O.B.F.-Leven stevig gefundeerd Nieuws rond rijbewijzen Geen eigen risiko betalen bij reparatie ruitschade Vakmanschap 09^ f. den hollanderlaan 10 tel: 01100-24000 Ja, goed gefundeerd en gestruktureerd dat zijn de onderlinge verzeke ringsmaatschappijen O.B.F.-Leven en de O.V.M. van de Z.L.M. Twee maatschappijen waarvan de namen als muziek in de oren klinken. De Onderlinge Levensverzekeringsmaatschappij O.B.F. te Leeuwar den heeft dezelde struktuur als onze eigen onderlinge, de O.V.M. Beide onderlinge maatschappijen tonen ieder jaar met trots hun jaarverslagen met hoge winstcijfers en lage kosten. Dat is een bijzonder goede zaak, een onderlinge waardig. O.B.F.-Leven in 1984 Ook in 1984 had O.B.F.-Leven een goed produktiejaar. In een dalende markt van individuele levensverze keringen realiseerde O.B.F.-leven een^roei in de produktie van nieuwe levensverzekeringen van 9%. In dat zelfde jaar werd door de in Neder land werkende binnen- en buiten landse maatschappijen 7.1% minder dan in 1983 aan nieuwe levensverze keringen gesloten. O.B.F.-Leven kan dan ook op een zeer goed produk tiejaar terugzien. Deze groei schrij ven wij toe aan het aktieve beleid, dat krachtig ondersteund wordt door de "vijf agrarische onderlingen", waar van de O.V.M. van de Z.L.M. er één is. De introduktie van de O.V.M./O.B.F.-huismerkpolissen heeft de produktie aan nieuwe ver zekeringen gunstig beïnvloed. De huismerk polissen zijn bij de leden zeer goed ontvangen. De groei zit er in, ook in het lopende jaar 1985. In het verslagjaar werd de grens van een half miljard gulden bereikt. In 1983 was dat 4.6 miljard. Samen met de winstbijschrijving die O.B.F.-Leven in 1984 realiseerde op risikoverzeke- ringen is het verzekerde kapitaal gestegen tot 5.4 miljard. Als gevolg van de produktie van nieuwe verze keringen steeg de premie-omzet vaiï ƒ31.8 miljoen naar ƒ33.8 miljoen 6,2%). Een resultaat waarop de toekomst van O.B.F.-Leven met ver trouwen tegemoet kan worden ge zien. Belangrijk daarbij is dat de Nederlandse ekonomie aan het her stellen is. Ook dat kan alleen maar positief werken. Winstbijschrijving Tijdens het verslagjaar werden alle risikoverzekeringen verhoogd met 26%. Na deze bijschrijving werd zelfs over 1984 wederom 2.2% aan het winstfonds toegevoegd zodat risi koverzekeringen die in 1985 tot uit kering komen de uitkering daarvan nog eens met 2.2% verhoogd worden over het nieuwe verzekerde kapitaal. De verzekeringsvormen met spaare- lement, die in 1985 tot uitkering ko men daarvan worden de uitkeringen met 29% verhoogd. Uit deze vorm van winstbijschrijvingen blijkt over duidelijk dat de belangen van de le den in elk geval voorop staan. Zij krijgen waar ze recht op hebben zonder er om te moeten vragen. Be slist een schoolvoorbeeld. Toekomst Schrijver van dit artikel ziet de toe komst van zowel "O.B.F.-Leven" als van "O.V.M. van de Z.L.M." met vertrouwen tegemoet. Beide maat schappijen hebben niet op zand ge bouwd. Integendeel, beiden hebben een sterk fundament. Een stijgende produktie en premietoename nü zijn de inkomsten van morgen. En ver der: - De O.V.M. van de Z.L.M. heeft reeds 35 jaar getoond een winst gevend bedrijf te zijn met lage premies. - O.B.F.-Leven heeft dat reeds 60 jaar getoond en in 1984 heeft zij wederom laten zien met de winstbijschrijvingen wat haar streven is. - Beide onderlinge maatschappijen zijn er van overtuigd dat voor een gezond voortbestaan van een verzekeringsbedrijf, gespeciali seerde kennis van verzekerings techniek een eerste vereiste is. Wat dat betreft hebben beide onderlingen voldoende know how in huis. - Zowel O.B.F.-Leven als O.V.M. van de Z.L.M. zijn er van over tuigd er naar te streven zo dicht mogelijk bij de wensen en be hoeften van de verzekerden te staan. Dat is een eerste vereiste. De klant is koning. Daarvoor zijn J. Cevaal zij ook een dienstenbedrijf. Het woord dienstverlening staat bij beide onderlingen erg hoog in hun vaandel. Essentieel is daarin de service en de kwaliteit van het produktenpakket. - O.B.F.-Leven biedt aldus wat zij behoort te doen, namelijk het ge ven van "meer zekerheid". Deze uitspraak van de eminente direk- teur van O.B.F.-Leven, de heer drs. D. Huisman, wil schrijver ook graag onderschrijven. O.B.F.-Leven kan door "meer zekerheid" te bieden met open ogen de toekomst tegemoet gaan. - En dat de nieuwe direkteur van de O.V.M. van de Z.L.M., de heer H. Doeleman, ook geen zwartkij ker is blijkt uit zijn voorspellin gen in het vorige land- en tuin bouwblad waarin hij schrijft: "O.V.M. van de Z.L.M. toont gunstig jaar 1984. Van het jaar 1985 zijn inmiddels vijf maanden verstreken. De slechte winter be zorgde ons meer schade, maar het eindresultaat zal wederom goed zijn. Daar ben ik van overtuigd. Met andere woorden: u bent dubbel goed verzekerd!" Tot zo ver het citaat van de heer H. Doeleman. Ja, u bent inderdaad dubbel goed verzekerd, als u uw verzekeringen bij bovengenoemde onderlingen onder brengt. Een gunstig resultaat houdt automatisch een gunstige ontwikke ling van uw rechten in. Propageer uw onderlingen "het O.B.F.-Leven" en "O.V.M. van de Z.L.M.". Daaraan mee te mogen werken is een goede zaak. Wij zullen u graag adviseren. Cevaal Deze maand willen we even stilstaan bij enige zaken die te maken hebben met de verschillende rijbewijzen. Ten eerste komt er per 1 januari 1986 een Europees rijbewijs. Hiertoe werd in principe al in 1980 besloten. Het belangrijkste voordeel van dit nieuwe rijbewijs is dat men het in elk ander land dat lid is van de Europese Gemeenschap kan inleveren tegen een nieuw zonder dat men opnieuw eksamen moet doen voor zowel het praktisch als het theoretisch gedeelte. Momenteel worden "oude" rijbewijzen bij verlenging al vervangen door een Euro pees rijbewijs. In de meeste gevallen zal de invoe ring van dit nieuwe rijbewijs geen gevolgen voor u hebben. Alleen voor bestuurders van een auto ingericht voor personenvervoer met het ka rakter van een lichte vrachtauto (bijv. een "zware" kampeerauto) heeft de invoering van het nieuwe rijbewijs gevolgen. Nu is het nederlandse B-rijbewijs geldig voor het besturen van motor rijtuigen, ingericht voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder daaronder niet inbegre pen, en andere motorvoertuigen, niet ingericht voor het vervoer van per sonen, waarvan de massa van het le dige voertuig vermeerderd met het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg. In het nieuwe rijbewijs B zal de ge- wichtsgrens van 3.500 ook gelden voor motorvoertuigen die niet zijn ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet inbegrepen. Houders van een rijbewijs volgens Europees model zullen zodoende voor het besturen van bijvoorbeeld kampee rauto's die zwaarder zijn dan 3.500 kg niet meer kunnen volstaan met een B-rijbewijs. Zij zullen voortaan een C-rijbewijs moeten bezitten. Bovenstaande geldt voor alle perso nen die sinds 1 januari 1984 het rij bewijs hebben behaald en automa tisch het rijbewijs volgens europees model kregen en voor alle houders van "oude" rijbewijzen-b die t.z.t. door inruiling een europees rijbewijs verkrijgen. C.A. Toorenaar Steenslag is een kwaad waar iedere automobilist mee wordt gekonfronteerd. Iedere voorruit van een auto vertoont lichte be schadigingen als gevolg van steenslag, echter deze schades zijn vaak met het blote oog nau welijks zichtbaar. Een opspatten de steen van het wegdek, vaak opgeworpen door tegenliggers, kan de ruit van uw auto echter ook dermate beschadigen, dat er wel degelijk sprake is van zicht bare ruitschade. U kent ze onget wijfeld: sterren, koeie-ogen, scheuren en barsten. Vroeger werden deze beschadig de autoruiten vervangen, hetgeen voor mensen die all-risks verze kerd waren betekende dat zij een eigen risiko droegen van 100,en geen no-claim verloren. Maar.... de techniek ontwikkelt zich snel. Enkele mensen vroegen zich af of het niet mogelijk zou zijn om ruiten te repareren. Waarom 1,5 m2 ruit vernieuwen als men 1,5 cm2 kan repareren? Zij ontwikkelden de zgn. NO- VUS-reparatie-methode. Hoe werkt dit systeem? In de ruitbeschadiging wordt onder druk kunsthars geïnjekteerd. Dit kunsthars wordt na drogen kei hard waarna men het kan polij sten. Bij deskundig repareren is de beschadiging geheel of nage noeg geheel verdwenen. Helaas kan niet elke ruitbescha diging gerepareerd worden. De NOVUS-methode stelt enkele eisen: - de beschadiging moet schoon zijn; hij mag niet in het gezichts veld van de bestuurder val val; - hij mag niet te groot zijn (een scheur mag best 10 cm lang zijn!); - het moet een gelaagde voor ruit zijn. Als verzekeraars zijn we zeer ver heugd over deze nieuwe NO VUS-methode. Een dergelijke reparatie kost momenteel 180,-, terwijl een nieuwe voor- y L. Remijn Fe repareren steenslagschade ruit inklusief arbeid gemiddeld 600,- kost. Daar mag u best van meeprofiteren! Wanneer u uw ruitschade laat repareren volgens de NOVUS-methode berekenen wij u geen eigen risiko. Tot besluit enkele tips bij ruitbe- schadigingen. Wat te doen? - beschadiging zo snel mogelijk afplakken met cello-tape. - even bellen naar de schade- afdeling in Goes en vragen om informatie. Wij verwijzen u naar een NOVUS-specialist. - u vult een schadeformulier in en sluit de rekening bij. Zo kunt u met weinig moeite toch 100,- verdienen! L. Remijn Velen van u zullen de laatste tijd op de een of andere manier gekonfron teerd zijn met eksamens, overgang e.d. Bij ons op de schade-afdeling was dit al niet anders. Schadebehandeling is immers specialistisch werk en eist een gedegen vakmanschap. Dit brengt met zich mee dat van de mensen die uw schade behandelen verwacht wordt dat zij de nodige vakkennis verzamelen en deze op peil houden. Afgelopen week ont vingen de dames M. Nijsse en A. Poortvliet het bericht dat zij (met goede cijfers) geslaagd waren voor het moeilijke eksamen Motorrijtuig- verzekering en Schadebehandeling. Hiermee kwam het aantal gediplo meerde "all round" schade-korres- pondenten bij onze maatschappij op 6. Tevens betekende dit dat zij de eerste dames waren bij onze O.V.M. die dit hoog gewaardeerde diploma behaalden. Daarnaast slaagde de heer Bolier er in opnieuw een deel- eksamen voor het z.g. A-diploma te behalen. Als we u dan ook nog ver tellen dat de heren Goud en Bolier dit voorjaar een kursus volgden op het gebied van brandpreventie en beveiliging, dat de groepschefs en ondergetekende diverse studie-bij eenkomsten bijwoonden en dat 75% van de mensen die op de schade-af deling werken op dit moment stude ren voor een of ander vakdiploma, dan menen we te mogen stellen dat u er vanuit kunt gaan dat uw belangen vakkundig behartigd worden en dit mag best eens gezegd worden. H. Meeuwsen Verder heeft invoering van het Eu ropees rijbewijs ook gevolgen voor het rijden met een aanhangwagen of oplegger. Houders van een Europees rijbewijs B mogen achter hun mo torrijtuig een aanhangwagen of op legger trekken waarvan het ledig ge wicht vermeerderd met het laadver mogen in principe niet meer dan 750 kg bedraagt. Een zwaardere aan hanger of oplegger is echter wel mo gelijk, op voorwaarde dat deze (ledig gewicht laadvermogen niet meer weegt dan het trekkende motorvoer tuig (ledig gewicht) en het totaalge wicht van aanhanger of oplegger plus trekkend motorrijtuig niet meer bedraagt dan 3.500 kg. Als deze grenzen worden overschre den dan moet de bestuurder in het bezit zijn van een Europees rijbewijs kategorie E. Heeft men dit niet, dan moet hiervoor een apart eksamen worden afgelegd. Het voorgaande houdt overigens een beperking in ten opzichte van de oude situatie, waar bij men bij de kategoriën B. C en D de kategorie E er "gratis" bijkreeg. Deze regeling (een apart eksamen voor kategorie E) geldt alleen voor diegenen die na 1 januari 1984 hun rijeksamen behaalden en daarmee een Europees rijbewijs verkregen. Degenen die een "oud" rijbewijs BE hebben of dit inmiddels voor een Europees model hebben ingeruild worden door deze beperking niet getroffen. Zij krijgen bij inruil voor of na 1 januari 1986 een Europees rij bewijs dat geldig is voor de katego riën B en E en met bij E de vermel ding "E slechts geldig bij B". Met deze vermelding is niet bedoeld toch een beperking op te nemen t.o.v. de "oude" situatie. De bedoeling is te voorkomen dat door onder de nieu- wej'egeling het rijbewijs C of D te behalen automatisch E wordt ver kregen voor deze kategoriën. Oefenvergunning motorrijders Ook hier is nieuws over te melden. Op 1 september 1985 wordt een nieuwe regeling van kracht. Tot nu toe kon men bij de gemeente een voorlopige oefenvergunning krijgen, waarmee men in een bepaald gebied van die gemeente zelfstandig met de motor mocht oefenen. Vanaf 1 sep tember 1985 vervalt deze oefenver gunning. Voortaan mag men alleen nog oefenen onder leiding van een instrukteur. Bovendien moet men voor het oefenen beschikken over een theorie certifikaat. Oefenver gunningen die nog voor 1-9-85 zijn afgegeven kunnen worden opge bruikt. Na 1-9-1985 worden geen oefenvergunningen verstrekt. C.A. Toorenaar 8 Vrijdag 12 juli 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 8