Barenbrug opent in Oud-Vossemeer nieuwe opslagplaats voor graszaad Bladluizen in opkomst Heffingen voor de pootaardappelen definitief vastgesteld Bosbouwvoorlichtingsraad wil beleggers en landbouwers stimuleren tot bosuitbreiding Landbouwschap ziet alternatief voor EG-graanbeleid Epipré- onderzoek 5 Nieuwe graanloods Cebeco-Zuidwest Granta-baktarwe De burgemeester van Tholen, de heer E. Baerends, heeft woensdag middag 10 juli jl. in Oud-Vossemeer een nieuw bedrijfspand van Barenbrug officieel geopend. In de nieuwe opslagplaats, groot 1650 m2, "Barenbrug depot Zuid-West" wordt de kwaliteit die vooral wordt bepaald door temperatuur en vochtigheid gedurende de gehele periode gekontroleerd via een meetapparatuur die via zgn. voelers verbonden is met een kontrolepaneel in het kantoor. Voorts is beluchting van de silo's mogelijk door hierin speciale luchtkanalen te plaatsen. Wanneer de temperatuur in de partij daartoe aanleiding geeft kan tot beluchting worden overgegaan, hetgeen vooral voor het behoud van de kiemkracht noodzakelijk is. kaar kunnen worden verbonden. De Uorthoogte bedraagt ca. 4 meter' Het groeiend areaal grasland in Ne derland voor Barenbrug Holland bv maakt de ekstra opslagkapaciteit noodzakelijk. Op diverse plaatsen in Nederland (Wieringermeer, Gro ningen/Drente en West-Brabant) moet in toenemende mate loods- ruimte gehuurd worden voor tijde lijke opslag voor ongeschoond gras zaad. dat vervolgens in de loop van het seizoen wordt vervoerd naar het verwerkingsbedrijf te Oosterhout (Gld). Nieuwe opslagmethode De laatste jaren is een nieuwe op slagmethode gekozen. Vooraf nauw keurig geselekteerde partijen worden kwaliteitsgericht - maar in onge- schoonde toestand - samenge voegd in silo's. Deze silo's worden opgebouwd uit eenheden van 9 m2 vloeroppervlak die flexibel met el- Centrale ligging Voor de toekomst zijn. aansluitend aan deze loods, nog twee loodsen gepland met ieder dezelfde vloerop pervlakte. De realisatie van deze twee loodsen hangt in sterke mate af van de bouw van de Oesterdam en de Philipsdam. De Oesterdam maakt een efficiënte aanvoer vanuit de produktiegebieden Zeeuws-Vlaan- deren, Walcheren en Zuid-Beveland mogelijk. Het transport wordt nu nog gehinderd door het verkeersobstakel Bergen op Zoom. De Philipsdam betekent een snelle aanvoerlijn vanaf de Zuid-Hollandse eilanden en de Hoeksewaard. Bij de realisatie van beide dammen zal de centrale ligging van het eiland Tholen in het Z.W. Akkerbouwgebied een ekstra plus punt krijgen. In de afgelopen 2 weken zijn de resultaten van 550 ziektewaarne mingen in de wintertarwe door gegeven. Uit deze tellingen valt het volgende overzicht te maken: Bladluizen De aantasting door bladluizen nam in de afgelopen twee weken fors toe. Alleen in het noordoos ten van het land werden nog wei nig luizen aangetroffen. Regel matige kontrole van het tarwege- was op bladluizen blijft noodza kelijk tot ongeveer de derde week van juli (gewasstadium 75; mid den melkrijp). Het bestuur van het Landbouw schap ziet mogelijkheden om de graanoverschotten in de EG te beteugelen zonder de graanprijs drastisch te verlagen of de graan- teelt aan een quoteringssysteem te onderwerpen. Voorwaarde daarvoor is een voorzichtig prijs beleid en het vervangen van graan door produkten waarvoor wel vol doende afzetmogelijkheden zijn, zoals hout en eiwitrijke gewassen, waaronder veevoeders. Ook de industriële verwerking van graan en andere akkerbouw produkten tot ethanol en afbreekbare plas- tiks moet worden bevorderd. Om dit laatste financieel haal baar te maken zullen de graante- lers zelf een vorm van medefi nanciering moeten accepteren. Met de Verenigde Staten en an dere graanproducerende landen in de wereld moeten tenslotte af spraken worden gemaakt over de toegang tot de internationale graanmarkt. Een harde prijskon- kurrentie moet in ieder geval worden voorkomen. De mogelijkheden voor een al ternatief graanbeleid zijn uitge werkt door de Hoofdafdeling Akkerbouw van het Landbouw schap. Volgens de afdeling moet bij het alternatief ook de import van graanvervangers in de EG worden betrokken. Dit element - een importregiem in kombinatie met een heffing op graanvervan gers - werd door het bestuur als geheel echter niet overgenomen. Verschillende woordvoerders be nadrukten dat een lastenverzwa ring voor de veehouderij voorko men moet worden. Het bestuur van het Landbouw schap staat unaniem op het standpunt dat voortzetting van het huidige graanbeleid in de EG leidt tot een koude sanering en daarom niet acceptabel is. Bladvlekkenziekte Door de natte juni-maand nam de aantasting door bladvlekken- ziekte verder toe. Evenals in voorgaande jaren worden de hoogste aantastingen in de Fle- vopolders aangetroffen. De ras sen verschillen niet veel in aan tastingsgraad door bladvlekken- ziekte. Roesten Zowel voor gele roest als voor bruine roest steeg het percentage van de percelen waarop de ziekte werd gevonden, maar de gemid delde aantasting nam niet toe. Hiervoor zullen ongetwijfeld de uitgevoerde bestrijdingen mede verantwoordelijk zijn. Voor de Percentage bladeren aangetast door bladvlekkenziekte. Tellingen 20 juni - 3 juli. bruine roest geldt bovendien dat tot begin juli de temperaturen te laag zijn geweest voor een forse uitbreiding. In vrijwel alle regio's kan men nu zowel gele als bruine roest aantreffen. De gele roest wordt vooral in het ras Okapi ge vonden. Meeldauw De meeldauwaantasting nam nog een weinig toe. In alle regio's en op alle rassen wordt meeldauw aangetroffen. De aantasting is meestal niet verontrustend. 10 nieuwe Barenbrug-rassen Het graszaadareaal van Barenbrug groeit sterk. Met name door de in- troduktie van meer dan 10 nieuwe rassen in 1984 en 1985 is.de afzet zowel nationaal als internationaal sterk toegenomen. Barenbrug pro duceert bij voorkeur het produkt in eigen land. De kwaliteit èn de ge middelde hoge opbrengsten van de Nederlandse graszaadproduktie ge ven de telers een grote voorsprong op de teelt in het buitenland. Omdat het rendement van de gras zaadteelt goed is in vergelijking met andere akkerbouwgewassen en het produkt uitstekend past in het bouwplan heeft Barenbrug vertrou wen in de Nederlandse produktie, De ontwikkeling van deze nieuwe investering in Oud-Vossemeer wordt daarom met vertrouwen tege moet gezien. Bij de opslagplaats is een 60-tons weegbrug aangelegd met een lengte van 18 meter. Deze komputerge- stuur elektronische weegbrug heeft een grote mate van precisie. Naast de weging van graszaden zal de weeg brug in principe ook gebruikt kun nen worden door derden. Overleg hierover met de Koop. Weegbrug ver. Tholen is in een vergevorderd stadium. Percentage halmen bezet met bladluizen. Tellingen 20 juni - 3 juli. Cebeco-Zuidwest heeft aan de Peke- lingseweg in Aagtekerke een nieuwe graanloods gebouwd. Het gebouw is 10 juli j.l. geopend door burgemeester mr. B.J. van Putten van Mariekerke. Doel van deze nieuwbouw, is tege moet te komen aan de vraag naar meer opslagruimte voor granen, vooral tarwe. Deze vraag is ontstaan door toene mende problemen bij de afzet van granen in de EG, die een langduriger opslag en een verdere spreiding van de verkoop nodig maken. De loods zal bij de oogst van 1985 al volledig in bedrijf zijn en dit zal dan tevens een vermindering betekenen van het landbouwverkeer in Mid delburg. Door de totale opgeslagen hoeveel heid van 6.000.000 kg graan kan elk uur ongeveer 200.000 m3 lucht wor den geblazen. Om het lossen bij de aanvoer tijdens de oogst te bespoedigen, heeft de bijgeplaatste stortput een kapaciteit van 100 ton per uur. De plombe- en areaalheffingen voor de pootaardappelen worden dit jaar niet gehalveerd. Het bestuur van het Landbouwschap heeft daartoe beslo ten in zijn openbare vergadering op woensdag 3 juli jl. in Den Haag. Be gin dit jaar werd een normale heffing vastgesteld. Het bestuur van het Landbouwschap wenst hieraan vast te houden. Na vijf achtereenvolgende jaren waarin de heffing werd gehalveerd is er voor 1985 definitief een normale heffing vastgesteld. Oorzaak hier voor is o.a. dat na afwerking ven het overschot van de STOPA (Stichting Overname Pootaardappelen) over de oogst van 1984, de stand van de di verse fondsen daalde tot ongeveer 21 miljoen gulden. De Pootgoedkom- missie van het Landbouwschap en de Pootgoed Kontakt Commissie zijn van mening dat een reserve van 20 miljoen als een minimum moet wor den beschouwd. Het overschot van de oogst 1984 be droeg ongeveer 45.000 ton wat neer kwam op een aanslag op de fondsen van circa 9 miljoen gulden. De vaste kosten voor de exportpropaganda bedragen 3 miljoen op jaarbasis, ter wijl toegezegde subsidies voor o.a. landbouwkundig onderzoek en de De Bosbouwvoorlichtingsraad ver wacht dat partikuliere investeerders bij een positief rendement van nog geen 5% al in bosuitbreiding geïnte resseerd zullen zijn. Gezien hun ren dement op lange termijn kunnen be- bossingsprojekten institutionele be leggers een redelijk alternatief bie den. De prijs is bij investering in grond ten behoeve van bebossing een pro bleem. Immers, bij verkoop is de prijs van bosgrond over het alge meen lager dan die van landbouw grond. De Bosbouwvoorlichtingsraad stelt daarom voor, dat een onderzoek wordt ingesteld naar de mogelijkhe den om de aanbevelingen op dit punt van de werkgroep te realiseren. De werkgroep suggereert de minister dat kwikregeling in totaal 1,5 miljoen bedragen. De keuringsaangifte van het areaal voor de pootaardappelteelt voor 1985 geeft een stijging te zien van ruim 2000 hektare tot bijna 35.000 in to taal. Ontwikkelingen in andere sek toren van de land- en tuinbouw en de uitbreiding van de pootgoedteelt kunnen tot uiting komen in hogere STOPA-overschotten. Gekonsta- teerd is dat er nogal wat grasland is gescheurd voor de teelt van pootaar dappelen. Tot voor^kort kon de Nederlandse akkerbouwer niet beschikken over wintertarwerassen die een goede ge schiktheid voor de broodbereiding koppelen aan een voldoende hoog opbrengstvermogen en goede land bouwkundige eigenschappen. Met de opname in de Rassenlijst 1985 van Granta, een wintertarweras van Ce- beco-Handelsraad, is deze situatie gewijzigd. Het ras Granta is kwa produktiviteit ten minste gelijk aan de nu meest verbouwde rassen, ter wijl het als enige wintertarweras in de Rassenlijst 1985 wordt beschreven als goed geschikt voor de broodberei ding. het rijk landbouwgrond, waarop bosbouw mogelijk is, op de markt brengt met de verplichting er per manent bos op aan te leggen. Ook moet worden onderzocht of gronden ten behoeve van bosbouw in erf pacht uit gegeven kunnen worden. De Raad is verder van oordeel, dat de huidige subsidiemogelijkheden inte ressant kunnen zijn voor bepaalde kategoriën landbouwbedrijven. Naast de bestaande bebossingssubsidie biedt de overheid 3.000,- startsubsi die voor de aanleg van tijdelijk snel groeiend bos, eventueel gekombi- neerd met een andere teelt. Bosbouw kan, aldus de Raad, bijdragen aan de doelstellingen van het landbouw beleid bestaande overschotten af te remmen. 7 Overzicht van de tarweziekten aangetaste -I- /- t.o.v. aangetaste /- t.o.v. percelen vorig bladeren of - vorig overzicht halmen in overzicht zieke percelen bladluizen 69 32 17 13 bladvlekken ziekte 76 +17 17 +6 gele roest 9+3 6 0 bruine roest 11 +7 5 - 2 meeldauw 78 6 20 +7 (PAGV, Lelystad, 3 juli 1985) Vrijdag 12 juli 1985 Om het voor beleggers aantrekkelijker te maken in bos te investeren, zou een nadere studie naar verruiming van fiskale faciliteiten en het "erstrekken van overheidsleningen gewenst zijn. Tevens zou de voorlichting over alle facetten van bosaanleg en bosbeheer ten behoeve van potentiële beleggers moeten worden geïntensiveerd. Dit schrijft de Bosbouwvoorlichtingsraad in een advies dat een dezer dagen is uitge bracht aan minister ir. G. Braks van landbouw en visserij. In het advies gaat de Raad in op de konklusies van het rapport Financiering Bosuit breiding, dat onder leiding van oud-minister mr. A. van der Stee is opgesteld.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 7