zeer ernstige winterschade kan de afsterving van grasplanten hier en daar oplopen tot 65 a 80% van het bestand. Een boer kan dan wachten tot het herstel van het resterende gras is ingetreden. Dat gaat meestal ten koste van de eerste snede en hij ris keert bovendien verlies van goed grasland. Daarom zal hij bij veel af sterving moeten bijzaaien met daar voor ontwikkelde machines ('door zaaien') of helemaal van voren af aan moeten beginnen met nieuw gras ('ommaken'). Zolang het gras nog nauwelijks aan de groei is en de indruk over het herstellingsvermogen moeilijk is in te schatten, staat de boer voor een dilemma. In ieder geval blijft hij praktisch aangewezen op Engels raaigras, dat door zijn combinatie van gunstige eigenschappen (smake lijkheid, opbrengst e.d.) voor gras land alle andere grassoorten in Ne derland overtreft. De voorkeur gaat wel uit naar rassen die bovendien zoveel mogelijk koude-resistentie en weerstand tegen andere oorzaken van winterschade bezitten. Daar wordt door veredelaars naar gezocht. (Tekst: Niek Bruin) Ooien dienen in goede conditie te zijn. UIT PROEVEN IS GEBLE KEN dat bodemverdichtingen een zeer negatieve invloed hebben op de opbrengst van snijmais. Op erg verdichte grond is de beworte- lingsdiepte gering, met als gevolg een lage opbrengst. Goed losma ken van de ondergrond kan u veel opbrengst geven. HET LOSMAKEN VAN DE ZGN. ploegzool kost bij de grondbewerking wat ekstra moeite en geld. Deze ekstra kosten wor den echter ruimschoots vergoed door hogere opbrengsten. Houdt daarmee rekening bij de grondbe werking dit najaar en volgend voorjaar. AANLEG VAN DRAINAGE MOET bij voorkeur gebeuren on der droge omstandigheden. De maanden augustus en september zijn hiervoor zeer geschikt. De ondergrond is dan meestal droger dan in andere maanden van het jaar. Vraag uw voorlichter naar het vlugschrift "Aanleg en onder houd van drainage". LEES VOOR HET GEBRUIK VAN reinigings- en bestrijdings middelen eerst de gebruiksvoor schriften. Kortgeleden gebeurde er weer een ernstig ongeluk door verkeerde toepassing van een mid del. Wees voorzichtig, u kunt dan veel narigheid voorkomen. VOORKOM O VER WAAIEN VAN SPUITmiddelen op buur- percelen door rekening te houden met de windrichting. Steeds weer ontstaan er problemen door on zorgvuldig handelen. Zorg dat overgebleven verpakking op een verantwoorde manier vernietigd wordt. MAAK NU REEDS EEN RUW- VOERBALANS op voor de ko mende winter. Hoeveel voer hebt u al gewonnen en wat moet er nog gewonnen worden? Bij tekort aan ruwvoer moet u kiezen welk voer u koopt en tegen welke prijs. Neem nu reeds maatregelen. MAAK BIJ HET INSEMINEREN GEBRUIK van fokstieren. Se/ek- teer niet alleen op basis van net- to-melkgeld, maar let ook op de gebruikseigenschappen. Een goed uier en goede benen zijn voor een goede bedrijfskoe van groot belang. DOOR DE VELE REGEN VAN DIT JAAR is duidelijk gebleken dat aan de ontwatering van de grond nog veel verbeterd kan worden. Overleg met uw buurman en zo nodig met het waterschap over verbetering van sloten die onvol doende water afvoeren. Grond is duur, grondverbetering geeft een hoog rendement. BESTEL N/ET MEER KUNST MEST dan u dit seizoen verbruikt. Op veel veehouderijbedrijven kan de kunstmestsilo in de winter gebruikt worden voor krachtvoe- ropslag. Mogelijk kan dat bij u ook en kan het voordelen opleve ren. DOOR DE NAWERKING VAN STIKSTOF op grasland kan in het najaar met een lagere gift worden volstaan. Geef in augustus 60 kg zuiver N voor een weidesnede en 80 kg N voor een maaisnede. goedkoop slachtrijp gemaakt kun- den worden, evenals systeem 2, nen worden. onder stroom gezet met een bat- Wanneer men zelf geen schapen op terij-schrikdraadapparaat. Elke het bedrijf heeft, is het mogelijk om draad zit op een "geïsoleerde begin september weidelammeren te haspel", waardoor het mogelijk is kopen en deze slachtrijp te maken om ook deze afrastering snel op te met behulp van het gras van de zetten, stoppels. Gezien de resultaten hier van is dit in de afgelopen jaren Fi- Bemesting nancieel gezien niet onaantrekkelijk wil men z0 optimaal mogelijk ge- geweest. bruik maken van een groenbemester en de graszaad percelen, dan is het Omheinen nodig dat men wat extra stikstof Wel is het zo dat de percelen om- strooit heind moeten worden, maar met de huidige verplaatsbare afrastering- Een gift van 90-120 kg N/ha is ge- systemen is dit niet zo'n probleem wenst. meer. Het opzetten van deze afraste- Voor het beweiden met schapen kan ring vraagt weinig tijd. Deze afraste- men gebruik maken van grasgroen- ring kan bij zorgvuldig gebruik vele bemester. Een klavergroenbemester jaren gebruikt worden. De volgende is volledig ongeschikt. Bij de gras systemen komen hiervoor in aan- zaadteelt komt roodzwenkgras ook merking: minder in aanmerking. De smake- Het normale schapegaas met lijkheid van raaigras of veldbeemd is houten palen. Vraagt veel tijd om beduidend hoger. Er is dus een mo- op te zetten. gelijkheid om het gras van percelen Vlechtwerk van nylon met daarin groenbemester of van percelen met een draad voor geleiding van gras voor zaadteelt beter te benutten stroom. Deze afrasteringsnetten door middel van de schapenhoude- zijn verkrijgbaar in rollen van rij. Bij een goed gebruik hiervan kan 50 meter inklusief 14 plastik men het Financiële rendement dui- paaltjes. Met enige ervaring kan delijk verhogen. Het loont daarom men zeer snel deze afrastering de moeite om te bekijken welke mo- opzetten. gelijkheden men heeft in deze rich- Drie a vier draden van nylon met ting, een draad voor geleiding van stroom boven elkaar. Deze dra- ing. M. Westhuis De afgelopen winterperiode kan veel bijdragen aan de kennis over de schade die vorst aanricht op weilanden, sportvelden en gazons. Het was de derde winter in vrij korte tijd, waarin het gras geconfronteerd werd met felle winterkoude. De winter van 1984/1985 verliep echter wat anders dan de koude winters van 1978/1979 en 1981/1982, waardoor de schade aan de grasmat van weiden en sportvelden toch een wat ander beeld vertoont. Bij het Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen (RIVRO) hoopt men hieruit conclusies te kunnen trekken óver de 'wintervastheid' en andere eigenschappen van soorten, rassen, en mengsels van grassen voor grasland, sportvelden en gazons. Het houden van schapen op percelen waar een grasgroenbemester staat is een aardig alternatief. 14 Vrijdag 9 augustus 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 14