Q verzekeringen OVM pakt toename diefstal, inbraak- schade en claim-wangedrag aan IVI tel: 01100-24000 S. de Visser uit bestuur OVM Invoer (gebruikte) personenauto Sleperswagens uit de stad lfll Jl f- den hollanderlaan 10 Onderlinge had weer een goed jaar Enkele kernpunten van de OVM in 1984 "Het boekjaar 1984 is voor de Onderlinge Verzekerings Maatschappij van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij (de OVM van de ZLM) weer een goed jaar geworden met een goed batig saldo. Het was ook een jaar waarin zich een aantal ontwikkelingen sterker af is gaan tekenen, zoals een duidelijke toename van diefstal en de schade die hierbij ontstaat, een groei in het klaim wangedrag en een steeds meer optre dende afbraakkonkurrentie onder de verzekeraars". Dit zei de voorzit ter van de OVM, de heer L.W. van Nieuwenhuyzen bij de algemene ledenvergadering van de onderlinge die vrijdag 21 juni plaats vond in de Kring Tholen/St. Philipsland in het Holland Huis te Scherpenisse. "Ondanks deze stormen staan wij als onderlinge voor onze leden als een rots in de branding en hebben wij binnen het akseptatie beleid vorig jaar in alle branches groei kunnen realiseren", zo voegde hij er trots aan toe. Tot zijn teleurstelling zei van Nieu wenhuyzen te moeten konstateren, dat diefstal en de schadegevolgen hiervan in de branches motorvoer tuigen en inboedelverzekeringen toenemen. Het bestuur heeft hier tegen inmiddels maatregelen geno men en stimuleert met een korting van 20% het laten beveiligen van au to's. Ook strengere maatregelen in de vorm van een strakkere maar recht vaardige waardebepaling bij diefstal van nieuwere auto's zal de verzeker den aan moeten zetten beter op, hun eigen goed te passen. Claim-wangedrag De voorzitter maakte verder gewag van een toenemend claim-wange drag. Dit komt erop neer dat meer verzekerden de verzekeringsmaat schappijen proberen op te lichten door oneigenlijke claims in te dienen of door de schade anders voor te stellen dan ze in feite is. "Gelukkig komt dit verschijnsel bij ons nog mi nimaal voor, maar hier moet na tuurlijk wel een halt aan toe worden geroepen". De brandverzekering groeide voor spoedig en het aantal posten nam toe met 45%. De mogelijkheid voor het verzekeren van agrarische gebouwen wordt opengesteld, waardoor de le den een volledig gangbaar pakket kart worden aangeboden. Waar het de bedrijfskosten betreft, zit de OVM op het laagste percenta ge van Nederland en wel op 13,3% vertelde Van Nieuwenhuyzen trots. Dalend normbesef Naar de mening van de OVM-voor- zitter zal in de verzekeringswereld de solidariteitsgedachte steeds meer onder druk komen te staan. "We krijgen steeds meer op maat gesne den varianten die gekoppeld worden aan het risiko in bepaalde gebieden of bij groepen van personen. Het dalend normbesef zal leiden tot ver dere verscherping van de voorwaar den. Konkurrentie De direkteur van de OVM van de ZLM, de heer H. Doeleman Hzn., wees de aanwezige leden er op, dat de verzekeraars een uiterst moeilijke periode tegemoet gaan met een toe nemende verscherping van de kon- kurrentieverhoudingen en zware verliezen. Verwacht mag dan ook worden dat de herverzekeraars ho gere premies zullen vragen. De OVM verkeert onder haar kollega's in een gunstige uitzonderingspositie. Zij heeft steeds haar eigen akseptatiebe- leid gevoerd en dat werpt duidelijk haar vruchten af. Wel zal het batig saldo van de OVM waarschijnlijk onder druk komen te staan door de dalende rente-op brengst en een nog steeds zeer matige schadefrekwentie. Hoewel het gedrag van de leden van de OVM gunstig afsteekt bij die van leden van andere verzekeraars is het bestuur toch van zins meer slechte rijders en zij die een slecht claimge drag vertonen eerder uit de verzeke ring te verwijderen. De heer Doele man konstateerde verder dat de groei van het aantal autoverzekeringen er in Zeeland zo goed als uit is terwijl in Noord-Brabant nog wel steeds een groei wordt gekonstateerd. De di rekteur stelde in dit verband dat het in feite geen goede zaak is dat de technische verliezen die de OVM in Noord-Brabant lijdt door de Zeeuw se leden moeten worden opgebracht. Voorzitter van Nieuwenhuyzen gaf vervolgens een toelichting op enige posten in balans en exploitatiereke ning. De aanwezigen gingen akkoord met de voorgestelde verdeling van het batig saldo van ƒ6.765.515,— Dit betekent een premierestitutie van 20% over de AOV - premie voor het jaar 1984, een toevoeging van 3.068.069,— (na aftrek van ver schuldigde belastingen) aan de sta tutaire reserve terwijl een bedrag van 592.650,— naar de egalisatiereser ve gaat. In de financiële kommissie die verklaarde akkoord te kunnen gaan met de balans en exploitatiere kening zal de heer M.C.J. Kosten worden opgevolgd door de heer C. Hamelink, te Wemeldinge. De heer S. de Visser trad wegens het bereiken van de statutaire eindleeftijd af als dagelijks bestuurslid van de OVM. De heer F.P. Maas van de kring Noord-Beveland werd benoemd in het dagelijks bestuur terwijl de heer C.J. Bierens uit Grijpskerke (W) werd benoemd in het algemeen bes tuur. De aanwezigen gingen akkoord met enige wijzigingen in het brand schadereglement. J.W. Wegens statutaire redenen - hij heeft de leeftijd van 70 jaar bereikt - heeft het dagelijks bestuurslid van de On derlinge Verzekerings Maatschappij, de heer S. de Visser, vrijdag 21 juni op de algemene ledenvergadering afscheid genomen van de OVM. Voorzitter L.W. van Nieuwenhuyzen noemde De Visser in een toespraak "een representant van de agrarische sektor die, zichzelf niet sparend, zich steeds volledig heeft ingezet voor de belangenbehartiging van zijn kolle ga's en voor de organisaties waar voor hij bestuurlijke verantwoording droeg". Een afscheid van een erva ren en volbloed bestuurder, ZLM-er en OVM-er, die kans gezien heeft daarnaast ook nog steeds boer in hart en nieren te zijn. Namens de OVM bood hij hem een tegeltableau aan met daarop een af beelding van de vierjaargetijden. De heer De Visser bekende in een kort dankwoord dat dit afscheid voor hem wel erg zwaar viel. Juist binnen het OVM-gebeuren zei hij zich altijd erg goed thuis te hebben gevoeld. in 1984 een groei van 4.969 voertuigen (vorig jaar 4.919); dit is 5,2% tegen 5,5% vorig jaar; een forse groei bij de branche brand partikuliere gebouwen en inboedels, nl. 3.362 posten, ofwel 44,9%; vorig jaar be droeg de toename in aantal 4.114, zijnde 122%; bij de O.l.V. bedroeg de toename 9,9% (vorig jaar 10,1%); bij de W.A.-partikulier 18,4% (vorig jaar 37,7%); het netto premie-inkomen steeg bij de a. motorvoertuigenbranche met ƒ2.393.000,- of 8% (v.j. 1,5%); b. aansprakelijkheidsverze kering (A.V.P. en A.V.B.) met 97.000,— of 16% (v.j. 14,3%); c. medische varia met 124.000,- of 5,7% (v.i. 12,9%); d. ongevallen inzittenden met 118.000,- of 10,5% (v.j. 11,7%); e. brandverzekering met ƒ412.000,- of 68% (v.j. 128,5%); de gemiddelde premiestijging bedroeg 9,2% (v.j. 3,8%); de rente-opbrengst steeg met ƒ399.000,- of 7,7% (v.j. 8,3% daling); de bedrijfskosten inklusief de provisie bedroegen 13,3%; in 1982 - 11,8% en in 1983 - 12,6%; het percentage premie-schade in de motorvoertuigenbran che bedroeg 83,5% (v.j. 80,7%); de schadefrequentie steeg naar 17,3% (v.j. 16,5%); rpet uitzondering van de A.V.P./B. leverden alle bran ches een positief resultaat op; ondanks de toename van de schade werd in 1984 een fraai batig saldo behaald van ƒ6.765.515,-; aan de algemene vergadering zal een restitutie worden voorgesteld van 20% over de A.O.V.-premie; aan de algemene vergadering zal tevens worden voorgesteld om aan de algemene reserve 3.068.069,— en aan de ega lisatiereserve 592.650,— toe te voegen; de vrije reserve komt hiermee op een bedrag van 18.907.366,— hetgeen neer komt op 50,5% van de totale premie (v.j. 44,5%). Het vertrekkende dagelijks bestuurslid de heer S. de Visser (r.) toonde zich aangenaam verrast met het hem door voorzitter van Nieuwenhuyzen aangeboden tegeltableau. De heer S. de Visser (l.) dankt de aanwezigen en het bestuur van de O VM voor de prettige sfeer waarin hij het werk voor de O VM altijd heeft kunnen verrichten. Achter de bestuurstafel v.l.n.r. de heren M. Boogerd, H. Doeleman Hzn. (di rekteur), L. v. Nieuwenhuyzen (voorz.) en de heer J.F.G. Schlingemann. Vrijdag 12 juli 1985 De aangifte van de invoer van een personenauto geschiedt bij de dienst Invoerrechten en accijnzen, waar na betaling van de rechten een invoer- dokument wordt afgegeven. (Doua ne 33). Dit douaneformulier dient tesamen met een kentekenadnvraagkaart naar één van de dienstkringen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer te worden gezonden. Nadat de aanvraag om een kente kenbewijs is ontvangen wordt het voertuig opgeroepen voor een tech nisch onderzoek. Bij dit onderzoek wordt bekeken of het voertuig: - aan de in Nederland gestelde eisen voldoet, - in voldoende staat van onder houd is, - overeenkomt met een Neder landse type goedkeuringsspecifi- katie. Indien het voertuig na onderzoek moet worden aangepast aan de Ne derlandse eisen of moet worden her steld zal de auto aan een nakontrole worden onderworpen. Indien het voertuig niet kan worden gekonformeerd met een bestaande typegoedkeuringsspecifikatie zullen alsnog gegevens moeten worden overlegd die betrekking hebben op onder andere: toelaatbare luchtverontreiniging, geluidsnivo, remsysteem en gewichten bevesti gingspunten voor autogordels. In het algemeen kan de officiële door de fabrikant aangestelde importeur be middeling verlenen. Nadat deze gegevens bij de Rijks dienst voor het Wegverkeer zijn bin nengekomen zal het voertuig worden onderzocht waarbij de noodzakelijke demontages worden verricht. Zo no dig zal het voertuig aan bepaalde beproevingen moeten worden on derworpen. In het algemeen kan worden gesteld dat personenauto's die binnen de Europese Gemeenschap zijn gepro duceerd of bestemd zijn voor ver koop binnen de Europese Gemeen schap weinig of geen .aanpassingen behoeven. De rijke verzameling wagens, karren en andere transportmid delen, die het Openluchtmuseum bezit, is door gebrek aan goede expositieruimtes elders in depots ondergebracht. Met telkens wis selende onderwerpen wordt toch ieder jaar een keus uit de kollek- tie tentoongesteld in de Vlaamse schuur van de Brabantse boerde rij uit Etten-Leur. Dit jaar is een aantal voorbeelden van slepers wagens, die in de stad gebruikt werden, voor het voetlicht ge haald. Zij geven een indruk van de verschillende toepassingen van deze in het algemeen zware vervoermiddelen. Te zien zijn een spoortappisière en een meubel handkar uit het begin van deze eeuw van het verhuizingsbedriif Pierens uit Vlissingen, een bier wagen van de Maastrichtse bier brouwerij Marres, een sleperswa gen van Van Gend Loos die gebruikt werd voor het afhalen en bezorgen van stukgoederen. Ver der een door paarden getrokken vrachtwagen van houthandel Peltenburg en Zonen te Haarlem voor het vervoer van grote par tijen gezaagd hout naar de afne mers, en een veehouderskar van de Sneekse veedrijver Hoekema, waarmee hij kalveren en jonge varkens van de hokken van de veemarkt naar de wegerij en de veeauto's bracht. De tentoonstel ling is te bezichtigen tot 1 no vember in het Openluchtmuseum te Arnhem. Toegang 5,— kin deren 3,—

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 9