Met "licht" -weerkaatsing kan samenstelling veevoer bepaald worden Struktuur van de Agrarische Sektor in Zeeland Akkerbouw en verslechterend "Brussels klimaat" Afzet fruit en groenten Het provinciale beleid Ook bakkwaliteit van tarwe is te meten V V N" NV -" i In de nota wordt aandacht gevraagd voor voHegrondsgroenten. Hiervoor is een goede watervoorziening nodig. voldoende aan bod. Het huidige on derwijs levert dus niet altijd de nodi ge bijdrage aan de noodzakelijke di- versifikatie. Daarom wordt op dit punt verandering in de onderwijs vormen gewenst geacht. De middelbare agrarische school te Schoondijke dreigt als gevolg van het lage leerlingenaantal te worden ge sloten. Dat vervult het provinciaal bestuur met zorg. Bij het Min. van Landbouw zal wor den gepleit voor in stand houden van de school. Wel zal er meer dan tot nu toe ook op deze school meer het ak sent moeten worden gelegd op nieu we teeltmogelijkheden alsmede op de veehouderij. Met kracht moet tevens worden ge werkt aan de totstandkoming van een agrarisch onderwijscentrum nieuwe stijl, van waaruit ook de lij nen kunnen worden uitgezet naar Op de Z.H-eilanden komt veel spruitenteelt op het akkerbouwbedrijf. Het oogsten gebeurt grotendeels mechanisch. De huidige struktuur van de agrarische sektor in Zeeland kan in 't kort als volgt worden gekenschetst: - Akkerbouw domineert (82% van de oppervlakte) - Belangrijke fruitteeltcentra - Beperkte melkveehouderij (1% van landelijke melkveestapel) Weinig of niet voorkomen van intensieve produktiesektoren als varkens houderij, pluimveehouderij, glastuinbouw e.d. Productiesamenstelling per gebied in 1984 akkerbouw veehouderij tuinbouw aantal sbe/ha sbe= 100 Schouwen-Duiveland 67 14 19 100 5.8 Tholen/St. Philipsland 55 13 32 100 7.1 Noord-Beveland 87 4 9 100 5.5 Walcheren 44 39 17 100 6.6 Zuid-Beveland 46 44 10 100 8.9 W.Z. Vlaanderen 84 10 6 100 4.4 O.Z. Vlaanderen 80 10 10 100 5.6 Zeeland 63 14 23 100 6.2 Tholen en Zuid-Beveland hebben, gerekend naar oppervlakte, de meeste tuinbouw. De veehouderij is verreweg het sterkst vertegenwoordigd op Walcheren en Zuid-Beveland. Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Beveland zijn bij uitstek akkerbouwgebieden. Schouwen-Duiveland neemt een middenpositie in en benaderd dan ook heel dicht de produktiesamenstelling van heel Zeeland. Gemiddelde oppervlakte in ha 1984 alle hoofdberoeps- bedrijven 1984 1984 Schouwen-Duiveland 29 32 Tholen/St. Philipsland 26 32 Noord-Beveland 34 39 Walcheren 15 23 Zuid-Beveland 28 38 West Zeeuwsch-Vlaanderen 27 32 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen 25 30 Zeeland 25 32 eventuele andere onderwijspunten in Zeeland. Er is sprake van een verslechterend "Brussels klimaat". De verschuiving van een landbouwbeleid gericht op prijsgarantie naar kommerciële marktverhoudingen zal er in toene mende mate toe leiden de voor veel produkten die in 't verleden als ab soluut geldende prijsgaranties wor den doorbroken. Dat zal leiden tot prijskonsessies. Van de totale Zeeuwse landbouw staat een be langrijke oppervlakte (graan en sui kerbieten ca. 60% van het akker- bouwareaal) onder deze prijsdruk. In het verleden waren er weinig strukturele problemen en daardoor was er weinig drang tot intensivering in b.v. de richting van niet grond ge bonden produktietakken. Wel vond intensivering plaats van het bouwplan via vervanging van ekstensieve ge wassen door rooivruchten. Thans is voor menig bedrijf de tijd aangebroken om zich te bezinnen op omschakeling naar een nog intensie ver grondgebruik om de gevolgen van de eerder genoemde Brusselse "prijskorrekties" te ondervangen. De nieuwe veilingkonsentratie is thans vooral gebaseerd op fruit. Wellicht is echter een kombinatie met voHegrondsgroenten mogelijk, die dan versterkt kan worden door een grotere aanvoer van glastuin- bouwprodukten. Dit te meer omdat de groenteveiling te Middelburg wordt opgeheven. De provincie heeft aangedrongen een dergelijke kombinatie in studie te nemen. Voor de grote akkerbouw bestaan goede handelskanalen. De afzet van vee in de varkens- en mestveesektor is echter nog te versnipperd. Een mengvoerbedrijf van voldoende om vang of een zuivelonderneming zijn moeilijk haalbaar, gezien van de omvang van de veeteelt. Bevordering van de uitbreiding van de verwer king van landbouwprodukten is echter reeds een onderdeel van het provinciaal-ekonomisch beleid. Ini tiatieven op dit gebied krijgen aan dacht. In de nota wordt dus benadrukt dat de provincie streeft naar vergroting van de werkgelegenheid in de land bouw via een voorwaardenschep pend en stimulerend beleid: Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar verbreding en diversifikatie van het produktiepakket en op de verwer kingsmogelijkheden van de agrari sche produkten. De betrokkenheid van de provincie kan bij dit alles tot uitdrukking ko men in het volgende: 1. Bevordering van gunstige rand voorwaarden 2. Financiële steun aan onderzoek sinstellingen 3. Incidentele financiële steun uit de fondsen voor de bevordering van de werkgelegenheid - 4. Ondersteuning van initiatieven vanuit het agrarische bedrijfs leven en de agrarische organisa ties Terecht wordt opgemerkt dat de be slissing over de bedrijfsvoering ligt bij de individuele ondernemer. Die bepaalt of hij hierin al dan niet wij zigingen wilt aanbrengen en even tueel in welke richting. Bron: C.B.S. Op Walcheren zijn relatief veel kleine bedrijven, m.n. de veehouderij heeft een zwaar accent. v/rijdag 9 augustus 1985 De weerkaatsing van nabij-infrarood-straling (NIR) - dat is onzicht baar licht met golflengten van 1100-2500 nanometer - blijkt allerlei eigenschappen van veevoer aan het licht te kunnen brengen. Bij het DLO-Instituut voor Veevoedingsonderzoek (IVVO) in Lelystad hebben onderzoekers ontdekt, dat het mogelijk is om binnen enkele minuten vast te stellen hoeveel procent van een partij hooi, gras of een ander soort veevoer het vee nuttig kan gebruiken. De methode met gereflecteerde NIR-straling is redelijk nauwkeurig en veel sneller uit voerbaar dan de gangbare methode. Het onderzoek, dat met financiële 1 WÈÊÊÈÊÊÈ steun van het Produktschap voor Veevoer wordt uitgevoerd, geniet grote belangstelling van de veevoer- industrie. De NIR-redactie-techniek biedt ook perspectieven voor een snelle bepa ling van "onzichtbare" eigenschap pen van allerlei andere produkten, bijvoorbeeld de bakkwaliteit van broodtarwe. Golflengten De ontdekking, dat de onzichtbare nabij-infra-rood straling handig ge bruikt kan worden voor het bepalen van de voereigenschappen, werd oorspronkelijk in de Verenigde Sta ten gedaan. Een onderzoeker kwam om in de zestiger jaren op het idee om die eigenschap van het "licht" te gebruiken voor het bepalen van het eiwitgehalte van graan. "Er wordt voor granen uitbetaald naar eiwitgehalte en vochtgehalte en dat moet snel gemeten kunnen wor den. Met de NIR-techniek bleek dat goed te gaan. Met zijn apparaat kon die onderzoeker de reflectie bij en kele vaste golflengten bepalen. Waar wij nu mee bezig zijn, is om van het hele gamma gebruik te maken voor een nauwkeurige bepaling van de verteerbaarheid van gras, mais en andere veevoeders", aldus dr. Johan Wolsink, die samen met Herman Vedder en dr. ir. Aren van Es de toepassingsmogelijkheden nader on derzoekt. De IVVO-onderzoekers maken gebruik van wiskundig-statisti sche technieken om verbanden op te sporen tussen de veevoer-eigen- "schappen en de weerkaatste NIR- straling. Daarmee ijken ze het appa raat dat door het veevoer weerkaat ste NIR-straling meet. Het apparaat moet eerst geijkt worden met mon sters veevoer, waarvan de eigen schappen nauwkeurig bepaald zijn met de oorspronkelijke zeer tijdro vende methoden. De "verteerbaarheid" van veevoer kan bijvoorbeeld nauwkeurig be paald worden door de voeropname en mestproduktie van een dier lang durig te volgen (de "in vivo" metho de). Een iets snellere, maar toch nog omslachtige en dure procedure is de bepaling van de vertering in een reageerbuis waaraan een mengsel van buffers en ponsvocht is toege voegd. Het voordeel van deze me thode is dat hij in het laboratorium kan worden uitgevoerd en toch nog vrij nauwkeurig is. In de praktijk wordt een vrij snelle, maar tamelijk onnauwkeurige methode gebruikt, de zogenaamde "ruwe-celstof-me- thode". De NIR-reflectie-techniek is bijna zo nauwkeurig als de "in vivo"-metho- de maar nog sneller dan de celstof- methode. 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 13