Ministerie draait pluimveeproefbedrijf in Wissenkerke nek om Overeenstemming over hulp aan door vorst getroffen fruittelers en boomkwekers Landbouwschap: Snelle afronding onderzoeksplan uienteelt nodig Poolprijzen Aardappelafzetorganistatie Zuidwest-Nederland Rekordwinst bij Van der Have Aardappeluitvoer ruim 1 miljoen ton Aspergeteelt naar het noorden Minister ir. G. Braks (landbouw en visserij) en het Landbouwschap hebben op 8 juli j.l. overeenstemming bereikt over een pakket maatre gelen voor hulp aan fruitteelt- en boomkwekerijbedrijven die gedupeerd zijn door de strenge vorst van de afgelopen winter. De maatregelen zijn van toepassing op die bedrijven, waarvan het voortbestaan als gevolg van de vorst in het geding is gekomen. De uitvoering van de maatrege len zal plaats vinden in het kader van het Ontwikkelings- en Sane ringsfonds. Naast de gebruikelijke mogelijkhe den van banken en borgstellings fonds is overeengekomen de moge lijkheid te openen om 4% rentesub sidie te verstrekken over leningen van maksimaal ƒ250.000,- per be drijf gedurende 5 jaar. Wanneer deze maatregelen niet toereikend zijn voor de voortzetting van het bedrijf kunnen telers in aanmerking komen voor een bijdrage a fonds perdu. Hiervoor zijn ter medefinanciering van de noodzakelijke herinplant maksimale bedragen vastgesteld van ƒ0 - 20.000,-/ha voor de fruitteelt en ƒ0 - ƒ25.000,-/ha voor de vruchtboomkwekerij. Voor de overi ge boomkwekerijgewassen zullen de De poolprijzen van de Aardappelafzet organisatie Zuidwest Nederland bv zijn vastgesteld. Voor oogst 1984 was gemiddeld beschikbaar voor de basis klasse premie klasses 19,30 in- klusief B.T.W., zand - 10% De telers vergaderingen zijn inmiddels gepas seerd en op deze vergaderingen is de prijs -gezien de marktomstandighe den- gunstig beoordeeld. De aard appelorganisatie behaalde in het af gelopen jaar een record omzet van plm 190.000 ton. De toenemende omzet, zowel van door telers zelf be waarde partijen als van zogenaamd af land geleverd produkt, bood de mogelijkheid om de opslagruimte voor deze laatste katagorie met 10.000 ton uit te breiden, namelijk 4.000 ton in Zierikzee en 6.000 ton in Breskens. Deze opslagruimte zal voor de nieuwe oogst bedrijfsklaar worden opgeleverd. De omzet van het Koninklijk Kweek- bedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have BV te Kapelle is in 1984 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. In 1983 was de netto-winst 14,6 miljoen, in 1984 was die 21,5 miljoen, een rekordwinst! Was de omzet in zaaizaden van het moederbedrijf redelijk stabiel, door de uitbreidende aktiviteiten van de meerderheidsdeelnemingen nam de omzet duidelijk toe. In het afgelopen jaar kon een omzet gerealiseerd worden van 238 miljoen gulden, 45% meer dan in 1983. Een flinke ver kooporder van zonnebloemzaad heeft niet onaanzienlijk bijgedragen tot het gunstige resultaat. Hoewel de vooruitzichten voor de Dosering methylbromide verhoogd In die gevallen, waarbij het gebruik van methylbromide nog is toege staan, mag de dosering per vierkante meter van 20 naar 40 gram worden verhoogd. Als gevolg van de verhoog de dosering worden de veiligheids voorschriften verzwaard. Staatssekretaris A. Ploeg (landbouw en visserij) heeft hiertoe besloten, mede namens zijn ambtgenoten van welzijn, volksgezondheid en kuituur, en sociale zaken en werkgelegen heid, alsook namens de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke orde ning en milieubeheer. Onderzoek naar het effekt van een dosering van 20 gram wijst uit dat 20 gram per vierkante meter onvoldoende is. De veiligheidsvoorschriften worden zodanig aangepast, dat de afstand tussen het te behandelen stuk grond en woningen van derden moet wor den vergroot. De verhoging zal in geen geval mogen leiden tot over schrijding van de bestaande normen voor residuen. De Algemene In- spektiedienst zal de handhaving van de dosering nauwlettend kontrole- ren. landbouw in de EG niet rooskleurig lijken ziet Van der Have de resulta ten van dit jaar met optimisme tege moet. De onderhandelingen met vertegen woordigers van Sherkat-Sahami Bazr Pishrow in Teheran, Iran, om. de aandelen in deze deelneming over te dragen, die vorig jaar zijn begon nen zullen naar verwachting dit jaar worden afgerond. Een verkoop van aandelen waarmee in totaal een be drag van 1,8 miljoen gulden gemoeid zou zijn. "Volgens het Produktschap voor Aardappelen is in de kalenderweek van 24 t/m 29 mei 1985 17.500 ton konsumptie- en industrieaardappe len uitgevoerd (eksklusief de eksport naar België). In de gehele maand ju ni is 77.500 ton uitgevoerd. De totale eksport van oogst 1984 is hierdoor op 1.079.000 ton gekomen. Van oogst 1983 was de uitvoer tot 1 juli 1.063.000 ton, van oogst 1982 was dit 1.282.000 ton en van oogst 1981 1.338.000 ton. De invoer in juni be droeg 17.000 ton, tegenover 17.600 ton in 1984 en 5.200 ton in 1983. In het importcijfer van juni 1985 is de import vanuit België nog niet volle dig opgenomen. Voorlopig zullen geen cijfers over de in- en uitvoer van aardappelen worden bekendge maakt". Een 6-tal akkerbouwers in- en langs de Drentse rand van het veenkolo niale gebied hebben dit voorjaar het gewas asperge in hun bedrijfsvoering opgenomen. Alvorens er echter werd geïnvesteerd hebben ze zich, vere nigd onder de naam "Aspergetelers- groep Noord-oost Nederland", uit voerig georiënteerd in de provincies Noord-Brabant en Limburg. bedragen nog nader worden vastges teld. De hoogte van een eventuele bijdra ge a fonds perdu is afhankelijk van de individuele bedrijfssituatie. De mogelijkheid om een beroep te doen op de Rijksgroepregeling Zelf standigen (RZ-regeling) blijft bes taan. Gezien de beperkte beschikbaarheid van plantmateriaal zal de regeling gelden tot en met het plantseizoen 1987/1988. De gemaakte afspraken zullen op korte termijn nader worden uitge werkt en van kracht worden na goedkeuring van de Europese Kom missie en het Ontwikkelings- en Sa neringsfonds voor de landbouw. Tijdens de periodieke vergadering met de potentiële inzenders aan het Proefbedrijf "Zeeland" van de Vere niging van Pluimveehouders in Zee land (V.P.Z.) heeft het bestuur van de V.P.Z. besloten de proeven te Wis senkerke te beëindigen. Dit omdat de Rijkspiuimveevoorlichtingsdienst de medewerking aan de proefneming heeft beëindigd. Voor de V.P.Z. is het stopzetten van deze bemoeienis een zware tegenvaller en voor pluimvee houdend Nederland een onbegrijpe lijke zaak. De problemen voor het proefbedrijf zijn in feite in 1969 begonnen. Toen werd Zeeland bij de Rijkspluimvee- voorlichtingsdienst van Noord-Bra bant ondergebracht. Direkt daarop werden pogingen in het werk gesteld de omvang van de inbreng van deze dienst sterk te beperken. Door toe doen van het bedrijfsleven en inzon derheid op aandringen van de in zenders is deze ingreep toen voorko men. Per 1 december j.l. werd konsulent ir. J.G.M. van Vugt ppgevolgd door de heer ir. W.J. Joosten en deze maakte zonder veel omhaal van woorden duidelijk dat op medewerking van zijn kant niet langer gerekend mocht worden. De aan te trekken opvolger van de door ziekte uitgeschakelde bedrijfsvoorlichter de heer Edzers zou slechts "op afstand" het proef bedrijf mogen begeleiden, zo zei hij. Voor het bestuur van de V.P.Z. was deze uitspraak zeer teleurstellend. Pogingen ir. Joosten tot een ahdere opstelling te doen komen leverden geen resultaat op. De opdracht tot het loslaten van het toetsbedrijf was door "Den Haag" verstrekt! Het V.P.Z.-bestuur heeft zich daarop in een brief gewend tot minister Braks. Men had veel vertrouwen in de principes en stelregels van de huidige regering die het eigen initiatief en ondernemersschapvolgenshetregeer- akkoord extra zouden stimuleren. De heer F. Edzers (r.) neemt na 26 jaar als bedrijfsvoorlichter pluimveehouderij betrokken te zijn geweest bij het proefbedrijf, afscheid van de bedrijfsleiders de heren M.C. Verhage (1) en A.M. Verhage. Zij zullen toen nog niet hebben geweten dat het lot van het proefbedrijf daarmee in feite werd bezegeld. Het Landbouwschap acht het van belang dat op korte termijn het on derzoeksplan voor het praktijkge richt uienonderzoek wordt afgerond. Dit schrijft het Landbouwschap in een brief aan minister Braks van Landbouw en Visserij. De belangstelling voor de uienteelt (geen marktordeningsprodukt) in Nederland en daar buiten neemt toe. Oorzaak hiervoor is het terughou dende prijsbeleid dat de Europese Gemeenschap voor de marktorde- ningsprodukten voert. Door de toe treding van Spanje tot de Europese Gemeenschap wordt de konkurren- tie op de uienmarkt verscherpt. Het is daarom nodig, aldus het Land bouwschap, om vooral op basis van kwaliteit en een beheersing van de kostprijs de marktpositie te verster ken. Hiervoor is het van belang dat er meer inzicht wordt verkregen in de onderlinge beïnvloeding van ver schillende teeltfaktoren. Ook een versterking van de samenwerking tussen instituten bij het vruchtwisse- lings- en bodemvruchtbaarheidson- derzoek is nodig. Bij een uitbreiding van het praktijk gerichte uienonderzoek op het Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV) is het Landbouwschap van mening dat de Stichting Nederlandse Uienfederatie (SNUiF) in zijn hui dige omvang gehandhaafd moet blijven omdat de uienteelt nu en in de komende jaren een ontwikkeling doormaakt die ook van de zijde van de voorlichting een intensieve bege leiding vereist. Steun voor Franse aardappeltelers Zeer lage prijzen voor vroege aard appelen uit het belangrijke aardap- pelgebied Bretagne hebben tot grote ontevredenheid bij de Bretonse aard appeltelers geleid tot uiting komend in o.a. protestbijeenkomsten in Brest. Een en ander heeft de Franse rege ring mede aanleiding gegeven voor steun aan de telers van vroege aard appelen een subsidie van 15 miljoen francs (rond 5'/2 miljoen gulden) be schikbaar te stellen. Dit bedrag zal voor een belangrijk deel besteed worden aan het uit de markt nemen van bepaalde hoeveel heden aardappelen en aan een naar aangenomen wordt geringer bedrag voor de afzetbevordering. De zeer lage prijzen schrijft men in Frankrijk vooral toe aan import tegen zeer lage prijzen uit o.a. Span je, Griekenland en Italië, waar prij zen genoemd werden van nog geen 9/100 kg in een aantal gevallen. Ook de telers van bewaaraardappe- len hebben reeds van hun onrust doen blijken. Op te merken is dat de Franse kon- sument meer kwaliteitsbewust wordt. Telers en handel zien ook dat betere verzorging en opslag in sterke mate kwaliteitsbevorderend kan worden. Inmiddels is financiële steun toegezegd voor de bouw/in richting van aardappelbewaarplaat sen. Het inmiddels ontvangen antwoord logenstraft deze stelregel. Het bes tuur: "Subsidie in de vorm van kon- tant geld heeft de V.P.Z. nooit ont vangen, maar nu wordt ook een punt gezet achter de vorm van ondersteu ning zoals deze de afgelopen 26 jaar is verstrekt n.l. de begeleiding door de pluimveebedrijfsvoorlichter van de proeven en de uitwerking van de testgegevens. Omgerekend zullen deze werkzaamheden het Rijk ca. ƒ10.000,— per jaar kosten". Daarvoor komen de gegevens van twee proeven ten behoeve van de praktijk beschikbaar. (Het vergelijk bare toetsbedrijf in Lelystad kost het Rijk aanzienlijk meer - 1983 ruim 160.000,-1984 ruim 180.000,- Het proefbedrijf "Zeeland" heeft 26 jaar lang getoond, dat er voor weinig geld proeven van hoge kwaliteit kunnen worden genomen. Het waren niet alleen de Zeeuwse pluimvee houders die van dit toetsbedrijf pro fiteerden, maar door publikatie van de proefgegevens in het Contact-or gaan van de V.P.Z. en het landelijke Pluimveeblad kwamen de gegevens voor vele geïnteresseerden beschik baar. Door de begeleiding en de verwerking van de proefgegevens door de Rijksvoorlichter werd bovendien diens kennis t.a.v. de ver schillende legrassen vergroot. Door het uitdragen van deze kennis kon ook het bedrijfsleven hiermede zijn voordeel doen. De Zeeuwse pluimveehouderij is al lesbehalve te spreken en zeer teleur gesteld over het ministerieel besluit. Hopenlijk dringt deze teleurstelling door tot de voor deze onbegrijpelijke beslissing verantwoordelijke perso nen. Het bestuur van de V.P.Z. is er in elk geval van overtuigd dat het bestaan van een tweede proefbedrijf in Nederland geen overbodige luxe is. In dit verband wijst men nog eens op de periode dat het toetsbedrijf "Ne derland" toen het nog in Putte ge vestigd was uit de roulatie is geweest. De nuttige funktie van het proefbe drijf "Zeeland" was toen overduide lijk. Waar er bij de proeven met le vend materiaal gewerkt wordt, waar bij uiteraard de kans op kalamiteiten niet uitgesloten is, kan een tweede toetsbedrijf in feite niet worden ge mist, aldus het V.P.Z.-bestuur dat graag mee wil doen aan overleg dat alsnog kan leiden tot voortzetting van de legproeven in het proefbedrijf "Zeeland". Aanvraagmogelijkheid voor bijdrageregeling geschorst De mogelijkheid tot het indienen van aanvragen voor de bijdrageregeling, op grond waarvan een agrariër een beroep kan doen om inschakeling van hulpkrachten te bekostigen tij dens vakantie of dagkursussen, is geschorst. Als gevolg van de tot nu toe ingediende aanvragen zijn de middelen die het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw voor dit jaar beschikbaar heeft 1 miljoen) inmiddels uitgeput. De schorsing treedt op 9 juli in werking. Europees geld voor de Nederlandse land- en tuinbouw Nederland krijgt een bedrag van ruim vijf miljoen gulden uit het Eu ropese Oriëntatiefonds voor de landbouw. Het geld is bestemd voor elf projekten. Die vijf miljoen zijn een onderdeel van uitkeringen voor een totaal bedrag van ruim 234 mil joen gulden waartoe de EG-kom- missie in Brussel woensdag heeft be sloten. Uit gegevens van de EG-kommissie blijkt dat het geld dat naar Neder land gaat bestemd is voor het mo derniseren van twee slachthuizen voor pluimvee in Uden en in Goor (287.500 gulden), voor projekten in de groenten- en fruitsektor in Utrecht, IJsselmuiden, Kraggen- burg, Breda en Bemmel (2.364.562 gulden). Voor de modernisering van slachthuizen in Twello, Druten, Ou dewater en Gieten (2.254.269 gul den) en voor het verbeteren van een opslagplaats voor zaden in Vlijmen (251.875 gulden). Vrijdag 12 juli 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 4